Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 108

24 november 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2023

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken samen met minister Matthias Diependaele het ontwerp van uitgavenbegroting 2023 en de beleids- en begrotingstoelichtingen voor de bevoegdheidsdomeinen Wonen en Onroerend Erfgoed. Tot slot stemden ze indicatief over de onderdelen Wonen en Onroerend Erfgoed van het ontwerp van uitgavendecreet en over het onderdeel Wonen van het programmadecreet.

17 november 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2023

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Matthias Diependaele had de uitgavenbegroting 2023, het bijbehorende programmadecreet en de verschillende beleids- en begrotingstoelichtingen voor zijn bevoegdheidsdomeinen al toegelicht in de commissievergadering van 10 november. Tijdens deze vergadering volgde de bespreking met de commissieleden.

10 november 2022 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Moeizaam traject naar woonmaatschappijen

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Vanaf 1 januari 2023 zal er nog één sociale woonmaatschappij actief zijn. De sociale huisvestingssector vreest dat de gemiddelde huurprijs van een sociale woning zal stijgen als de verschillende systemen worden samengevoegd. Er lopen ook een aantal p...

24 oktober 2022 13.45u -

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

20 oktober 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Indexering huurprijzen

Het Vlaams Parlement keurde een spoeddecreet goed waardoor de huurprijzen van woningen die niet voldoende energiezuinig zijn, vanaf 1 oktober 2022 niet meer of slechts gedeeltelijk geïndexeerd mogen worden. Het is voor sommige verhuurders naar verluidt onduidelijk hoe de jaarlijkse indexatie van de huurprijzen vanaf 1 oktober 2023 moet gebeuren. Wat is de reactie van minister Matthias Diependaele hierop? Hoe wil hij de onduidelijkheid wegwerke...

18 oktober 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming parochiekerken: ontwerp van decreet

Het Vlaamse Gewest telt bijna 1800 rooms-katholieke parochiekerken. Door evoluties in de maatschappij verliezen deze gebouwen hun functie van eredienstgebouw deels. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de her- of nevenbestemming van deze parochiekerken te begeleiden door een verplichting op te leggen om een kerkenbeleidsplan op te maken, en de lokale besturen en de kerkbesturen ruimere subsidiemogelijkheden aan te bieden voo...

13 oktober 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Stijging energiekosten onroerend erfgoed

Door de hoge energieprijzen stijgt ook de energiefactuur voor eigenaars of beheerders van onroerend erfgoed. Zij kunnen deze gebouwen echter niet in dezelfde mate energiezuinig maken als andere gebouwen wegens de bescherming ervan als erfgoed. Vaak is ook een constante temperatuur vereist om kunstschatten in deze gebouwen te vrijwaren. Hoe wil minister Matthias Diependaele soelaas bieden? Pleegt hij overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed ...

6 oktober 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Rekeningen 2021

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespreken met minister Matthias Diependaele dit ontwerp van decreet, in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Wonen en Onroerend Erfgoed over de begrotingsuitvoering 2021 en het ...

29 september 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Aanbevelingen OESO Vlaams huisvestingsbeleid: hoorzitting

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nam het Vlaamse huisvestingsbeleid onder de loep en deed een aantal aanbevelingen. Hierover hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Luiz de Mello en Boris Cournède van de OESO.

14 september 2022 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Betaalbaarheid huurprijzen door energiecrisis: gedachtewisseling

Door de energiecrisis stijgt de energiefactuur voor huurders op de privéhuurmarkt tot ongeziene hoogtes. Verhuurders kunnen de huurprijs tezelfdertijd verhogen indien ze die aanpassen aan de gestegen inflatie. Hierdoor kunnen huurders in financiële problemen geraken. Onder andere het Vlaams Huurdersplatform vraagt dat de overheid daarom de indexering van de huurprijzen blokkeert. Minister Matthias Diependaele stelde dat hij hier niet voor gew...

7 juli 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Opkoopbescherming

Beleggers kopen vaker woningen op als investering, waarna ze die woningen verhuren. Hierdoor ontstaat een krapte op de woningmarkt aan betaalbare huizen voor starters en middenklassegezinnen. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om gemeenten de mogelijkheid te geven een opkoopbescherming in te voeren, zodat deze gezinnen een eigen woning kunnen kopen. In de vorige vergadering hie...

30 juni 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Opkoopbescherming: hoorzitting

Beleggers kopen vaker woningen op als investering, waarna ze die woningen verhuren. Hierdoor ontstaat een krapte op de woningmarkt aan betaalbare huizen voor starters en middenklassegezinnen. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om gemeenten de mogelijkheid te geven een opkoopbescherming in te voeren, zodat deze gezinnen een eigen woning kunnen kopen. In dit verband hielden de le...

23 juni 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Discriminatie huurmarkt

Uit een studie van de VUB op de Antwerpse huurmarkt blijkt dat discriminatie van etnische minderheden vaker voorkomt in overwegend witte buurten: hoe minder etnische minderheden in de buurt van de huurwoning, hoe groter de kans op discriminatie. Zodra meer dan 30 procent van een buurt uit etnische minderheden bestaat, daalt de discriminatie. De onderzoekers houden daarom een pleidooi voor praktijktests. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaar...

