U bent hier

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Minister, er zijn in het leven weinig dingen waar ik echt kwaad van word, maar dit is er wel degelijk eentje van: fraude met coronasteun. Misbruik maken van deze situatie voor financieel gewin, dat is schandelijk. We moeten dat hard en ook harder gaan bestraffen.

Het voorbije jaar hebben we enorm veel geld – vele miljarden euro’s – gegeven voor onze lokale ondernemers, onze kmo's, onze winkels, onze horeca en honderdduizenden mensen die tijdelijk hun werk hebben verloren. Dat was echt nodig voor die mensen, want die moesten er echt van overleven. En de overgrote meerderheid is te goeder trouw. Die maakt daar geen misbruik van. Het is des te jammerder dat er een kleine maar hardnekkige groep is die toch deze situatie hanteert voor financieel gesjoemel, die fraude pleegt, zoals een bouwfirma die plots 23 cafés bleek te zijn, ondernemingen die al lang failliet waren, maar toch nog een sluitingspremie aanvroegen. Dat soort zaken, daarvan gaan mijn haren recht overeind staan. In elke oorlog heb je ook wel mensen die financieel gewin proberen te halen uit de miserie van een ander. We moeten dat echt hard en kordaat aanpakken.

Kwaad zijn is één ding. Maar we hebben het er ook al vaker over gehad: we moeten er ook eens iets aan gaan doen. Daarom heb ik drie concrete oplossingen. Ik kom dan meteen tot mijn vragen. Ik zie drie oplossingen. Ten eerste moet de pakkans groter worden. In Vlaanderen wordt 3 procent van de dossiers onderzocht. Ik denk dat die controleurs enorm hard hun best doen, maar 3 procent is maar 3 procent. Ik denk dat we meer controleurs en meer controles nodig hebben. Ten tweede moeten de boetes hoger worden. Als je nu ergens gepakt wordt en je zegt dat je niet wist dat je 23 maatschappelijke zetels had, kan het niet dat je daar zo mee wegkomt. Die boetes moeten echt wel een afschrikkend effect hebben. En ten derde, iets wat mij enorm stoort, namelijk de gegevensuitwisseling. We zijn 2021 en we kunnen nog niet eens weten of iets een café of een restaurant is.

De gegevensuitwisseling tussen overheden – en dat is, voor alle duidelijkheid niet alleen uw schuld – is echt ondermaats. Gegevens over de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank: dat moeten echt beter.

Mijn concrete vraag is dus: gaat u werk maken van die drie oplossingen in het belang van al die honderden, duizenden ondernemers en mensen die het wel goed menen?

De heer Gryffroy heeft het woord.

We hebben drie soorten ondersteuning gehad: de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht –  maar dat is federale bevoegdheid – en de coronapremies, vanuit Vlaanderen. We hebben inderdaad kunnen lezen dat blijkbaar tienduizenden bedrijven de code van hun activiteit, zijnde de NACE-code (Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen) hebben aangepast. Er zijn verschillende NACE-codes: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw, RSZ en dan nog sub-NACE-codes, enzovoort. Er is geen controle op, iedereen vult dat zelf in. Het is inderdaad zo dat heel wat bedrijven blijkbaar vorig jaar de NACE-code nog hebben moeten wijzigen. Dat is niet altijd frauduleus bedoeld. Het kan ook zijn dat ze gewoon hun data geüpdatet hebben. Maar het is wel zo dat Vlaanderen gelukkig niet de NACE-code gebruikt heeft als criterium voor de coronapremies. Dat is wel heel belangrijk.

Desalniettemin moet ik vandaag weer vaststellen dat het Arbeidsauditoraat ook weer spreekt over fraude en gesjoemel. Inderdaad, dan kunt u gaan discussiëren. Eerlijk gezegd, collega Maurits Vande Reyde, er zijn momenteel geen boetes; momenteel is er alleen het terugvorderen van het bedrag dat je gekregen hebt. De pakkans vergroten is inderdaad de basis, denk ik. Hoe kunnen we de pakkans gaan vergroten? Wel, we hebben er inderdaad voor gezorgd om zo snel mogelijk uit te betalen en nu moeten we de digitalisering, de datamining gebruiken. Daar spelen inderdaad de NACE-code en andere databanken een rol in om ervoor te zorgen dat via de digitalisering van ons overheidssysteem de coronasteunmaatregelen zo rap mogelijk teruggevorderd kunnen worden als ze onterecht toegekend werden.

