Search in Vlaams Parlement

Zoek een vergadering

Ben je op zoek naar een specifieke vergadering in het verleden of de toekomst? Geef dan hieronder je zoekcriteria in.

Gevonden vergaderingen: 156

18 mei 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Crisis kinderopvang: hoorzitting

De sector van de kinderopvang kampt met te weinig instroom van nieuw geschoold personeel, waardoor er een tekort heerst aan kinderbegeleiders. Dit tekort wordt nog verergerd door de huidige COVID-19-crisis. Leden van de Vooruitfractie en van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de opleiding te hervormen en om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. In dit...

11 mei 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen: jaarverslag 2021

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Ze werd in 2017 opgericht als toezichtscommissie van het Kinderrechtencommissariaat. Ze wordt gevormd door vrijwillige maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken, en zodoende de vinger aan de pols houden van het welzijn van de jongeren. Jaarlijks stelt de commissie een verslag op o...

10 mei 2022 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Koppelen toeslagen groeipakket aan gezondheidsindex: voorstel van resolutie

Bij de hervorming van de kinderbijslag werd beslist om de bedragen van de toeslagen in het groeipakket, alsook de inkomensgrenzen van de sociale toeslag en schooltoeslag, los te koppelen van de afgevlakte gezondheidsindex: ze worden nu jaarlijks op een vast moment met 2 procent verhoogd. Doordat de spilindex de voorbije jaren meerdere keren werd overschreden, lijden gezinnen met kinderen koopkrachtverlies. Leden van de Vooruitfractie en van de ...

4 mei 2022 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Sensibilisering risico's hormonale anticonceptie: hoorzitting

Hormonale anticonceptie kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals trombose in de bloedvaten, met mogelijk fatale afloop. Naar aanleiding van een ingediend verzoekschrift van een burger over sensibilisering over de risico's van hormonale anticonceptie hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Roel Van Giel van Domus Medica, met Hilde Deneyer en Tom Herremans van het Vlaams Apothekers Netwerk, met Johan Verhaeghe van d...

3 mei 2022 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Alcohol- en druggebruik bij studenten

Uit een onderzoek van de VAD uit 2021 over alcohol- en druggebruik bij studenten blijkt dat driekwart van de studenten minder dan 10 glazen alcohol drinkt per week. Een kwart van de studentenpopulatie kampt echter met overmatig drankgebruik. Het cannabisgebruik steeg in 2021 licht ten opzichte van vorige jaren. 4 op de 10 studenten gaf ook aan last te hebben gehad van psychische klachten, wat het regelmatiger gebruik van psychoactieve medicatie...

27 april 2022 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Crisis kinderopvang: hoorzitting

De sector van de kinderopvang kampt met te weinig instroom van nieuw geschoold personeel, waardoor er een tekort heerst aan kinderbegeleiders. Dit tekort wordt nog verergerd door de huidige COVID-19-crisis. Leden van de Groenfractie en van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de opleiding te hervormen en om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. In dit...

26 april 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst

Recent stelde de Vlaamse Ombudsdienst zijn jaarverslag over 2021 voor in het Vlaams Parlement. Het jaarverslag geeft een overzicht van de contacten die tussen de Vlaamse burgers en de ombudsdienst plaatsvonden, en hoe de Vlaamse overheidsdiensten de eerstelijnsklachten in 2021 behandelden. Ook wijst het op enkele belangrijke aandachtspunten voor verschillende Vlaamse beleidsdomeinen. De leden van de commissie bespraken de bevindingen en klachte...

20 april 2022 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Crisis kinderopvang: hoorzitting

De sector van de kinderopvang kampt met te weinig instroom van nieuw geschoold personeel, waardoor er een tekort heerst aan kinderbegeleiders. Dit tekort wordt nog verergerd door de huidige COVID-19-crisis. Leden van de Groenfractie en van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de opleiding te hervormen en om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. In dit...

19 april 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Buitenschoolse opvang: ontwerp van decreet

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten goed. Daarbij werd in een aantal overgangsbepalingen voorzien. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de doelstellingen uit het decreet te halen, zoals onder andere een versnelde subsidiëring voor de lokale besturen voor hun nieuwe opdracht. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van...

30 maart 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Resultaten audit over contactonderzoek COVID-19

De Vlaamse Regering liet een audit uitvoeren na vermoedens van fraude bij de callcenters die in de coronacrisis contacten van besmette personen moesten opsporen. Hieruit blijkt dat er onduidelijkheid is over facturen ter waarde van 15 miljoen euro. Er rezen ook vragen over de nuttige tijdsbesteding van de medewerkers in een aantal callcentra. Welke conclusies trekt minister Wouter Beke uit deze audit? Hoe evalueert hij de rol van de ziekenfonds...

29 maart 2022 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vermindering indexering basisbedrag Groeipakket: voorstel van resolutie

De Vlaamse Regering besliste om de jaarlijkse indexering van het basisbedrag van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslagregeling, te beperken tot 1 in plaats van 2 procent. Leden van de Groenfractie en de Vooruitfractie dienden in dit verband een gezamenlijk voorstel van resolutie in, waarin ze vragen dat de regering deze beslissing zou terugdraaien en de volledige indexering van het basisbedrag zou toepassen. De leden van de commissie bespr...

23 maart 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Personeelstekort zorg: hoorzitting  

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Er is de voorbije jaren, onder andere door de coronacrisis, een tekort ontstaan aan personeel in de woonzorgcentra. Om aan die nood tegemoet te komen, dienden leden van de N-VA-fractie en leden van de Open Vld-fractie respectieve conceptnota’s in met verbeteringsvoorstellen. In dit verband hielden...

22 maart 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: gedachtewisseling 

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

16 maart 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Personeelstekort zorg: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Er is de voorbije jaren, onder andere door de coronacrisis, een tekort ontstaan aan personeel in de woonzorgcentra. Om aan die nood tegemoet te komen, dienden leden van de N-VA-fractie en leden van de Open Vld-fractie respectieve conceptnota’s in met verbeteringsvoorstellen. In dit verband hielden...

15 maart 2022 13.45u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Persoonsvolgende financiering: stand van zaken

De Vlaamse Regering maakt voor de personen met een handicap de overgang naar de persoonsvolgende financiering, om hun een perspectief te bieden via een vraaggestuurd systeem. Over de stand van zaken van deze transitie wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Wouter Beke en met James Van Casteren van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

9 maart 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vlaams en intrafederaal masterplan geestelijke gezondheidszorg: hoorzitting

Door onder andere de coronacrisis zijn de noden inzake geestelijke gezondheidszorg acuter geworden. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om een Vlaams en intrafederaal masterplan rond geestelijke gezondheidszorg in het leven te roepen. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met experts uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

8 maart 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: gedachtewisseling

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

23 februari 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Evaluatie Covid Safe Ticket: hoorzitting

Voor reizen binnen de Europese Unie werd vorig jaar het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST) ingevoerd: een certificaat dat diende als bewijs van vaccinatie tegen COVID-19, van genezing van de ziekte of van een negatieve test. Dit CST werd naderhand uitgebreid als toegangsbewijs voor evenementen en in de horeca. Het gebruik van het CST leidde tot ophef in de samenleving. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over de evaluatie van het ...

