Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 19

10.05.

13.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Koppelen toeslagen groeipakket aan gezondheidsindex: voorstel van resolutie

Bij de hervorming van de kinderbijslag werd beslist om de bedragen van de toeslagen in het groeipakket, alsook de inkomensgrenzen van de sociale toeslag en schooltoeslag, los te koppelen van de afgevlakte gezondheidsindex: ze worden nu jaarlijks op een vast moment met 2 procent verhoogd. Doordat de spilindex de voorbije jaren meerdere keren werd overschreden, lijden gezinnen met kinderen koopkrachtverlies. Leden van de Vooruitfractie en van de ...

13.30u - Zaal Hans Memling

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Verplicht uittreksel uit strafregister: ontwerp van decreet

In de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezagsrelaties wil de Vlaamse Regering volop inzetten op preventie. Daarom diende ze een ontwerp van decreet in waarbij bepaalde organisaties aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van een nieuwe medewerker, dat minstens een onberispelijk gedrag in de omgang met minderjarigen inhoudt, moeten controleren. De leden van de commissie bespraken het on...

14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Organisatie zomerscholen: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering nam in haar relanceplan Vlaamse Veerkracht de doelstelling op om de zomerscholen die in de coronacrisis het licht zagen, structureel te verankeren. Ze wil een gevarieerd en doelgericht programma aanbieden dat gekoppeld is aan individuele onderwijsnoden van deelnemende leerlingen. Zodoende kunnen leerlingen de opgelopen leerachterstand ophalen, en wordt het zogenaamde ‘summer learning loss’ tegengegaan. Ze diende daarom e...

14.15u - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Ontwikkelingen Frankrijk: gedachtewisseling

In Frankrijk werd zittend president Emmanuel Macron onlangs herverkozen. Over deze verkiezingen en de recente ontwikkelingen in het ambtsgebied Frankrijk wisselden de leden van de commissie van gedachten met Gaëtan Poelman, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk.

15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Werking Mooimakers

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Dit initiatief maakt ondersteuningsprogramma’s voor scholen, verenigingen, bedrijven en vrijwilligers die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil. Zo stelt het bijvoorbeeld materiaal zoals handschoenen en grijpstokken ter beschikking. Het initiatief loopt tot eind december 2022, maar een voortzetting ervan blijkt uit berichten niet verz...

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top