16 juni 2022 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Rol lokale woonloketten: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarin ze de rol van de lokale woonloketten in gemeenten willen opwaarderen om uithuiszettingen te vermijden, en ze doen ook voorstellen om de woonkwaliteit op de private huurmarkt beter te garanderen. In dit verband hielden de leden van de co...

9 juni 2022 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Financialisering woningmarkt

Grote vastgoedinvesteerders krijgen steeds meer voet aan de grond in Vlaanderen. Ze bouwen en kopen appartementen aan die ze daarna tegen hoge huurprijzen aanbieden, wat leidt tot de zogenaamde financialisering van de woningmarkt. Hierdoor kunnen gemiddelde huurders geen betaalbare woning meer huren. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze evolutie? Hoe wil hij dit monitoren? Hoe wil hij zorgen voor een voldoende aanbod aan betaa...

2 juni 2022 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Duiding bij beladen erfgoed in Vlaanderen

In Gooik ligt een praalgraf van Staf De Clercq, die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitse bezetter, met een duiding erbij van het extreemrechtse Voorpost. Een en ander veroorzaakt ophef bij voorbijgangers. De gemeente Gooik vraagt de Vlaamse Regering in dit verband om advies hoe ze met dit beladen erfgoed moet omgaan. Hoe staat minister Matthias Diependaele hiertegenover? Wil hij experten aanstellen om dit uit te klaren? Wil de ...

19 mei 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkgroep Opvangaanbod Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vlaanderen maakte tegen 1 april 18.000 opvangplaatsen vrij, en neemt ondertussen de nodige voorbereidingen om tegen 15 juni 30.000 vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen: via particulieren, lokale besturen en verenigingen. Over de werkzaamheden van de werkgroep Opva...

12 mei 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Verbetering betaalbaarheid private huurmarkt: voorstel van resolutie

Huren op de private huurmarkt is de voorbije jaren steeds duurder geworden: gemiddeld 35 procent van het inkomen van private huurders gaat naar de betaling van de maandelijkse huur. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om de indexering van de huurprijzen in 2022 te beperken tot 2 procent, de indexering van lopende huurcontracten te berekenen volgens de afgevlakte gezondhe...

5 mei 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Herstructurering beleidsveld Wonen: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het beleidsveld Wonen op een paar punten te hervormen. Zo worden het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gefuseerd, het beheer van bijzondere sociale leningen en de verzekering gewaarborgd wonen worden overgedragen naar het Vlaams Woningfonds, en het Garantiefonds voor Huisvesting en het Vlaams Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-B...

28 april 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkgroep opvangaanbod Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vlaanderen maakte tegen 1 april 18.000 opvangplaatsen vrij, en neemt ondertussen de nodige voorbereidingen om tegen 15 juni 30.000 vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen: via particulieren, lokale besturen en verenigingen. Over de werkzaamheden van de werkgroep opva...

27 april 2022 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Geïntegreerde lening: voorstel van decreet

Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om de bestaande leningmogelijkheden van de Vlaamse overheid in de beleidsdomeinen Energie en Wonen op elkaar af te stemmen. Zodoende zullen de energieleningen worden uitgebreid met maatregelen om woningen minstens te conformeren aan de woningkwaliteit. De taken van de energiehuizen worden ook verruimd, zodat ze naast diensten op het vlak van energie, ook diensten op het vlak ...

21 april 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkgroep opvangaanbod Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vlaanderen maakte tegen 1 april 18.000 opvangplaatsen vrij, en neemt ondertussen de nodige voorbereidingen om tegen 15 juni 30.000 vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen: via particulieren, lokale besturen en verenigingen. Over de werkzaamheden van de werkgroep opva...

31 maart 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Moratorium verkoopbare sociale huurwoningen: voorstel van decreet

Naar aanleiding van de vorming van woonmaatschappijen dienden leden van de N-VA-fractie, van de CD&V-fractie en van de Open Vld-fractie samen een voorstel van decreet in om de verkoop van goede sociale huurwoningen buiten de sociale huursector tijdelijk onmogelijk te maken. Daarnaast worden de verplichte overdrachten van onroerende goederen van de sociale woonactoren naar de woonmaatschappij vrijgesteld van een oriënterend bodemonderzoek. De l...

24 maart 2022 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkgroep opvangaanbod Oekraïense vluchtelingen: gedachtewisseling 

De Vlaamse Regering richtte een taskforce noodopvang op voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vlaanderen maakt tegen 1 april 18.000 opvangplaatsen vrij, en neemt ondertussen de nodige voorbereidingen om een nog groter aantal vluchtelingen te huisvesten als dat nodig zou zijn. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen: via particulieren, lokale besturen en verenigingen. Over de werkzaamheden van de werkgroep opva...

17 maart 2022 10.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Stijging huurprijzen

In de tweede helft van 2021 steeg de gemiddelde huurprijs van een woning in Vlaanderen tot boven 800 euro. In combinatie met de stijgende energieprijzen riskeren huurders met een beperkt inkomen daardoor in armoede te belanden. Wil minister Matthias Diependaele ingrijpen? Zo ja, hoe wil hij dit doen? Ziet hij heil in een ruimere toepassing van de huurpremie voor mensen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan? Hoe ziet hij de evolutie...

10 maart 2022 09.30u - Hans Memling

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Stijging woningprijzen

De voorbije jaren stegen de prijzen van woningen, en de coronacrisis heeft deze stijging alleen maar versterkt: de vraag naar huizen met terras en tuin bleek aanzienlijk groter. Ook in de centrumsteden werden huizen duurder. Over deze prijsstijging hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Frank Vastmans van de KU Leuven en Steunpunt Wonen, met Geert Langenus en met Peter Reusens van de Nationale Bank van België, en met Manuel Aalb...