22 februari 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Rechtsherstel zorgbudget: voorstel van resolutie

De criteria waardoor mensen met zware zorgnoden recht hebben op een zorgbudget, worden vastgelegd in de BelRAI-screener. Hierdoor worden personen gemiddeld als minder zwaar zorgbehoevend ingeschaald dan ze in werkelijkheid zijn, blijkt uit onderzoek. Leden van de Vooruit-, Groen- en PVDA-fractie dienden daarom samen een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de screener te schorsen, en om de mensen die ui...

16 februari 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Rookvrije publieke ruimte: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Er bestaat wetenschappelijke consensus over de kwalijke gevolgen van (passief) roken. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in met daarin voorstellen om te komen tot een rookvrije publieke ruimte, in het licht van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘gezonder leven’. Zo pleiten ze er ...

15 februari 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Nieuwe variant hiv

Recent dook een nieuwe variant op van het hiv-virus dat de ziekte aids veroorzaakt. Deze variant is besmettelijker en agressiever dan de vorige variant, wat het risico op levensbedreigende infecties versnelt en verhoogt. De bestaande aidsremmers blijken wel afdoende te werken tegen deze nieuwe variant, maar snelle diagnose is geboden. Welke initiatieven wil minister Wouter Beke in dit verband nemen? Komen er nieuwe campagnes rond veilig vrijen?...

9 februari 2022 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2020-2021 verschillende aspecten van het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich thuis, ...? Het voorbije jaar is door de aanslepende coronacrisis moeilijk geweest voor veel kinderen: de sluiting van de scholen en het afstandsleren, het wegvallen van vrijetijdsbesteding in sportclub of jeugdvereniging, het langdurige wachten op...

8 februari 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Hulpmiddelen: voorstel van resolutie

Naar aanleiding van de hoorzitting over een conceptnota over innovatie in de gehandicaptenzorg, dienden leden van de meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in. Daarin vragen ze de Vlaamse Regering onder andere om een beleid te ontwikkelen voor het gedeeld gebruik en verhuur van hulpmiddelen voor personen met een handicap, en de drempels weg te nemen voor de aanvraag van subsidies. De leden van de commissie bespraken het voorstel van re...

2 februari 2022 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Conceptnota toekomstige pandemie: hoorzitting

Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen. Daarin doen ze voorstellen om onder andere het huidige federale crisiscentrum uit te werken tot een Vlaams crisiscentrum, om een zogenaamde gewestelijke fase toe te voegen aan de procedures en een volwaardige cel Paraatheid op te richten. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Jan Spooren, gouverne...

1 februari 2022 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vierde coronaprik

Vorige week besliste de ministers van Volksgezondheid om groen licht te geven voor een vierde coronavaccin voor mensen met immuniteitsproblemen. Wanneer zullen die mensen een uitnodiging krijgen? Wat betekent een en ander voor de timing van de vaccinatiecentra? Wil minister Wouter Beke nadien ook de gehele bevolking de mogelijkheid voor een vierde prik bieden? Komt er zoals bij de griep een vast vaccinatieschema tegen corona? Bekijk het verslag...

26 januari 2022 09.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Conceptnota toekomstige pandemie: hoorzitting

Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen. Daarin doen ze voorstellen om onder andere het huidige federale crisiscentrum uit te werken tot een Vlaams crisiscentrum, om een zogenaamde gewestelijke fase toe te voegen aan de procedures en een volwaardige cel Paraatheid op te richten. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers va...

25 januari 2022 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Integrale Jeugdhulp: voorstel van wijzigingsdecreet

Het decreet Integrale Jeugdhulp trad op 1 maart 2014 in werking. Het wil hulp op maat organiseren voor minderjarigen en de mensen rondom hen op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken sectoren. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van decreet in om tegemoet te komen aan een aantal tekortkomingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp. Zo willen ze concrete verduidelijkingen aanbrengen in het decreet opdat jeug...

19 januari 2022 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: hoorzitting

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

18 januari 2022 13.45u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wijzigingsdecreet Agentschap Opgroeien

Op 30 april 2004 werd het agentschap Opgroeien regie via decreet opgericht. Leden van de meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in om dit decreet op een aantal punten aan te passen: zo willen ze de toegang van kwetsbare gezinnen tot sociale hulp- en dienstverlening vergroten, en armoede en onderbescherming tegengaan. Daarnaast voeren ze een rechtsgrond in voor de gegevensdeling tussen de kraamklinieken en het agentschap om jonge ...

12 januari 2022 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: hoorzitting

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

15 december 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Omikronvariant

Eind november dook in Zuidelijk Afrika een nieuwe variant van het coronavirus op, de zogenaamde omikronvariant. De Wereldgezondheidsorganisatie wees erop dat deze variant besmettelijker is dan de deltavariant, en dat hij mogelijk de opgebouwde immuniteit van de vaccins omzeilt. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Wouter Beke, met professor Johan Neyts van het Rega Institute for Medical Research aan de KU Leuv...

14 december 2021 13.45u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Meer handen aan het bed: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Er is de voorbije jaren, onder andere door de coronacrisis, een tekort ontstaan aan personeel in de woonzorgcentra. Om aan die nood tegemoet te komen, dienden leden van de N-VA-fractie een conceptnota in waarin ze voorstellen doen voor een aantal tijdelijke noodmaatregelen, zoals een verhoging van d...

7 december 2021 13.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en van het programmadecreet 2022 voort. Ze bespraken in samenhang met de uitgavenbegroting het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Daarbij gingen de verschillende departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zi...

30 november 2021 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ondersteuning ouders levenloos geboren kind: conceptnota

Ouders van een levenloos geboren kind worden geconfronteerd met immens verdriet, maar daarnaast ook met veel vragen en een administratieve kwesties. Leden van de CD&V-fractie dienden in het voorjaar een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om deze ouders beter te ondersteunen en te begeleiden. Leden van de meerderheidsfracties dienden in opvolging van deze conceptnota een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere...

24 november 2021 10.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 en het programmadecreet voort. Ze bespraken in samenhang met de uitgavenbegroting het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Daarbij gingen de verschillende departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn.

