Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 56

9 mei 2019 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Mogelijke fraude bij adoptie: hoorzitting

Recent verschenen in de media berichten dat bij de adopties van 936 Ethiopische kinderen die tussen 1997 en 2017 naar Vlaanderen zijn gekomen, er mogelijk fouten zijn gebeurd. Het gaat om gevallen waarbij ouders onterecht dood verklaard werden, kinderen die onder druk gezet werden om te liegen over hun leeftijd en kinderen die onterecht als broer en zus voorgesteld werden. De leden van de commissie w...

23 april 2019 15.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ramingen volgende legislatuur

Op het einde van de legislatuur kijkt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terug op de verwezenlijkingen van de voorbije vijf jaar en maakt het zijn projecties voor de komende beleidsperiode op. Hieruit blijkt dat verdere investeringen in de sector nodig blijven, en dat slechts een beperkt aantal zorgaanbieders al effectief de omslag naar woon- en leefkosten gemaakt heeft. Er z...

10 april 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Buitenschoolse opvang en activiteiten: voorstel van decreet

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in over de afstemming tussen buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. De buitenschoolse activiteiten moeten kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden buiten schooltijd bieden. Tijdens die activiteiten kunnen de ouders participeren aan de arbeidsmarkt of een (beroeps)opleiding volgen. Een en ander zal ook de ...

2 april 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Correcte zorgzwaartefinanciering in residentiële ouderenzorg: voorstel van resolutie

In Vlaanderen blijven ouderen zo lang mogelijk thuis wonen, waardoor ze een grotere zorgnood hebben als ze uiteindelijk naar een woonzorgcentrum verhuizen. Leden van de sp.a-fractie stellen dat de financiering van de sector deze evolutie niet heeft gevolgd. Ze dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze aan de Vlaamse Regering vragen om een investeringspad van 42 miljoen euro per jaar tot...

26 maart 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Toetsing regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaanden: voorstel van decreet

Het aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden is de jongste jaren aanzienlijk gestegen. Ze hebben grotendeels dezelfde vaste kosten als een groter gezin voor bijvoorbeeld de huur of hypotheek van een woning, maar de sociale voordelen zijn niet aangepast aan elke mogelijke gezinssituatie. Hierdoor lopen eenoudergezinnen een verhoogd armoederisico. Om de impact van het regeringsbeleid op eenoudergezinn...

20 maart 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Recht op afstammingsinformatie: voorstel van decreet

Leden van de drie meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in tot oprichting van een afstammingscentrum en DNA-databank. In dit afstammingscentrum moet iedereen terechtkunnen met vragen over zijn of haar afstamming, en daarbij wordt hij of zij psychosociaal begeleid. De indieners willen ook een DNA-databank oprichten met profielen die nadien met elkaar worden gematcht door een vergund ce...

19 maart 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Plaatsgebrek in jeugdinstellingen

Recent moest justitie drie opgepakte jeugddelinquenten wegens plaatsgebrek in de jeugdinstellingen toch vrijlaten. Hoe bekijkt minister Jo Vandeurzen dit gegeven? Is dit al vaker gebeurd? Welke maatregelen wil hij nemen om te vermijden dat dit opnieuw gebeurt?

13 maart 2019 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Preventiedecreet: wijziging

Hormoonverstorende stoffen kunnen aanleiding geven tot heel wat gezondheidsklachten, zoals autisme, ADHD, kanker en genitale afwijkingen. Leden van de meerderheidsfracties zijn van oordeel dat alle overheden zich in hun beleid over hormoonverstorende stoffen moeten laten leiden door het voorzorgsprincipe en prioritair maatregelen moeten nemen om de blootstelling van de mens aan hormoonverstoorders te...

12 maart 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Plaatsing van kinderen in internaten door jeugdrechter

Door gebrek aan plaatsen in de jeugdhulpvoorzieningen zien jeugdrechters zich steeds vaker verplicht om jongeren in een verontrustende situatie in internaten te plaatsen. Ondanks de kwaliteit van de internaten hebben deze jongeren echter ook nood aan gepaste begeleiding, die de opvoeders in internaten niet altijd voldoende kunnen bieden. Hoe staat minister Jo Vandeurzen tegenover de stijging van gepl...

