Search in Vlaams Parlement

Agenda

Mei 2022, week 18

05.05.

9 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Toestand Vlaamse boekenlandschap

Door het faillissement van de Boek.be was er ook geen jaarlijkse Boekenbeurs meer in Antwerpen. In het najaar van 2021 vonden er wel twee alternatieve boekenbeurzen plaats: LEES! in Antwerpen en Boektopia in Kortrijk. BoekenOverleg, het platform dat de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector behartigt, maakte recent bekend dat het LEES! verder zou uitwerken tot een nieuwe volwaardige Boekenbeurs. Hoe staat minister Jan Jambon hie...

9 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Artificiële intelligentie in Vlaanderen: voorstel van resolutie

Artificiële Intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen. De impact van AI zal voor de Vlaamse kennismaatschappij structurele AI-investeringen vereisen in onderwijs, onderzoek, innovatie en sensibilisering. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bracht onlangs een informatierapport uit over AI. Hij bracht in dit rapport onder andere de sociaalecono...

9.30 uur - Zaal Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Herstructurering beleidsveld Wonen: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het beleidsveld Wonen op een paar punten te hervormen. Zo worden het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gefuseerd, het beheer van bijzondere sociale leningen en de verzekering gewaarborgd wonen worden overgedragen naar het Vlaams Woningfonds, en het Garantiefonds voor Huisvesting en het Vlaams Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-B...

10 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsspiegel 2022: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespraken de Onderwijsspiegel 2022 met leden van de Vlaamse onderwijsinspectie: inspecteur-generaal Lieven Viaene, coördinerend inspecteur Els Vermeire, coördinerend directeur Wendy Franquet en inspecteur-onderzoeker Goedroen Juchtmans.

14 uur - Zaal Jan Van Eyck

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Resultaten Digimeter

De Digimeter peilt jaarlijks naar welke technologie de Vlaming in huis heeft, wat hij ermee doet maar ook hoe hij zich voelt bij het gebruik van deze technologie. Uit de jongste resultaten blijkt dat heel wat jongeren wel kunnen omgaan met sociale media, maar nuttige apps niet kennen of gebruiken uit vrees fouten te maken. Hoe bekijkt minister Benjamin Dalle de resultaten van de Digimeter? Hoe wil hij de mediawijsheid bij jongeren opkrikken? Pl...

14 uur - Zaal Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag aan hogescholen en universiteiten

De voorbije maanden doken getuigenissen op van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Minister Ben Weyts stelde in dit verband voorstander te zijn van een centraal extern meldpunt waar slachtoffers terechtkunnen met vragen, meldingen en klachten. Odisee Hogeschool sloot hiervoor al een overeenkomst met de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Hoe staat de minister hiertegenover? Wanneer ziet dat externe meldpunt het licht? Dreigt...

14 uur - Zaal Antoon Van Dyck

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Evaluatie opleiding rijbewijs B: gedachtewisseling

In 2017 hervormde de Vlaamse overheid de rijopleiding voor het behalen van een rijbewijs categorie B. Zo is er voorzien in een verplicht terugkommoment voor beginnende bestuurders. De leden van de commissie wisselden van gedachten over de evaluatie van deze vernieuwde rijopleiding met professor Tom Brijs van de UHasselt, met doctor Ariane Cuenen van de UHasselt en met minister Lydia Peeters.  

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Scroll to top