23 november 2021 13.45u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2022

De leden van de commissie zetten de bespreking van de uitgavenbegroting 2022 voort. De commissieleden bespraken in samenhang hiermee het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging. Daarbij gingen de verschillende departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn.

16 november 2021 13.45u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Eindrapport Vlaamse Brede Heroverweging: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. Hierbij gingen alle departementen na in welke mate de middelen die ze benutten hun doel bereiken en wat mogelijke, toekomstige efficiëntiewinsten zijn. Pilootgroepen per departement stelden hierover een eindrapport op. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met Pat...

27 oktober 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Interlandelijke adoptie: hoorzitting

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. De leden ...

26 oktober 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Housing first

Naar aanleiding van de Werelddag van het verzet tegen Armoede kondigde minister Wouter Beke aan dat de Vlaamse Regering in 2021 en 2022 meer dan 1,5 miljoen euro zal inzetten voor Housing First. Housing First biedt een duurzame oplossing voor chronische dak- en thuislozen, en met de aangekondigde investering zullen zo’n 150 à 200 mensen worden geholpen. Vonden er al contacten plaats met lokale besturen? Hoe zullen de middelen concreet bestee...

19 oktober 2021 13.45u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Rookvrije publieke ruimte: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Er bestaat wetenschappelijke consensus over de kwalijke gevolgen van (passief) roken. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota met daarin voorstellen om te komen tot een rookvrije publieke ruimte, in het licht van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘gezonder leven’. Zo pleiten ze er ond...

12 oktober 2021 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Personeelstekort kinderopvang

De sector van de kinderopvang slaakt via verschillende kanalen een noodkreet: er is een groeiend tekort aan gekwalificeerde kinderbegeleiders. Steeds minder mensen kiezen voor het beroep wegens de hoge werkdruk en de lage verloning. Bovendien wil minister Ben Weyts kinderbegeleiders inzetten in het kleuteronderwijs, wat tot een bijkomende uitstroom leidt. Hoe wil minister Wouter Beke de werkdruk verlichten? Pleegt hij overleg met de minister va...

12 oktober 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jeugddelinquentierecht: ontwerp van decreet

Het Vlaams Parlement keurde op 6 februari 2019 het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht goed. Op 11 februari 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de sanctie van de langdurige gesloten begeleiding voor minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar onvoldoende voorspelbaar is, en het vernietigde het betreffende onderdeel uit het decreet. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om tegemoet te komen aan de bezwaren van he...

6 oktober 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Verpleegkundige thuiszorg zieke kinderen: hoorzitting

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota waarin ze pleiten voor nieuwe regelgeving over de invoering van verpleegkundige respijtzorg in het thuismilieu voor chronisch zieke kinderen. In dit verband hielden de leden van de commissie een hoorzitting met experten.

5 oktober 2021 13.45u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ontsnapping minderjarige uit jeugdinstelling

Enkele weken geleden ontsnapte een minderjarige, die verdacht wordt van moord, uit de gemeenschapsinstelling in Wingene. Hoe is de ontsnapping kunnen gebeuren? Welke maatregelen zal de instelling nemen om te vermijden dat geplaatste jongeren kunnen ontsnappen? Hoe reageert minister Wouter Beke op de feiten? Bekijk het verslag.

22 september 2021 09.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vroegdetectie prostaatkanker: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen, en vroegdetectie verhoogt de overlevingskansen van deze patiënten. Leden van de Open Vld-fractie dienden een conceptnota in waarin ze, in navolging van de European Association of Urology, pleiten voor het testen van gezonde, goedgeïnformeer...

21 september 2021 13.45u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie

Op 2 september 2021 verscheen het eindrapport van het expertenpanel inzake de interlandelijke adoptie. Het bevat twintig aanbevelingen om mogelijke wanpraktijken te vermijden, zoals het inperken van het aantal herkomstlanden, het afschaffen van private adoptiebureaus en het omvormen van de wachtlijsten voor adoptieouders tot een poule van kandidaten, net zoals bij pleegouders. Daarnaast zou er ook meer ingezet moeten worden op nazorg. Hoe staat...

13 juli 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Investeringsplan personen met een handicap: gedachtewisseling

Eind juni kondigde de Vlaamse Regering een investeringsplan voor personen met een handicap aan. De personen die in prioriteitengroep 1 zitten, zullen door het nieuwe plan binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget krijgen. Voor personen uit prioriteitengroep 2 en 3 zal er evaluatie komen van hun zorgnoden. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Wouter Beke, in samenhang met drie vragen om uitleg over dit th...

6 juli 2021 13.45u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De overheid biedt de brede bevolking de kans om zich in grootschalige centra te laten vaccineren tegen het coronavirus. De voorbije maanden kwam de campagne op kruissnelheid, waardoor ruim driekwart van de bevolking reeds een eerste prik heeft gekregen. Recent bleek ook dat mensen sneller een tweede prik van het AstraZeneca-vaccin kunnen krijgen. De leden van de commissie wisselden met minister Wouter Beke van gedachten over de campagne.

30 juni 2021 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ondersteuning ouders levenloos geboren kind: hoorzitting

Ouders van een levenloos geboren kind worden geconfronteerd met immens verdriet, maar daarnaast ook met veel vragen en administratieve kwesties. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om deze ouders beter te ondersteunen en te begeleiden, zoals een nauwkeurigere registratie van het kind, een specifieke plek op begraafplaatsen, een aanpassing van de regelgeving inzake begraven en cremeren, en een uitbreid...

29 juni 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Strategie beheersing corona: voorstel van resolutie

Dankzij de stijgende vaccinatiegraad tegen het coronavirus in Vlaanderen evolueren de besmettingscijfers in positieve zin, maar er blijft onzekerheid over mogelijke nieuwe varianten van het virus en de werkzaamheid van de vaccins hiertegen. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om werk te maken van een structurele contact- en bronopsporing, fijnmazige maatregelen...

22 juni 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Groeipakket: voorstellen van resolutie

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het Groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. Recent maakte de Vlaamse Regering een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het Groeipakket. Leden van de Groenfractie, van de Vooruitfractie, en van de PVDA zijn van oordeel dat het Groeipakket onvoldoende effect h...

15 juni 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2021 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2021. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgav...

9 juni 2021 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Bescherming ongeboren kind: hoorzitting

Als vrouwen met een verslavingsproblematiek zwanger raken, kunnen alcohol- en/of drugsmisbruik van de aanstaande moeder het ongeboren kind zware blijvende schade aanbrengen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om in dergelijke gevallen aanklampende hulp te bieden aan de zwangere vrouw. Een gezinsvoogd begeleidt haar intensief om haar te bewegen tot een gezondere levensstijl. Leden van de CD&V-fractie ...