27 februari 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Aanpak eenzaamheid: voorstel van resolutie

Eenzaamheid is het negatieve gevoel dat zich kenmerkt door een gemis aan sociale relaties. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van resolutie in om dit thema meer onder de aandacht te brengen. Ze leggen hierbij de nadruk op het belang van lokale gemeenschappen en de ondersteunende rol van de Vlaamse overheid hierbij. Ze pleiten onder andere voor het opstellen van een interventiedata...

26 februari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Meldpunt slachtoffers tienerpooiers

Bij de vzw Payoke is recent een meldpunt opgericht voor slachtoffers van tienerpooiers. Sinds begin januari zijn daar al 24 meldingen binnengekomen. In 80 procent van de gevallen gaat het effectief om een geval van tienerprostitutie. Hoe werkt het meldpunt op het terrein? Waar komen de meeste meldingen vandaan? Hoe wil minister Jo Vandeurzen dit meldpunt meer bekendheid geven? Hoe ziet de nazorg van ...

20 februari 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Studietoelagen: ontwerp van decreet

Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd geworden voor de kinderbijslagregeling. In april 2018 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe kinderbijslagdecreet goed. Om dat decreet te laten sporen met de regelgeving voor de studietoelagen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de verenigde commissies Onderwijs en Welzijn bespreken en stemmen over het ontw...

19 februari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Persoonsvolgende financiering: stand van zaken

De Vlaamse Regering maakt voor de personen met een handicap de overgang naar de persoonsvolgende financiering, om hun een perspectief te bieden via een vraaggestuurd systeem. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap bestaat uit twee trappen: een basisondersteuningsbudget en een handicapspecifiek budget. Over de stand van zaken van deze transitie beantwoordt minister Jo Vandeurz...

13 februari 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Capaciteit groepsopvang baby's en peuters: hoorzitting

Het kinderopvangdecreet van 20 april 2012 legde de normen vast voor het maximumaantal kinderen dat wordt opgevangen in groepsopvang. Met een conceptnota willen een aantal leden van de CD&V-fractie de organisatoren van dergelijke opvang de mogelijkheid bieden om op basis van de werkelijke behoefte aan opvang op bepaalde opvangdagen en ­momenten en onder bepaalde voorwaarden méér kinderen op te vang...

12 februari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gezondheidszorgberoepen: voorstel van decreet

Leden van de meerderheid en de oppositie dienden samen een voorstel van decreet in om wijzigingen aan te brengen aan de wet uit 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Concreet willen ze een systeem invoeren van erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen, en ook een decretale basis creëren voor de uitoefening van de bevoegdheid ‘bepalen van subquota’. De leden va...

6 februari 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Rouwondersteuning op de werkvloer: hoorzitting

Na een overlijden van een naaste kunnen rouwenden moeilijkheden ervaren om opnieuw te gaan werken. Leden van de NVA-fractie dienden daarom een conceptnota in, met daarin een aantal voorstellen voor het verwerken van een verlies en de re-integratie op de werkvloer, zoals rouwondersteuning op het werk. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met Erik De Bom van de UNIZO-studiedi...

5 februari 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Identiteitsfraude bij interlandelijke adoptie

Het gerecht onderzoekt of kinderen uit Congo, die uit een weeshuis werden geadopteerd, het slachtoffer zijn van ontvoering. De Belgische adoptieouders, die te goeder trouw handelden, zullen worden gevraagd om DNA-stalen van de kinderen af te nemen om hun afkomst na te gaan. Wat zou een DNA-match van de kinderen met ouders in Congo kunnen inhouden voor de adoptieouders? Hoe wil minister Jo Vandeurzen ...

29 januari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand: voorstel van decreet

In 1999 werden de justitiehuizen opgericht. Door de zesde staatshervorming werden de gemeenschappen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de hiervoor bevoegde dienst. In het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een afdeling Justitiehuizen opgericht, waaronder het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) ressorteert. Leden van de ...

23 januari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Vlaamse sociale bescherming in Brussel: conceptnota

Door de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen meer bevoegdheden gekregen op het vlak van gezondheidszorg en de bijstand aan personen. De Vlaamse overheid bouwde in uitvoering hiervan de Vlaamse sociale bescherming (VSB) uit, een geheel van tegemoetkomingen op het vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie. In Vlaanderen is iedereen boven de 25 jaar verplicht zich bij de VSB aan te slui...