17 februari 2022 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Hertekening sociaal woninglandschap

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Vanaf 1 januari 2023 zal er nog één sociale woonmaatschappij actief zijn. Recent werden de werkingsgebieden vastgelegd, waardoor de woonmaatschappijen binnen de vastgelegde werkingsgebieden vorm kunnen krijgen. Kan minister Matthias Diependaele ver...

10 februari 2022 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Effecten terugdraaiende teller

Huurders op de privé-markt die een terugdraaiende elektriciteitsteller moeten laten vervangen door een digitale teller, genieten niet dezelfde rechten op de compensatiepremie als eigenaars van woningen. Minister Matthias Diependaele zou hierover overleg plegen met het overlegplatform private huur. Wat is daar uit de bus gekomen? Welke mogelijke oplossingen werkt de minister uit in samenspraak met de minister van Energie? Bekijk het verslag.

3 februari 2022 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Zonnepanelen op sociale woningen

Aster cv, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), wil tegen 2025 650.000 zonnepanelen op 58.000 sociale woongebouwen installeren. Tot nu toe is nog geen enkel paneel geïnstalleerd wegens de complexiteit van de procedures. Hoe bekijkt minister Matthias Diependaele dit? Pleegt hij overleg met Aster? Hoe wil hij het vooropgestelde doel garanderen? Bekijk het verslag.

20 januari 2022 10.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Werkingsgebieden toekomstige woonmaatschappijen

Tegen 1 januari 2023 moet de fusieoperatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren in nieuwe woonmaatschappijen afgerond zijn. Om te vermijden dat er achterstand wordt opgelopen in de bouw van nieuwe sociale woningen, moeten de toekomstige woonmaatschappijen weten wat hun werkingsgebied zal zijn. Wanneer zal minister Matthias Diependaele die werkingsgebieden vastleggen? Welke stappen moeten nog worden gezet? Hoe ...

13 januari 2022 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Rolstoeltoegankelijkheid sociale woningen

Huidige sociale woningen zijn vaak niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Nieuwe sociale woningen zullen toegankelijk of rolstoelbezoekbaar moeten worden ontworpen volgens de richtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen uit 2008. Dit geldt echter enkel voor woningen op de gelijkvloerse verdieping of op een verdieping die bereikbaar is met een lift. Hoe staat minister Matthias Diependaele hiertegenover? Hoeveel woningen voldoen...

23 december 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Toename ongeschikte en onbewoonbare woningen

Op drie jaar tijd is het aantal ongeschikte en onbewoonbare woningen met een derde toegenomen. De stijgingen doen zich vooral voor in West- en Oost-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. Op deze woningen kan de Vlaamse overheid een heffing plaatsen van minimaal 2200 euro, ofwel kunnen gemeenten zelf een heffing vaststellen. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze cijfers? Wijst de stijging erop dat de heffingen onvoldoende effect hebbe...

16 december 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Opheffing bescherming monumenten

Minister Matthias Diependaele kondigde onlangs aan dat hij de bescherming van een aantal monumenten, waaronder een uniek schip, zou opheffen, wegens de te hoge kostprijs van restauratie door jarenlange verwaarlozing. De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed vraagt een breder beleidskader voor het actualiseren van beschermingen met daarin onder andere eenduidige criteria. Hoe wil de minister vermijden dat erfgoed aftakelt? Komt hij tegemoet aan de...

9 december 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Woonzaak: gedachtewisseling

Een collectief van 38 sociale organisaties, verenigd onder de naam Woonzaak, stapt op 17 december naar het Europees Comité voor Sociale Rechten om het Vlaamse woonbeleid aan te klagen. Het collectief stelt in zijn vordering dat de Vlaamse Regering onvoldoende inspanningen doet om de wachtlijsten voor de sociale woningen te verkleinen, de kwaliteit van de private huurwoningen te verhogen en de private huurwoningen betaalbaar te houden. De leden...

2 december 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Sociale studentenhuisvesting

In verschillende studentensteden is het voor studenten met beperkte financiële middelen moeilijk om een betaalbare studentenkamer te vinden. De instellingen hoger onderwijs proberen in de mate van het mogelijke in deze nood te voorzien. Sociale huisvestingsmaatschappijen zouden hier een oplossing kunnen bieden door een systeem van sociale studentenkamers. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze denkpiste? Is er al onderzoek naar...

25 november 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort.

18 november 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Toekenning budgetten sociale woningbouw

De media berichtten onlangs dat dit jaar slechts een vierde van het beschikbare budget voor de bouw en renovatie van sociale woningen is uitgegeven. De vertraging voor het toekennen van de budgetten zou liggen in de fusieoperatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren. Minister Matthias Diependaele richtte een taskforce op om de oorzaken van de achterstand te achterhalen. Wanneer verwacht hij daarvan resultaten?...

25 oktober 2021 15.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Tekort studentenkoten

Er is reeds jarenlang een nijpend tekort aan huisvesting voor studenten in verschillende Vlaamse studentensteden. De rector van de UGent lanceerde recent een oproep aan de Vlaamse overheid om een Vlaams plan op te stellen voor voldoende studentenhuisvesting. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze oproep? Wil hij overleg plegen met de onderwijsinstellingen? Ziet hij heil in vormen van publiek-private samenwerking? Bekijk het vers...