8 juni 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Groeipakket: voorstel van resolutie

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het Groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. Recent maakte de Vlaamse Regering een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het Groeipakket. Leden van de Groenfractie, van de Vooruitfractie, en van de PVDA zijn van oordeel dat het Groeipakket onvoldoende effect h...

3 juni 2021 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wijzigingsdecreet Vlaamse sociale bescherming: tweede lezing

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal sectoren zoals psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatieziekenhuizen vanaf januari 2022 te integreren in de VSB. Bij de bespreking van het ontwerp van decreet in de vorige vergadering vroegen een aantal parlementsleden de tweede lezing ervan. Hierdoor hervatte de commissie in d...

1 juni 2021 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wijzigingsdecreet Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Het doel ervan is het basisondersteuningsbudget, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de zorgverzekering te bundelen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal sectoren zoals psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatieziekenhuizen vanaf januari 2022 te integreren in de VSB. Vorige week hielden de leden van de com...

26 mei 2021 09.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wijzigingsdecreet Vlaamse sociale bescherming: hoorzitting

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Het doel ervan is het basisondersteuningsbudget, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de zorgverzekering te bundelen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal sectoren zoals psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatieziekenhuizen vanaf januari 2022 te integreren in de VSB. De leden van de commissie hielden hiero...

25 mei 2021 13.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Adoptieprocedure: voorstel van resolutie

Uit het rapport ‘Ontelbare jaren een kind verwachten’ van de Vlaamse Ombudsdienst blijkt dat de adoptieprocedure voor sommige kandidaat-adoptieouders stroef en langdurig verloopt. Er doen zich soms ook fouten voor in het adoptietraject, waardoor bepaalde kandidaat-adoptanten door hun keuze minder gunstig gerangschikt worden. Leden van de Vlaams Belangfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen o...

18 mei 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Thuiszorg chronisch zieke kinderen: conceptnota

Chronisch zieke kinderen hebben langdurig medische zorg nodig, ook en vooral in de thuisomgeving. Voor degenen die thuis voor het kind in kwestie zorgen, geldt echter niet hetzelfde kader van respijtzorg als in residentiële zorg, waarbij iemand de zorg van hen overneemt. Leden van de Open Vld-fractie dienden daarom een conceptnota in, waarin ze onder andere voorstellen om deze kinderverpleegkundige respijtzorg ook in de thuisomgeving mogelijk ...

12 mei 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Contactonderzoek bij coronabesmettingen: hoorzitting

Via een systeem om contacten van besmette personen op te sporen wil de overheid de verspreiding van het coronavirus inperken. In het verleden bleek dit onvoldoende te werken: er werden zeer weinig contacten doorgegeven, waardoor slechts een klein aantal risicocontacten aan de oppervlakte kwamen. Over de toekomst van het contactonderzoek hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Jan De Maeseneer van de UGent, met Karine Moykens van h...

11 mei 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ondersteuning ouders levenloos geboren kind: conceptnota

Ouders van een levenloos geboren kind worden geconfronteerd met immens verdriet, maar daarnaast ook met veel vragen en administratieve kwesties. Leden van de CD&V-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om deze ouders beter te ondersteunen en te begeleiden, zoals een nauwkeurigere registratie van het kind, een specifieke plek op begraafplaatsen, een aanpassing van de regelgeving inzake begraven en cremeren, en een uitbreid...

5 mei 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Evaluatie Groeipakket: hoorzitting

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het Groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. De Vlaamse Regering maakte in een nota een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het Groeipakket. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de KU Leuven, van de Universite...

4 mei 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Bescherming ongeboren kind: conceptnota’s

Als vrouwen met een verslavingsproblematiek zwanger raken, kunnen alcohol- en/of drugsmisbruik van de aanstaande moeder het ongeboren kind zware blijvende schade aanbrengen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om in dergelijke gevallen aanklampende hulp te bieden aan de zwangere vrouw. Een gezinsvoogd begeleidt haar intensief om haar te bewegen tot een gezondere levensstijl. Leden van de CD&V-fractie ...

28 april 2021 09.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Evaluatie Groeipakket: hoorzitting

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het Groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. De Vlaamse Regering maakte in een nota een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het Groeipakket. De leden van de commissie bespraken deze nota enkele weken geleden in samenhang met een interpellatie en vragen om ui...

27 april 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vlaamse Ombudsdienst: jaarverslag 2020 Welzijn

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid: waar liggen de knelpunten, waar is bemiddeling nodig, ...? De leden van de commissie bespraken de bevindingen en klachten over de bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met Vlaams ombudsman Bart Weekers, met minister Wouter Beke en met onderzoekers van de Vlaamse Ombudsdienst.

23 april 2021 14.00u - Koepel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van...

23 april 2021 09.30u - Koepel

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van...

21 april 2021 09.30u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Noden geestelijke gezondheidszorg: hoorzitting

Vlaanderen is bevoegd voor de geestelijke gezondheidszorg, waarbij het herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor patiënten en hun leefomgeving centraal staat. Zodoende kunnen patiënten mogelijkheden ontwikkelen om opnieuw volwaardig en menselijk te bestaan in de maatschappij. De coronacrisis heeft de noden aan geestelijke gezondheidszorg scherper gesteld, en zeker bij kinderen en jongeren is he...

20 april 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De overheid biedt de brede bevolking de kans om zich in grootschalige centra te laten vaccineren tegen het coronavirus. Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel komen de voorzieningen voor personen met een handicap aan bod, naast de 65-plussers en patiënten met een onderliggende aandoening. De voorbije weken kwam de campagne stilaan op kruissnelheid, maar een heikel punt blijft de beperkte beschikbaarheid van vaccins. Vaccinaties met een bepa...

31 maart 2021 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen: jaarverslag 2020

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Ze werd in 2017 opgericht als toezichtscommissie van het Kinderrechtencommissariaat. Ze wordt gevormd door vrijwillige maandcommissarissen die elke maand hun instelling bezoeken, en zodoende de vinger aan de pols houden van het welzijn van de jongeren. Jaarlijks stelt de commissie een verslag op o...

30 maart 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Doorbetaling zorgtoeslag: voorstel van resolutie

Sinds januari 2019 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de uitbetaling van de zorgtoeslag aan ouders van kinderen met een handicap. Sommige ouders krijgen deze zorgtoeslag niet meer uitbetaald omdat het team Zorgtoeslagevaluatie (team Zoë) de herevaluaties niet tijdig kan uitvoeren. Leden van de Groenfractie, van de sp.a-fractie en van de PVDA dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze aan de Vlaamse Regering onder andere vragen om...