Vandaar dus mijn vraag: op welke manier gaat u die data-analyse inzetten om te controleren of aanvragen van coronasteunmaatregelen te goeder trouw werden ingediend en uitbetaald? En als dat niet te goeder gebeurde, gaat u dan de nodige stappen zetten?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik hier zelf al herhaaldelijk heb gezegd dat het belangrijk is om in zware crisistijden zeer snel en efficiënt economische steun te verlenen. Wat zou er gebeurd zijn als we dat niet hadden gedaan? Maar ik word ook onvoorstelbaar kwaad van mensen – want achter bedrijven zitten ook mensen – die opzettelijk een crisis gaan misbruiken om geld te pakken waar ze geen recht op hebben. Ik vind dit echt verschrikkelijk. Dat is het uitgangspunt van alle redeneringen.

We hebben er met de Vlaamse Regering voor gekozen om snel en automatisch uit te betalen. Het was een keuze die we moesten maken. Het alternatief was wachten om steun te geven aan een ondernemer tot alles gecontroleerd was. We hebben gezegd om dat niet te doen, want als je plots van dag op dag moet sluiten, dan moet je ook plots van dag op dag kunnen weten waar je recht op hebt. We hebben dus gekozen om onmiddellijk steun uit te betalen en nadien te controleren. Collega’s, die controles lopen nu volop. Aan wat in het krantenartikel van vandaag staat, hebben mijn diensten ook 100 procent meegewerkt. Ik was trouwens ook diegene – ik heb daar vragen van jullie over gekregen – die gezegd heeft dat elke steun aan een ondernemer publiek gemaakt wordt. Dat komt op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Er klonk toen groot alarm: ‘Waarom moet dat zo zijn, is dat geen inbreuk op de privacy?’ Nee, van elke onderneming die steun krijgt, maken we de gegevens publiek. Iedereen mag weten wie steun krijgt. Dat is ook gemakkelijk als je nadien wilt controleren om te kijken of er al dan niet is gesjoemeld.

Collega Maurits en collega Andries, uiteraard zou je kunnen zeggen dat je er strengere straffen, administratieve boetes op zou moeten zetten vanuit Vlaanderen. We hebben dat binnen de regering besproken en geoordeeld om dat niet te doen, omdat ook ondernemers soms steun vragen. We hebben heel wat situaties gehad waar men niet precies op de hoogte was, denk aan de ballonvaarders en de koetsiers. Dat waren zaken die je dan nadien moest oplossen. Maar we zullen wel systematisch detecteren, controleren en overmaken aan het parket.

Die controles lopen volop. Collega Vande Reyde, om op een van uw suggesties te antwoorden: ik heb ondertussen al beslist, de regering heeft in alle genadigheid goedkeuring verleend, om tien extra controleurs aan te werven.

Die zijn ondertussen aan de slag. Dat betekent dus dat het aantal controles escalerend stijgt.

Ten tweede, collega Gryffroy, er zijn al 25.000 steunaanvragen automatisch geweigerd vooraleer ze uitbetaald waren. Dat gebeurde omdat het computersysteem op een of andere manier aangaf dat er iets niet klopte, op basis van de data die men moest doorgeven aan dat computersysteem. Dus 25.000 waren er zo al uit. Daarnaast moeten er ook een aantal zaken manueel gecontroleerd worden. Maar NACE-codes – dat heeft de collega Gryffroy correct gezegd – zijn bij ons geen criterium geweest om steun te krijgen. In de andere landsgedeelten wel, bij ons niet. Eenmaal je verplicht gesloten bent, ongeacht welke code je hebt, kan je bij ons steun aanvragen. Maar om dan bijvoorbeeld te kijken of je als hotel al dan niet een gelagzaal hebt, daarvoor zijn wel controles nodig. Dat moet je ergens uit halen. Die controles lopen vandaag.

Van datagebruik en datamining maken we volop gebruik, collega Gryffroy. Een aantal zaken kun je natuurlijk maar post factum gaan controleren. Als we bijvoorbeeld, collega Vande Reyde, zeggen dat je een bepaald omzetverlies moet bewijzen, moet je wel wachten tot de btw-aangifte is ingediend – na een kwartaal bijvoorbeeld – vooraleer je kunt gaan controleren. Daar hebben we wel een goede samenwerking met de federale diensten om heel snel inzicht te krijgen in de gegevens. Maar de periode moet natuurlijk wel voorbij zijn. Je kan niet automatisch dag na dag de daginkomsten ingevoerd zien.

