Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 22

30.05.

31.05.

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Onderwijs

13.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Onderwijs

Nieuw decreet inburgeringsbeleid

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het inburgeringsbeleid op een aantal punten te wijzigen. Zo zal een inburgeraar inschrijvingsgeld moeten betalen voor de NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal) met inbegrip van de NT2-test, en het taalniveau wordt hoger. De leden van de verenigde commissies Binnenlands Bestuur en Onderwijs bespraken het ontwerp van decreet, dat bij ...

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

13.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Oudermishandeling

De VRT-documentairereeks over ‘Als je eens wist’ belicht gevallen van oudermishandeling. Het gaat hierbij over ouders die lijden onder fysieke of verbale agressie van hun kinderen, door hen bedreigd of bestolen worden. Door het taboe hierover komt het probleem onvoldoende onder de aandacht, en blijft het langer aanslepen. De cijfers over oudermishandeling bij hulplijn 1712 vormen daardoor nog maar het topje van de ijsberg. Hoe wil minister ...

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Waterbeleid: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal wijzigingen aan te brengen in bestaande decreten met betrekking tot de onbevaarbare waterlopen, het milieubeleid en het integraal waterbeleid. Zo wordt onder meer de definitie van bedding van de waterloop en talud verder verfijnd, komt er een actualisering van de afbakening van overstromingsgevoelige gebieden, en wordt uitvoering gegeven aan de verordening (EU) 2020/741 over he...

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2022 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in het bevoegdheidsdomein Buitenlandse Zaken met minister-p...

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

14.00u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Toelichting bij de begrotingsaanpassing 2022

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2022 in. Minister Matthias Diependaele lichtte toe wat deze begrotingsaanpassing inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en voor zijn beleidsdomeinen. De toelichting betreft een globaal overzicht van de maatregelen in de middelenbegroting (inkomsten), de uitgavenbegroting (...

14.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

14.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2022 in. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgaven in de bevoegdheidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Bestuurszak...

01.06.

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

09.30u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Eenheidstarief distributienetbeheerders: hoorzitting

Vlaanderen telt op dit moment tien distributienetbeheerders (DNB’s) voor elektriciteit en gas. De distributienettarieven die worden aangerekend op de energiefactuur, dienen als vergoeding voor de DNB’s en worden in Vlaanderen jaarlijks goedgekeurd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Er zijn echter aanzienlijke prijsverschillen tussen de verschillende DNB’s. Leden van de cd&v-fractie dienden daarom een conc...

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.30u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’

Het mentaal welbevinden van heel wat land- en tuinbouwers wordt op de proef gesteld: financiële stress en onzekerheid over de toekomst, de dalende prijzen die boeren voor hun producten krijgen, de droogte, de mestregelgeving, ... Recent werd daarom het actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’ voorgesteld. Kwam dit actieplan tot stand in overleg met de reguliere hulpverlening, zoals de CGG’s en de CAW’s? Hoe wil minister Jo Broun...

11.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

11.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Overgang voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn: ontwerp van decreet

Er zijn een aantal internaten in Vlaanderen waar (groepen) jongeren verblijven zowel vanuit een overwegend ‘onderwijsinternaatsoverweging’ als vanuit een eerder ‘welzijnsoverweging’. Deze voorzieningen of delen van deze voorzieningen zullen een transitie maken van Onderwijs naar Welzijn, met als doel om tot een gelijkwaardige financiering van deze voorzieningen te komen tegen uiterlijk 2024. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van de...

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

14.00u - Zaal Koepel

Plenaire vergadering

Actualiteitsdebat leerprestaties en lerarentekort

Volgende zaken werden besproken tijdens deze vergadering: Actuele vragen, Verplicht uittreksel uit strafregister voor omgang met minderjarigen: ontwerp van decreet, Organisatie zomerscholen: ontwerp van decreet, Elektronische tolheffingssystemen wegverkeer: omzetting EU-richtlijn, Tweede nooddecreet voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

02.06.

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

09.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Preventie burn-out

Uit een bevraging van de SERV uit 2019 blijkt dat 13,6% van de werknemers burn-outsymptomen rapporteert. Opmerkelijk is dat er een piek is in de groep van dertigers met symptomen. Van alle onderzochte risicofactoren is hoge werkdruk de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van burn-outsymptomen. Hoe staat minister Jo Brouns tegenover de resultaten uit deze enquête? Welke initiatieven wil hij nemen? Hoe wil hij langdurig zieken opnieu...

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

09.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Invulling levensbeschouwelijke vakken

Een vrije basisschool in Sint-Martens-Latem vervangt vanaf het schooljaar 2022-2023 de levensbeschouwelijke vakken en zedenleer door het vak maatschappelijke vorming. Dit vak zal breder ingevuld worden en zal gaan over identiteit, burgerschap, religie, economie, milieu, ethiek en filosofie. Een en ander gebeurde in samenspraak met de ouders, de leerkrachten en de raad van bestuur. Ook het GO! is de jongste jaren op zoek om de verplichte levensb...

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Subsidies literaire organisaties

In Vlaanderen zijn een aantal organisaties werkzaam die literatuur ondersteunen en helpen verspreiden tot bij de lezer. Hun werking is enkel mogelijk dankzij subsidies. Literatuur Vlaanderen vraagt om de subsidies die deze organisaties ontvangen te verhogen met 853.000 euro, omdat de huidige bedragen niet volstaan. Erkent minister Jan Jambon deze nood? Wil hij ingaan op de vraag van Literatuur Vlaanderen? Hoe wil hij investeren in nieuwe speler...

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Duiding bij beladen erfgoed in Vlaanderen

In Gooik ligt een praalgraf van Staf De Clercq, die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter, met een duiding erbij van het extreemrechtse Voorpost. Een en ander veroorzaakt ophef bij voorbijgangers. De gemeente Gooik vraagt de Vlaamse Regering in dit verband om advies hoe ze met dit beladen erfgoed moet omgaan. Hoe staat minister Matthias Diependaele hiertegenover? Wil hij experten aanstellen om dit uit te klaren? Wil de ...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXXII

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie vatten de bespreking aan van het genummerd met een toelichting door minister Ben Weyts.  

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Jaarverslag De Lijn: gedachtewisseling

Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van de activiteiten en het beleid van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Naast cijfergegevens over het personeel en de vloot geeft het ook inzicht in de jaarrekening. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het jaarverslag 2021 en de werking van De Lijn met Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, met Johan Sauwens, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, en met minister L...

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Uitbesteding soap Thuis

In uitvoering van het transformatieplan van de VRT zal de populaire soapserie Thuis aan een extern productiehuis worden uitbesteed. De huidige productiemedewerkers zouden mee overgaan naar het nieuwe productiehuis, maar vermoed wordt dat door de federale taxshelter deze verhuisoperatie tot een duurder product zal leiden voor de belastingbetaler. Hoe staat minister Benjamin Dalle hiertegenover? Welk productiehuis zal Thuis in de toekomst produce...

03.06.

09.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

09.30u - Zaal Koepel

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Hoorzitting

Op 16 maart 2022 installeerde het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding hiervoor was het overlijden van een baby in een kinderdagverblijf en terugkerende verontrustende signalen over een beperkt aantal kinderopvanginitiatieven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Leo Van Loo, opdrachthouder van het actieplan kinderopvang.

10.00u -

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

10.00u -

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Regeling van de werkzaamheden

Deze vergadering beperkte zich tot de regeling van de werkzaamheden en verliep besloten.

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top