Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 59

4 april 2019 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsspiegel 2019: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespreken de Onderwijsspiegel 2019 met Lieven Viaene, inspecteur-generaal, met Els Vermeire, coördinerend inspecteur, en met Bart Windels, inspecteur wiskunde.

4 april 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Rapport-Monard: gedachtewisseling

In 2013 maakte een commissie van externe deskundigen een evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) en van het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB). In 2018 onderzocht een commissie van deskundigen onder leiding van Georges Monard, de zogenaamde commissie-Monard, in welke mate de PBD’s en de permanente ondersteuningscellen (POC's) werk hebben gemaa...

28 maart 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Geweld op school

Uit een onderzoeksrapport over geweld op school blijkt dat 7 op 10 leerlingen in 2018 met minstens één vorm van emotioneel geweld in aanraking is geweest. Meer dan de helft van de ondervraagde leerlingen kwam ook in aanraking met fysiek geweld. Hoe bekijkt minister Hilde Crevits de onderzoeksresultaten? Hoe kunnen scholen tegen deze vormen van geweld optreden? Welke preventie-initiatieven kunnen bi...

28 maart 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijs voor zieke kinderen: hoorzitting

Kinderen die (al dan niet langdurig) ziek zijn, hebben steeds recht op onderwijs. Er bestaan verschillende systemen en organisaties om dit recht op onderwijs te garanderen, zoals Bednet, waarbij leerlingen thuis via een internetverbinding de lopende lessen in de klas kunnen volgen, of tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), waarbij een leerling vier lestijden per week thuis les krijgt van een leerkracht...

21 maart 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie voor Onderwijs

STEM-actieplan: gedachtewisseling

Met het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wil de Vlaamse Regering loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek stimuleren. Het STEM-platform zorgt voor een geïntegreerde uitvoering van het actieplan en ontwikkelt daartoe een geëigende strategie. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de stand van zaken van het STEM-actieplan en aanbevelingen vo...

14 maart 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: gedachtewisseling

Zowel voor scholen als voor ouders zijn onbetaalde schoolfacturen een bron van stress: ouders hebben het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, en scholen zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Tijdens het lopende schooljaar stapten opnieuw 44 secundaire scholen in het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS). Het gaat om scholen die bere...

14 maart 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie voor Onderwijs

Elders verworven competenties: ontwerp van decreet

Mensen leren niet alleen op de schoolbanken, maar verwerven ook competenties bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie. De Vlaamse Regering wil ervoor zorgen dat deze elders verworven competenties (EVC) erkend worden, zodat mensen op die manier een beroepskwalificatie of deel daarvan kunnen behalen. Iemand die kan aantonen dat hij of zij over de competentie...

28 februari 2019 14.00u - Quinten Metsijs

Commissie voor Onderwijs

Monitor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs en basiseducatie: gedachtewisseling

Periodiek worden de Vlaamse scholen bevraagd over hun ICT-infrastructuur en de aard en mate van ICT-integratie en ICT-competenties bij leraren en leerlingen. In het najaar van 2018 verscheen MICTIVO 3, de derde ICT-monitor in dit verband. De leden van de commissie houden een gedachtewisseling over de resultaten van deze monitor met Katie Goeman, promotor-coördinator, en Pieter Jan Heymans, onderzoek...

28 februari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXIX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie zetten de reeds aangevatte bespreking van het genummerd Onderwijsdecreet XXIX voort en ze stemmen erover.

21 februari 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie voor Onderwijs

OESO Skills Strategy Flanders: gedachtewisseling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) helpt landen of regio’s bij de strategische aanpak voor het opbouwen, onderhouden en inzetten van het eigen menselijke kapitaal, de zogenaamde Skills Strategy. Deze projecten moeten tewerkstelling en economische groei stimuleren en sociale inclusie en participatie verhogen. De OESO heeft over de situatie in Vlaanderen een rapport u...

21 februari 2019 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdecreet XXIX

Jaarlijks bundelt de Vlaamse Regering een aantal bepalingen over Onderwijs in een ontwerp van verzameldecreet. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het genummerd Onderwijsdecreet XXIX.

20 februari 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Studietoelagen: ontwerp van decreet

Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd geworden voor de kinderbijslagregeling. In april 2018 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe kinderbijslagdecreet goed. Om dat decreet te laten sporen met de regelgeving voor de studietoelagen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de verenigde commissies Onderwijs en Welzijn bespreken en stemmen over het ontw...

