U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

De voorzitter

De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire (N-VA)

Voorzitter, minister-president, collega’s, mijn vraag gaat over het Belgisch Commissariaat voor Internationale Expo’s. In het verleden werd er voor elke expo een aparte structuur opgericht. In 2011 behaagde het de federale overheid om daartoe een permanente structuur op te richten, met de naam Belgisch Commissariaat voor Internationale Expo’s. Vlaanderen is bij die oprichting nooit formeel betrokken geweest, maar kreeg achteraf, via Flanders Investment & Trade (F.I.T.), een deel van de factuur toegeschoven. Het grootste probleem is evenwel dat het commissariaat een valse start heeft genomen, met de expo in Shanghai (2010) en de afwikkeling ervan.

Men herinnert zich nog wel de saga van de bouw en de verkoop van het Belgisch paviljoen. In het 169e blunderboek van het Rekenhof is men scherp voor alles wat daar is gebeurd. Ik herinner er nog even aan, en ik citeer: “Het komt erop neer dat de regelgeving bijna nergens werd gevolgd en dat de boekhouding dermate niet in orde bleek te zijn dat een controle van de financiën gewoon onmogelijk bleek. De uitgaven gebeurden buiten begroting, medewerkers kregen bonussen van 10.000 euro zonder duidelijke motivatie, de boekhouding was onoverzichtelijk, sponsorcontracten werden mondeling geregeld en sponsorgelden werden niet of slechts gedeeltelijk betaald, de wet op de Openbare Aanbestedingen werd niet gerespecteerd, de bouw en de verkoop van het paviljoen gebeurde niet zoals vastgelegd in het contract. (…)”

Samen met collega’s in het federale parlement heb ik besloten om hierover elk jaar een vraag te stellen. Steeds opnieuw is de conclusie immers dat er weinig of toch onvoldoende vooruitgang wordt geboekt. Ik herlas het verslag van vorig jaar. Het is grappig wat voormalig minister-president Peeters me toen zei: “U stelt mij elk jaar een vraag daarover. U hebt mij niet gezegd wie de vraag in 2015 zal beantwoorden.” Ik antwoordde hem: “Minister-president, ik heb begrepen dat u er nog altijd zin in hebt.” Waarop hij repliceerde: “Misschien ben ik niet de enige. Wait and see.” Het illustreert de volatiliteit van het politieke bedrijf.

In februari 2014 zei voormalig minister-president Peeters ook dat zijn diensten contact hadden opgenomen met het Belgisch Commissariaat voor Internationale Expo’s. Daaruit bleek dat er wijzigingen waren aangebracht aan de werking van het commissariaat, op basis van de aanbevelingen van het Rekenhof. Eindelijk, zou ik zeggen. Men was op dat moment volop bezig met de oprichting van een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. De minister-president liet ook verstaan dat, hoewel een eerste vastlegging vanwege de Vlaamse Regering voor een bedrag van 700.000 euro reeds was gebeurd, de bijkomende bedragen voor de begrotingen 2014 en 2015 enkel ter beschikking zouden worden gesteld aan het commissariaat-generaal voor de komende wereldtentoonstelling in Milaan als vooraf een samenwerkingsakkoord kon worden gesloten tussen het commissariaat-generaal, de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen over hun respectieve bijdragen en financiële inbreng aan de deelname van België aan de wereldtentoonstelling van 2015. Die wereldtentoonstelling begint op 1 mei en sluit af op 31 oktober. Het thema ervan is ‘Voedsel voor de planeet, energie voor het leven’.

In oktober 2014 werd het 171e blunderboek gepubliceerd en daarin staat geen vermelding meer naar het Belgisch Commissariaat voor Internationale Expo’s, wat mij doet hopen dat er een positieve evolutie is en dat men voldoende rekening heeft gehouden met de opmerkingen die het Rekenhof in het verleden heeft gemaakt.

Minister-president, hoe staat het met het voorgenoemde samenwerkingsakkoord? Kunt u een overzicht geven van de stappen die werden gezet met het oog op een degelijker financieel beheer van het Belgisch Commissariaat? Hoe staat het met de Vlaamse bijdrage die in 2014 werd uitbetaald?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Van Overmeire, ik verheug me al op uw jaarlijks terugkerende vraag, tenzij ik u vandaag een afdoende antwoord geeft dat u geruststelt voor de rest van de regeerperiode.

Het Commissariaat-Generaal van de Belgische regering voor de wereldtentoonstelling Milaan 2015 baseert zich voor zijn algemene werking op het principeakkoord dat is gesloten tussen de federale overheid en de deelstaten op 6 maart 2013. Wat Vlaanderen betreft, is er op 16 december 2013, aanvullend op het principeakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten, een samenwerkingsprotocol gesloten tussen F.I.T. en het Commissariaat-Generaal met betrekking tot de organisatie van de wereldtentoonstelling van Milaan in 2015.