25 oktober 2021 14.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming parochiekerken

Door het slinkende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klinkt de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. De bisschoppen hebben reeds heel wat kerken onttrokken aan de eredienst, en eind 2021 zal de teller op 181 staan. Minister Bart Somers en minister Matthias Diependaele dienden een visienota in, met daarin voorstellen om leegstand, verval en verwaarlozing van parochiekerken...

21 oktober 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Huurpremie sociale woningen

De Vlaamse Regering voerde in 2012 de huurpremie in om kandidaat-huurders van een sociale woning financieel te ondersteunen met een huurpremie zolang ze op de private huurmarkt moeten huren. Daarvoor moeten ze al vier jaar op de wachtlijst staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Meer dan de helft van de mogelijke kandidaten neemt deze huurpremie echter niet op om verschillende redenen. Hoe wil minister Matthias Diependaele ervoor zorgen...

20 oktober 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Uniek loket energie- en renovatiepremie: ontwerp van decreet

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat zo veel mogelijk premies inzake energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning worden gebundeld in een woningrenovatiepremie. Burgers zullen er toegang toe hebben via een uniek loket, waar ze zowel een renovatiepremie als een energiepremie kunnen aanvragen. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Won...

14 oktober 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Woonzaak

Een collectief van 38 sociale organisaties, verenigd onder de naam stapt op 17 december naar het Europees Comité voor Sociale Rechten om het Vlaamse woonbeleid aan te klagen. Het collectief stelt in zijn vordering dat de Vlaamse Regering onvoldoende inspanningen doet om de wachtlijsten voor de sociale woningen te verkleinen, de kwaliteit van de private huurwoningen te verhogen en de private huurwoningen betaalbaar te houden. Minister Matthias ...

7 oktober 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Verlaging registratierechten

De Vlaamse Regering stelde in haar recente Septemberverklaring dat ze de registratierechten voor de aankoop van een eigen en enige woning zal verlagen van 6 naar 3 procent. Voor een tweede woning stijgen de registratierechten dan weer van 10 naar 12 procent. Welk effect zullen deze maatregelen hebben op de huursector en op de bouwsector? Welke impact voorziet minister Matthias Diependaele op de lange termijn? Zal hierdoor de stijging van de won...

30 september 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Zwarte lijst sociale huursector

Vanaf 1 januari 2023 zal er een zwarte lijst gelden voor sociale huurders die voor overlast zorgen of hun huurwoning verwaarlozen of beschadigen. Ze zullen zich gedurende drie jaar niet kunnen inschrijven voor een sociale woning, na een veroordeling tot uithuiszetting door een vrederechter. Over hoeveel mensen gaat het? Wordt in opvolging en begeleiding voorzien voor hen? Is deze werkwijze niet nefast voor het imago van de sociale huursector? H...

16 september 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Evaluatie lokaal woonbeleid 

Binnen een vooropgestelde termijn moet elke Vlaamse gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren, het zogenaamde bindend sociaal objectief (BSO). Uit de Lokale Armoedebarometer, een bevraging georganiseerd door Decenniumdoelen, blijkt echter dat er verschillen zijn in hoe de Vlaamse gemeenten hun BSO invullen: sommige gemeenten willen meer woningen dan het BSO laten bouwen, andere gemeenten halen hun BSO ...

1 juli 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Huurpremie sociale woningen

De Vlaamse Regering voerde in 2012 de huurpremie in om kandidaat-huurders van een sociale woning financieel te ondersteunen met een huurpremie zolang ze op de private huurmarkt moeten huren. Daarvoor moeten ze al vier jaar op de wachtlijst staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Ongeveer de helft van de mogelijke kandidaten neemt deze huurpremie echter niet op om verschillende redenen. Wil minister Matthias Diependaele de wachttijd van ...

24 juni 2021 08.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Wijzigingsdecreet Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, ...

17 juni 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Wijzigingsdecreet Wonen: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, ...

10 juni 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Wijzigingsdecreet Wonen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, ...

3 juni 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Onderbenutting budget sociale woningbouw

De nood aan nieuwe sociale woningen is groot, maar de sector van de woningbouw kan de vraag niet volgen. Recent bleek uit mediaberichten dat de beschikbare budgetten voor sociale woningbouw niet volledig worden besteed, maar deels opgespaard tot later. Budgetten kunnen ook maar enkel naar het volgende jaar worden overgedragen, daarna vervallen ze. Er gaan daarom stemmen op om mogelijk te maken deze budgetten over langere termijn op te sparen. Z...

27 mei 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Conceptnota huurpremie: hoorzitting

Aanvragers van een sociale woning die al vier jaar op de wachtlijst staan, kunnen een Vlaamse huurpremie ontvangen. Ongeveer de helft van de mogelijke kandidaten neemt deze huurpremie echter niet op. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in waarbij ze voorstellen doen om onder andere de huurpremie te laten meetellen in de solvabiliteitsbeoordeling door de verhuurder of makelaar. In dit verband hielden de leden van de commissi...