14 februari 2019 15.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Masterplan Scholenbouw: tweede voortgangsrapportage

Minister Hilde Crevits stelde een Masterplan Scholenbouw op, met daarin de plannen voor de bouw van nieuwe en de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken samen met minister Crevits de tweede voortgangsrapportage over dit masterplan.

14 februari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Toekomstplan basisonderwijs: hoorzitting

De sociale partners stelden een toekomstplan over het basisonderwijs op, met daarin hun principes en ambities. Ze willen de sterke troeven van dat basisonderwijs beschermen, maar ook stevig inzetten op het wegwerken van de pijnpunten. Daartoe ontwikkelen ze een driesporenbeleid, dat bijkomende middelen vraagt op het niveau van de basisfinanciering, meer ondersteuning van het lerarenteam en de leraar,...

7 februari 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Uitvoering maatregelen cao XI: ontwerp van decreet

Op 23 maart 2018 sloot de Vlaamse Regering een cao met de vakorganisaties, met de onderwijskoepels en met het GO! Die cao bevat maatregelen om de koopkracht voor ongeveer 175.000 onderwijspersoneelsleden te verhogen, en ook een aantal loopbaanmaatregelen die de situatie van startende leerkrachten versterken. Met een ontwerp van decreet geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan de loopbaanmaatre...

7 februari 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Ziekteverzuim in het onderwijs

Hoewel de ziekteverzuimcijfers in het onderwijs het voorbije jaar niet zijn gestegen, liggen ze toch vrij hoog. Vooral depressies en burn-out zijn belangrijke oorzaken, en die doen zich vaker voor bij oudere werknemers in het onderwijs. Hoe evalueert minister Hilde Crevits de jongste cijfers? Wil ze maatregelen nemen om het ziekteverzuim terug te dringen? Zo ja, welke? Hoe bekijkt ze de relatie tusse...

31 januari 2019 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Gezonde schoolmaaltijden: voorstel van resolutie

Kinderen spenderen een groot deel van hun tijd op school, en daar eten ze dan ook tussendoortjes en (hoofd)maaltijden. Het belang van die voeding kan niet worden overschat. Leden van de Groenfractie en van de sp.a-fractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze aan de Vlaamse Regering vragen om onder andere gezonde en goedkope schoolmaaltijden aan te bieden en de scholen te stimuleren ...

31 januari 2019 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Professionele masters: welk diplomastatuut?

Door samenwerking met onder andere een Nederlandse onderwijsinstelling kunnen studenten aan de Hogeschool West-Vlaanderen binnenkort een professionele masteropleiding volgen. Of het behaalde diploma wordt erkend, hangt af van de toekomstige werkgever. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zou zich in een werkgroep buigen over deze kwestie en beleidsvoorstellen formuleren. Wat bevatten deze voorstellen ...

17 januari 2019 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur: hoorzitting

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven (HIVA) en de Interface Demography van de VUB stelden een capaciteitsmonitor voor het basis- en secundair onderwijs op. Daarin voorspellen de onderzoekers voor verschillende onderwijsniveaus en -types de toekomstige leerlingenaantallen, en ze werken ook een instrument en meetprocedure uit om de optimale en maximale aanbodcapaci...

17 januari 2019 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Incident bij studentendoop

Vorige maand viel bij een studentendoop een dode. De meeste hogescholen en universiteiten sluiten met de studentenclubs een doopcharter met duidelijke afspraken, maar het doopcharter werd hier niet gevolgd. Minister Hilde Crevits kondigde een overleg met de studentenverenigingen en de onderwijsinstellingen aan. Heeft dit overleg reeds plaatsgevonden? Wat was hiervan het resultaat? Volstaat het doopch...

10 januari 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs: gedachtewisseling

In het kader van het loopbaandebat werd een onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de tijdsbesteding van leraren in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Via een online dagboekje hielden 8571 leraren hun activiteiten gedurende zeven opeenvolgende dagen bij. Over de resultaten van dit onderzoek houden de leden van de commissie een gedachtewisseling met professor Ignace Glorieux en...

18 december 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: tweede lezing

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. De oppositie vroeg in de vorige vergadering een tweede lezing van ...

13 december 2018 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: bespreking

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. De leden van de commissie bespreken het voorstel van decreet. ...

11 december 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Lange reistijd bij leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

In zijn jaarverslag 2017-2018 duidt het Kinderrechtencommissariaat op een aantal pijnpunten bij het leerlingenvervoer voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Die kinderen zitten vaak meer dan drie uur per dag op de bus voor hun woon-schoolvervoer. De Vlaamse Regering rolde reeds twee pilootprojecten uit om dit efficiënter te laten verlopen. Kan minister Hilde Crevits een evaluatie geven van dez...

