U bent hier

Commissievergadering

donderdag 28 mei 2015, 10.00u

Voorzitter
van Tine Soens aan minister Sven Gatz
2136 (2014-2015)
De voorzitter

Mevrouw Soens heef het woord.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

De Ambrassade zal noodgedwongen minder kunnen inzetten op het informeren van jongeren. Op hun website lezen we: “We kunnen er niet meer voor zorgen dat alle jongeren om de twee jaar een Jongerengids op papier ontvangen. Jongerengids wordt teruggeworpen tot zijn essentie: een breed toegankelijke, leeftijdsgebonden website waar kinderen en jongeren vanaf 12 jaar antwoorden vinden op al hun (levens)vragen. Om kinderen op de overgang naar het middelbaar en de puberteit proactief en op een kwaliteitsvolle manier te informeren, brengen we voor 11- en 12-jarigen wel nog een papieren Jongerengids uit.”

Verder lezen we ook: “Ook zetten we niet meer in op lokaal jeugdinformatiebeleid. We voelen de noden, maar kunnen deze niet meer opvangen. Dit betekent dat we voor onze ondersteuning naar de JIP’s en andere lokale actoren op zoek gaan naar andere actoren om hier een vernieuwende ondersteunende rol in op te nemen.”

In het eindverslag van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 wordt er echter een aantal keer verwezen naar de Jongerengids en naar het Jongereninformatiepunt (JIP). Zo is er bijvoorbeeld strategische doelstelling 2: “Alle kinderen en jongeren hebben toegang tot goede jeugdinformatie”. Daarin wordt verwezen naar de verspreiding van de Jongerengids als realisatie op zich. Ook de toegang van kinderen en jongeren tot goede jeugdinformatie werd verhoogd. Bij strategische doelstelling 20, over een goede woning en een duurzame woonomgeving voor kinderen en jongeren, werd informatie over wonen via de Jongerengids verspreid.

Minister, ook in uw beleidsnota benadrukt u de rol van jeugdinformatie. U refereert bij doelstelling 4.1.1, ‘Het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken’, aan de ondersteuning van de lokale JIP’s door de Ambrassade.

Minister, zal de Jongerengids volledig verdwijnen of bent u van plan om daar alsnog alternatieven voor te zoeken? Hoe zullen de JIP’s verder ondersteund worden? Welke actoren komen in aanmerking om een ondersteunende rol op te nemen? Welke andere initiatieven zult u nemen om het informeren van jongeren te versterken?

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Mevrouw Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Minister, iedereen kent de befaamde Jongerengids, en ik wil het belang van de papieren versie daarvan niet onderschatten. Ik vraag me alleen af of het in tijden waarin sociale media de wereld van onze jongeren domineren, nodig is om voor iedereen in een papieren editie te voorzien. Ik vraag me af of die niet bij vele jongeren in de prullenbak belandt. Natuurlijk is het voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties die geen internettoegang hebben, wel belangrijk dat wij ze kunnen bereiken.

Mevrouw Soens heeft gelijk wanneer ze zegt dat doeltreffende jeugdinformatie een belangrijke bezorgdheid is. We moeten er inderdaad voor zorgen dat we jeugdinformatie doeltreffender maken en efficiënter kunnen organiseren. Wanneer we echter noodgedwongen moeten besparen, biedt dat ook opportuniteiten om alles vanuit een ander perspectief te bekijken en te herbedenken. Een van de zaken die deel kunnen uitmaken van een analyse is de vraag of de papieren versie van Jongerengids voor alle jongeren nog relevant is in deze eeuw. Daarbij wil ik niet gezegd hebben dat die versie moet verdwijnen.

Minister, u hebt ook in het verleden al aangegeven dat de informatie voor kinderen en jongeren, met inbegrip van kinderrechten, redelijk versnipperd aanwezig is. Welke stappen hebt u al gezet om die versnippering tegen te gaan?

In de Ambrassade is een commissie Jeuginformatiebeleid opgestart. Heeft dat al resultaten opgeleverd? Ik las ook dat de Ambrassade sinds begin 2015 een traject heeft uitgewerkt om de werking van de JIP’s te hertekenen. Kunt u daarover meer zeggen? Heeft dat al tot concrete resultaten geleid?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, collega's, de Jongerengids verdwijnt met de huidige subsidieovereenkomst tussen de vzw De Ambrassade en de Vlaamse overheid niet, ook niet op papier. In de subsidieovereenkomst is opgenomen dat dit jaar en in 2017 minimaal 150.000 gidsen worden verspreid onder alle kinderen van 11 en 12 jaar. De Jongerengids is echter meer dan enkel een uitgave op papier. Er bestaat ook een website www.jongerengids.be. In dezelfde subsidieovereenkomst is opgenomen dat De Ambrassade de website jongerengids.be up-to-date zal houden voor 12-plussers, de website jongerengids.be actief zal promoten via sociale media én een antwoord zal geven op vragen van jongeren die via jongerengids.be worden gesteld. Er wordt de komende jaren dus wel degelijk actief ingezet op de Jongerengids.

