Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 34

4 april 2019 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsspiegel 2019: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespreken de Onderwijsspiegel 2019 met Lieven Viaene, inspecteur-generaal, met Els Vermeire, coördinerend inspecteur, en met Bart Windels, inspecteur wiskunde.

4 april 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Rapport-Monard: gedachtewisseling

In 2013 maakte een commissie van externe deskundigen een evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) en van het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB). In 2018 onderzocht een commissie van deskundigen onder leiding van Georges Monard, de zogenaamde commissie-Monard, in welke mate de PBD’s en de permanente ondersteuningscellen (POC's) werk hebben gemaa...

28 maart 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Geweld op school

Uit een onderzoeksrapport over geweld op school blijkt dat 7 op 10 leerlingen in 2018 met minstens één vorm van emotioneel geweld in aanraking is geweest. Meer dan de helft van de ondervraagde leerlingen kwam ook in aanraking met fysiek geweld. Hoe bekijkt minister Hilde Crevits de onderzoeksresultaten? Hoe kunnen scholen tegen deze vormen van geweld optreden? Welke preventie-initiatieven kunnen bi...

28 maart 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijs voor zieke kinderen: hoorzitting

Kinderen die (al dan niet langdurig) ziek zijn, hebben steeds recht op onderwijs. Er bestaan verschillende systemen en organisaties om dit recht op onderwijs te garanderen, zoals Bednet, waarbij leerlingen thuis via een internetverbinding de lopende lessen in de klas kunnen volgen, of tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), waarbij een leerling vier lestijden per week thuis les krijgt van een leerkracht...

21 maart 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie voor Onderwijs

STEM-actieplan: gedachtewisseling

Met het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wil de Vlaamse Regering loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek stimuleren. Het STEM-platform zorgt voor een geïntegreerde uitvoering van het actieplan en ontwikkelt daartoe een geëigende strategie. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de stand van zaken van het STEM-actieplan en aanbevelingen vo...

14 maart 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: gedachtewisseling

Zowel voor scholen als voor ouders zijn onbetaalde schoolfacturen een bron van stress: ouders hebben het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, en scholen zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Tijdens het lopende schooljaar stapten opnieuw 44 secundaire scholen in het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS). Het gaat om scholen die bere...

14 maart 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Elders verworven competenties: ontwerp van decreet

Mensen leren niet alleen op de schoolbanken, maar verwerven ook competenties bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie. De Vlaamse Regering wil ervoor zorgen dat deze elders verworven competenties (EVC) erkend worden, zodat mensen op die manier een beroepskwalificatie of deel daarvan kunnen behalen. Iemand die kan aantonen dat hij of zij over de competentie...

28 februari 2019 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Onderwijs

Monitor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs en basiseducatie: gedachtewisseling

Periodiek worden de Vlaamse scholen bevraagd over hun ICT-infrastructuur en de aard en mate van ICT-integratie en ICT-competenties bij leraren en leerlingen. In het najaar van 2018 verscheen MICTIVO 3, de derde ICT-monitor in dit verband. De leden van de commissie houden een gedachtewisseling over de resultaten van deze monitor met Katie Goeman, promotor-coördinator, en Pieter Jan Heymans, onderzoek...

28 februari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXIX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking van het genummerd Onderwijsdecreet XXIX voort en ze stemmen erover.

21 februari 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

OESO Skills Strategy Flanders: gedachtewisseling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) helpt landen of regio’s bij de strategische aanpak voor het opbouwen, onderhouden en inzetten van het eigen menselijke kapitaal, de zogenaamde Skills Strategy. Deze projecten moeten tewerkstelling en economische groei stimuleren en sociale inclusie en participatie verhogen. De OESO heeft over de situatie in Vlaanderen een rapport u...

21 februari 2019 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXIX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het genummerd Onderwijsdecreet XXIX.

20 februari 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Commissie voor Onderwijs

Studietoelagen: ontwerp van decreet

Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd geworden voor de kinderbijslagregeling. In april 2018 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe kinderbijslagdecreet goed. Om dat decreet te laten sporen met de regelgeving voor de studietoelagen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de verenigde commissies Onderwijs en Welzijn bespreken en stemmen over het ontw...

14 februari 2019 15.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Masterplan Scholenbouw: tweede voortgangsrapportage

Minister Hilde Crevits stelde een Masterplan Scholenbouw op, met daarin de plannen voor de bouw van nieuwe en de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken samen met minister Crevits de tweede voortgangsrapportage over dit masterplan.