6 december 2018 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Beperkingen voor beleidsondersteunend onderzoek

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) voert wetenschappelijk onderzoek uit over thema’s die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Daarnaast zorgt het SONO voor kennisoverdracht via onder meer rapporten en seminaries. Er duiken volgens de interpellant echter problemen op in deze werking: rapporten worden soms pas lang na de oplevering ook...

6 december 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: hoorzitting en bespreking

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzitting me...

4 december 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Inschrijvingsrecht scholen: hoorzitting

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Ze willen komaf maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Concreet zullen scholen enkel leerlingen kunnen weigeren als ze inschrijvingen organiseren via een aanmeldingsprocedure. In dit verband houden de leden van de commissie een hoorzit...

29 november 2018 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Integratie academische hogeschoolopleidingen in universiteiten: verslag Rekenhof

De Vlaamse Regering besliste om de academische hogeschoolopleidingen (met uitzondering van de Schools of Arts) vanaf het academiejaar 2013-2014 te integreren in de universiteiten. Het Rekenhof onderzocht of deze integratie in de universiteiten tot voldoende academisering heeft geleid en of die opleidingen hun eigen professioneel gericht karakter behielden. De leden van de commissie bespreken het vers...

27 november 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Jaarverslag GO!: gedachtewisseling

Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) stelt in de commissie zijn Jaarverslag 2017 voor. Daarna volgt een gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van het GO! en de commissieleden.

22 november 2018 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdoelen eerste graad secundair onderwijs

Eindtermen omschrijven wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Het kaderdecreet van 17 januari 2018 bepaalde dat eindtermen worden ontwikkeld met het oog op zestien sleutelcompetenties. Het leerplan maakt daarna de verbinding met de vakken. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs vast te leggen. Drie sleutelw...

22 november 2018 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsdoelen eerste graad secundair onderwijs

Eindtermen omschrijven wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Het kaderdecreet van 17 januari 2018 bepaalde dat eindtermen worden ontwikkeld met het oog op zestien sleutelcompetenties. Het leerplan maakt daarna de verbinding met de vakken. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs vast te leggen. Drie sleutelw...

15 november 2018 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begon de bespreking van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Onderwijs 2018-2019 van minister Hilde Crevits. Vandaag zetten de commissieleden die besprekingen voort en stemmen ze over de begrotingsdocumenten.

15 november 2018 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsbrief

Vorige week begon de bespreking van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Onderwijs 2018-2019 van minister Hilde Crevits. Vandaag zetten de commissieleden die besprekingen voort en stemmen ze over de begrotingsdocumenten.

8 november 2018 14.00u - Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

Begroting en beleidsbrief

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2019 en van de beleidsbrief Onderwijs 2018-2019. Minister Hilde Crevits geeft een toelichting bij de documenten in kwestie, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

8 november 2018 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Onderwijs

Gevolgen van spijbelgedrag

Uit een studie blijkt dat spijbelen tot leerachterstand leidt, en daardoor mogelijk ook tot zittenblijven of schooluitval. Er lopen reeds heel wat acties om spijbelen tegen te gaan en te monitoren, maar het aantal spijbelaars neemt desondanks toe. Hoe staat minister Hilde Crevits hier tegenover? Welke extra maatregelen wil ze nemen? Zal ze het Spijbelactieplan bijschaven?

25 oktober 2018 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Eindtermen eerste graad secundair onderwijs: gedachtewisseling

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs. De Vlaamse Regering werkt aan een ontwerp van decreet om de nieuwe onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs vast te leggen. Over de methodologie en het procesverloop van deze onderwijsdoelen wisselen de leden van de commissie van gedachten met Ingrid Vanhoren van de Afdeling ...

25 oktober 2018 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissie voor Onderwijs

Duaal leren in buitengewoon secundair onderwijs

Duaal leren houdt in dat leerplichtige jongeren hun diploma secundair onderwijs behalen door werkervaring op de werkvloer en in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. Leerlingen verwerven hierdoor competenties zowel op de schoolbank als op een werkplek. Om dit ook mogelijk te maken in de opleidingsvormen 3 en 4 van het buitengewoon secundair onderwijs (buso), diende...

18 oktober 2018 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Onderwijs

Duaal leren: officieel registreren van leerlingen

Bij duaal leren verwerven jongeren de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een Syntra-lesplaats als op de werkvloer. Sinds 1 september 2016 is duaal leren mogelijk in 50 studierichtingen. Scholen kampen echter met problemen om leerlingen officieel te registreren voor de deadline van 1 oktober van het lopende sch...

