U bent hier

Disclaimer

Tekst nog niet goedgekeurd door de sprekers.

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met het voorstel van resolutie van Elisabeth Meuleman, Johan Danen en Jeremie Vaneeckhout over de extra inspanningen die nodig zijn om voor een betere luchtkwaliteit in de scholen te zorgen als die na de zomervakantie opnieuw opengaan.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij mail van 18 juli 2021 hebben mevrouw Elisabeth Meuleman, Johan Danen en Jeremie Vaneeckhout verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Indien het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt aangenomen, moeten wij ons conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Als het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt aangenomen, stel ik voor om de bespreking aan te vatten zonder daar opnieuw over te stemmen.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, dit is een ultieme poging om er alsnog voor te zorgen dat bij het begin van het schooljaar na de zomervakantie er een CO2-meter zou zijn in alle klassen en dat de Vlaamse overheid daarvoor zorgt. Wij geloven heel erg in die meter. Het is niet alleen geloven, er zijn intussen wetenschappelijke studies die zwart op wit aantonen welk verschil het kan maken als er in elke klas een CO2-meter aanwezig is: leerkrachten en leerlingen zijn zich veel bewuster van de luchtkwaliteit. Men zet effectief ramen open op het moment dat het nodig is, niet als niet nodig is. Dat is belangrijk.

De regeringen hebben een CO2-meter verplicht in de horeca en in kapperszaken, omdat men er echt wel van overtuigd is dat die luchtkwaliteit een van de meest cruciale aspecten is in de verspreiding van het virus. En dan zouden we dat niet doen in op een plaats waar onze kinderen vaak uren aan een stuk in te kleine ruimtes samenzitten met leerkrachten, die volgens de wet op het welzijn op het werk recht hebben op gezonde lucht.

Het is geen onoverkomelijke kost om het te voorzien: het is berekend op iets van 5 miljoen euro. Dat is een haalbaar budget voor de Vlaamse Regering. We hebben de argumenten gehoord in de commissie. Die argumenten waren: we willen het niet verplichten, we willen vertrouwen geven aan de scholen. Voor ons houdt dat geen steek, aangezien het wel verplicht is voor horeca en kapperszaken. Waarom dan niet voor scholen?

Nog een argument was: het moet toch niet in elke klas aanwezig zijn? Dat zou zijn alsof men rookmelders af en toe zou doorgeven van de ene klas naar de andere. Dat houdt evenmin steek. Wij vinden wel dat ze in elke klas aanwezig moeten zijn, want er moet altijd gemeten kunnen worden of de lucht oké is.

Het is bovendien helemaal geen verloren aankoop. Stel dat covid volledig zou verdwijnen in het najaar, dan nog is gezonde luchtkwaliteit een van de belangrijkste zaken om het leren te bevorderen. Het is voldoende bewezen dat gezonde lucht zorgt voor een verbetering van de leerprestaties. Wij zien echt geen argumenten om het niet te doen.

Omdat we nog anderhalve maand hebben en dit de laatste zitting is voor het begin van het volgend schooljaar, zouden we bij de collega’s echt willen aandringen op de goedkeuring van dit voorstel van resolutie. Er kan nog geamendeerd worden, dat heb ik in de commissie ook voorgesteld aan de meerderheid. Wij staan open voor alle suggesties om het voorstel van resolutie nog beter te maken. De essentie is: een CO2-meter tegen september in elke klas.

De heer Daniëls heeft het woord.

Collega’s, één, we hebben dit debat uitvoerig gehouden in de commissie Onderwijs. Ik vind het jammer dat we dat nu opnieuw overdoen. We moeten het overdoen, ik wil daarop wijzen, voorzitter, terwijl Groen nadien op sociale media propageert dat de meerderheid tegen CO2-meters zou stemmen. Er wordt gesteld dat wij niet zouden willen dat er CO2-meters komen. Dat wordt vlot aangeblazen.

Ik betreur dat omdat we hier kamerbreed een geweldig voorstel van resolutie van Caroline Gennez, Andries Gryffroy, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts en Jeremie Vaneeckhout hebben goedgekeurd over ventilatie en filtratie in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. We hebben het daarover gehad in de commissie. Het is niet zo dat er aan Vlaamse scholen wordt gezegd dat ze niet moeten voorzien in CO2-meters. Want dat wilt u, mevrouw Meuleman, samen met een aantal enthousiaste twitteraars, doen geloven. Dat is niet waar. Dat wil ik echt met zoveel woorden zeggen. Dat is niet waar want de scholen hebben wel 71 miljoen euro gekregen voor coronamaatregelen. Die 71 miljoen euro werden op allerlei vlakken ingezet. Ik zie lokale besturen. Ik zie heel veel initiatieven waar ook CO2-meters bij zijn.

