U bent hier

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Karl Vanlouwe, Karin Brouwers, Els Ampe, Annabel Tavernier, Peter Van Rompuy en Marius Meremans over de nieuwe beheersovereenkomst tussen BRUZZ, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap.

De bespreking is geopend.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, dit voorstel van resolutie heeft betrekking op BRUZZ. Dat is niet enkel het magazine voor de Brusselse Vlamingen, maar voor iedereen die bij de Vlaamse gemeenschap in Brussel betrokken is. Daar reken ik eigenlijk alle leden van het Vlaams Parlement bij.

De Vlaamse Regering onderhandelt al enkele weken met de vzw Vlaams-Brusselse Media over een nieuwe beheersovereenkomst voor BRUZZ. BRUZZ voorziet de Brusselse Vlamingen en iedereen met een hart voor Brussel van informatie en nieuws. Naar aanleiding van de beheersovereenkomst met de VRT geven we als meerderheid een aantal richtsnoeren voor de verdere samenwerking met BRUZZ. Hierin stellen we een aantal prioriteiten voorop. BRUZZ speelt een belangrijke rol in het medialandschap in onze stad. Het is het enige Nederlandstalige mediakanaal met een focus op Brussel. De rol van informatieverstrekking aan Brusselse Vlamingen is een rol die we als Vlaams Parlement zeker willen ondersteunen en waar we met dit voorstel van resolutie op wensen voort te bouwen. In het voorstel van resolutie hebben we verschillende prioriteiten vooropgesteld waarvan we aannemen dat ze in de beheersovereenkomst zullen worden opgenomen.

In de eerste plaats gaat het om de versterking van de band tussen Brussel en Vlaanderen. In tegenstelling tot wat bij enkele Franstalige partijen leeft, is de band tussen Vlaanderen en de hoofdstad enorm sterk. Vlaanderen investeert jaarlijks meer dan een miljard euro in het gemeenschapsbeleid in Brussel. Dat gebeurt op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn, jeugd en sport. Op die manier dragen we vanuit Vlaanderen bij tot de rijkdom van onze hoofdstad. Het is duidelijk dat Vlaanderen Brussel niet loslaat, maar investeert als nooit tevoren.

Het is die band die volgens ons centraal hoort te staan in de berichtgeving van BRUZZ. Door aandacht te schenken aan de talloze initiatieven van het Vlaams-Brusselse netwerk wordt iedereen uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dat geldt uiteraard voor de Brusselse Vlamingen, maar effectief ook voor anderstaligen die zich bij de Vlaamse gemeenschap betrokken voelen.

Ik verwijs naar de vele anderstaligen in het Nederlandstalig onderwijs.

Een tweede aandachtspunt is het Nederlands. De opzet van BRUZZ is duidelijk: een informatiebron zijn voor Brusselaars in de Nederlandse taal. Dat is net de toegevoegde waarde en maakt dat het merk aantrekkelijk is voor anderstaligen.

Met deze resolutie geven we dan ook duidelijk aan dat een begrijpelijk, en wat ons betreft ook een kwalitatief hoogstaand Nederlands, de voertaal moet blijven van dit medium en waar de komende jaren meer aandacht aan moet worden besteed. We merken bij BRUZZ jammer genoeg een tendens een aantal onderdelen van het aanbod in een andere taal aan te bieden. Tot op heden zag ik nog geen enkele gelijkaardige tendens bij enig Franstalig medium in de hoofdstad. Wij geven een duidelijk signaal dat het gebruik van andere talen kan in een duidelijk beperkt aangegeven kader.