Kan het sneller, collega’s? Deze crisis heeft mij geleerd dat het zeker sneller kan, en dat we – meer nog, dan een paar maanden geleden – in de toekomst moeten inzetten op snelle gegevensuitwisseling. Maar ik vind dat onze diensten al bij al zeer snel en efficiënt werken. Elk dossier zal gecontroleerd worden. Daar is ook vijf jaar tijd voor. Maar vergeet ook niet dat wat vandaag in de krant staat, ook gaat over tijdelijke werkloosheid en over heel veel andere maatregelen, en ook over datgene wat de andere regio’s in het leven geroepen hebben.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Minister Hilde, ik begrijp wat u wilt zeggen. Ik heb heel veel respect voor u. Maar ik wil graag een getuigenis met u delen, die ik vorige week kreeg van een jong koppel uit Diest. Zij zijn het afgelopen jaar een restaurant begonnen, en hebben heel veel investeringen gedaan. Voor heel veel steunmaatregelen zijn zij door de mazen van het net geglipt: niet genoeg omzetverlies, en dergelijke – dat is voor starters altijd moeilijk. Ze treuren daar niet om, maar wat hen wel de ogen uitsteekt, is dat ze het misbruik rondom hen zien. Ze nemen dat zelfs die misbruikers niet eens kwalijk. Ze nemen het wel de overheid kwalijk, die te veel mazen in het net laat, waar men door kan glippen. Ik weet dat niet alles controleerbaar is, daar heb ik heel veel begrip voor. Ik weet dat de mensen van VLAIO hun uitstekende best doen. Ik vond ook de steunmaatregelen goed, die heb ik altijd goedgekeurd. Maar de gegevensuitwisseling tussen de verschillende overheden in ons land, die moet echt beter. Als wij ons systeem niet in orde krijgen, dan zal er altijd misbruik zijn. En daar moeten we iets aan doen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dank u wel voor uw antwoord, minister. Voor alle duidelijkheid: we hebben in maart-april 2020 de juiste beslissing genomen om snel en automatisch te werken. Daardoor hebben heel veel bedrijven iets kunnen krijgen, waardoor ze konden proberen te overleven, in deze moeilijke periode. Maar ik ga toch niet helemaal akkoord als u zegt dat men de mogelijkheid moet laten onderzoeken om bijkomend een administratieve boete op te leggen. Waarom? Omdat men nu in die omgeving ook hoort dat mensen zeggen: ‘Waarom zou ik het niet proberen, als de enige straf is dat ik zou moeten terugbetalen wat ik gekregen heb?’ Uiteraard kunt u zeggen dat dit misschien mensen zijn die te goeder trouw gehandeld hebben, maar er toch geen recht op hadden. Er bestaat in een rechtstaat nog zoiets als woord en wederwoord. Met andere woorden: u kunt de administratieve boete opleggen, en als zij kunnen aantonen dat het te goeder trouw was, dan kunt u de boete nog altijd schrappen. Maar ik denk dat we moeten werken met een systeem waarbij er een vorm van afschrikmiddel in zit voor wie deze subsidie aanvraagt.

De heer D’Haese heeft het woord.

Bedankt voorzitter. Ik heb de indruk dat, mochten deze subsidies gaan naar middenveldorganisaties, of naar mensen in armoede, ze al lang waren afgeschaft. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat deze subsidies moeten afgeschaft worden, want ze zijn uiteraard nodig.