Een klas is een relatief homogene samenstelling. Een horeca- en een kapperszaak, dat is iets anders. In de contact tracing is ook gebleken dat de klassen en scholen het goed deden. De maatschappij volgde. Zij waren niet de bron van de besmetting. Daarbovenop komt nu – en daar kan ik alleen maar blij om zijn – dat ook de vaccinatie voor minderjarigen is opgestart. Dat zijn allemaal stappen die daarin zitten.

Zijn wij tegen CO2-meters? Neen! Het kan. Ze hebben er al geld voor gekregen, afhankelijk van de lokale plannen die men nodig acht. Maar er is iets wat mij vooral tegen de borst stoot. Wij moeten deze laatste poging van Groen zien als een uiting van het feit – en het is wel spijtig dat we dat moeten zien – dat men het wat jammer vindt dat de trekker van dat voorstel van resolutie over ventilatie en filtratie sp.a is, Vooruit, dat dat Caroline Gennez is. En nu probeert men toch nog om daar een of ander politiek wagonnetje aan te hangen.

Ik betreur dat echt. En ik roep dan ook op om te stoppen met die stemmingmakerij, dat er partijen zouden zijn die tegen de CO2-meters zijn. Die zijn er niet. Die zijn er niet! Als u het werkelijk meent, zullen we dat voorstel van resolutie, met al die stappen van ventilatie en filtratie, effectief doen. Laten we dat evalueren en bekijken hoever we daarmee komen, hoe de scholen die 71 miljoen euro hebben ingezet. Ik weet niet of we op 19 juli de directeurs en preventieadviseurs en inrichtende machten uit vakantie moeten terughalen om orderbonnen op te stellen om in elke klas een CO2-meter te plaatsen. Dat lijkt mij niet zo wijs. (Applaus bij de N-VA)

Mevrouw Rutten heeft het woord.

Ook onze fractie vindt ventilatie ontzettend belangrijk. Het werd niet voor niets kamerbreed goedgekeurd. Collega Coenegrachts heeft daaraan meegedaan. Iedereen beseft het belang ervan. Nu daar een aspectje uit tillen om een politiek punt te maken, is wat te kort door de bocht, collega’s van Groen. Met alle respect, maar dat zullen we dus niet doen. We rekenen er wel op dat de minister er samen met de scholen voor zal zorgen dat het schooljaar goed en goed geventileerd kan starten. Als dat met CO2-meters is, en dat kan helpen, graag! Maar ook heel veel andere ventilatiemaatregelen zijn daarbij belangrijk.

Dus ‘ja’ voor de grond van de zaak, maar wel grondig en goed en niet een goedkoop nummertje op dit moment.

De heer Anaf heeft het woord.

Wij zullen het voorstel van resolutie mee steunen. Met Vooruit hebben wij het belang van ventilatie en luchtkwaliteit al heel lang mee op de agenda gezet. Er is terecht verwezen naar het voorstel van resolutie waar collega Caroline Gennez heel hard aan getrokken heeft, samen met heel veel collega’s in dit parlement. De voordelen van ventilatie voor de aanpak van dit virus zijn intussen duidelijk. Maar ook breder: het is belangrijk om er ook in de toekomst in te investeren. We weten dat de luchtkwaliteit, die op te weinig plaatsen wordt gemeten, vaak ondermaats is. Ook in het onderwijs. Onderzoek toont aan dat bij een hoge CO2-concentratie in de lucht de leerlingen slaperig worden. Dat is natuurlijk nefast voor de leerprestaties. Een betere ventilatie van klaslokalen kan ervoor zorgen dat de punten van de leerlingen tot zelfs 15 procent kunnen stijgen. Investeren in een betere ventilatie is dus een heel productieve investering die we kunnen doen in het onderwijs.