22 januari 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Capaciteit groepsopvang baby's en peuters: conceptnota

Het kinderopvangdecreet van 20 april 2012 legde de normen vast voor het maximumaantal kinderen dat wordt opgevangen in groepsopvang. Met een conceptnota willen een aantal leden van de CD&V-fractie de organisatoren van dergelijke opvang de mogelijkheid bieden om op basis van de werkelijke behoefte aan opvang op bepaalde opvangdagen en ­momenten en onder bepaalde voorwaarden méér kinderen op te vang...

15 januari 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hulp aan gedetineerden

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Er bestaat een risico dat gevangenen tijdens hun detentieperiode radicaliseren. Daarom vragen twee leden van de sp.a-fractie in een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering meer mensen zou inzetten voor de psychologische begeleiding van gedetineerden. Ze vragen ook een systematische monitoring van de geest...

9 januari 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Adoptie in jeugdhulptraject: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Adoptie zonder toestemming van de ouders komt tot nu toe enkel voor in stiefoudergezinnen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze ervoor pleiten om dit soort adoptie ook mogelijk te maken in een context van jeugdhulp in Vlaanderen,...

8 januari 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand: voorstel van decreet

In 1999 werden de justitiehuizen opgericht. Door de zesde staatshervorming werden de gemeenschappen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de hiervoor bevoegde dienst. In het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een afdeling Justitiehuizen opgericht, waaronder het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) ressorteert. Leden van de ...

18 december 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Preventie diabetes: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over de preventie en vroegdetectie van diabetes. Uit cijfers blijkt dat in België 35,8 procent van de personen die aan diabetes lijden, daar niet van op de hoogte zijn. Onbehandelde diabetes brengt vaa...

12 december 2018 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Adoptie in jeugdhulptraject: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Adoptie zonder toestemming van de ouders komt tot nu toe enkel voor in stiefoudergezinnen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze ervoor pleiten om dit soort adoptie ook mogelijk te maken in een context van jeugdhulp in Vlaanderen,...

11 december 2018 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Procesbegeleiders in zorgcentra

Bij een aantal problemen zoals ondervoeding, mondgezondheid, gebruik van psychofarmaca en valincidenten zullen zorgcentra een beroep kunnen doen op procesbegeleiders. Die helpen de zorgcentra om een preventiebeleid op poten te zetten. Hiervoor trekt minister Jo Vandeurzen 3,8 miljoen euro uit. Hoeveel procesbegeleiders zullen worden opgeleid? Welke doelstellingen worden geformuleerd? Hoe moet een zor...

5 december 2018 18.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jeugddelinquentierecht: tweede lezing

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband hielden de leden van de commissie de voorbije weken hoorzittinge...

4 december 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jeugddelinquentierecht: bespreking en stemming

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband hielden de leden van de commissie de voorbije weken hoorzittinge...

28 november 2018 09.30u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cliëntenparticipatie in integrale jeugdhulp

In de integrale jeugdhulp werken vzw’s als cliëntenorganisatie. Indien er meerdere vzw’s worden erkend, kunnen ze zich organiseren in een cliëntenforum. Zodoende wordt de rechtshulp aan personen uit de integrale jeugdhulp beter verzekerd. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om dergelijke organisaties formeel te erkennen als cliëntenorganisatie in de jeugdhulp....

27 november 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jeugddelinquentierecht: bespreking

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband hielden de leden van de commissie de voorbije weken hoorzittinge...

20 november 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begonnen de besprekingen van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2018-2019. Vandaag zetten de commissieleden die besprekingen, samen met minister Jo Vandeurzen, voort. Daarna volgt een indicatieve stemming over de begrotingsdocumenten.

14 november 2018 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jeugddelinquentierecht: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met professor S...

13 november 2018 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begonnen de besprekingen van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2018-2019. Vandaag zetten de commissieleden die besprekingen, samen met minister Jo Vandeurzen, voort.

7 november 2018 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jeugddelinquentierecht: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende bij het parlement een ontwerp van decreet in dat het jeugddelinquentierecht vorm moet geven. Centraal in dit ontwerp staat een evenwichtige aanpak van de jeugddelinquentie: jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict plegen, krijgen meer verantwoordelijkheid en meer kansen om het goed te maken. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting met Christian D...