Er zijn heel veel mensen die uiteraard wel te goeder trouw steun hebben aangevraagd, mensen met een bedrijf of onderneming die zonder die steun niet zouden zijn recht gebleven. Maar het is wel echt onacceptabel dat een aantal – en het zijn er blijkbaar niet weinig – daar misbruik van maken. Minister, u zegt dat u ervoor hebt gekozen om onmiddellijk steun uit te keren. Dat is een te begrijpen beslissing op het moment dat men in een dergelijke crisissituatie zit die uiteraard niemand had zien aankomen. Maar intussen zijn we wel bijna een jaar verder en blijven de lijken uit de kast vallen. Als ik dan hoor dat er zelfs geen boetes worden opgelegd, dan ben ik het voor een keer eens met mijn collega Gryffroy die zich waarschijnlijk zorgen begint te maken. Wanneer er fraude wordt gepleegd met overheidsmiddelen, vind ik het toch wel een vreemde zaak dat daar zelfs geen sancties tegenover staan, behalve dan het terugbetalen van onterecht gekregen middelen.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, bij het begin van de crisis was het natuurlijk van superbelang dat alle ondernemingen van de overheid het signaal kregen dat we hen niet in de miserie zouden storten maar dat we alles uit de kast zouden halen om hen te helpen. Dat moest gebeuren met een systeem dat laagdrempelig was. We konden toch niet een of andere grote administratieve mallemolen opzetten. Neen, die mensen moesten onmiddellijk worden geholpen en dat is wat deze regering heeft gedaan, trouwens met de voltallige steun van dit parlement.

Het feit dat nu al die gevallen van fraude bekend worden, is het beste bewijs dat er wordt gecontroleerd, dat de controle werkt en dat zij die er misbruik van maken, ook worden aangepakt. Het feit dat sommigen misbruik maken van de miserie van andere ondernemers is absoluut onaanvaardbaar.

Ik vind dat de minister een hele goede tactiek heeft toegepast om de lijst van de vennootschappen – want het gaat over vennootschappen – die steun hebben gekregen publiek te maken. Ik sta daar helemaal achter. Dat heeft ook enorm geholpen om de controle op te voeren en de terugvorderingen te realiseren want er is een gekend principe. Wanneer je in subsidies fraude wilt aanpakken, dan is transparantie daarin het beste ontsmettingsmiddel.

Tot slot zal de regering ook een subsidiebank oprichten om al die verschillende subsidies in kaart te brengen. Ik denk dat dit ook enorm zal helpen.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Collega's, solidariteit zal ons door de coronacrisis loodsen. En ja, we zijn terecht solidair met die duizenden ondernemers in de horeca-, de event-, de reis- en de cultuursector die echt niet kunnen werken. Maar wie steelt van overheidsmiddelen, die steelt niet van een anonieme staat maar van zijn buurman. En op stelen moeten strenge sancties staan.

En ja, minister, we hebben het aantal controleurs bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen opgedreven. Dat is een goede zaak waarvoor u al onze steun hebt, maar wie echt manifest inbreuken pleegt, moet worden vervolgd. Het dossier van die persoon moet inderdaad worden overgemaakt aan het parket. Maar ik pleit net zoals de N-VA heel sterk voor een systeem van administratieve boetes voor wie manifest gestolen heeft. Dan zullen ook de anderen hun geloof in het systeem herwinnen, en daar hebben we in deze crisis allemaal belang bij.

De heer Rzoska heeft het woord.

Minister, ik denk dat heel dit parlement terecht heel snel steunmaatregelen heeft goedgekeurd. En wat we hebben gezien in de coronacrisis, is dat het engagement van velen ons inderdaad door die crisis heeft gesleurd. De geloofwaardigheid rond dat vrijwillig engagement is zeer groot. Maar het systeem waarbij men eigenlijk frauduleuze praktijken of constructies opzet om subsidies binnen te halen, moeten we ten strengste veroordelen. En dan volg ik collega Gryffroy in zijn gevoel dat de enige straf die er nu inzit, gewoon het terugvorderen is van het bedrag. Als we dan zien dat sommigen heel creatief zijn geweest met het oprichten van bijzonder veel structuren om zoveel mogelijk uit allerlei potjes weg te halen van degenen die het echt nodig hebben, dan denk ik dat het systeem inderdaad moet worden herbekeken. De mazen van het net moeten fijner en er moet een sanctiemechanisme komen. Dat misbruik haalt immers de solidariteit van onder die maatregelen weg en dat is zeer betreurenswaardig.

Mevrouw Malfroot heeft het woord.

Minister, uiteraard steunen wij u. Wij hebben u ook gesteund bij het toekennen van die premies want die waren en zijn broodnodig geweest om die ondernemers door de crisis te loodsen. Het probleem is nu dat de premies zijn uitbetaald maar blijkbaar in vele gevallen onterecht. We lopen hier dus een beetje achter de feiten aan.