24 maart 2021 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Respons EU coronapandemie: gedachtewisseling

De coronapandemie heeft de nood aan een gezamenlijke Europese aanpak van onder andere de vaccinatiestrategie aangetoond. De leden van de commissie hielden een gedachtewisseling over hoe de Europese Unie deze pandemie bestrijdt met Axel Buyse, diplomatiek vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de EU, en met Fabian Dominguez, attaché Sociale Zaken en Volksgezondheid bij Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU.

24 maart 2021 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

23 maart 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De overheid biedt de brede bevolking de kans om zich in grootschalige centra te laten vaccineren tegen het coronavirus. Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel komen de voorzieningen voor personen met een handicap aan bod, naast de 65-plussers en patiënten met een onderliggende aandoening. Vooralsnog raakt de campagne niet op kruissnelheid door de beperkte beschikbaarheid van vaccins. Doordat sommige Europese landen hun vaccinaties met een b...

17 maart 2021 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

16 maart 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Groeipakket: evaluatie

Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslagen. De Vlaamse Regering werkte in de vorige legislatuur een nieuw systeem van kinderbijslag uit, het Groeipakket, dat van start ging op 1 januari 2019. De Vlaamse Regering maakte in een nota een evaluatie op van anderhalf jaar werken met het Groeipakket. De leden van de commissie bespraken deze nota in samenhang met een interpellatie en vragen om uitleg over deze materi...

9 maart 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De overheid biedt de brede bevolking de kans om zich in grootschalige centra te laten vaccineren tegen het coronavirus. Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel komen de voorzieningen voor personen met een handicap aan bod, naast de 65-plussers en patiënten met een onderliggende aandoening. Vooralsnog raakt de campagne niet op kruissnelheid door de beperkte beschikbaarheid van vaccins. Een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad over het me...

3 maart 2021 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Investeringen in ventilatie: voorstel van resolutie

Er is wetenschappelijk aangetoond dat het coronavirus zich kan verspreiden via fijne druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Een goede ventilatie en verversing van de binnenlucht doet de kans op besmetting aanzienlijk dalen. Leden van de sp.a-fractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om in het relanceplan Vlaamse Veerkracht voldoende middelen uit te trekken voor investeringen in...

2 maart 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Binnenlandse adoptie: gedachtewisseling

De Vlaamse Ombudsdienst bracht onlangs een rapport uit over binnenlandse adoptie. Daarin komt de pijnlijke realiteit naar boven waarbij kandidaat-ouders, door de complexe procedureregels, soms meer dan tien jaar moeten wachten eer ze een kind kunnen adopteren. De ombudsdienst pleit dan ook voor een stresstest voor het systeem van binnenlandse adoptie, waarbij de overheid de huidige procedure tegen het licht houdt. In dit verband stelden de lede...

24 februari 2021 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Sociaal ondernemerschap en innovatie in gehandicaptenzorg: conceptnota

Dankzij de persoonsvolgende financiering kunnen personen met een handicap hun zorg zelf in handen nemen. Er bestaan echter nog een aantal belemmeringen om innovatieve projecten op te starten. Leden van de Open Vld-fractie dienden daarom een conceptnota in waarbij ze voorstellen aanreiken om die problemen op te lossen, zoals werken aan universal design van woningen, standaardisering van hulpmiddelen, en gedeeld gebruik van hulpmiddelen mogelijk ...

23 februari 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De voorbije weken raakte bekend hoe de overheid de brede bevolking de kans zal bieden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Er werd ook een lijst vastgelegd van de risicogroepen, de patiënten met een medische aandoening die voorrang zullen krijgen voor het coronavaccin. De vaccinatie zal gebeuren in grootschalige centra, die recent de deuren openden. Vooralsnog raakt de campagne niet op kruissnelheid door de beperkte beschikbaarhe...

9 februari 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De voorbije weken raakte bekend hoe de overheid de brede bevolking de kans zal bieden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit zal gebeuren in grootschalige vaccinatiecentra. Recent bleek echter dat het beloofde aantal vaccins niet gegarandeerd is, en dat een bepaald vaccin 65-plussers niet afdoende beschermt tegen het virus. Een en ander heeft gevolgen voor de uitrol van de vaccinatiecampagne. Vorige week werd ook de lijst vastge...

2 februari 2021 13.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De voorbije weken raakte bekend hoe de overheid de brede bevolking de kans zal bieden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Door te vaccineren in grootschalige vaccinatiecentra zou iedereen die dat wil tegen de zomer van 2021 gevaccineerd kunnen zijn. Recent bleek echter dat het beloofde aantal vaccins niet gegarandeerd is, en dat een bepaald vaccin 65-plussers niet afdoende beschermt tegen het virus. Een en ander heeft gevolgen vo...

27 januari 2021 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Bescherming fysieke integriteit en bevordering gelijke kansen interseksepersonen: hoorzitting

Interseksepersonen zijn mensen die geboren werden met niet-binaire geslachtskenmerken: ze hebben geslachtskenmerken die afwijken van wat door de samenleving als strikt mannelijk of strikt vrouwelijk wordt gezien. Ze kampen met grote uitdagingen op het vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in om de fysieke integriteit van interseksepersonen te beschermen. Zo willen ze een verbod ...

26 januari 2021 13.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De voorbije weken raakte bekend hoe de overheid de brede bevolking de kans zal bieden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Door te vaccineren in grootschalige vaccinatiecentra zou iedereen die dat wil tegen de zomer van 2021 gevaccineerd kunnen zijn. Recent bleek echter dat het beloofde aantal vaccins niet gegarandeerd is. De leden van de commissie wisselden van gedachten met minister Wouter Beke over de uitrol van de vaccinatieca...

20 januari 2021 10.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat belicht in zijn jaarverslag 2019-2020 verschillende aspecten van het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen: waar liggen de knelpunten, hoe voelen kinderen zich thuis, ...? Het voorbije jaar is door de coronacrisis moeilijk geweest voor veel kinderen: de sluiting van de scholen en het afstandsleren, het wegvallen van vrijetijdsbesteding in sportclub of jeugdvereniging, ... Ze voelden zich ook onvoldoende g...

19 januari 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Campagne coronavaccinatie: gedachtewisseling

De voorbije weken raakte bekend hoe de overheid de brede bevolking de kans zal bieden om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Door de verhoogde snelheid van vaccineren in grootschalige vaccinatiecentra zou iedereen die dat wil tegen de zomer van 2021 gevaccineerd kunnen zijn. De leden van de commissie wisselden met minister Wouter Beke van gedachten over de uitrol van de vaccinatiecampagne.