14 februari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Toekomstplan basisonderwijs: hoorzitting

De sociale partners stelden een toekomstplan over het basisonderwijs op, met daarin hun principes en ambities. Ze willen de sterke troeven van dat basisonderwijs beschermen, maar ook stevig inzetten op het wegwerken van de pijnpunten. Daartoe ontwikkelen ze een driesporenbeleid, dat bijkomende middelen vraagt op het niveau van de basisfinanciering, meer ondersteuning van het lerarenteam en de leraar,...

7 februari 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Uitvoering maatregelen cao XI: ontwerp van decreet

Op 23 maart 2018 sloot de Vlaamse Regering een cao met de vakorganisaties, met de onderwijskoepels en met het GO! Die cao bevat maatregelen om de koopkracht voor ongeveer 175.000 onderwijspersoneelsleden te verhogen, en ook een aantal loopbaanmaatregelen die de situatie van startende leerkrachten versterken. Met een ontwerp van decreet geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan de loopbaanmaatre...

7 februari 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Ziekteverzuim in het onderwijs

Hoewel de ziekteverzuimcijfers in het onderwijs het voorbije jaar niet zijn gestegen, liggen ze toch vrij hoog. Vooral depressies en burn-out zijn belangrijke oorzaken, en die doen zich vaker voor bij oudere werknemers in het onderwijs. Hoe evalueert minister Hilde Crevits de jongste cijfers? Wil ze maatregelen nemen om het ziekteverzuim terug te dringen? Zo ja, welke? Hoe bekijkt ze de relatie tusse...

31 januari 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Gezonde schoolmaaltijden: voorstel van resolutie

Kinderen spenderen een groot deel van hun tijd op school, en daar eten ze dan ook tussendoortjes en (hoofd)maaltijden. Het belang van die voeding kan niet worden overschat. Leden van de Groenfractie en van de sp.a-fractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze aan de Vlaamse Regering vragen om onder andere gezonde en goedkope schoolmaaltijden aan te bieden en de scholen te stimuleren ...

31 januari 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Professionele masters: welk diplomastatuut?

Door samenwerking met onder andere een Nederlandse onderwijsinstelling kunnen studenten aan de Hogeschool West-Vlaanderen binnenkort een professionele masteropleiding volgen. Of het behaalde diploma wordt erkend, hangt af van de toekomstige werkgever. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zou zich in een werkgroep buigen over deze kwestie en beleidsvoorstellen formuleren. Wat bevatten deze voorstellen ...

17 januari 2019 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur: hoorzitting

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven (HIVA) en de Interface Demography van de VUB stelden een capaciteitsmonitor voor het basis- en secundair onderwijs op. Daarin voorspellen de onderzoekers voor verschillende onderwijsniveaus en -types de toekomstige leerlingenaantallen, en ze werken ook een instrument en meetprocedure uit om de optimale en maximale aanbodcapaci...

17 januari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Incident bij studentendoop

Vorige maand viel bij een studentendoop een dode. De meeste hogescholen en universiteiten sluiten met de studentenclubs een doopcharter met duidelijke afspraken, maar het doopcharter werd hier niet gevolgd. Minister Hilde Crevits kondigde een overleg met de studentenverenigingen en de onderwijsinstellingen aan. Heeft dit overleg reeds plaatsgevonden? Wat was hiervan het resultaat? Volstaat het doopch...

10 januari 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs: gedachtewisseling

In het kader van het loopbaandebat werd een onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de tijdsbesteding van leraren in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Via een online dagboekje hielden 8571 leraren hun activiteiten gedurende zeven opeenvolgende dagen bij. Over de resultaten van dit onderzoek houden de leden van de commissie een gedachtewisseling met professor Ignace Glorieux en...

18 december 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: tweede lezing

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. De oppositie vroeg in de vorige vergadering een tweede lezing van ...

13 december 2018 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: bespreking

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. De leden van de commissie bespreken het voorstel van decreet. ...

11 december 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Lange reistijd bij leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

In zijn jaarverslag 2017-2018 duidt het Kinderrechtencommissariaat op een aantal pijnpunten bij het leerlingenvervoer voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Die kinderen zitten vaak meer dan drie uur per dag op de bus voor hun woon-schoolvervoer. De Vlaamse Regering rolde reeds twee pilootprojecten uit om dit efficiënter te laten verlopen. Kan minister Hilde Crevits een evaluatie geven van dez...

6 december 2018 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Beperkingen voor beleidsondersteunend onderzoek

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) voert wetenschappelijk onderzoek uit over thema’s die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Daarnaast zorgt het SONO voor kennisoverdracht via onder meer rapporten en seminaries. Er duiken volgens de interpellant echter problemen op in deze werking: rapporten worden soms pas lang na de oplevering ook...

6 december 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: hoorzitting en bespreking

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting me...

4 december 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: hoorzitting

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzit...

Scroll to top