Search in Vlaams Parlement

Agenda

Juni 2022, week 26

27.06.

28.06.

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Communicatie natuurbeheerplannen: voorstel van resolutie

Sinds 2017 wordt er in uitvoering van het Bos- en Natuurdecreet gewerkt met geïntegreerde natuurbeheerplannen. Voor omwonenden en lokale besturen is het niet steeds duidelijk hoe die plannen worden opgesteld, en wat daarvan de uitvoeringstermijn is. Om het maatschappelijk draagvlak voor werken in uitvoering van natuurbeheerplannen te vergroten, dienden leden van de meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in. Daarin vragen ze de Vlaamse...

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wijzigingsdecreet jeugdrecht

Het Vlaams Parlement keurde op 6 februari 2019 het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht goed. Dit decreet voorzag in een procedure in twee fases, maar fase twee heeft door de coronacrisis en de bouwachterstand vertraging opgelopen. Daardoor moet de inwerkingtreding van fase twee vooruitgeschoven worden. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om hiertoe de nodige wijzigingen aan te brengen in de wet van 8 april 19...

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Spanningen Rusland-Litouwen

Door de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie uit- en invoerbeperkingen opgelegd van en naar Rusland. Litouwen geeft, in uitvoering van deze beslissing, goederentreinen niet langer onbeperkt doorgang op Litouws grondgebied tussen Rusland en de Russische enclave Kaliningrad. Rusland reageerde hierop met dreigementen ten aanzien van de Litouwse bevolking. Hoe staat minister-president Jan Jambon tegenover de Litouwse beslissing? Wat is de mog...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Kwaliteitsverlies gemeenteraden

In oktober 2018 vonden in Vlaanderen lokale verkiezingen plaats. 563 verkozen gemeenteraadsleden namen hun mandaat echter niet op, en sindsdien hebben ook 331 verkozenen ontslag genomen. De opgegeven redenen hiervoor zijn van verschillende aard: de raadsleden krijgen te weinig steun, hebben te weinig tijd voor hun mandaat en hebben slechts beperkt invloed op het beleid. Een en ander kan tot verlies van kwaliteit en ervaring in de gemeenteraden ...

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025

Om de vijf jaar stelt de Vlaamse Regering een ouderenbeleidsplan op. Daarin neemt ze de beleidsprincipes op die de positie van ouderen in Vlaanderen ten goede komen en hun maatschappelijke integratie en participatie faciliteren. Het moet ertoe bijdragen dat oudere personen zo lang mogelijk, op aangepaste wijze en eventueel met ondersteuning, aan het maatschappelijk leven kunnen (blijven) deelnemen. De leden van de commissie bespraken dit plan....

15.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

15.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Begrotingsaanpassing 2022

De leden van de commissie zetten de laatste stap in de besprekingen van de begrotingsaanpassing  Ze hebben de voorbije week kennisgenomen van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies, en stemden in deze vergadering over het ontwerp van aanpassing van de uitgavenbegroting, het ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting, en het ontwerp van programmadecreet.

29.06.

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Hitteprotocol bij transport dieren

In 2020 werd een hitteprotocol voor het transport van dieren van kracht. Dit protocol volgt de kleurcodes van het KMI, waardoor bij hogere temperaturen een aantal maatregelen moeten worden genomen in het belang van de dieren. Onlangs bleek bij een transport van varkens naar het slachthuis dat het hitteprotocol niet werd nageleefd. Wat zijn de gevolgen voor het slachthuis in kwestie? Is een bijsturing van het hitteprotocol aan de orde? Welke maa...

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Biorapport 2021

Het Departement Landbouw en Visserij bundelde in zijn de cijfers over de biolandbouw in Vlaanderen. Hieruit blijkt een lichte maar gestage groei van het aandeel van de biolandbouw in de totale voedselconsumptie. De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en BioForum stelden hierop dat de doelstelling om 25 procent van het Europese areaal tegen 2030 te exploiteren als biologisch te hoog gegrepen is voor Vlaanderen. Ze achten een groei van 5 pr...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Investeringspremie zonnepanelen

Mensen die zonnepanelen willen laten plaatsen, kunnen hiervoor tot eind 2022 een premie van 1500 euro aanvragen. In 2023 zal deze premie zakken naar 750 euro, maar door de populariteit van zonnepanelen is een achterstand ontstaan bij de plaatsing en keuring van de installaties, waardoor minder mensen dit jaar een beroep zullen kunnen doen op het huidige premiebedrag. Hoeveel premies werden aangevraagd en uitgekeerd in 2022? Hoe wil ze de doorlo...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actuele vragen

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Wijziging decreet 'Iedereen verdient vakantie', Bescherming bossen en natuurbeheer openbare domeinen: ontwerp van Bosuitbreidingsdecreet, Wijziging Vlaamse Codex Overheidsfinanciën: ontwerp van decreet, Wijziging Groeipakketdecreet: ontwerp van decreet, Bescherming en versterking van de Europese lgbtqi+-vrijheidszone: voorstel van resolutie

30.06.