6 november 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Seksualiteit en intimiteit: conceptnota

Mensen met een beperking hebben ook recht op het beleven van hun seksualiteit. Er bestaat reeds een vzw die mensen met een beperking hierbij helpt, maar er is nood aan een erkend expertisecentrum dat binnen de wettelijkheid kan werken. Verschillende leden van de Open Vld-fractie dienden daarom een conceptnota in om dergelijke expertisecentrum door de Vlaamse Regering te laten oprichten. De leden ...

23 oktober 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Persoonsvolgende financiering: stand van zaken

De Vlaamse Regering maakt voor de personen met een handicap de overgang naar de persoonsvolgende financiering, om hun een perspectief te bieden via een vraaggestuurd systeem. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap zal bestaan uit twee trappen: een basisondersteuningsbudget en een handicapspecifiek budget. Over de stand van zaken van deze transitie beantwoordt minister Jo Vand...

16 oktober 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Conceptnota eenzaamheid

Eenzaamheid is het negatieve gevoel dat zich kenmerkt door een gemis aan sociale relaties. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in om dit thema meer onder de aandacht te brengen. Ze leggen in hun conceptnota de nadruk op het belang van lokale gemeenschappen en de ondersteunende rol van de Vlaamse overheid hierbij. Ze pleiten onder andere voor het opstellen van een interventiedatabank en ...

9 oktober 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Preventie diabetes: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over de preventie en vroegdetectie van diabetes. Uit cijfers blijkt dat in België 35,8 procent van de personen die aan diabetes lijden, daar niet van op de hoogte zijn. Onbehandelde diabetes bre...

2 oktober 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bezettingsgraad Vlaamse woonzorgcentra

Uit een studie van Probis blijkt dat de structurele wachtlijsten in woonzorgcentra grotendeels weggewerkt zijn. Het blijft echter moeilijk om voldoende verpleegkundigen aan te trekken. Minister Jo Vandeurzen stelde in dit verband in een conceptnota een reconversiekalender voor, waarbij de budgetten niet langer zouden dienen voor uitbreiding van woongelegenheden in woonzorgcentra, maar om de vergunnin...

19 september 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hoorzitting conflictbemiddeling private zorgverstrekkers - vervolg

In april 2018 dienden volksvertegenwoordigers van de CD&V een conceptnota in over een commissie die bemiddelt in conflicten tussen zorggebruikers en sociale ondernemers: private instellingen die zorg aanbieden. De commissieleden houden nu een hoorzitting hierover met Lutgard Vrints van de Gezinsbond, Annelies Vande Vyvere en Jeroen De Weerdt van Onafhankelijk Leven, Maddie Geerts en Nathalie Sluyts v...

19 september 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hoorzitting conflictbemiddeling private zorgverstrekkers

In april 2018 dienden volksvertegenwoordigers van de CD&V een conceptnota in over een commissie die bemiddelt in conflicten tussen zorggebruikers en sociale ondernemers: private instellingen die zorg aanbieden. De commissieleden houden nu een hoorzitting hierover met Bart Weekers, Vlaams ombudsman, professor Johan Put van de KU Leuven en een vertegenwoordiger van Test-Aankoop.

18 september 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Zorg voor mensen met jongdementie

Het Vlaamse Gewest telt naar schatting 5500 mensen met jongdementie: mensen bij wie dementie wordt vastgesteld voordat ze 65 zijn. In februari heeft het Vlaams Parlement al een resolutie aangenomen met aanbevelingen aan de regering over de zorg voor jongdemente mensen. Recent is de situatie van mensen met jongdementie nog in de pers gekomen. Aan minister Vandeurzen wordt nu gevraagd hoe het staat met...

12 september 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Conceptnota eenzaamheid: hoorzitting

Eenzaamheid is het negatieve gevoel dat zich kenmerkt door een gemis aan sociale relaties. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in om dit thema meer onder de aandacht te brengen. Ze leggen in hun conceptnota de nadruk op het belang van lokale gemeenschappen en de ondersteunende rol van de Vlaamse overheid hierbij. Ze pleiten onder andere voor het opstellen van een interventiedatabank en ...

12 september 2018 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Commissie van Toezicht: gedachtewisseling

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen heeft een verslag gemaakt over haar bevindingen van januari tot juni 2018. De Commissie van Toezicht is samengesteld uit burgers die vrijwillig elke maand één gesloten jeugdhulpvoorziening bezoeken (maandcommissarissen). De Vlaamse Kinderrechtencommissaris is voorzitter van de Commissie van Toezicht. De commissieleden wisselen van gedachten met de Vl...

