U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, collega’s, ik denk dat u het allemaal met me eens zult zijn dat we vandaag zeer goed nieuws te horen hebben gekregen. Vanaf 11 mei gaan alle winkels opnieuw open. Dat is toch een vrij essentiële schakel in de waardeketen. Dat zal de heropstart van onze economie een serieuze boost geven. Tegelijk zitten we nog steeds met heel veel tijdelijk werklozen, mensen die tot op vandaag tegen wil en dank thuis zitten en wel wat bevreesd zijn voor wat de toekomst zal brengen. Die mensen zullen meer dan ooit tevoren nodig zijn voor de heropstart van onze economie, want in sommige sectoren schreeuwt men om handen.

Een tijd geleden hebt u hier in de plenaire vergadering gezegd dat u als minister van Werk en VDAB eigenlijk niet weten wie die tijdelijk werklozen zijn. Dat is vrij absurd. De minister van Werk en haar eigen publieke dienst weten niet wie die tijdelijk werklozen zijn, maar dat ligt aan de structuur van dit land. U hebt ook gezegd dat u een machtiging ging vragen om dat te weten kunnen komen. Ook het VDAB-decreet zou een grond brengen om dergelijke machtiging te krijgen. Ondertussen tikt de tijd. Op welke manier kunnen we tijdelijk werklozen nu al doorsturen naar werkplekken waar men mensen zoekt?

Minister, u weet ondertussen dat u twee minuten hebt.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, ik zou eigenlijk kunnen verwijzen naar wat ik vorige week in de plenaire vergadering heb gezegd, maar ik zal mijn twee minuten gebruiken.

Mijnheer Ronse, volgende week komt het nieuwe ontwerp van kaderdecreet VDAB in de commissie. Ik hoop dat het heel snel naar de plenaire vergadering kan komen. Waarom is het zo belangrijk dat dit decreet goedgekeurd wordt? In het decreet wordt de juridische basis gelegd voor VDAB om datagegevens te verzamelen als loopbaan- en arbeidsmarktregisseur. Daar leggen we de basis die VDAB het recht geeft om een dossier in te dienen bij de Privacycommissie om alle gegevens te kunnen opvragen, onder andere van tijdelijk werklozen. Dat kan vandaag niet – ik heb dat ook uitgelegd in het parlement – omdat er alleen een wettelijke opdracht is voor VDAB ten aanzien van ingeschreven werkzoekenden. De tijdelijk werklozen horen niet bij deze groep.

Hopelijk wordt het ontwerp van decreet volgende week goedgekeurd. Het dossier voor de privacymachtiging is al klaargemaakt. Zodra de goedkeuring gebeurd is, kunnen we dat dossier ook indienen. Ik hoop dat de machtiging er dan heel snel komt want het is een elementair onderdeel van de opdracht van VDAB. Dan kan VDAB werk maken van wat u vraagt, namelijk het actief benaderen van mensen die tijdelijk werkloos zijn. Dat kan heel positief zijn. VDAB is nu ook al heel actief, maar ze moeten natuurlijk gebruik maken van passieve middelen, namelijk een aanbod doen op plaatsen waar tijdelijk werklozen vaak gaan kijken, proberen mensen te lokken of geïnteresseerd te krijgen. Dat zal hopelijk straks veranderen als we de opdracht, zoals ook opgenomen in het regeerakkoord, decretaal kunnen verankeren.

Minister, VDAB is op dat vlak momenteel een beetje een tandeloze tijger omdat hij niet over deze gegevens beschikt. Onze fractie zal dat ontwerp van decreet zeker goedkeuren.

We zijn ook blij dat u de machtigingsaanvraag al hebt klaargemaakt, maar het zou toch nuttig zijn dat VDAB op vandaag al de duizenden mensen kan aanspreken om in sectoren waar het nu nijpt, te gaan werken. U zegt dat VDAB doet wat hij kan en mensen probeert te verleiden. Hoelang zou het duren tot we de machtiging hebben eens het ontwerp van decreet is goedgekeurd? Zijn er ondertussen andere slimme tussenoplossingen mogelijk om die mensen al aan te spreken?