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Jobbonus plus voor startende zelfstandigen: ontwerp van decreet

Recent keurde het Vlaams Parlement de Vlaamse jobbonus goed, een premie voor personen die aan het werk zijn met een laag inkomen. De Vlaamse Regering diende nu een ontwerp van decreet in om deze jobbonus open te trekken naar startende zelfstandigen, de zogenaamde jobbonus plus. Door hun recht op een jobbonus twee jaar te verlengen wil ze ondernemerschap in hoofdberoep stimuleren. Deze premie zal in twee schijven worden toegekend. De leden van d...

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Opkoopbescherming: hoorzitting

Beleggers kopen vaker woningen op als investering, waarna ze die woningen verhuren. Hierdoor ontstaat een krapte op de woningmarkt aan betaalbare huizen voor starters en middenklassegezinnen. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om gemeenten de mogelijkheid te geven een opkoopbescherming in te voeren, zodat deze gezinnen een eigen woning kunnen kopen. In dit verband hielden de le...

10.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

10.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

Maatregelen hoger onderwijs: ontwerp van decreet

In uitvoering van het regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota Onderwijs 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in met maatregelen betreffende het hoger onderwijs. De maatregelen hebben betrekking op de instroom, zoals de beperking van de toelating tot de bacheloropleiding diergeneeskunde door middel van een toelatingsexamen dierenarts, en op de aanpassing van de regelgeving rond de studievoortgangsbewaking. Daarnaast bev...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Werkingssubsidies Kunstendecreet: gedachtewisseling

In uitvoering van het nieuwe Kunstendecreet beslist de Vlaamse Regering, na het advies van een groot aantal experts in de diverse beoordelingscommissies (die per kunstvorm of -discipline zijn samengesteld), uiterlijk eind juni over de verdeling van de werkingssubsidies van kunstenorganisaties.  De leden van de commissie wisselden van gedachten met minister Jan Jambon over deze verdeling.

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

Plaatsgebrek in B-stroom secundair onderwijs

Leerlingen die hun getuigschrift basisonderwijs niet hebben behaald, krijgen een tweede kans via de zogenaamde B-stroom in het secundair onderwijs. Als deze leerlingen een A-attest behalen in het 1e leerjaar B, dan kunnen ze de overstap maken naar 1A of hun schooltraject voortzetten in 2B. (zin niet volledig) In een aantal scholen in het Waasland is er plaatsgebrek in die B-stroom. Welke maatregelen wil minister Ben Weyts nemen? Hoe wil hij mee...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Aanpak gevaarlijke punten: verslag Rekenhof

Met de aanpak van gevaarlijke punten streeft de Vlaamse overheid naar een slachtoffervrij verkeer tegen 2050. Sinds 2018 hanteert de Vlaamse overheid een nieuwe aanpak: jaarlijks publiceert ze een dynamische lijst met de gevaarlijke punten die dat jaar werden gedetecteerd. Het Rekenhof stelde een verslag op over hoe de Vlaamse Regering deze gevaarlijke punten aanpakt. De leden van de commissie bespraken dit verslag met Hilde Dewicke en Marie-So...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Vlaams Audiovisueel Fonds: hoorzitting

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over het jaarverslag 2021 van het VAF met Koen Van Bockstal, Frederik Beernaert en Karla Puttemans van het VAF.

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Slimme regio Vlaanderen: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden extra wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in om Vlaanderen op te schalen naar een zogenaamde slimme regio. Ze willen de bestaande smart-citytoepassingen in verschillende steden en gemeenten opentrekken naar heel Vlaanderen. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitti...

01.07.

10.00u -

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

10.00u -

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

10.00u -

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

10.00u -

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

11.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

11.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

Klimaatmaatregelen landbouw: hoorzitting

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 vormt de basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In maart 2022 richtte het Vlaams Parlement een commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan op, die zich buigt over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde visienota's over energie- en klimaatbeleid en over de opvolging van het VEKP. Over de klimaatmaatregelen in de landbouwsector hielden de leden van de commi...

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

09.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie Beter Onderwijs: gedachtewisseling

De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek leidden in maart 2020 tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs. Die commissie moest zich buigen over de belangrijkste pijnpunten in het onderwijs en mogelijke oplossingen formuleren. De werkzaamheden leidden tot een rapport met 58 adviezen en 10 speerpunten. Op 27 januari 2022 vond het eerste deel plaats van de gedachtewisseling met de Commissie ...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top