Een derde punt in de resolutie is de neutraliteit. We hebben hier reeds een interessant debat over gevoerd. BRUZZ is ook een gesubsidieerd medium; dat moet ook boven elke verdenking van partijdigheid en vooringenomenheid staan. Daarom is het voor de indieners belangrijk dat er aandacht is voor de verschillende meningen die bestaan over Brussel en het beleid, en dat een veelheid aan thema's aan bod kan komen in BRUZZ. Journalisten dienen dan ook in hun berichtgeving een volstrekte neutraliteit aan bod te leggen. En dat is absoluut een werkpunt voor BRUZZ. De lezer kan niet anders dan vaststellen dat niet alleen de keuze van bepaalde onderwerpen een bepaalde voorkeur verraadt, maar dat berichtgeving over die onderwerpen vaak niet bepaald blijk geeft van neutraliteit. Kritische, objectieve en correcte berichtgeving is noodzakelijk, wat wij ook van de VRT verwachten. U hebt daarnet, minister, gewezen op de interne maar ook externe controle. Intern via een ombudsman en een hoofdredactie, extern via de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en de Raad voor Journalistiek.

We denken dat ook hier die criteria absoluut noodzakelijk zijn voor BRUZZ. Het is dan ook aan de organisatie zelf om intern blijvend dit element te bewaken en zichzelf steeds in vraag te durven stellen, aan zelfkritiek te durven doen. Indien bepaalde processen beter kunnen of men kwalitatief ergens tekortschiet, moet men daarin kunnen bijsturen. Het opzetten van een duidelijk systeem van interne, maar ook externe controle, is dan ook een absolute must.

Ik heb ook het beleidsplan gelezen. Het blijkt dat er toch verschillende werkpunten zijn voor dit gesubsidieerd stadsmedium.

Een andere belangrijke prioriteit voor ons als indieners van deze resolutie is de versterking van het Vlaams-Brussels netwerk. Voor de indieners is BRUZZ zonder meer een spin in het web van de Vlaams-Brusselse instellingen. Het is de rol van BRUZZ, net zoals de VRT trouwens, om die identiteit of gemeenschapsvorming van de Brusselse Vlaming mee te ondersteunen en de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad mee uit te dragen.

Niet alleen de band met Vlaanderen is dus belangrijk, maar ook de eigen Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstad, waar ik ook een koppeling wil maken met het debat dat we het voorbije weekend gezien en gehoord hebben en waar bepaalde Franstalige partijen, maar ook bepaalde andere partijen, menen dat die Vlaamse Gemeenschap eigenlijk geen rol van betekenis meer zou hebben in de stad.

Voor ons is Brussel geen eiland, maar ook BRUZZ mag dat niet zijn. Samenwerking met andere mediapartners kunnen zeker lonen om over het muurtje te kijken. Prioritaire partners zijn uiteraard de VRT, maar ook voor ons kunnen Franstalige zenders een ideale partner zijn om synergieën te bereiken. Ik stel me dan bijvoorbeeld de vraag waarom prachtige initiatieven zoals De Warmste Week dat door de VRT wordt uitgerold en waar heel Vlaanderen over spreekt en zelfs aan meewerkt, op geen enkele manier aan bod komen binnen BRUZZ. Ik heb het even gecontroleerd: het is van 2016 geleden dat BRUZZ haar initiatieven gekoppeld heeft aan bijvoorbeeld De Warmste Week. Heel recent hebben we vanuit de Vlaamse overheid opnieuw een prachtig initiatief gestart, meerderheid en oppositie samen, Fred en Frieda, om bijvoorbeeld het sociaal contact in deze periode mogelijk te maken.

Maar ook dit is niet aan bod gekomen in BRUZZ, op geen enkele manier. (Opmerkingen van Lorin Parys)

Waar is Fred? 

En wat zei ik? (Gelach)

Fred & Frieda.

Wie is Fred, wie Frieda?

Dat kan ik uitleggen, maar het is misschien niet voor publicatie.

Nee, van jullie twee? 

Het is een prachtig initiatief dat inderdaad door collega's uit meerderheid en oppositie gesteund is om een bepaald sociaal contact te kunnen opstarten met mensen die vereenzaamd zijn. Wel, het valt me op dat BRUZZ jammer genoeg ook hieraan geen aandacht heeft besteed. 