Mijn vraag is hoe we die terugvordering gaan aanpakken. In veel gevallen zal dat geld dat die bedrijven hebben gekregen, al verdwenen zijn. Een terugvordering wordt heel moeilijk, denk ik dan. Ik denk dat we hieruit echt wel lessen moeten trekken voor de toekomst. Minister, wat hebben we hieruit geleerd? Hoe gaan we dat aanpakken bij een volgende subsidiëring, stel dat die er komt, of voor andere zaken? Hoe maken we dit meer transparant?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega's, dank u wel voor alle opmerkingen. We zijn het over een ding allemaal eens: wie steun aanvraagt en daar geen recht op blijkt te hebben, moet heel fel veroordeeld worden.

Ik wil een paar opmerkingen maken over degenen die gaan veralgemenen. Collega Malfroot zegt dat in heel veel gevallen die steun onterecht is uitbetaald. Alstublieft, collega's, alstublieft! We hebben steun uitbetaald aan 190.000 ondernemingen. In totaal zijn er 365.000 dossiers. In het overgrote deel van de gevallen is die steun zeer terecht en noodzakelijk uitbetaald. Kom hier nu niet de indruk geven dat onze Vlaamse steunmaatregelen allemaal naar de verkeerde mensen zijn gegaan. Dat is absoluut niet het geval.

Ik krijg de vraag hoe ik die terugvorderingen ga aanpakken. Maar collega's, om de maand hebben we in de commissie een opvolgingsrapportage! Altijd geef ik transparant uitleg over wat de procedure voor terugvordering is! Ik heb ook uitgebreid uitleg gegeven over waarom we geen administratieve boetes in het leven hebben geroepen. Collega's van de N-VA en Open Vld, minister Somers was er in de Vlaamse Regering getuige van waarom we dat niet hebben gedaan. Er is een bespreking over geweest. Ik heb aan jullie uitgelegd dat men dan een hele mallemolen van administratie in het leven roept. De andere collega's waren er natuurlijk ook bij. Maar ik voel me altijd iets meer geraakt als ik kritiek krijg vanuit de meerderheid dan vanuit de oppositie. (Opmerkingen)

Het is maar zachte kritiek.

Het zijn keuzes die je maakt. Ik heb gezegd dat zodra we een aantal terugvorderingen zullen hebben, de kritiek zal komen dat we een boete in het leven hadden moeten roepen. Maar dat is ook een hele mallemolen. Wat we wel doen, collega’s, is risicodetectie. Daar gaan zowel collega Gryffroy als collega Vande Reyde op in. Zorg ervoor dat je snel gegevens verzamelt waaruit je kunt afleiden waar de onterechte steuntrekkers zitten. Van slapende bedrijven bijvoorbeeld moeten wij toch weten wie wakker wordt om steun te vragen. Er zijn ook ondernemingen die totaal geen recht hebben op de steun en waarvan we dat eigenlijk op voorhand kunnen weten. We hebben er zo 25.000 uit het systeem onmiddellijk kunnen detecteren.

Iemand van jullie had het over ‘maar 3 procent’. Sorry, wij hebben de 11.000 meest risicovolle dossiers uit het systeem getrokken. Een café waarvan iedereen weet dat het een café is, hebben wij niet nog eens aan een grote controle onderworpen. Van sommige weet je wel waar de grote risico's zitten. We hebben alle gegevens gedeeld met de lokale besturen. De burgemeesters hebben expliciet aan ons gevraagd om hun de informatie te geven omdat zij misschien konden helpen. Zo komt er soms ook informatie tot bij ons.

Collega's, we hebben ook vijf jaar de tijd om al die dossiers te controleren en we zullen dat met heel veel ernst doen. Sommige bedrijven vragen ook systematisch steun aan. Vergeet ook niet dat als wordt ontdekt dat er reden is om terug te vorderen, men vandaag geen dossier kan indienen en daar boven op weer verder steun aanvragen. Dat bedrag dat in de discussie zit, blijft geparkeerd. Dat helpt natuurlijk om niet te veel ineens uit te betalen omdat we werken met heel veel steunperiodes. Nu is dat om de vier weken. Wie in een bepaald controlemechanisme zit en waarvan men ziet dat er een probleem is, krijgt in de volgende periodes zeker geen steun.