De passage van de website die u citeert, dient samen gelezen te worden met de passage die net daarboven staat: “Aan alle 11- en 12-jarige kinderen en jongeren bezorgen we een papieren Jongerengids die enerzijds dient als eenmalig ‘pushmedium’ waarin elke 11- en 12-jarige de informatie krijgt waar hij/zij recht op heeft en anderzijds de beste introductie is voor de website www.jongerengids.be”. De geciteerde passage wekt misschien verkeerdelijk de indruk dat er voor geen enkele leeftijdsgroep nog een Jongerengids wordt uitgegeven. Ik zal aan De Ambrassade vragen om deze passage enigszins te verduidelijken.

Wat de ondersteuning van de JIP’s betreft, kunnen zij nog bij De Ambrassade terecht voor een aantal zaken, zoals vragen over jeugdinformatie en de ondersteuning voor het gebruik van www.jeugdinfotheek.be, een databank vol kwaliteitsvolle jeugdinformatieproducten en kennis rond jeugdinformatie.

Voorts zal de vereniging samen met een aantal partners een ondersteuningsaanbod uitwerken voor lokale actoren. De leden van de commissie Jeugdinformatie kunnen samen met de belangrijkste organisaties uit het veld een rol spelen in het aanduiden van de partners en het uitwerken van een ondersteuningsaanbod.

De Jongerengids is een belangrijk initiatief van het Vlaams jeugdinformatiebeleid, maar uiteraard zijn er nog heel wat andere initiatieven die ik erken en ondersteun. Ik verwijs dan naar de verenigingen voor informatie en participatie, die erkend en gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Deze verenigingen hebben een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd, of over de rechten van het kind.

Gezien zijn decretale opdracht om kinderen en jongeren te informeren, neemt De Ambrassade, naast de Jongerengids, ook heel wat andere initiatieven. Deze initiatieven zijn ook opgenomen in de hogervermelde subsidieovereenkomst. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de verdere ontwikkeling van het kwaliteitslabel Trusty, de verdere uitbouw van de Jeugdinfotheek, het opzetten van vormingsdagen voor informatiewerkers, het verspreiden van infozuilen enzovoort. Hierbij wil ik ook nog vermelden dat De Ambrassade, samen met relevante partners, in 2015-2016 een project over Werk en Jongereninformatie uitbouwt.

Ten slotte verwijs ik naar mijn beleidsnota waarin ik duidelijk stel dat ik in deze beleidsperiode wil zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt voor kinderen en jongeren. Ik denk hierbij aan een specifieke dienstverlening voor kinderen en jongeren via de Vlaamse Infolijn. Samen met de jeugdinformatiespelers onderzoek ik ook of een uniek en eenvoudig toegankelijk communicatieplatform voor kinderen en jongeren wenselijk is en of dit kan worden uitgewerkt. Momenteel bekijk ik welk traject er kan worden doorlopen, met de bedoeling de communicatie en informatie naar en voor jongeren te optimaliseren.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

Ik dank u voor het antwoord, minister. Ik ben blij dat mevrouw Van Eetvelde haar standpunt heeft genuanceerd. Er zijn inderdaad nog steeds kinderen en jongeren die geen toegang tot het internet hebben. Wellicht zijn zij het die het meest nood hebben aan gerichte jongereninformatie. Een papieren gids blijft dus belangrijk. In het citaat dat ik verwoordde, staat welk degelijk dat er nog steeds een gids voor de 11- en 12-jarigen wordt uitgebracht. Een nuancering op dat punt hoeft dus niet.

Ik ben erg benieuwd naar het project dat samen met andere partners zal worden opgezet over informatie over jongeren en werk. Maar ik heb geen antwoord gekregen hoe de JIP’s verder zullen worden ondersteund, en welke actoren in aanmerking komen om de ondersteunende rol over te nemen van De Ambrassade.

Mevrouw Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Ik dank u op mijn beurt voor het antwoord, minister. In een samenleving waarin alles hard en snel evolueert, is het belangrijk dat we jongeren optimaal informeren. Ik hoor hier toch dat u daarmee begaan bent. Gezien die snelle evoluties is het ook belangrijk dat we het jongereninformatiebeleid geregeld in vraag durven te stellen en zo nodig bijsturen. De Ambrassade heeft als regisseur daarbij een belangrijke rol, maar ook de andere middelen die naar jongerenformatie gaan, moeten efficiënt worden aangewend. Ik ben dan ook blij te horen dat de minister aan De Ambrassade verduidelijking over die passus zal vragen, zo niet ontstaat onrust.

Minister Sven Gatz

Misschien heb ik uw vraag niet goed begrepen, maar in mijn antwoord heb ik toch duidelijk gesteld dat de JIP’s wel degelijk bij De Ambrassade terechtkunnen voor jeugdinformatie en ondersteuning bij het gebruik van de Jeugdinfotheek. Het is mij niet duidelijk of u op dat vlak nog meer verwacht.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

Op de website van De Ambrassade staat dat zij de noden wel aanvoelen, maar die niet meer kunnen opvangen. De Ambrassade gaat voor de ondersteuning van de JIP’s en andere lokale actoren op zoek naar actoren om die ondersteunende rol op zich te nemen. Ik heb het gevoel dat u hierover nog niet voldoende hebt gezegd.

Minister Sven Gatz

Blijkbaar zijn ze toch in staat om voor een aantal ondersteuningstaken te zorgen ten aanzien van de JIP’s. Voor de rest zal ik mij bevragen hoe zij een eventuele leemte denken te kunnen opvullen. Maar het is geen volledig gat. Daarover moet ik mij informeren.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.