20 mei 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

Lokale besturen of samenwerkingsverbanden gaan reeds lang enthousiast aan de slag met onroerend erfgoed, van kleine projecten tot groot uitgebouwde lokale onroerenderfgoeddiensten. Minister Matthias Diependaele diende een visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid in met daarin een bijgestelde visie op de samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed. Lokale besturen, en vooral erkende onroerenderfgoedgemee...

6 mei 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Malafide huurders, verhuurders en makelaars

Recent rondde het Steunpunt Wonen een studie af over de mogelijke invoering van een dynamische lijst van malafide huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars. De conclusie uit het rapport is dat zo’n lijst juridisch onhaalbaar is, sociaaleconomisch onwenselijk is en ook niet tegemoetkomt aan een vraag vanop het terrein. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover de resultaten uit de studie? Ziet hij heil in andere instrumenten om huurde...

29 april 2021 09.30u - Hans Memling

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Stijging woningprijzen

De voorbije jaren stegen de prijzen van woningen, en de coronacrisis heeft deze stijging alleen maar versterkt: de vraag naar huizen met terras en tuin bleek aanzienlijk groter. Ook in de centrumsteden werden huizen duurder. Over deze stijging wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers van het Steunpunt Wonen, van Notaris.be, van Fednot en van de Nationale Bank van België. Daarbij kwam ook het mogelijk prijsverlag...

22 april 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Controle buitenlandse eigendommen sociale huurders

Een voorwaarde voor sociale huurders om een woning te kunnen betrekken is dat ze geen eigen woning mogen hebben in het buitenland. Deze voorwaarde geldt ook voor andere sociale voorzieningen zoals de huursubsidie, de huurpremie, de huurwaarborglening en de Vlaamse woonlening. De Vlaamse Regering trekt 5 miljoen euro uit zodat de sociale huisvestingsmaatschappijen via een raamcontract beter kunnen controleren op buitenlandse eigendommen. Sinds d...

1 april 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Toekomst Doel?

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het polderdorp Doel zou verdwijnen wegens de bouw van een nieuw getijdendok. Enkele jaren geleden besliste de Vlaamse Regering echter dat het dorp kon worden gevrijwaard, maar het was ondertussen grotendeels verlaten, met vervallen gebouwen en gehavend erfgoed tot gevolg. Minister Matthias Diependaele besliste onlangs een studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot bewoning van het dorp. Wanneer z...

25 maart 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Eerste telling dak- en thuisloosheid

De Koning Boudewijnstichting en onderzoekers van de KU Leuven en de Universiteit van Luik hebben in een aantal steden tellingen uitgevoerd over dak- en thuisloosheid. Hieruit blijkt onder andere dat het in 20 tot 30 procent van de gevallen om gezinnen met kinderen gaat, en ook heel wat jongvolwassenen kampen met deze problematiek. Hoe staat minister Matthias Diependaele hiertegenover? Zal hij bijkomende instrumenten ontwikkelen vanuit het belei...

18 maart 2021 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

lgbtqi+-discriminatie op woningmarkt

Personen uit de lgbtqi+-gemeenschap kampen vanwege hun geaardheid en gender vaak met discriminatie op de woningmarkt. Minister Matthias Diependaele kondigde in het verleden aan dat in het nieuwe Woononderzoek in 2023 gepeild zal worden naar discriminatoire praktijken. Hij zou ook samen met de Confederatie van Immobiliënberoepen de Clee-tool uitwerken, een digitaal platform dat gedetailleerde informatie over kandidaat-huurders aan de verhuurder...

11 maart 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Stijging vastgoedprijzen

Uit de vastgoedbarometer van Fednot, de Federatie van het Notariaat, blijkt dat de prijzen voor huizen en appartementen in de centrumsteden aanzienlijk zijn gestegen. Vooral jongere kandidaat-kopers met een kleiner budget worden hierdoor uit de markt geprijsd. Ook blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Wonen dat kwetsbare huurders door de COVID-19-crisis betalingsmoeilijkheden ondervinden en dus extra risico lopen om hun huisvesting te verl...

4 maart 2021 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Toekenning aanpassingspremie aan sociale huurders: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Woningeigenaars kunnen een aanpassingspremie (VAP) aanvragen voor hun huis als ze zorgbehoevend of minder mobiel worden. Huurders van een sociale woning kunnen vooralsnog geen beroep doen op deze VAP. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze vragen om de Vlaamse regelgev...

25 februari 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Energie-efficiëntie sociale woningen: hoorzitting

Het Rekenhof stelde een verslag op over de energie-efficiëntie van sociale woningen. Het ging daarbij na welke maatregelen de Vlaamse overheid nam om de energieprestaties van de bestaande sociale huurwoningen te verbeteren en wat de resultaten van het energierenovatieprogramma 2020 zijn. Over dit rapport hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Jan Meyus en Dieter Demunter van het Rekenhof, met Veerle De Meulenaer van de Vlaamse M...

11 februari 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Campagne Welzijnszorg over betaalbaar wonen

Armoedeorganisatie Welzijnszorg voerde de afgelopen maanden campagne om de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen voor kwetsbare mensen onder de aandacht te brengen. Ze overhandigde ook een petitie aan minister Matthias Diependaele om werk te maken van kwaliteitsverbeteringen en ondersteuning van de private huurmarkt. Hoe staat de minister tegenover de campagne? Met welke elementen uit de petitie wil hij aan de slag gaan? Hoe wil hij het ...

