U bent hier

Commissievergadering

donderdag 29 januari 2015, 10.00u

Voorzitter
van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
740 (2014-2015)

Dames en heren, goeiemorgen. Het is vandaag Gedichtendag. Tenzij er Chinese vrijwilligers zijn in de zaal, begin ik met een gedicht. Het is er een van Herman de Coninck, dat past bij het thema van deze Gedichtendag. U mag tussen de lijnen lezen wat u wilt. De minister voelde zich al aangesproken, zei ze, door de eerste regels. Het kan gaan over de liefde tussen coalitiepartners, meerderheid, oppositie, commissievoorzitter en uitgenodigde ministers …

Het gedicht gaat zo:

Voor mekaar – Herman de Coninck

Vroeger hield ik alleen van je ogen.
Nu ook van de kraaiepootjes ernaast.
Zoals er in een oud woord als meedogen
meer gaat dan in een nieuw. Vroeger was er alleen haast

om te hebben wat je had, elke keer weer.
Vroeger was er alleen maar nu. Nu is er ook toen.
Er is meer om van te houden.
Er zijn meer manieren om dat te doen.

Zelfs niets doen is er daar één van.
Gewoon bij mekaar zitten met een boek.
Of niet bij mekaar, in 't café om de hoek.

Of mekaar een paar dagen niet zien
en mekaar missen. Maar altijd mekaar,
nu toch al bijna zeven jaar.

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, op 16 december gaf de minister van Energie, Annemie Turtelboom, het startschot van het Renovatiepact. Dat pact heeft als doel de energieprestatie van het Vlaams woningbestand grondig te verbeteren en de renovatiegraad van het woningpatrimonium te verhogen.

Ieder van ons heeft ondertussen wellicht al gelezen dat er zes werkgroepen zijn opgericht en wie de betrokken stakeholders en experts zijn. Ik zal nu geen uiteenzetting geven over de contouren van dit pact. Belangrijk is dat de werkgroepen nu aan de slag gaan om binnen het jaar het Renovatiepact vorm te geven.

Minister, gezien de materie zijn er heel wat raakvlakken met uw bevoegdheden. Het zit nu pas in de beginfase. Het lijkt me nuttig dat ook u erbij betrokken wordt. Ik heb daarom een aantal vragen voor u.

Welk belang hecht u binnen uw beleidsdomeinen aan dit Renovatiepact? Op welke manier zult u samenwerken met uw collega? Werd u reeds betrokken?

In de engagementsverklaring werd ingespeeld op nieuwe premies bij het halen van bepaalde normen. Welke accenten wilt u leggen? Hebt u al zicht op het financieringsmechanisme?

De heer Anseeuw heeft het woord.

De heer Björn Anseeuw (N-VA)

Voorzitter, minister, ik heb een aantal punctuele vragen met betrekking tot de sector van de sociale huurwoningen. Mijn eerste vraag betreft de financieringsmechanismen voor het Energierenovatieprogramma 2020 (ERP). Zult u dat mee laten bepreken in een van de werkgroepen zodat er extra input kan worden gehaald uit de sector?

Voor mijn tweede vraag verwijs ik naar uw beleidsnota. Daarin hebt u aangegeven dat u een werkgroep wilt opstarten over onder meer de huurprijsherziening bij de renovatie, ook bij sociale huur. Ik kan me ook daar voorstellen dat er voor een aantal thema’s een bepaalde overlap is. Ik wil u dus vragen naar mogelijke kruisbestuivingen tussen uw werkgroepen en die van het Renovatiepact.

Mijn derde vraag betreft de bijna-energieneutrale standaard. Zal die ook worden meegenomen in het onderzoek van de sociale woningen indien de sociale woningen worden opgenomen in het onderzoek naar de BEN-standaard (bijna-energieneutraal) die verplicht is bij renovatie?

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Mevrouw Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, minister, ik heb geen bijkomende vragen, maar een suggestie ter attentie van de commissie. Een tweetal weken geleden heb ik in de commissie Energie aan minister Turtelboom een vraag gesteld over het Renovatiepact. Zij heeft een omstandige uitleg gedaan over het Renovatiepact en de zes thematische werkgroepen die werden opgericht.

