Reglement betreffende het gebruik van bewakingscamera’s in het Vlaams Parlement, Bureaubeslissing van 29 april 2020

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Dit reglement regelt het gebruik van bewakingscamera's in en rond de gebouwen van het Vlaams Parlement en het Huis van Volksvertegenwoordigers ("Het Vlaams Parlement") en is van toepassing op de parlementaire gemeenschap van het Vlaams Parlement en de agenten van de Militaire Politie die overeenkomstig het Protocol van 10 februari 1998 tussen de minister van Landsverdediging en de Voorzitters van de Parlementen en Raden der Gewesten en Gemeenschappen belast zijn met de wacht, de beveiliging en de ordehandhaving ten voordele van de Assemblees en hun leden.

Overeenkomstig de bepalingen omtrent de ondersteuning inzake persoons- en andere gegevens voorzien in de protocollen tussen het Vlaams Parlement en de respectievelijke parlementaire instellingen, is dit reglement ook van toepassing op het personeel van het Vlaams Vredesinstituut, het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Ombudsdienst. Dit reglement geeft o.a. uitvoering aan de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met bewakingscamera’s wordt bedoeld: elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat de bewaking en het toezicht van de plaatsen tot doel heeft en dat hiervoor beelden verwerkt. De beelden van de camera's van het parlofoonsysteem worden uitsluitend gebruikt om bezoekers te herkennen die zich aanmelden aan de ingangen van het Parlement en zijn niet onderworpen aan dit reglement.

Artikel 2 - Doel

Het doel van gebruik van bewakingscamera's in het Vlaams Parlement is de bescherming van de parlementaire gemeenschap van het Vlaams Parlement, met inbegrip van:

  • de toegangscontrole van het Vlaams Parlement;
  • de handhaving van de openbare orde in en rond het Parlement;
  • het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen of goederen;
  • het voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, en de handhaving van de openbare orde.

De camera’s kunnen daarnaast ook worden gebruikt voor een efficiënt beheer van de parkeerplaatsen.

Behalve indien ernstige omstandigheden dit verantwoorden, filmen de bewakingscamera’s alleen in de gebouwen en aan de ingangen met inbegrip van het voetpad. De bewakingscamera’s mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Artikel 3 - Real-time toegang tot de beelden

Alle beelden kunnen in real time worden bekeken door de Militaire Politie en door de medewerkers van de dienst Ontvangst, voor zover deze relevant zijn voor de balie die zij bemannen.

De beelden kunnen manueel of automatisch vergeleken worden met foto’s uit de databank van de personeelsadministratie, om een efficiënte toegangscontrole mogelijk te maken.

Artikel 4 - Beelden opnemen

De beelden worden automatisch opgenomen op een beveiligde server in de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan om bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en om daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren. Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand bewaard.

Artikel 5 - Interne raadpleging en raadpleging door derden

De toegang tot de opgenomen beelden blijft beperkt tot de Militaire Politie, die tot maximum 1 maand terug kan kijken in het beeldarchief. Opgenomen beelden kunnen eveneens worden geraadpleegd door de voorzitter en de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement. Daarnaast heeft iedere gefilmde persoon een recht van toegang tot de beelden. Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement. Het verzoek moet voldoende gedetailleerde aanwijzingen bevatten om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren. Het advies van de functionaris voor gegevensbescherming van het Parlement wordt aanbevolen. Hierbij zullen de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gerespecteerd. Zo mag een betrokkene alleen beelden zien waar hij zelf op voorkomt.

De betrokkene krijgt binnen de 5 werkdagen antwoord. Bij een negatief antwoord wordt de reden van de weigering meegedeeld. Bij een positief antwoord worden de beelden geselecteerd en veilig bewaard tot het moment van de inzage en/of overdracht.

Artikel 6 - Raadpleging van registraties door politie en justitie

Alleen de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement of de persoon die onder zijn gezag handelt, kan de beelden doorgeven aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden indien feiten worden vastgesteld die een misdrijf of een overlast kunnen vormen en de beelden kunnen bijdragen tot het bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders; In alle gevallen is een schriftelijk document met de aanvraag, identiteit en functie van de aanvrager vereist. Indien het een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats betreft, kan evenwel worden geëist dat er een gerechtelijk mandaat in het kader van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek wordt voorgelegd;

Artikel 7 – Informatie, beheer en controle over het gebruik van camera's

De parlementaire gemeenschap en de paraparlementaire instellingen werden over de camerabewaking ingelicht d.m.v. collectieve informatieverstrekking. Ten behoeve van externe bezoekers werden waarschuwingsborden gezet – in de vorm voorgeschreven door de wet - aan de ingangen van beide gebouwen.

Het Vlaams Parlement houdt een register bij van de beeldverwerkingsactiviteiten overeenkomstig het KB van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's.

De directie Facilitair Beheer, Infrastructuur en Informatica staat in voor het technisch beheer en het onderhoud van de camera’s. Wijzigingen m.b.t. de plaatsing of het model van camera’s worden voorafgaand voor goedkeuring voorgelegd aan de Commandant van de Militaire Politie, die bijkomend advies kan inwinnen bij de functionaris van gegevensbescherming. De bewakingscamera's worden bij de politieoverheden aangegeven door de secretarisgeneraal van het Vlaams Parlement die toeziet op het operationele beheer in overleg met de Commandant van de Militaire Politie. Actualiseringen van de aangifte kunnen worden gedelegeerd aan de functionaris voor gegevensbescherming of de technisch verantwoordelijke binnen de directie Facilitair Beheer, Infrastructuur en Informatica.

Artikel 8 – Controle op de naleving

De functionaris voor gegevensbescherming is gemachtigd om de naleving van dit reglement te controleren. Indien hij tijdens de inspectie een niet-conform gebruik opmerkt, informeert hij de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement en de commandant van de Militaire Politie hier zo spoedig mogelijk van.

Scroll naar boven