4 februari 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Neven- en herbestemming kerkgebouwen: voorstel van resolutie

Door het slinkende aantal kerkgangers en de hoge kosten voor het onderhoud van kerkgebouwen klinkt de roep om herbestemming van deze gebouwen de voorbije jaren steeds luider. Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek. Dit projectbureau stopt eind 2021 echter zijn werkzaamheden. Momenteel beschikken 185 van de 300 Vlaams...

28 januari 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Eengemaakte woonmaatschappijen

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Ze keurde een voorontwerp van decreet om tot eengemaakte woonmaatschappijen te komen net voor het kerstreces 2020 goed. Wat zal de rol zijn van koopmaatschappijen in dit nieuwe landschap? Welke subsidies zullen van kracht zijn...

21 januari 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Controle buitenlandse eigendommen sociale huurders

Een voorwaarde voor sociale huurders is dat ze geen eigen woning mogen hebben in het buitenland. De Vlaamse Regering trekt 5 miljoen euro uit zodat de sociale huisvestingsmaatschappijen beter kunnen controleren op buitenlandse eigendommen. Welke problemen ervaren de sociale huisvestingsmaatschappijen vandaag bij deze controles? Wanneer zullen ze die geldelijke steun ontvangen? Hoe zal die steun verdeeld worden? Welke verdere stappen zal ministe...

14 januari 2021 10.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Coronagebonden bemiddeling in private huur: eindrapport Vlaamse Ombudsdienst

Het Vlaams Parlement gelastte de Vlaamse Ombudsdienst tijdens de eerste coronagolf met een coronagebonden, in de tijd beperkte bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten. Hiervoor werd de Vlaamse Ombudsdienst in 136 gevallen benaderd door Vlaamse huurders of verhuurders, wat leidde tot 25 bemiddelingen met beide betrokken partijen, waarbij 21 akkoorden werden bereikt. De bevindingen van de Vlaamse Ombudsdienst werden gebundeld in het ...

7 januari 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Praktijktesten woningmarkt

De Vlaamse Regering nam onlangs kennis van een advies om correspondentietesten in te voeren. Hiermee kan discriminerend gedrag op de arbeids- en huurwoningmarkt op een betrouwbare en valide manier gemeten worden. Een aantal ministers stelden dat ze dit instrument zouden gebruiken om discriminatie in hun beleidsdomein te meten. Minister Matthias Diependaele stelde vast te houden aan sensibilisering en zelfregulering in de vastgoedsector. Waarom ...

10 december 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Toekenning aanpassingspremie aan sociale huurders: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Woningeigenaars kunnen een aanpassingspremie (VAP) aanvragen voor hun huis als ze zorgbehoevend of minder mobiel worden. Huurders van een sociale woning kunnen vooralsnog geen beroep doen op deze VAP. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze vragen om de Vlaamse regelgev...

3 december 2020 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Overname van patrimonium door nieuwe woonmaatschappijen

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Bij de vorming van een nieuwe woonmaatschappij moet er vaak veel patrimonium overgedragen worden van de huidige sociale huisvestingsmaatschappijen naar de nieuwe woonmaatschappijen. Dit kan de nieuwe woonmaatschappijen in fina...

26 november 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Matthias Diependaele de uitgavenbegroting 2021, wat betreft de beleidsvelden Onroerend Erfgoed en Wonen, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft aspecten van het woonbeleid.

19 november 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken met minister Matthias Diependaele de uitgavenbegroting 2021, wat betreft de beleidsvelden Onroerend Erfgoed en Wonen, en het programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft aspecten van het woonbeleid.

12 november 2020 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting 2021

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Matthias Diependaele lichtte de uitgavenbegroting 2021 en het programmadecreet toe, wat betreft de beleidsdomeinen Onroerend Erfgoed en Wonen. Daarna volgde de bespreking met de commissieleden.

29 oktober 2020 09.30u - Quinten Metsijs

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Eengemaakte woonmaatschappijen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Over dit traject van samenvoeging tot eengemaakte woonmaatschappijen wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers van het sociaal verhuurkantoor SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, van de sociale huisvestings...

22 oktober 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Armoedetoets bij huurprijsberekening sociale huurwoningen: voorstel van resolutie

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Uit een analyserapport van Wonen-Vlaanderen hiervan blijkt dat de laagste basishuurprijzen in het sociale huurstelsel het sterkst zijn gestegen, waardoor vooral armere huurders meer huur moeten betalen. Leden van de Groen-, PVDA- en sp.a-fracties dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering vragen om een armoedetoets te laten uitvoeren...

15 oktober 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Eengemaakte woonmaatschappijen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Over dit traject van samenvoeging tot eengemaakte woonmaatschappijen wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), van de Vereniging van Vlaa...

8 oktober 2020 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Verlies huursubsidies 

In sommige gevallen verliezen huurders buiten hun wil om hun recht op huursubsidies als ze verhuizen uit een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een en ander is het gevolg van bepalingen uit het huursubsidiebesluit. Wil minister Matthias Diependaele de bepalingen in kwestie aanpassen om deze huurders te beschermen? Bekijk het verslag.

1 oktober 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Eengemaakte woonmaatschappijen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Over dit traject van samenvoeging tot eengemaakte woonmaatschappijen wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Matthias Diependaele.

