Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 28

9 mei 2019 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Mogelijke fraude bij adoptie: hoorzitting

Recent verschenen in de media berichten dat bij de adopties van 936 Ethiopische kinderen die tussen 1997 en 2017 naar Vlaanderen zijn gekomen, er mogelijk fouten zijn gebeurd. Het gaat om gevallen waarbij ouders onterecht dood verklaard werden, kinderen die onder druk gezet werden om te liegen over hun leeftijd en kinderen die onterecht als broer en zus voorgesteld werden. De leden van de commissie w...

23 april 2019 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ramingen volgende legislatuur

Op het einde van de legislatuur kijkt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terug op de verwezenlijkingen van de voorbije vijf jaar en maakt het zijn projecties voor de komende beleidsperiode op. Hieruit blijkt dat verdere investeringen in de sector nodig blijven, en dat slechts een beperkt aantal zorgaanbieders al effectief de omslag naar woon- en leefkosten gemaakt heeft. Er z...

10 april 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Buitenschoolse opvang en activiteiten: voorstel van decreet

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in over de afstemming tussen buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. De buitenschoolse activiteiten moeten kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden buiten schooltijd bieden. Tijdens die activiteiten kunnen de ouders participeren aan de arbeidsmarkt of een (beroeps)opleiding volgen. Een en ander zal ook de ...

2 april 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Correcte zorgzwaartefinanciering in residentiële ouderenzorg: voorstel van resolutie

In Vlaanderen blijven ouderen zo lang mogelijk thuis wonen, waardoor ze een grotere zorgnood hebben als ze uiteindelijk naar een woonzorgcentrum verhuizen. Leden van de sp.a-fractie stellen dat de financiering van de sector deze evolutie niet heeft gevolgd. Ze dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze aan de Vlaamse Regering vragen om een investeringspad van 42 miljoen euro per jaar tot...

26 maart 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Toetsing regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaanden: voorstel van decreet

Het aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden is de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Ze hebben grotendeels dezelfde vaste kosten als een groter gezin voor bijvoorbeeld de huur of hypotheek van een woning, maar de sociale voordelen zijn niet aangepast aan elke mogelijke gezinssituatie. Hierdoor lopen eenoudergezinnen een verhoogd armoederisico. Om de impact van het regeringsbeleid op eenoudergezinn...

20 maart 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Recht op afstammingsinformatie: voorstel van decreet

Leden van de drie meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in tot oprichting van een afstammingscentrum en DNA-databank. In dit afstammingscentrum moet iedereen terechtkunnen met vragen over zijn of haar afstamming, en daarbij wordt hij of zij psychosociaal begeleid. De indieners willen ook een DNA-databank oprichten met profielen die nadien met elkaar worden gematcht door een vergund ce...

19 maart 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Plaatsgebrek in jeugdinstellingen

Recent moest justitie drie opgepakte jeugddelinquenten wegens plaatsgebrek in de jeugdinstellingen toch vrijlaten. Hoe bekijkt minister Jo Vandeurzen dit gegeven? Is dit al vaker gebeurd? Welke maatregelen wil hij nemen om te vermijden dat dit opnieuw gebeurt?

13 maart 2019 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Preventiedecreet: wijziging

Hormoonverstorende stoffen kunnen aanleiding geven tot heel wat gezondheidsklachten, zoals autisme, ADHD, kanker en genitale afwijkingen. Leden van de meerderheidsfracties zijn van oordeel dat alle overheden zich in hun beleid over hormoonverstorende stoffen moeten laten leiden door het voorzorgsprincipe en prioritair maatregelen moeten nemen om de blootstelling van de mens aan hormoonverstoorders te...

12 maart 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Plaatsing van kinderen in internaten door jeugdrechter

Door gebrek aan plaatsen in de jeugdhulpvoorzieningen zien jeugdrechters zich steeds vaker verplicht om jongeren in een verontrustende situatie in internaten te plaatsen. Ondanks de kwaliteit van de internaten hebben deze jongeren echter ook nood aan gepaste begeleiding, die de opvoeders in internaten niet altijd voldoende kunnen bieden. Hoe staat minister Jo Vandeurzen tegenover de stijging van gepl...

27 februari 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Aanpak eenzaamheid: voorstel van resolutie

Eenzaamheid is het negatieve gevoel dat zich kenmerkt door een gemis aan sociale relaties. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van resolutie in om dit thema meer onder de aandacht te brengen. Ze leggen hierbij de nadruk op het belang van lokale gemeenschappen en de ondersteunende rol van de Vlaamse overheid hierbij. Ze pleiten onder andere voor het opstellen van een interventiedata...

26 februari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Meldpunt slachtoffers tienerpooiers

Bij de vzw Payoke is recent een meldpunt opgericht voor slachtoffers van tienerpooiers. Sinds begin januari zijn daar al 24 meldingen binnengekomen. In 80 procent van de gevallen gaat het effectief om een geval van tienerprostitutie. Hoe werkt het meldpunt op het terrein? Waar komen de meeste meldingen vandaan? Hoe wil minister Jo Vandeurzen dit meldpunt meer bekendheid geven? Hoe ziet de nazorg van ...

20 februari 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Commissie voor Onderwijs

Studietoelagen: ontwerp van decreet

Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd geworden voor de kinderbijslagregeling. In april 2018 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe kinderbijslagdecreet goed. Om dat decreet te laten sporen met de regelgeving voor de studietoelagen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de verenigde commissies Onderwijs en Welzijn bespreken en stemmen over het ontw...

