Het parlement behandelt een verzoekschrift in vier stappen:

 1. Het parlement onderzoekt of uw verzoekschrift ontvankelijk is.
 2. De commissie behandelt uw verzoekschrift.
 3. De plenaire vergadering doet een uitspraak over uw verzoek.
 4. Het parlement antwoordt.

Stap 1: Het parlement onderzoekt of je verzoekschrift ontvankelijk is.

Het parlement onderzoekt eerst de voorwaarden:

 • Bevat je brief wel een verzoek?
 • Is je verzoek ernstig bedoeld?
 • Is je taalgebruik niet beledigend?
 • Is je naam en voornaam leesbaar vermeld?
 • Is je verzoekschrift ondertekend?
 • Gaat je verzoekschrift over de bevoegdheden van het Vlaams Parlement, of over een onderwerp dat de belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest raakt?
 • Vecht je verzoekschrift geen rechterlijke uitspraak aan?

Je verzoekschrift is ontvankelijk

Als de voorzitter van het Vlaams Parlement vindt dat je verzoekschrift ontvankelijk is, dan stuurt hij het door naar de commissie die bevoegd is voor het onderwerp van je verzoekschrift.

Als je verzoekschrift ontvankelijk is, heb je het recht op een antwoord binnen zes maanden nadat je het hebt ingediend. Die termijn kan één maal verlengd worden met drie maanden, maar het parlement moet dan verantwoorden waarom ze die termijn verlengt.

Is je verzoekschrift eigenlijk een klacht over de werking van Vlaamse overheidsdiensten? Dan kan het parlement je verzoekschrift doorgeven aan de Vlaamse Ombudsdienst, indien je daarmee akkoord gaat.

Je verzoekschrift is niet ontvankelijk

Als je verzoekschrift niet voldoet aan de voorwaarden, verklaart de voorzitter het onontvankelijk. Je krijgt daarover een brief.

Als je verzoekschrift onontvankelijk is omdat het om een federale bevoegdheid gaat, dan stuurt het parlement je verzoekschrift naar de voorzitter van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Je krijgt daarover dan een brief.

Stap 2: De commissie behandelt je verzoekschrift

De commissie die je verzoekschrift behandelt, beslist wat ze ermee gaat doen. Er zijn twee mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: kennisneming

De commissie neemt alleen kennis van je verzoekschrift, en doet er verder niets mee.

Dat gebeurt:

 • als de commissie vindt dat je verzoekschrift niet geschikt is om te bespreken in het parlement. 
 • als je verzoekschrift een vraag bevat die in de lopende zittingsperiode al aan bod is gekomen en geen nieuw element meer bijbrengt. De commissie bezorgt je dan het verslag van de parlementaire besprekingen daarover.

Mogelijkheid 2: bespreking

De commissie onderzoekt je verzoekschrift en kan

 • een reactie aan de regering vragen,
 • hoorzittingen organiseren over je verzoekschrift,
 • of adviesorganen raadplegen, enz.

Als het verzoekschrift gaat over de rechten van het kind, dan moet de commissie een advies vragen aan het Kinderrechtencommissariaat.

Als minstens 15.000 personen je verzoekschrift ondertekenden, dan moet de commissie een hoorzitting houden met de eerste ondertekenaar. Dat is de persoon van wie de handtekening als eerste onder het verzoekschrift staat. Tijdens een hoorzitting mag je je laten bijstaan door een persoon naar keuze. Je moet altijd persoonlijk aanwezig zijn. Je kan tijdens die hoorzitting niet anoniem blijven. Als je jouw toelichting wil geven in een besloten vergadering, zonder dat er publiek aanwezig is, dan moet je dat motiveren.

De commissie stelt haar conclusies op en maakt een verslag van de commissiebesprekingen. Je ontvangt een exemplaar van dat verslag. Het Vlaams Parlement geeft een titel aan het verzoekschrift of wijzigt de door de verzoeker voorgestelde titel indien het dat nodig acht. De door de verzoeker voorgestelde titel wordt als subtitel vermeld in het verslag van de bespreking.

Stap 3: De plenaire vergadering doet een uitspraak over je verzoek

Het verzoekschrift komt nu op de agenda van de plenaire vergadering. De plenaire vergadering beslist over de conclusies van de commissie. Meestal neemt de plenaire vergadering de conclusies van de commissie zonder verder debat aan.

Stap 4: Het parlement antwoordt

Je krijgt het verslag van de commissie en de uitspraak van de plenaire vergadering toegestuurd. Als het verzoekschrift door meer personen is ondertekend, krijgt alleen de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift antwoord.

Scroll naar boven