17 september 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Stopzetting project Peperbuskerk

De voormalige parochiekerk Peperbus in Borgerhout zou de nieuwe thuishaven worden van Unizo Antwerpen als creatieve broedplaats voor ondernemers en ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar het project werd onlangs stopgezet. Hoeveel subsidies zijn hierdoor verloren gegaan? Hoeveel heeft het project tot nu toe gekost? Hoe wil minister Matthias Diependaele dit project opnieuw op de rails krijgen? Bekijk het verslag.

23 juli 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Aanbouw buitenpaviljoen Gravensteen

Voor het middeleeuwse Gravensteen in Gent is een project ‘Time Castle’ opgesteld om de bezoekersbeleving op te waarderen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van virtual reality, en er wordt ook een muur uitgebroken om een modern paviljoen tegen het kasteel aan te bouwen. Er is kritiek op deze plannen omdat ze leiden tot een beschadiging van het historisch erfgoed. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover deze plannen? Pleegt hij hi...

16 juli 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Impact rookmelders bij woningbranden

In de eerste helft van 2020 stierven in Vlaanderen reeds meer mensen in een woningbrand dan in het hele jaar 2019. Nochtans moet er sinds 1 januari 2020 in elke woning een rookmelder hangen. Hoe bekijkt minister Matthias Diependaele deze cijfers? Hoe wil hij inzetten op sensibilisering over of handhaving van de verplichte installatie van rookmelders? Hoe loopt het overleg met de brandweer over de oorzaken en de preventie van woningbrand? Bekijk...

9 juli 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Dalend succes Vlaamse renovatiepremie

De voorbije jaren was er een daling van het aantal aanvragen voor een Vlaamse renovatiepremie. Nochtans is er nog steeds grote nood aan renovatie van het woonpatrimonium in Vlaanderen om de klimaatdoelstellingen te halen. Minister Matthias Diependaele kondigde daarom een vereenvoudigd systeem voor dergelijke steunmaatregelen aan via een uniek aanvraagloket. Wat is daarvan de stand van zaken? Welke oorzaken ziet de minister voor de dalende aanvr...

2 juli 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Studentenhuisvesting in coronatijden

Door de onzekerheid over een mogelijke tweede besmettingsgolf in het najaar en of er al dan niet fysieke lessen zullen zijn, weten studenten niet of ze een studentenkamer moeten huren tijdens het academiejaar 2020-2021. De Universiteit Antwerpen experimenteert daarom voor haar eigen huisvesting met kortlopende contracten van één week. Dat botst met een aantal bepalingen qua opzegtermijn, waarborg of schadevergoeding uit het Woninghuurdecreet,...

25 juni 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Bescherming culturele erfgoed en monumenten: voorstel van resolutie

In de nasleep van de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd bij een arrestatie in de Verenigde Staten, werden in verschillende landen, ook in eigen land, standbeelden van historische figuren gevandaliseerd of vernietigd. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om deze zogenaamde beeldenstorm in Vlaanderen te veroordelen en de monumenten te beschermen. De leden ...

25 juni 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Praktijktesten tegen discriminatie op arbeidsmarkt en private huurmarkt: voorstel van resolutie

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van etniciteit. Ook zijn kwetsbare huurders vaak aangewezen op de private huurmarkt, maar ze stuiten daar op discriminatie vanwege hun afkomst of het feit dat ze van een uitkering leven. Een aantal steden voerden reeds praktijktesten in, waarbij nagegaan wordt of verhuurders kandidaat-huurders discrimineren. Leden van de sp.a-fractie dienden daarom ee...

18 juni 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Praktijktesten tegen discriminatie op private huurmarkt: voorstel van resolutie

Kwetsbare huurders zijn vaak aangewezen op de private huurmarkt, maar stuiten vaak op discriminatie vanwege hun afkomst of het feit dat ze van een uitkering leven. Een aantal steden voerden reeds met succes praktijktesten in, waarbij nagegaan wordt of verhuurders kandidaat-huurders discrimineren. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering vragen om praktijktesten op de hele Vlaamse huur...

11 juni 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Afschaffing Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld Wonen en geeft advies over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota Wonen 2019-2024 bepalen dat de Vlaamse Woonraad wordt afgeschaft, en wordt vervangen door een proactief stakeholdersoverleg. Inspraak van belanghebbenden zal via een gestructureerde aanpak worden gewaarborgd. Leden van de meerderheidsfracties dienden een...

4 juni 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Sociale huurprijsberekening: rapport Wonen-Vlaanderen

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Zo wordt onder andere voortaan rekening gehouden met de inkomsten van alle gezinsleden, met uitzondering van de kinderbijslaggerechtigde kinderen. Er wordt geen rekening meer gehouden met een minimaal inkomen, er wordt een energietoeslag ingevoerd voor woningen die energetisch beter presteren en de marktwaarde wordt voortaan berekend aan de hand van een objectief sc...

28 mei 2020 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begrotingscontrole

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, die de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. De leden van de commissie bespraken ...

14 mei 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Marktwaardebepaling sociale woningen: voorstel van resolutie

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Hierdoor moeten huurders, zelfs in slechte woningen, soms meer maandelijkse huur betalen. De huurders kunnen hier enkel via een omweg verhaal tegen inbrengen. Daarom dienden twee leden van de oppositie een voorstel van resolutie in om ook voor huurders een rechtstreeks verhaal tegen de geschatte markthuurwaarde mogelijk te maken. De leden van de commissie bespraken ...