En daarvoor zal heel wat nodig zijn. Ramen en deuren openzetten zal niet voldoende zijn. Je zal ook echt moeten investeren in mechanische ventilatiesystemen. Dit voorstel van resolutie focust vooral op de CO2-meters als instrument om de ventilatie te verbeteren. Dat is uiteraard een belangrijk instrument, maar het is niet zaligmakend. We hebben vooral nood aan een integraal beleid dat sensibiliseert, dat meet met CO2-meters, de luchtkwaliteit monitort en ventileert. En daarom hebben we dus eerder al dat gezamenlijk voorstel van resolutie opgemaakt. We gaan dit voorstel van resolutie wel steunen, maar we willen toch blijven oproepen om dat te kaderen binnen een breder ventilatiebeleid en om die eerdere resolutie ook echt te gaan uitvoeren. Het is belangrijk dat zoiets kamerbreed wordt goedgekeurd, maar ook dat wat in de resolutie staat de komende weken en maanden ook effectief zal worden uitgevoerd.

De heer Laeremans heeft het woord.

In de commissie hebben wij dit voorstel gesteund, maar we hebben de meerderheid niet verweten dat er geen centen aan de scholen gegeven zijn. Dat hebben wij niet gedaan. Ze kunnen dat er inderdaad mee doen. De mogelijkheid is er, en een aantal scholen zullen zeker die CO2-meter gekocht hebben, wat een verstandige investering is. Maar ik wil collega Vandaele eventjes parafraseren. Daarstraks in het overstromingsdebat heeft hij zoiets gezegd als ‘we geven gemeenten veel vrijheid om hun gelden en middelen zelf te besteden, maar in sommige gevallen moeten we misschien wat meer sturend optreden’. Dat betekent in mijn ogen dat je middelen moet gaan kleuren. Dat geldt in mijn ogen ook voor scholen. We hebben uiteraard vertrouwen in hun beleid. Zij kennen het ter plaatse beter, dan wij van hieruit. Maar als je vanuit Vlaanderen een correct zicht wilt krijgen op de luchtkwaliteit en bij de leerkrachten ook een gevoeligheid daarvoor wilt creëren, dan lijkt het ons wel nodig om in elke klas een CO2-meter te verplichten. Het zou er daarnaast ook toe kunnen bijdragen dat leerlingen en leerkrachten in het najaar – het volgend schooljaar dus – geen mondmasker meer zullen moeten dragen. De noodzaak daartoe kunnen we zien aan de CO2-meter. We denken dat zulke financiële kosten wel degelijk een nuttige investering zijn. Maar nogmaals, die middelen zijn inderdaad al ter beschikking gesteld. Men had daar beter een kleuring op gezet om die toch in elke klas aan te schaffen.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Ik wil toch nog graag even een punt maken. Als er dan toch wordt gesproken over een breder beleid, dan wil ik graag verwijzen naar de resolutie die we hier allen hebben goedgekeurd, naar aanleiding van de ad-hoccoronacommissie. Daar is nog niet naar verwezen, maar ze werd kamerbreed goedgekeurd.

Collega’s, ik lees kort graag voor wat daar instaat. Er zijn twee zaken op korte termijn, en op lange termijn. Dat zijn artikel 30, artikel 33 en artikel 34. Ik lees die graag kort voor jullie voor. Op korte termijn, zeggen we, hebben we samen allemaal goedgekeurd: ‘We bezorgen aan scholen concrete duidelijke richtlijnen en een snelle toegang tot de aanschaf van CO2-meters, bijvoorbeeld via groepsaankoop, gelet op het belang van ventilatie en verluchting om de verspreiding van het coronavirus op school te beperken.’ En artikel 34: ‘Rol het luchtkwaliteitsplan dat gericht is op het verbeteren van de luchtkwaliteit in klassen verder uit, en neem daar een sterk ventilatiedeel in op en blijf er de nodige middelen voor voorzien.’ Ik denk dat dat hetgene is dat we hier maximaal hebben goedgekeurd. We hebben specifiek aandacht gevraagd op korte en op lange termijn voor de luchtkwaliteit. Sterker nog, met het verhaal – er is al naar verwezen – van de allesomvattende resolutie zijn dit de vragen die we gesteld hebben aan de Vlaamse Regering. We kijken allemaal uit naar de antwoorden die erop worden gegeven. We vragen vanuit onze fractie dan ook om deze spoed niet goed te keuren.

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda. (Opmerkingen van Elisabeth Meuleman)

Mevrouw Meuleman, u krijgt maar één keer het woord. Dat is het reglement. Uw vraag betrof de aanvulling van de agenda. We stemmen nu over die aanvulling. Mij is heel duidelijk dat ze niet zal worden aanvaard. De bespreking wordt dus ook niet opgestart. En u hebt al heel veel mogen zeggen.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot aanvulling van de agenda wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot aanvulling van de agenda niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is niet aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.