4 oktober 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Opleidingen diergeneeskunde

Op 22 november 2017 keurde de plenaire vergadering een resolutie over de opleiding diergeneeskunde goed. Daarin vroeg het parlement de Vlaamse Regering onder andere om verplichte, niet-bindende toelatingsproeven voor deze opleiding. Bij een eerste test bleek dat slechts weinig kandidaat-studenten slaagden in de proef. In de Franse Gemeenschap is een systeem van lottrekking ingevoerd om het aantal bui...

27 september 2018 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Opleidingen diergeneeskunde

Op 22 november 2017 keurde de plenaire vergadering een resolutie over de opleiding diergeneeskunde goed. Daarin vroeg het parlement de Vlaamse Regering onder andere om verplichte, niet-bindende toelatingsproeven voor deze opleiding. Bij een eerste test bleek dat slechts weinig kandidaat-studenten slaagden in de proef. In de Franse Gemeenschap is een systeem van lottrekking ingevoerd om het aantal bui...

19 september 2018 13.00u - De Schelp

Commissie voor Onderwijs

5 juli 2018 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Resultaten STEM-monitor tso en bso

Via de STEM-monitor meet de Vlaamse overheid de voortgang van de instroom, doorstroom en uitstroom in de STEM-gerelateerde (Science, Technology, Engineering and Mathematics) richtingen in het secundair en hoger onderwijs. In vergelijking met de nulmeting in 2011 stijgt het aantal jongeren dat een STEM-opleiding in het aso volgt jaarlijks, maar dat is niet het geval in het tso en het bso. Hoe staat mi...

21 juni 2018 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Kwaliteit hoger onderwijs

VUB-professor Jonathan Holslag stelde onlangs in een krantenartikel dat de kwaliteit van de hogeronderwijsopleidingen onvoldoende is. Als oorzaken haalt hij onder andere het dalende niveau op de secundaire scholen aan en ook tijdsgebrek om studenten bij te spijkeren. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover deze stelling? Daalt het peil van de leerkrachten in het secundair onderwijs? Hoe wil ze de ...

14 juni 2018 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Onderwijs

Investeringen in land- en tuinbouwscholen

De land- en tuinbouwscholen in Vlaanderen hebben vaak een eigen bedrijf om praktijklessen te geven aan hun leerlingen. Om de vereiste machines up-to-date te houden moeten ze die op tijd kunnen vervangen, maar hun gewone werkingsmiddelen volstaan daar niet voor. Hun praktijkbedrijven maken onvoldoende winst om deze investeringen te bekostigen, en ze kunnen ook geen beroep doen op een tegemoetkoming va...

7 juni 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving

Het M-decreet uit 2014 regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap: elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen voor deze kinderen. Lukt dat onvoldoende, dan kan het kind overstappen naar het buitengewoon onderwijs. De opstart van een nieuw ondersteuningsmodel in het kleuter-, lager en secundair onderwijs vanaf ...

7 juni 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

White paper contractstages verpleegkunde

In het academiejaar 2019-2020 zullen studenten van de (verlengde) opleiding verpleegkunde voor het eerst contractstages moeten doen. Het overleg van minister Hilde Crevits met de opleidingsverstrekkers en de studentenverenigingen over die contractstages heeft geleid tot een ‘white paper’. Wat staat er in dit document? Welke bezorgdheden hebben de verschillende partijen geuit in die white paper? W...

31 mei 2018 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2018 in. Minister Hilde Crevits lichtte in een vorige vergadering reeds toe...

31 mei 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Toelatingsproeven

Voor bepaalde bacheloropleidingen moeten kandidaat-studenten eerst een toelatingsproef afleggen: de deelname is verplicht, maar het resultaat is niet bindend. Ook voor de opleiding Diergeneeskunde wordt gewerkt aan een dergelijke verplichte, niet-bindende toelatingsproef. De UHasselt heeft een alternatieve tool uitgewerkt met naar eigen zeggen een hogere voorspellende waarde over de slaagkansen. Hoe ...

24 mei 2018 14.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Onderwijsspiegel 2018: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespreken de Onderwijsspiegel 2018 met Lieven Viaene, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie.

24 mei 2018 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Onderwijs

Diversiteitsbarometer Onderwijs: gedachtewisseling

Onderwijs is een essentiële schakel en voorwaarde om integratie te bevorderen, om uitsluiting te bestrijden en om burgerrechten te kunnen uitoefenen. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia liet daarom een onderzoek uitvoeren over gelijke kansen in de scholen van de drie gemeenschappen. Over de resultaten van deze Diversiteitsbarometer Onderwijs wisselen de leden van de commissie van gedachten m...

Scroll to top