U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2001, 14.00u

van Anny De Maght-Aelbrecht aan minister Paul Van Grembergen
51 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van mevrouw De Maght tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de nieuwe CAO voor de Vlaamse ambtenaren.

Anny De Maght-Aelbrecht

Het bericht dat de CAO 2001-2002 voor de Vlaamse ambtenaren was afgesloten, verheugde me, maar de inhoud stelde me teleur. Voor een eerste fase zou 1 miljard frank worden uitgetrokken voor het optrekken van eindejaarstoelages en vakantietoeslagen. Een eenvoudige berekening vertelt ons echter dat dit bedrag ontoereikend is, er zou minstens 1,4 miljard frank nodig zijn. Bovendien kregen we te horen dat momenteel nog wordt onderhandeld over de terugbetaling van abonnementen bij fitnesscentra. Waar zal men al het geld halen om de gedane beloftes in te vullen?

Minister Paul Van Grembergen

Het gaat om ongeveer 23.000 ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de VOI's (Vlaamse Openbare Instellingen). In het onderwijs werd voor iedereen een lineaire loonsverhoging van drie procent bekomen, waarvan de totale kostprijs 28 miljard frank bedroeg. Naar aanleiding van de Witte Woede heeft deze regering bij haar aantreden een verbetering van de lonen in de sector mogelijk gemaakt. Ook de politie kent een sterke loonsverhoging. De ambtenaren waarmee wij samenwerken vragen zich dan ook af welke loonsverhoging we voor hen in petto hebben.

Het bereikte resultaat is behoorlijk, al zijn de toegekende loonsverhogingen beperkt. Vanaf nu zullen de vakantie- en eindejaarstoelagen van de ambtenaren namelijk vergelijkbaar zijn met die van de privé-sector. Er zijn nog een aantal andere afspraken gemaakt. Zo is het de bedoeling de ambtenaren te stimuleren om aan sport te doen. Wanneer ze zich aansluiten bij een sportclub, zal een deel van het lidmaatschapsgeld terugbetaald worden. Er werd ook ingespeeld op het fietsgegeven en op de problemen die het gevolg zijn van de lange afstanden die sommigen moeten afleggen.

Ik wil de ongerustheid over de financiële consequenties van deze CAO wegnemen. Voor het begrotingsjaar 2001 is een bedrag van 376 miljoen frank vereist. De maatregelen gaan immers dit jaar al in. Voor het begrotingsjaar 2002 gaat het om 1, 063 miljard frank, voor 2003 om 1,265 miljard frank en voor 2004 om 1,372 miljard frank. Het is dus een recurrent gegeven.

De discussie over het nieuwe verloningsbeleid moet nog gevoerd worden. We willen dit debat voeren in samenspraak met de vertegenwoordigers van het personeel. Dit vraagt tijd en luisterbereidheid. In elk geval heeft de CAO die nu werd afgesloten als resultaat dat er rust heerst bij de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en van de VOI's, terwijl dit in vele andere diensten en sectoren niet het geval is. Ik meen dat de prijs die we daarvoor betaald hebben niet onredelijk is.

Anny De Maght-Aelbrecht

Uiteraard is iedereen het ermee eens dat de ambtenaren goed moeten betaald worden voor hun werk. Mijn vraag ging echter over de verrekening. De ministers geeft de cijfers voor elk jaar afzonderlijk, maar in feite moeten alle bedragen bij elkaar opgeteld worden. Zullen we die kosten over enkele jaren nog kunnen betalen? Zal men in de toekomst de belastingen niet moeten verhogen om de beloftes van vandaag te kunnen blijven betalen?

Men kan zich trouwens ook afvragen waarom er geen financiële tussenkomst voorzien is voor iemand die niet sportminded is, maar liever naar een cultureel centrum gaat.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.