Ik weet dat ze allemaal een brief krijgen van de RVA dat ze zich moeten inschrijven bij VDAB. Wordt er door de RVA gecontroleerd of die mensen zich dan effectief inschrijven? Koppelt de RVA terug naar VDAB? Dat zijn vrij cruciale vragen die we ons nu moeten stellen als we de economie van voldoende brandstof willen voorzien. De belangrijkste brandstof voor de economie zijn uiteraard de mensen zelf die staan te popelen om opnieuw aan de slag te gaan.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ik wil graag herhalen wat ik enkele weken geleden heb gezegd, namelijk dat het de bedoeling is dat tijdelijke werkloosheid tijdelijk is en dat mensen daarna kunnen terugkeren naar de job vanwaar ze komen. Er kunnen wel oefeningen gebeuren om mensen kortstondig een opleiding te geven, om hen kortstondig in te schakelen in andere jobs, maar dat mag nooit beletten dat de basisdoelstelling van tijdelijke werkloosheid is dat mensen kunnen terugkeren naar de job waarin ze voor de crisis actief waren. We moeten nu vooral inzetten om de bedrijven het hoofd boven water te laten houden zodat de mensen die tijdelijk werkloos zijn en daardoor een inkomensgarantie hebben, nadien opnieuw hun gewone leven kunnen opnemen.

Minister Hilde Crevits

Collega Van Rompuy, natuurlijk is het de absolute wens, ook van mezelf, dat mensen die tijdelijk werkloos zijn en dat worden zonder dat het hun ultieme wens was, integendeel, kunnen terugkeren naar het bedrijf waar ze vandaan komen. Ik denk dat we het daar absoluut over eens zijn.

De vraag van collega Ronse had betrekking op de acute nood aan arbeidskrachten die de voorbije weken in een aantal sectoren is ontstaan en op de mogelijkheden die de federale overheid heeft gecreëerd om mensen tijdelijk in een bepaalde sector te laten werken en de onmogelijkheid van VDAB om al die mensen te bereiken. Collega Ronse, u weet dat mijn liefde voor mijn voorganger, collega Muyters, zeer groot is. U zou ook aan hem eens kunnen vragen waarom in de voorbije jaren nooit werk is gemaakt van de privacymachtiging en dat assertieve beleid. Het antwoord daarop is eigenlijk heel eenvoudig: er was zo weinig werkloosheid en we waren zo hard aan het nadenken over hoe we mensen konden bereiken die nog niet op de arbeidsmarkt waren, dat men eigenlijk ook niet de nood aanvoelde om dat te doen. Nu is er een situatie waar die nood er wel is. In het regeerakkoord staat ook dat er nieuwe opdracht voor VDAB komt. Het is nu dus het moment.

In de tussenperiode behelpt men zich met de instrumenten die er zijn. Er zijn ook afspraken met de vakbonden gemaakt dat er een aanbod wordt gedaan in de communicatie van het jobaanbod bij VDAB. Er is ook aan de RVA gevraagd om mee te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Collega Ronse, ik hoop oprecht om te eindigen met uw eerste zin – en de minister-president is intussen binnengekomen – dat het goede nieuws van de dag, namelijk het feit dat na de bedrijven straks ook de winkels open kunnen, ertoe zal leiden dat de tijdelijke werkloosheid als een pudding in elkaar zakt en dat we vooral heel veel mensen opnieuw aan de slag kunnen krijgen.

Dat laatste hoop ik natuurlijk ook. Als schepen van Cultuur heb ik deze week een call gehad met alle cultuurhuizen in onze eigen stad en ik zie in die sector nogal wat mensen die helaas nog vrij lang in de tijdelijke werkloosheid zullen zitten, tegen wil en dank.

Ik ben het eens met wat collega Van Rompuy zegt: het is de bedoeling dat ze opnieuw in hun oorspronkelijke job geraken, en dat is ook die mensen hun wens. Intussen moeten we zowel voor die mensen als voor de vele werkgevers die mensen zoeken, een goede oplossing vinden. Daar ging mijn vraag vandaag over: hoe kunnen we tot op het moment dat die machtiging is gegeven, effectief en op een slimme manier zoveel mogelijk mensen die tijdelijk werkloos zijn, linken aan werkgevers zodat ze opnieuw kunnen doen wat ze graag doen, zijnde werken.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.