Het Commissariaat-Generaal heeft bij monde van Leo Delcroix aan de deelstaten te kennen gegeven dat het de bedoeling is van vicepremier Kris Peeters om in overleg met het Commissariaat-Generaal enkele punten over de expo’s op het Overlegcomité te brengen voor 30 april 2015, met de specifieke bedoeling om voor Milaan een afzonderlijk protocol op te stellen tussen de federale overheid en de gewesten. We denken dat dit niet nodig is. F.I.T. heeft een aanvullend protocol gesloten op dat principeakkoord. Dat is voor de andere gewesten nog altijd niet gebeurd. We zullen zien wat de vicepremier voorstelt. We hebben in elk geval gezegd dat er vooraf het best een vergadering plaatsvindt om te zien wat de intenties zijn.

Het is de federale overheid, in het bijzonder de FOD Economie, die verantwoordelijk is voor de opvolging van het financieel beheer vanwege het Commissariaat-Generaal voor de wereldtentoonstelling Milaan 2015. Een rekenplichtige boekhouder van de financiële dienst van de FOD Economie, die los staat van het projectsecretariaat, volgt de financiële evolutie van het dossier op en rapporteert daar geregeld over aan het Rekenhof, om de drie maanden.

De gewesten hebben er bij het commissariaat op grond van de bepalingen in het protocol op aangedrongen dat de boekhouding voor de wereldtentoonstelling door een onafhankelijk bureau zou gebeuren. Leo Delcroix heeft laten weten dat er in dit verband een overeenkomst is gesloten voor de boekhouding van het paviljoen met Axia. Axia verzorgde in het verleden al de boekhouding van het Belgisch consulaat-generaal te Milaan en verzorgt op dit ogenblik de boekhouding van de Belgische ambassade te Rome. We hebben dat nog eens gecontroleerd op het kabinet-Peeters. Dat bevestigde inderdaad de overeenkomst met de externe accountant.

De bijdrage van Vlaanderen ligt vast op 2.100.000 euro. Met het projectsecretariaat zijn afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de uitbetaling. In afwachting van verder overleg voor de laatste schijf, heeft F.I.T. op 18 december 2014 een addendum toegevoegd aan het protocol tussen F.I.T. en het Commissariaat-Generaal om de voorschotten die al zijn afgesproken in 2014, te regelen. Het gaat over een bedrag van 870.000 euro. Nu is er al vastgelegd: 700.000 euro in 2013, 870.000 euro in 2014, en in 2015 is nog 530.000 euro vast te leggen.

In 2013 is er 700.000 euro betaald, en in 2014 600.000 euro. Er wordt nog 270.000 euro – het saldo van de vaststelling in 2014 – betaald voor eind maart 2015. Dan zal de 530.000 euro slotbetaling ook nog gebeuren, maar dat bedrag moet nog worden vastgelegd.

De voorzitter

De heer Van Overmeire heeft het woord.

De heer Karim Van Overmeire (N-VA)

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord, maar ik weet niet of het mij volledig geruststelt. Ik weet niet of een gerustgesteld volksvertegenwoordiger een goede zaak is. Ik heb de indruk dat het toch de goede kant opgaat na de herhaaldelijke opmerkingen dat het oneindig lang duurde. In de eerste fase zei men: ja, dat moet je begrijpen, zo’n internationale expo staat buiten de normale regels en op het terrein kun je niet verwachten dat we de strenge regels van het thuisfont toepassen.

Die eerste verdedigingslijn is opgegeven en nu begrijpt men toch dat men aan een aantal evidente regels moet voldoen. Ik ga ervan uit dat de aanstelling van een onafhankelijk bedrijf voor de boekhouding en de samenwerkingsovereenkomsten geruststellende factoren zijn. Op dat vlak wacht ik met belangstelling de verdere ontwikkeling af.

Zijn er dan ook afspraken gemaakt over de zichtbaarheid van de gewesten en gemeenschappen in het Belgische paviljoen in Milaan? Ik herinner me dat het eerst de bedoeling was dat Vlaanderen met een aantal andere topregio’s in een apart paviljoen zou staan in Milaan. Nadien is die piste verlaten. Nu zijn we teruggevallen op het Belgische paviljoen. Het is bijzonder belangrijk dat als we zulke bedragen uittrekken – meer dan 2 miljoen euro –, er voldoende zichtbaarheid en voldoende return is.

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Van Overmeire, u hebt gelijk, een volksvertegenwoordiger mag nooit gerustgesteld zijn, zelfs niet door een minister-president van dezelfde partij. Hoogstens een vorm van tijdelijke rust kan ik u toewensen.

Naast het onafhankelijke accountantbureau is er ook de driemaandelijkse rapportering aan het Rekenhof. Dat zou toch van aard moeten zijn dat daar voldoende controle op is. Het is een federale verantwoordelijkheid. Het valt onder de FOD Economie. Voor Milaan is afgesproken dat het in één paviljoen is, maar dat er een duidelijke visibiliteit is van de Vlaamse bijdrage, ook inzake communicatie. Dat ligt vast in het protocol.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.