Het is de bedoeling dat die zes werkgroepen een tussentijdse evaluatie maken en een stand van zaken geven. In de commissie Energie werd afgesproken met de commissieleden om die eerste tussentijdse evaluatie, ergens in maart 2015, voor te stellen in de commissie Energie. Het lijkt me interessant voor de leden van de commissie Wonen om er iets gemeenschappelijks rond te doen. Er zijn uiteraard linken tussen Wonen en Energie wat betreft het Renovatiepact. Het lijkt me interessant dat ook de commissie Wonen wordt betrokken bij de evaluatie.

Mevrouw Taeldeman, dat is een interessante suggestie. Ik heb die goed genoteerd. We komen er uiteraard op terug in een regeling van de werkzaamheden wanneer dit aan de orde is.

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, minister, mijnheer Engelbosch, dit is inderdaad iets heel recents, van 16 december. Het plan is opgevat om in navolging van de conceptnota’s van de ministers, ook tot een Renovatiepact te komen. Er zal een visienota worden uitgewerkt en er zijn zes thematische werkgroepen.

Het klopt, mevrouw Taeldeman, wat u zegt over de stand van zaken. Ik weet dat u in de commissie Energie een soortgelijke vraag hebt gesteld. Ik vind het natuurlijk goed dat de vraag ook hier wordt gesteld. Er zijn immers nogal wat raakvlakken tussen Energie en Wonen.

Mijnheer Anseeuw, u vroeg of het ook zal gaan over de BEN-normen. Ik denk inderdaad dat dat de bedoeling is, maar het valt natuurlijk onder de bevoegdheid van minister Turtelboom om te bepalen wat door welke werkgroep kan worden besproken. Ik kan u wel vertellen dat vanuit mijn bevoegdheid Wonen, zowel het Agentschap Wonen als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zal deelnemen aan de werkgroepen, maar ik zou ook wel graag de budgetten gescheiden houden.

Ik bedoel hiermee dat er binnen mijn eigen bevoegdheid, het beleidsdomein Wonen, een zeer hoge nood is. We moeten het eigen patrimonium, waarmee ik het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen bedoel, energetisch zuinig maken. Ik zou het krappe budget graag hiervoor houden. Het is hiervoor bedoeld.

Als er nog middelen uit de begroting van minister Turtelboom kunnen worden gebruikt om bijkomende initiatieven te financieren die in het voordeel van het beleidsdomein Wonen zijn, zal ik absoluut vragende partij zijn om die middelen zo snel mogelijk te ontvangen.

Kort samengevat, lijkt dit me een goed initiatief van de minister van Energie. De suggestie van mevrouw Taeldeman om de resultaten van die werkgroepen tussentijds te bespreken, is interessant. Met betrekking tot alle andere vragen denk ik dat we wat op de resultaten vooruitlopen. Volgens mij ben ik duidelijk geweest, maar ik wil het gerust nog eens herhalen. Het is een lovenswaardig initiatief. Het is echter niet de bedoeling de middelen van het Energierenovatieprogramma (ERP) 2020 hiervoor te gebruiken. Die middelen moeten exclusief voor het woonbeleid voorbehouden blijven.

De heer Engelbosch heeft het woord.

De heer Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb hier weinig aan toe te voegen. Ik ben blij dat u de waarde van de start van het Renovatiepact onderkent en dat u zelf vindt dat een continue samenwerking over de beleidsdomeinen heen, zeker op inhoudelijk vlak, zeer nuttig is.

Ik hoop dat we tot een concreet actieplan met een korte- en een langetermijnperspectief kunnen komen. Uiteindelijk moet dit ons tot de BEN-norm leiden. Het is belangrijk hier op lange termijn aan te werken.

De heer Anseeuw heeft het woord.

De heer Björn Anseeuw (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik begrijp dat het vroeg dag is. Mijn vraag over het ERP 2020 was niet zozeer een pleidooi om bepaalde middelen te verschuiven. Het is veeleer mijn bedoeling de krachten te bundelen in de zoektocht naar goede financieringsmechanismen voor het energiezuinig maken van woningen. Zeker wat de sector van de sociale woningen betreft, is dit altijd een heikel punt. Het vinden van goede financieringsmechanismen vormt steeds een uitdaging. Aangezien de overlapping bestaat, dacht ik dat het nuttig zou kunnen zijn samen nieuwe financieringsmechanismen te zoeken of de bestaande mechanismen te verbeteren. Dat is het enige wat ik bedoelde.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.