Conclusie, beste collega's: met dit voorstel van resolutie geven we op gebalanceerde wijze aan welke richting BRUZZ de komende jaren verder moet uitstippelen. BRUZZ is en blijft een belangrijke speler voor Vlaams-Brusselse berichtgeving. Deze rol zal men de komende jaren nog verder moeten uitbouwen. Dit voorstel van resolutie geeft dan ook een aantal focuspunten, prioriteiten aan. Het heeft geen zin om talloze doelstellingen te formuleren. Het is beter en vooral ook effectiever om een aantal duidelijke doelstellingen te formuleren.

Met een dergelijke focus hopen we ook dat BRUZZ de kerntaken van haar toegevoegde waarde in Brussel meer dan ooit opneemt. Die toegevoegde waarde is en blijft: Nederlandstalige, kwaliteitsvolle, objectieve informatie aanbieden aan de Brusselse Vlamingen, aan in Brussel geïnteresseerde Vlamingen, ook aan anderstaligen die zich betrokken voelen bij de Vlaamse Gemeenschap. En het is belangrijk deze basisvisie te blijven hanteren als leidraad.

Het is nu aan BRUZZ, maar ook aan de Vlaamse Regering en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als lokaal bestuur van de Vlaamse overheid, om met deze aandachtspunten in dit voorstel van resolutie verder aan de slag te gaan, dat de basis moet zijn voor de beheersovereenkomst. We geven een duidelijke leidraad en stellen een aantal duidelijke verwachtingen aan BRUZZ. Voor ons is BRUZZ een meerwaarde. We kijken alvast uit naar een sterke Vlaams-Brusselse speler, volledig ingebed in de Vlaamse Gemeenschap in onze hoofdstad.

Indien de plannen van bepaalde Franstalige partijen om in Brussel de gemeenschappen af te schaffen en de bevoegdheden over te hevelen naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, werkelijkheid worden, dan zal vermoedelijk BRUZZ, maar ook het Nederlandstalig onderwijs, de vele initiatieven op het vlak van cultuur, ook daarvan het eerste slachtoffer zijn. En ik denk niet dat wij, als Vlaams Parlement, dat wensen.

Ik hoop dan ook op een brede steun voor dit voorstel van resolutie, dat de basis moet vormen voor de beheersovereenkomst van BRUZZ. Ik reken erop dat de bevoegde Vlaamse minister, maar ook de VGC hiermee rekening zal houden. Ik dank u. (Applaus bij de N-VA)

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, ik zal proberen iets korter te zijn.

Dat zal lukken.

Dit voorstel van resolutie dient als ondersteuning voor het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, door de band tussen Vlaanderen en Brussel te verankeren, ook in de berichtgeving. Jullie weten dat CD&V veel belang hecht aan de regionale televisie, zoals die in Vlaanderen bestaat, omdat die de communicatie heel dicht bij de mensen brengt, de mensen nabij is. Ook BRUZZ kan die rol, die belangrijke rol in dat sterke communicatiebeleid spelen, maar dan in Brussel.  En daarbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met het tweetalige karakter van de hoofdstad, dat een belangrijke hoeksteen is van ons constitutioneel bestel. Respect voor het Nederlands en voor het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse instellingen is ook voor ons cruciaal.

Maar die Nederlandstalige instellingen in Brussel zijn ook open instellingen. De diversiteit van Brussel erkennen betekent niet het ontkennen van de band tussen Vlaanderen en Brussel en van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse instellingen. Daar moet we prioritair werk van maken. Iedereen die zich wil bedienen van het Nederlands, die het Nederlands wil leren of in contact wil komen met de Vlaamse cultuur en instellingen, moet welkom zijn.

En om de Vlaamse Gemeenschap beter bekend te maken, ook bij anderstalige Brusselaars, is het aangewezen dat er oordeelkundig en gericht kan worden gebruikgemaakt van andere talen, zoals collega Vanlouwe dat ook zei. Er moet daarvoor een kader zijn.

Een laatste belangrijk punt – voor ons dan, want er staan verschillende punten in waarvan ik er slechts een paar heb uitgepikt – is de autonomie van de redactie, wat een structurele verankering van kwaliteitsstandaarden in de redactionele werking impliceert.