19 februari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Persoonsvolgende financiering: stand van zaken

De Vlaamse Regering maakt voor de personen met een handicap de overgang naar de persoonsvolgende financiering, om hun een perspectief te bieden via een vraaggestuurd systeem. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap bestaat uit twee trappen: een basisondersteuningsbudget en een handicapspecifiek budget. Over de stand van zaken van deze transitie beantwoordt minister Jo Vandeurz...

13 februari 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Capaciteit groepsopvang baby's en peuters: hoorzitting

Het kinderopvangdecreet van 20 april 2012 legde de normen vast voor het maximumaantal kinderen dat wordt opgevangen in groepsopvang. Met een conceptnota willen een aantal leden van de CD&V-fractie de organisatoren van dergelijke opvang de mogelijkheid bieden om op basis van de werkelijke behoefte aan opvang op bepaalde opvangdagen en ­momenten en onder bepaalde voorwaarden méér kinderen op te vang...

12 februari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gezondheidszorgberoepen: voorstel van decreet

Leden van de meerderheid en de oppositie dienden samen een voorstel van decreet in om wijzigingen aan te brengen aan de wet uit 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Concreet willen ze een systeem invoeren van erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen, en ook een decretale basis creëren voor de uitoefening van de bevoegdheid ‘bepalen van subquota’. De leden va...

6 februari 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Rouwondersteuning op de werkvloer: hoorzitting

Na een overlijden van een naaste kunnen rouwenden moeilijkheden ervaren om opnieuw te gaan werken. Leden van de NVA-fractie dienden daarom een conceptnota in, met daarin een aantal voorstellen voor het verwerken van een verlies en de re-integratie op de werkvloer, zoals rouwondersteuning op het werk. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met Erik De Bom van de UNIZO-studiedi...

5 februari 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Identiteitsfraude bij interlandelijke adoptie

Het gerecht onderzoekt of kinderen uit Congo, die uit een weeshuis werden geadopteerd, het slachtoffer zijn van ontvoering. De Belgische adoptieouders, die te goeder trouw handelden, zullen worden gevraagd om DNA-stalen van de kinderen af te nemen om hun afkomst na te gaan. Wat zou een DNA-match van de kinderen met ouders in Congo kunnen inhouden voor de adoptieouders? Hoe wil minister Jo Vandeurzen ...

29 januari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand: voorstel van decreet

In 1999 werden de justitiehuizen opgericht. Door de zesde staatshervorming werden de gemeenschappen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de hiervoor bevoegde dienst. In het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een afdeling Justitiehuizen opgericht, waaronder het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) ressorteert. Leden van de ...

23 januari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse sociale bescherming in Brussel: conceptnota

Door de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen meer bevoegdheden gekregen op het vlak van gezondheidszorg en de bijstand aan personen. De Vlaamse overheid bouwde in uitvoering hiervan de Vlaamse sociale bescherming (VSB) uit, een geheel van tegemoetkomingen op het vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie. In Vlaanderen is iedereen boven de 25 jaar verplicht zich bij de VSB aan te slui...

22 januari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Capaciteit groepsopvang baby's en peuters: conceptnota

Het kinderopvangdecreet van 20 april 2012 legde de normen vast voor het maximumaantal kinderen dat wordt opgevangen in groepsopvang. Met een conceptnota willen een aantal leden van de CD&V-fractie de organisatoren van dergelijke opvang de mogelijkheid bieden om op basis van de werkelijke behoefte aan opvang op bepaalde opvangdagen en ­momenten en onder bepaalde voorwaarden méér kinderen op te vang...

15 januari 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hulp aan gedetineerden

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Er bestaat een risico dat gevangenen tijdens hun detentieperiode radicaliseren. Daarom vragen twee leden van de sp.a-fractie in een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering meer mensen zou inzetten voor de psychologische begeleiding van gedetineerden. Ze vragen ook een systematische monitoring van de geest...

9 januari 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Adoptie in jeugdhulptraject: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Adoptie zonder toestemming van de ouders komt tot nu toe enkel voor in stiefoudergezinnen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze ervoor pleiten om dit soort adoptie ook mogelijk te maken in een context van jeugdhulp in Vlaanderen,...

8 januari 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand: voorstel van decreet

In 1999 werden de justitiehuizen opgericht. Door de zesde staatshervorming werden de gemeenschappen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de hiervoor bevoegde dienst. In het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een afdeling Justitiehuizen opgericht, waaronder het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) ressorteert. Leden van de ...

18 december 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Preventie diabetes: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over de preventie en vroegdetectie van diabetes. Uit cijfers blijkt dat in België 35,8 procent van de personen die aan diabetes lijden, daar niet van op de hoogte zijn. Onbehandelde diabetes brengt vaa...

12 december 2018 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Adoptie in jeugdhulptraject: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Adoptie zonder toestemming van de ouders komt tot nu toe enkel voor in stiefoudergezinnen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze ervoor pleiten om dit soort adoptie ook mogelijk te maken in een context van jeugdhulp in Vlaanderen,...

11 december 2018 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Procesbegeleiders in zorgcentra

Bij een aantal problemen zoals ondervoeding, mondgezondheid, gebruik van psychofarmaca en valincidenten zullen zorgcentra een beroep kunnen doen op procesbegeleiders. Die helpen de zorgcentra om een preventiebeleid op poten te zetten. Hiervoor trekt minister Jo Vandeurzen 3,8 miljoen euro uit. Hoeveel procesbegeleiders zullen worden opgeleid? Welke doelstellingen worden geformuleerd? Hoe moet een zor...

5 december 2018 18.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jeugddelinquentierecht: tweede lezing

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband hielden de leden van de commissie de voorbije weken hoorzittinge...

4 december 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jeugddelinquentierecht: bespreking en stemming

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband hielden de leden van de commissie de voorbije weken hoorzittinge...

Scroll to top