10 juli 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Persoonsvolgende financiering: stand van zaken

De Vlaamse Regering maakt voor de personen met een handicap de overgang naar de persoonsvolgende financiering, om hun een perspectief te bieden via een vraaggestuurd systeem. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap zal bestaan uit twee trappen: een basisondersteuningsbudget en een handicapspecifiek budget. Over de stand van zaken van deze transitie beantwoordt minister Jo Vand...

3 juli 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Conceptnota eenzaamheid: hoorzitting

Eenzaamheid is het negatieve gevoel dat zich kenmerkt door een gemis aan sociale relaties. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in om dit thema meer onder de aandacht te brengen. Ze leggen in hun conceptnota de nadruk op het belang van lokale gemeenschappen en de ondersteunende rol van de Vlaamse overheid hierbij. Ze pleiten onder andere voor het opstellen van een interventiedatabank en ...

27 juni 2018 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kinderopvangdecreet: gedachtewisseling

Op 20 april 2012 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters goed. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de uitvoering van het decreet en over de stand van zaken met vertegenwoordigers van Kind en Gezin.

26 juni 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kinderen in ziekenhuizen in plaats van in crisisopvang

Door een gebrek aan crisisopvangplaatsen moeten Brusselse ziekenhuizen kinderen en jongeren tot zes maanden en langer opvangen. Deze kinderen krijgen daardoor niet de hulp die ze nodig hebben, maar nemen ook de plaats in van zieke kinderen. Erkent minister Jo Vandeurzen deze problematiek? Is dit louter een Brussels gegeven, of doet het zich ook voor in Vlaamse ziekenhuizen? Welke maatregelen wil hij ...

19 juni 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gezondheidsdoelstelling Natuur en Gezondheid

De milieukwaliteit van de leefomgeving beïnvloedt de gezondheid. Heel wat factoren bepalen samen de invloed van het milieu op de gezondheid, zoals de ernst en duur van de blootstelling aan polluenten, leeftijd en geslacht van de persoon, aanwezigheid van groen in de leefomgeving, ... Er is een bewezen positieve relatie tussen enerzijds natuur en groen, en anderzijds de fysieke en mentale gezondheid....

12 juni 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Geschillen in welzijns- en gezondheidszorg: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Geschillen tussen gebruikers en aanbieders in de welzijns- en gezondheidszorg worden zelden voor de rechtbank gebracht. Niet zelden ligt de hoge kostprijs van een gerechtelijke procedure hiervoor aan de basis, maar ook de vrees van de gebruikers dat zo’...

6 juni 2018 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

NMR-scanner: hoorzitting

Een burger kan een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement, waarin hij of zij een klacht formuleert, een vraag stelt, een probleem aankaart, een voorstel tot decreetgeving doet, ... Bij het Vlaams Parlement is een verzoekschrift ingediend waarin een burger vraagt dat de Vlaamse overheid zou investeren in een tweede NMR-scanner in het AZ Sint-Nikolaas omdat de capaciteit van de bestaande scan...

5 juni 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cyberpesten: voorstel van resolutie

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Leden van de sp.a-fractie en de Groenfractie dienden samen een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten. De...

30 mei 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Seksualiteit en intimiteit: conceptnota

Mensen met een beperking hebben ook recht op het beleven van hun seksualiteit. Er bestaat reeds een vzw die mensen met een beperking hierbij helpt, maar er is nood aan een erkend expertisecentrum dat binnen de wettelijkheid kan werken. Verschillende leden van de Open Vld-fractie dienden daarom een conceptnota in om dergelijke expertisecentrum door de Vlaamse Regering te laten oprichten. De leden ...

29 mei 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vaccinatie tegen HPV

Het humaan papillomavirus (HPV) is gelinkt aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. Sinds 2010 kunnen meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs gratis het vaccin tegen HPV krijgen. Ondertussen is het besef gegroeid dat het toedienen van dit vaccin bij jongens zinvol is, want het HPV kan ook andere vormen van kankers zoals keelkanker, peniskanker en anuskanker veroorza...

22 mei 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. Vorige week lichtte minister Jo Vandeurzen toe wat deze begrotingscontrol...

Scroll to top