12 januari 2021 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Uitrol coronavaccinatie

Onlangs kreeg het Modernavaccin groen licht van het Europees GeneesmiddelenAgentschap (EMA), en bleek ook dat het Pfizervaccin voldoende voorradig zal zijn. Hierdoor kan de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus een versnelling hoger schakelen. Kan minister Wouter Beke hier meer toelichting over geven? Zijn er voldoende mensen die het vaccin kunnen toedienen? Zullen thuisverplegers hiervoor worden ingeschakeld? Wat zullen de gevolgen van de v...

16 december 2020 10.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Contact- en bronopsporing bij coronabesmettingen

De cijfers over de besmettingen met het coronavirus stijgen sinds kort opnieuw. Tijdens de lockdown in het voorjaar was een systeem op poten gezet om contacten van besmette personen op te sporen. Dat blijkt echter onvoldoende te werken: er worden zeer weinig contacten doorgegeven, waardoor slechts een klein aantal risicocontacten aan de oppervlakte komen. De bevolking heeft het ook steeds moeilijker om de coronamaatregelen na te leven. De zorgs...

15 december 2020 12.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Evaluatie decreet integrale jeugdhulp: hoorzitting

Het decreet Integrale Jeugdhulp trad op 1 maart 2014 in werking. Het wil hulp op maat organiseren voor minderjarigen en de mensen rondom hen op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken sectoren. De Vlaamse Regering kreeg in dit decreet de opdracht om vijfjaarlijks een evaluatierapport op te stellen over de uitvoering ervan. De leden van de commissie hielden over dit rapport een tweede hoorzitting met experts uit de sect...

9 december 2020 09.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Evaluatie decreet integrale jeugdhulp: hoorzitting

Het decreet Integrale Jeugdhulp trad op 1 maart 2014 in werking. Het wil hulp op maat organiseren voor minderjarigen en de mensen rondom hen op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken sectoren. De Vlaamse Regering kreeg in dit decreet de opdracht om vijfjaarlijks een evaluatierapport op te stellen over de uitvoering ervan. De leden van de commissie hielden een hoorzitting over dit rapport met experts uit de sector.

8 december 2020 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronavirusvaccins: strategie en uitvoering

Op 3 december bereikten de verschillende ministers van Volksgezondheid na lang overleg een akkoord over de strategie om de bevolking te laten inenten tegen het coronavirus. Er zal in verschillende fases worden gewerkt, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins, en bepaalde doelgroepen komen het eerst in aanmerking voor vaccinatie. Wat waren de knopen in het overleg? Hoe zullen de moeilijker bereikbare groepen toegang hebben tot het vacc...

1 december 2020 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Scepsis bij huisartsen over vaccinatie tegen COVID-19

Eind september bleek uit een enquête van de Artsenkrant dat slechts 68 procent van de huisartsen een vaccin tegen COVID-19 zou aanraden aan hun patiënten. 1 op de 3 zou het vaccin ook niet zelf gebruiken. Er doen op sociale media ook berichten de ronde dat de vaccins gevaarlijk zijn, en in Leuven vinden inwoners dergelijke boodschappen ook op folders in hun brievenbus. Hoe reageert minister Wouter Beke op de resultaten van de enquête? Hoe za...

24 november 2020 13.30u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken de uitgavenbegroting 2021, wat betreft de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, met minister Wouter Beke.  

20 november 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Ziekenhuisopnames van coronapatiënten met een handicap

Door de stijgende cijfers van coronapatiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis, vrezen hoogbejaarden en personen met een handicap dat ze over het hoofd zullen worden gezien als dokters moeten beslissen wie in aanmerking komt voor intensieve zorg. Kan minister Wouter Beke deze ongerustheid wegnemen? Via welke kanalen kan hij deze groep bereiken? Welke acties wil hij ondernemen om te vermijden dat hoogbejaarden en coronapatiënten met een ...

17 november 2020 13.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespraken de uitgavenbegroting 2021, wat betreft de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, met minister Wouter Beke.

10 november 2020 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Corona in kinderopvang

Door de coronamaatregelen mogen ouders hun kinderen met koorts boven de 38 graden Celsius niet langer naar de kinderopvang brengen. Dit heeft gevolgen voor de zogenaamde respijtdagen, de dagen waarop kinderen afwezig kunnen blijven in de opvang zonder dat hun ouders hiervoor moeten betalen. Kinderbegeleiders worden ook niet langer als zorgpersoneel beschouwd in de vernieuwde teststrategie, waardoor ze langer in quarantaine moeten als ze een hoo...

29 oktober 2020 13.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Nieuwe teststrategie coronavirus

Doordat de laboratoria de toevloed aan afgenomen coronatests de voorbije weken niet meer konden bolwerken, besliste de federale minister van Volksgezondheid om mensen zonder ziektesymptomen niet langer te testen. Partners van personen die positief hebben getest en zogenaamde hoogrisicocontacten moeten wel gedurende 10 dagen in zelfquarantaine gaan. Hoe staat minister Wouter Beke tegenover deze nieuwe teststrategie? Krijgen de bewoners van woonz...

20 oktober 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Jeugdhulp 2019

Het jaarverslag Jeugdhulp 2019 van het agentschap Opgroeien maakt melding van een stijgend aantal jongeren dat een beroep doet op intensieve jeugdhulp. Hoe staat minister Wouter Beke tegenover deze cijfers? Wat is de verklaring voor het stijgend aantal verontrustende opvoedingssituaties? Hoe wil hij inzetten op pleegzorg? Welke acties wil hij nemen om de wachtlijsten aan te pakken? Bekijk het verslag.

15 oktober 2020 09.00u - Hans Memling

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024

De Vlaamse Regering keurde enkele weken geleden het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2020-2024 goed, in uitvoering van de doelstellingen uit het Vlaamse regeerakkoord zoals automatische toekenning van rechten. Elke Vlaamse minister moet binnen zijn of haar beleidsdomein vorm geven aan het VAPA. Het VAPA bevat een aantal strategische doelstellingen en gaat uit van vier leidende principes. Minister Wouter Beke stelde dit VAPA voor in de...

6 oktober 2020 13.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Kortingen in woonzorgcentra 

Onder andere door de coronacrisis is er een overschot aan vrije bedden in de Vlaamse woonzorgcentra (wzc’s). Een aantal commerciële wzc’s bieden daarom soms levenslange kortingen aan om nieuwe bewoners aan te trekken. Hierdoor ontstaan er verschillen in de kosten die de bewoners betalen voor hun verblijf, terwijl ze dezelfde diensten genieten. Hoe reageert minister Wouter Beke op deze soldenacties? Mogen wzc’s deze acties organiseren? Zi...