Collega Vande Reyde, nog eens, uw opmerking wat betreft de snelle gegevensuitwisseling treed ik volledig bij. We kunnen daar echt nog stappen voorwaarts zetten. Sommige databanken zouden we privacygewijs eigenlijk kunnen delen. Wij werken daaraan, maar een aantal zaken heb je niet onmiddellijk. Omzetsteun kan je maar krijgen na de omzetperiode. Die periode moet voorbij zijn, alsook de periode om de aangifte in te dienen. Ik vind zelf ook dat de periode waarbij wij zelf de informatie kunnen binnen trekken, heel kort moet zijn. Als je dan nog een maand moet wachten, ben je eigenlijk te laat om je controle fatsoenlijk aan te pakken. Ik ben zeker akkoord om daar een tandje bij te steken.

Collega Gryffroy, ik ben zeker akkoord om de modernste technieken in te zetten om aan datamining te doen om te kijken op welke manier men de fraudeurs er gemakkelijker kan uithalen.

En wat de boetes betreft, we hebben ondertussen al een paar honderd dossiers waarvan we vermoeden dat er problemen zijn. Er is al voor 47,9 miljoen euro steun teruggevorderd, er wordt ook heel veel terugbetaald. Het is niet zo dat we al die steun kwijt zijn. We hebben soms discussies. Er zijn er die het compleet onterecht vinden dat we steun terugvragen. U hebt wellicht ook de krantenartikelen gelezen. Er zijn restaurantuitbaters die dat compleet onterecht vinden. Daar moeten we op een minnelijke wijze mee omgaan in de mate van het mogelijke.

Er zijn dossiers waarin mensen het systeem misbruikt hebben. Zoals collega Gennez zegt, steelt men niet van een anoniem persoon, men steelt van ons allemaal, van de belastingbetaler. Dit is een heel erg verfoeilijke praktijk.

Ik wil zeker, collega’s, nog eens onderzoeken hoe – retroactief zal dat wel niet kunnen – we een systeem van administratieve boetes in het leven kunnen roepen, en of dat nuttig is. We moeten altijd de afweging maken of we met dat controlesysteem, de boete en de energie die het kost, voldoende vruchten kunnen plukken. Als het boetesysteem meer kost dan wat we eruit kunnen halen, zijn we niet goed bezig. Ik ben zeker bereid om het te bekijken. We hebben er op voorhand ook al grondig over nagedacht. Er zijn redenen om geen administratieve boete op te leggen maar wel om zo goed mogelijk samen te werken met het parket en de inspecties.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Van 'collega Maurits' naar 'harde criticaster'. Het gaat niet over u persoonlijk, minister, u weet hoe graag wij u hebben vanuit de meerderheid, soms zelfs op het randje moet ik zeggen. Het gaat over beleid en dan moeten we kritisch zijn, dat is onze job, ook vanuit de meerderheid.

Collega D’Haese, collega Rzoska, het gaat hier niet over subsidies. Het gaat niet over iets wat ondernemers vragen. Ze willen die steun het liefst volledig zien verdwijnen. Die is wel broodnodig om te overleven, u kunt dat in de verste verte niet vergelijken met subsidies voor het middenveld. Dit gaat over broodnodige steun. Ondernemers vragen niet liever dan dat die verdwijnt. Zolang de steun blijft bestaan, moeten de misbruiken eruit natuurlijk.

Er worden wel al dossiers naar het parket gestuurd en daar kunnen wel straffen op worden gegeven. Op Vlaams administratief niveau riskeert men weinig door er misbruik van te maken en dat zou inderdaad verstevigd mogen worden.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Had u mij één jaar geleden moeten vragen of administratieve boetes zinvol waren, dan had ik waarschijnlijk ‘neen’ geantwoord. Dat is voortschrijdend inzicht en flexibel denken. Als ik nu het misbruik zie, dan moeten we daarover nadenken. Ik ben blij dat u dat zegt, minister. Boetes moeten kunnen, al is het maar als een vorm van afschrikking, nu is het alleen maar terugbetalen van de steun die men gekregen heeft.

Het grootste deel van de ondernemers heeft te goeder trouw gehandeld. We mogen ons gelukkig prijzen dat we zo snel gehandeld hebben om de ondernemers te ondersteunen en dat dit correct is uitgewerkt door de administratie. Nu zitten we inderdaad in de fase van digitalisering en datamining die u zullen helpen om kort op de bal te spelen, de mazen van het net fijner te maken en sneller gegevens te verzamelen. De digitalisering zal helpen om te zorgen dat de relance gestoeld is op een gerichte manier om ondernemingen op te starten.

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.