7 mei 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Mogelijke sloop onroerend erfgoed

Een studiebureau dat gespecialiseerd is in de herbestemming van erfgoedprojecten waarschuwt voor verloedering van onroerend erfgoed in Vlaanderen. Hoge renovatiekosten doen eigenaars vaak besluiten om hun gebouwen te verwaarlozen. Zodoende hopen ze op een declassering van het gebouw, waardoor de sloop ervan en nieuwbouw mogelijk zou zijn. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover dit gegeven? Kloppen de cijfers die het studiebureau hant...

23 april 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Matthias Diependaele van gedachten over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsveld Wonen.

9 april 2020 10.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Matthias Diependaele van gedachten over de impact van de coronacrisis op het beleidsveld Wonen.

12 maart 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2019 Wonen

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Vandaag bespraken de leden van de commissie de bevindingen en klachten inzake de bevoegdheid Wonen samen met Vlaams ombudsman Bart Weekers, met Annemarie Hanselaer van de Vlaamse Ombudsdienst en met minister Matthias Diependaele.

5 maart 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Stijging huurprijsberekening sociale woningen

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Hierdoor moeten huurders, zelfs in slechte woningen, soms meer maandelijkse huur betalen. Is minister Matthias Diependaele hiervan op de hoogte? Wil hij maatregelen nemen om deze problemen op te lossen? Lees hier het verslag.

20 februari 2020 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Nieuwe bestemming kerkgebouwen: gedachtewisseling

Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Over de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen wisselden de leden van de commissie van gedachten met ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en met experts uit de sector.

13 februari 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Huurwaarborg private huurwoningen

Tijdens de vorige legislatuur trok de Vlaamse Regering de huurwaarborg voor private huurwoningen op van twee naar drie maanden. Ze voerde ook de renteloze huurwaarborglening in voor mensen die moeite hebben om dit bedrag te storten. Het aantal aanvragen voor deze lening is beperkt. Hoeveel betalen huurders gemiddeld voor de afbetaling van de huurwaarborglening? Zal minister Matthias Diependaele deze lening evalueren? Hoe wil hij de doelgroep be...

6 februari 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Initiatieven betaalbaarheid private huurmarkt

Er staan in Vlaanderen bijna 154.000 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning. Daarom hebben vijf verenigingen aangekondigd bij de Raad van Europa een klacht in te dienen over het Vlaams woonbeleid. Hoe wil minister Matthias Diependaele de betaalbaarheid op de private huurmarkt bevorderen? Welke ideeën leven hierover? Heeft hij al overleg gepleegd met het zogenaamde stakeholdersoverleg, de vervanger van de Vlaamse Woonraad? ...

24 januari 2020 09.45u -

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

23 januari 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Huurprijsberekening voor sociale woningen

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat naast het inkomen van de huurder ook dat van meerderjarige gezinsleden wordt meegeteld bij de berekening van de huurprijs. Dat omvat ook de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan personen met een handicap. Leden van de sp.a-fractie stellen dat de IVT voor personen met een handicap die met familieleden samenleven niet...

16 januari 2020 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Renovatie Vlaamse woningen

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 stelt de ambitie voorop om tegen 2050 alle Vlaamse woningen te laten voldoen aan hoge energievereisten. Uit een studie van het Steunpunt Wonen blijkt dat daarvoor jaarlijks zo’n 5 miljard euro nodig is. Het investeringsritme moet daarvoor wel stijgen, stelt het rapport. De grootste investeringen blijken ook nodig te zijn bij de zwakste huishoudens. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover de resulta...

28 november 2019 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Matthias Diependaele de uitgavenbegroting 2020 en het programmadecreet, voor wat de respectieve beleidsdomeinen Wonen en Onroerend Erfgoed betreft, en de respectieve beleidsnota’s Wonen 2019-2024 en Onroerend Erfgoed 2019-2024. Daarna stemmen ze eventueel indicatief over de begrotingsdocumenten.  

21 november 2019 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting en beleidsnota’s

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Matthias Diependaele de uitgavenbegroting 2020, voor wat de respectieve beleidsdomeinen Wonen en Onroerend Erfgoed betreft, en zijn respectieve beleidsnota’s Wonen 2019-2024 en Onroerend Erfgoed 2019-2024.  

14 november 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Matthias Diependaele geeft een toelichting over de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft de respectieve beleidsdomeinen Wonen en Onroerend Erfgoed, over zijn beleidsnota Wonen 2019-2024 en over zijn beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024.  

7 november 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Afschaffing Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen: hij geeft onafhankelijk advies over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 bepaalt nu dat de Vlaamse Woonraad wordt afgeschaft, en wordt vervangen door een proactief stakeholdersoverleg. Wat is hiervoor de motivering? Blijft minister Matthias Diependaele bij zijn voornemen? Hoe zal het stakeholdersoverleg gebeuren?

24 oktober 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Grondaankopen Vitare: verslag Rekenhof

De private sociale huisvestingsmaatschappij Vitare ging in 2018 in vereffening, nadat bleek dat ze op een groot deel van de gronden die ze had aangekocht geen woonprojecten kon realiseren bij gebrek aan vergunningen. De aankoop van die gronden werd gefinancierd met leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) die niet meer kunnen worden terugbetaald. Het Rekenhof onderzocht op vraag van het Vlaams Parlement of de toezichthoude...

Scroll to top