15 september 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Opvolging teruggekeerde reizigers uit hoogrisicogebieden

Toeristen die terugkeren uit een gebied dat als hoogrisicogebied wordt gelabeld, moeten een COVID-19-test ondergaan en ook in quarantaine gaan. Daar wordt echter weinig gehoor aan gegeven. Het contactonderzoek dat dit moet controleren, blijkt niet goed te werken. Er wordt daarom vermoed dat het aantal besmette terugkeerders hoger ligt dan uit de afgenomen testen blijkt. Wat zijn de problemen bij het contactonderzoek? Ziet minister Wouter Beke a...

25 augustus 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: stand van zaken aanbevelingen en contactopsporing

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. Een maand geleden formuleerden de leden van die commissie beleidsaanbevelingen voor de (residentiële) ouderenzorg. In deze vergadering wisselden de leden van de commissie Welzijn met ...

22 juli 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Problemen met contactonderzoek in het licht van tweede COVID-19-golf

Na de hoorzitting in de ad-hoccommissie Corona van afgelopen maandag interpelleerden leden van de oppositie minister Wouter Beke over de aanhoudende problemen met het contactonderzoek (contact tracing) tijdens de corona-epidemie en in het licht van een mogelijke tweede golf. Bekijk het verslag.

14 juli 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Apps in welzijns- en gezondheidssector

In de welzijns- en gezondheidssector kunnen apps een grote meerwaarde bieden. Op federaal niveau is een platform opgericht dat aan apps een betrouwbaarheidsstempel toekent met drie niveaus. Werkt Vlaanderen op dat vlak samen met de federale overheid? Is minister Wouter Beke van plan een Vlaams platform voor dergelijke apps te ontwikkelen? Bekijk het verslag.

7 juli 2020 15.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Maximumfactuur gezondheidszorg

In de gezondheidszorg kunnen de kosten voor de patiënt hoog oplopen. Daarom werd op federaal niveau het systeem van de maximumfactuur ingevoerd. Met de zesde staatshervorming werden bepaalde gezondheidsbevoegdheden overgedragen naar Vlaanderen. Als overgangsmaatregel bleven de kosten die een patiënt daar maakte echter meetellen voor de federale maximumfactuur. Het einde van die overgangsperiode komt ondertussen in zicht, en er is op Vlaams ni...

30 juni 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Opvolging coronacrisis: vragen om uitleg

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft ook in Vlaanderen zijn sporen nagelaten. De voorbije maanden hielden de leden van de commissie voortgangsrapportages met minister Wouter Beke over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In deze vergadering behandelden ze dit thema verder aan de hand van verschillende vragen om uitleg aan de minister, onder andere over de oprichting van de mobiel...

23 juni 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Zorgtoeslag voor kinderen met een handicap

Vanaf 1 juli 2020 zal Vlaanderen volledig bevoegd zijn voor de zorgtoeslag van kinderen met een handicap, de vroegere verhoogde kinderbijslag. Bij Kind en Gezin beheert het team Zorgtoeslagevaluatie de dossiers. Er doen zich echter problemen voor: de doorlooptijd van nieuwe aanvragen is gestegen, ouders en sociale diensten klagen over de omslachtige procedure, de diensten zijn moeilijk bereikbaar, ... Is minister Wouter Beke op de hoogte van de...

16 juni 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het...

10 juni 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Kindermishandeling: hoorzitting

Naar aanleiding van de getuigenissen uit de VRT-documentairereeks over kindermishandeling en -misbruik ‘Als je eens wist’, hielden de leden van de commissie een hoorzitting met kinderpsychiater Peter Adriaenssens.

9 juni 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Child Focus: stijging seksuele uitbuiting

Uit het jaarverslag 2019 van Child Focus blijkt dat het aantal dossiers over seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is gestegen. Door de toenemende digitalisering en door verhoogd internetgebruik tijdens de lockdownperiode doen er zich online ook steeds meer risico’s voor: jongeren worden verleid om naaktfoto’s of -filmpjes van zichzelf door te sturen en worden nadien afgeperst. Hoe gaan de jeugdhulporganisaties hiermee om?...

3 juni 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Kindermishandeling: hoorzitting

Naar aanleiding van de getuigenissen uit de VRT-documentairereeks over kindermishandeling en -misbruik ‘Als je eens wist’, hielden de leden van de commissie een hoorzitting met Hilde Van Mieghem (regisseur van de documentairereeks), Kristien Schoenmaeckers (getuige in de documentairereeks), Inge Vanderstraete (kinderpsychiater, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen), Tim Stroobants (directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kinder...

2 juni 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het...

27 mei 2020 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het...

26 mei 2020 14.00u - Peter Paul Rubens

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begrotingscontrole

Het Rekendecreet, dat de Vlaamse begroting regelt, bepaalt dat een aanpassing of bijsturing van de jaarlijkse begroting voor 30 juni van het begrotingsjaar moet gebeuren. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting (inkomsten) en van aanpassing van de uitgavenbegroting (uitgaven) voor 2020 in. De coronacrisis heeft een grote invloed op de begroting 2020. De leden van de commissie bespraken de gewijzigde uitgav...

19 mei 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het...

12 mei 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het...

5 mei 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het...

29 april 2020 10.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Gevolgen invoering Groeipakket: voorstellen van resolutie

Het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, is ingegaan op 1 januari 2019. Voor kinderen die vóór die datum werden geboren en één of twee ouders verloren door overlijden, heeft dat tot gevolg dat de wezentoeslag onder het nieuwe systeem lager ligt dan de wezentoeslag onder het oude systeem. Daarom dienden leden van zowel de Groenfractie als van de sp.a-fractie voorstellen van resolutie in waarin ze de Vlaamse regering vragen de wezen-...

28 april 2020 14.00u - Jan Van Eyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het...

21 april 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie hielden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg en de Taskforce Kwetsbaren.

7 april 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: gedachtewisseling

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie wisselden daarom met minister Wouter Beke van gedachten over de impact van de coronacrisis op het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

10 maart 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Aanpak coronavirus

De jongste weken is er een sterke stijging van het aantal mensen dat geïnfecteerd is geraakt met COVID-19, het zogenaamde coronavirus. Overal worden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De directie van een woonzorgcentrum heeft besloten om de deuren te sluiten voor bezoekers omdat de partner van één van de personeelsleden besmet was geraakt. Welke maatregelen neemt de Vlaamse overheid concreet? Wil minister Wou...