BRUZZ moet op de ingeslagen weg verder gaan, nog meer investeren in expertise, het verwerven van expertise, in opleiding en vorming. En vooral ook de naleving van de deontologische gedragscode is van groot belang voor ons.

Ik ga het daarbij laten.

Mevrouw Ampe heeft het woord.

Eerst en vooral zou ik graag de collega’s Vanlouwe en Brouwers en de minister willen danken voor de goede samenwerking. We hebben een voorstel van resolutie geschreven, ook samen met de andere leden van de commissie, dat de Brusselse stadszender BRUZZ ertoe aanzet om onpartijdig nieuws te brengen voor mensen van alle leeftijden en achtergronden in Brussel en ook in Vlaams-Brabant.

Ze krijgen daarvoor een budget van 10 miljoen euro, waarvan 80 procent subsidies, belastinggeld. Ik vind dat veel. Dat is 26 keer meer dan andere regionale zenders. Dat is zelfs meer dan de VRT, die voor 60 procent op subsidies steunt. Weet u dat BRUZZ dan eigenlijk 39 euro per jaar per unieke gebruiker kost? Want ze hebben met die 80 procent subsidies gemiddeld maar 8400 unieke gebruikers per dag. Ik, als kleine garnaal, heb eigenlijk meer views op één video. (Opmerkingen. Gelach)

Het hangt ervan af welke video, denk ik. (Gelach)

Wablief? Ik heb het niet gehoord, voorzitter.

Ik denk dat het dringend tijd wordt dat BRUZZ op zoek gaat naar private inkomsten. Dat zal hun creativiteit een boost geven en ervoor zorgen dat ze niet in slaap gewiegd worden door die 10 miljoen euro die ze jaarlijks krijgen.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Collega's, goede afspraken maken goede vrienden. Het lijkt mij in die zin wel een goede zaak dat het Vlaams Parlement aan de vooravond van een nieuwe beheersovereenkomst zijn verwachtingen ten opzichte van BRUZZ nog eens heel duidelijk oplijst. Ik vind het daarbij wel een beetje vreemd dat een van de indieners, mevrouw Ampe, van de gelegenheid gebruikmaakt om dan meteen ook de aanval in te zetten op BRUZZ, eigenlijk zeggende dat ze hun geld niet waard zijn. Ik weet niet of dat het vertrouwen tussen de partners noodzakelijk ten goede gaat komen. Laat het duidelijk zijn dat wij het alvast niet eens zijn met dat statement.

We zijn het wel eens met veel van de principes in dit voorstel van resolutie, met uitzondering misschien van de, wat ons betreft, toch wat eenzijdige en dus overmatige focus op het Nederlands. Natuurlijk moet de werking van BRUZZ in de eerste plaats in het Nederlands gebeuren, dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar wij hebben het altijd een ongelooflijke meerwaarde gevonden dat BRUZZ die meertaligheid van onze stad omarmt en dus inderdaad ook af en toe stukken brengt in het Engels of in het Frans op de televisie of in hun magazine, blijkbaar in tegenstelling tot de heer Vanlouwe. Wij zien dat net als een manier om anderstaligen in onze stad te laten kennismaken met het ongelooflijk rijke aanbod in het Nederlands dat onze hoofdstad rijk is en dus ook de banden met de Vlaamse Gemeenschap aan te halen. Die aandacht voor meertaligheid zie ik in dit voorstel van resolutie veel te weinig terug.

Natuurlijk vinden wij dat er ook bij BRUZZ, net zoals bij alle publiek gefinancierde omroepen, interne en externe controle moet zijn op kwaliteit en onpartijdigheid, maar ik vind het toch wel straf dat de heer Vanlouwe het hier opnieuw klaarspeelt om de neutraliteit van BRUZZ openlijk in vraag te stellen. Ik vind dat toch nogal een zware beschuldiging, waar wat ons betreft niets van aan is.

Om die twee redenen gaan wij ons bij de stemming over dit voorstel van resolutie onthouden.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.