4 maart 2020 10.00u -

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

3 maart 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Open brief zorgsector

Vier werkgeverskoepels uit de zorgsector schreven onlangs een open brief aan de Vlaamse Regering. Daarin uiten ze hun bezorgdheden over de besparingen in de sector, en ze vrezen dat de hulpverlening aan kwetsbare mensen hierdoor in het gedrang zal komen. Hoe reageert minister Wouter Beke op deze brief? Wil hij aanpassingen doorvoeren in zijn beleid om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de zorgsector? Lees hier het verslag.

18 februari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Suïcidepreventie: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering stelde in 2012 een Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op, met als doel het aantal zelfdodingen tussen 2000 en 2020 met 20 procent te verminderen. Over de stand van zaken van dit actieplan wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Wouter Beke, met prof. dr. Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum Zelfmoordpreventie (VLESP) en met Kirsten Pauwels van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

12 februari 2020 10.00u -

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

4 februari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Maatregelen persoonsvolgende financiering

De Vlaamse Regering maakte voor de personen met een handicap de overgang naar de persoonsvolgende financiering, om hun een perspectief te bieden via een vraaggestuurd systeem. Deze persoonsvolgende financiering bestaat uit twee trappen: een basisondersteuningsbudget en een handicapspecifiek budget. Op 24 januari keurde de Vlaamse Regering een aantal maatregelen goed voor bijkomende budgetten in de persoonsvolgende financiering. Wat houden deze ...

28 januari 2020 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Enquête bij leerlingen door VAD

Uit de jaarlijkse enquête van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) bij leerlingen uit het secundair onderwijs blijkt dat het gebruik van tabak en alcohol in deze leeftijdsgroep is gedaald. Toch blijft het roken bij deze jongeren te hoog, en ook dronkenschap doet zich te vaak voor. Hoe reageert minister Wouter Beke op deze resultaten? Welke maatregelen wil hij nemen om deze problemen aan te pakken? Pleegt hij overleg met zi...

21 januari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Stijging sociale huurprijzen: impact op personen met een handicap

Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen: inwonende volwassen kinderen met een handicap worden niet langer als huurder beschouwd, maar hun inkomen telt wel mee voor de huurprijsberekening. Hierdoor stijgt de huurprijs, en verhoogt het armoederisico voor deze mensen. Was minister Wouter Beke op de hoogte van deze maatregel? Hoe staat hij hiertegenover? Plant hij een overleg met zijn collega van Wonen om dez...

14 januari 2020 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Screening prostaatkanker

Het aantal prostaatkankers in België is de voorbije jaren opnieuw gestegen. Een screening via de PSA-test kan prostaatkanker in een vroeg stadium detecteren, met daardoor verhoogde kans op herstel na behandeling. Zowel huisartsenverenigingen als het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn echter gekant tegen een systematische screening. Hoe staat minister Wouter Beke hiertegenover? Overweegt hij een systematische screening? Pleegt hij overle...

7 januari 2020 13.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Screening baarmoederhalskanker

Uit het jaarrapport van 2019 van het Centrum voor Kankeropsporing en de Stichting Kankerregister blijkt een daling bij het aantal jonge vrouwen dat zich laat screenen op baarmoederhalskanker. Hoe wil minister Wouter Beke de screening verhogen bij deze doelgroep? Ziet hij heil in extra media-aandacht en gerichte campagnes?

17 december 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Verontrustend drankgebruik bij jongeren

De media berichtten recent dat elke dag gemiddeld 6 jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis belanden na alcoholmisbruik. Er zijn ernstige gevolgen aan dit ‘bingedrinken’: risico op lever- en hartfalen, daling van het IQ, risico op alcoholverslaving op volwassen leeftijd, … Aan dergelijke spoedopnames wordt momenteel geen vervolgtraject bij bijvoorbeeld een psycholoog gekoppeld. Stromen deze jongeren door naar de integrale jeugdhul...

10 december 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Onderzoek naar noden hiv-patiënten

Sensoa voerde een onderzoek uit naar de noden van mensen die met hiv zijn besmet. Daaruit blijkt onder andere dat deze mensen soms de nodige zorg wordt geweigerd en dat ze discriminatie ervaren. Ook komen depressies bij hiv-patiënten vaker voor dan bij de rest van de bevolking. Hoe staat minister Wouter Beke tegenover de resultaten van het onderzoek? Hoe wil hij de discriminatie tegenover deze mensen aanpakken? Welke initiatieven wil hij nemen...

27 november 2019 09.30u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten samen met minister Wouter Beke de begrotingsbesprekingen voort: de uitgavenbegroting 2020, het programmadecreet en de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.  

26 november 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten samen met minister Wouter Beke de begrotingsbesprekingen voort: de uitgavenbegroting 2020, de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024 en het programmadecreet.

20 november 2019 09.30u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie zetten samen met minister Wouter Beke de begrotingsbesprekingen voort: de uitgavenbegroting 2020 en de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024.

19 november 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begroting en beleidsnota

De leden van de commissie vatten samen met minister Wouter Beke de begrotingsbesprekingen aan: de uitgavenbegroting 2020 en de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024.

12 november 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Jeugdhulp 2018

Recent werd het jaarverslag Jeugdhulp 2018 voorgesteld. Daaruit blijkt dat de laagdrempelige jeugdhulp een groter bereik kent dan voorheen, maar ook dat meer dan 7200 kinderen en jongeren wachten op hulp. Hoe gebeurt de registratie van het aantal jongeren? Welke maatregelen zal minister Wouter Beke nemen? Hoe wil hij komen tot een meerjarenperspectief voor de jeugdhulpverlening? Hoe wil hij de wachtlijsten wegwerken?

5 november 2019 14.00u - Pieter Bruegel

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Jaarverslag Jeugdhulp 2018

Recent werd het jaarverslag Jeugdhulp 2018 voorgesteld. Daaruit blijkt dat de laagdrempelige jeugdhulp een groter bereik kent dan voorheen, maar ook dat meer dan 7200 kinderen en jongeren wachten op hulp. Hoe gebeurt de registratie van het aantal jongeren? Welke maatregelen zal minister Wouter Beke nemen? Hoe wil hij komen tot een meerjarenperspectief voor de jeugdhulpverlening? Hoe wil hij de wachtlijsten wegwerken?

15 oktober 2019 14.00u - Antoon Van Dyck

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Begeleiding thuisloze jongeren

Een kwart van de daklozen en thuislozen zijn jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. Een subgroep daarvan zijn de 'sofasurfers' of 'sofaslapers': jongeren die thuisloos zijn en bij vrienden, familie of kennis logeren maar soms ook nachten op straat doorbrengen. Deze groep valt vaak buiten het reguliere circuit van de hulpverlening: ze worden ook niet afzonderlijk geregistreerd. Minister Beke krijgt de vraag of het toch niet mogeli...

Scroll to top