U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister-president, begin februari stelde ik al een vraag over de taskforce, en in uw antwoord kwamen toen een viertal zaken naar voren.

Sommige bestaande initiatieven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), zoals de startlening PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) of de Winwinlening, waarop de cultuursector eveneens een beroep kan doen, zijn nog niet door alle actoren uit de sector gekend. Het zou dus aangewezen zijn om de bekendheid van deze instrumenten te vergroten door gerichte communicatie. U zou daar onmiddellijk gevolg aan geven en kijken naar een betere informatiedoorstroming, maar ook duidelijke afspraken maken met en verantwoordelijkheden leggen bij de verschillende sectorspelers, om op die manier de diverse doelgroepen zo adequaat mogelijk te bereiken.

Daarnaast deed de taskforce een twintigtal verbredende voorstellen met betrekking tot bestaande zaken, maar ook enkele nieuwe voorstellen. U zei toen dat het om redelijke en haalbare voorstellen ging en u zou hierop voortwerken om ze effectief en doelgericht in te zetten, uiteraard in nauwe afstemming met VLAIO.

Nog één element van de analyse ontbrak op dat moment, meer bepaald de gevraagde impactmeting van VLAIO. Die is essentieel om de grootteorde van het budget, nodig voor de realisatie van de vooropgestelde voorstellen, te kunnen bepalen. VLAIO zou de resultaten van deze impactmeting opleveren tegen eind februari.

De taskforce gaf daarnaast ook voorstellen mee die betrekking hebben op aspecten die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en u zou deze meenemen naar de verschillende overlegstructuren.

Is de impactmeting van VLAIO ondertussen klaar en wat zijn de voornaamste bevindingen? Kunt u meer uitleg geven over de twintig verbredende voorstellen vanwege de taskforce? Welke voorstellen worden nu al opgepikt? Welke worden in de nabije toekomst aangepakt? Is duidelijk welke budgettaire bijkomende noden er zijn om de vooropgestelde voorstellen te kunnen realiseren? Kunnen deze middelen snel vrijgemaakt worden ? Zo ja, kan dat binnen de budgettaire cultuurmiddelen of moet daarover bij budgetbesprekingen verder worden overlegd?

Bij de impactmeting zou ook nagegaan worden welke NACE-codes (Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes), waar cultuur onder valt, opgenomen kunnen worden in het VLAIO-instrumentarium. Is daar duidelijkheid over?

Naast de vraag tot verlenging van de tijdelijke werkloosheid, welke andere voorstellen hebt u ontvangen die betrekking hebben op aspecten die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren? Wat is hun houding?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mevrouw Coudyser, eigenlijk komt uw vraag een dag te vroeg, want het punt staat morgen eindelijk op de agenda van de Vlaamse Regering. Dit is een gemeenschappelijk punt van minister Crevits en mezelf. Ik kan dus vandaag weinig nieuwe elementen aanbrengen, maar hopelijk wel morgen na de vergadering met de regering.

De verschillende kabinetten en administraties hebben de impactanalyse van VLAIO grondig besproken en zijn tot enkele conclusies gekomen. Vooraleer ik hierover verder communiceer, wacht ik nog op enkele verduidelijkingen van zowel mijn kabinet als het kabinet van minister Crevits.

Zodra er genoeg zekerheden zijn, zal ik u op de hoogte brengen. Dat zal dus morgen op die vergadering zijn.

Dan kom ik bij de twintig verbredende voorstellen. Zoals ook al in vorige vragen tot uiting is gekomen, werk ik graag aan een totaalvoorstel om de brede cultuursector zo goed als mogelijk door de crisis te loodsen. De mix aan voorstellen is gebaseerd op het UNESCO-framework ‘Culture in Crisis Policy Guide’. Op die manier willen we op een brede, overkoepelende manier tegemoetkomen aan de noden van de sector op korte termijn. Om een zo adequaat mogelijke afstemming te maken, is het noodzakelijk om ook met VLAIO te bekijken waar eventuele opportuniteiten liggen voor de brede cultuursector. Dat is dus ook gebeurd. Dat ligt morgen voor.

Wat het communicatievraagstuk betreft, ga ik met mijn administratie pragmatisch en in overleg met de sector zelf op zoek om onder andere de informatiespreiding van steunmaatregelen een breder bereik toe te kennen. In samenwerking met verschillende actoren uit het brede culturele veld willen we dan ook graag de dialoog verderzetten, ook na corona, om ervoor te zorgen dat elke medewerker en organisatie een aanknopingspunt kan vinden.

Wat de budgetten betreft, bekijken we op dit moment op welke manier we de totaliteit van het voorstellenpakket financieel vorm kunnen geven. Daar zal dus heel snel meer duidelijkheid over geschapen kunnen worden, aangezien het morgen op de agenda van de ministerraad staat.

De impactanalyse van VLAIO heeft zich inderdaad gericht op de impact van het openstellen van enkele NACE-codes bij een vijftal instrumenten uit de VLAIO-portefeuille. Wat de specifieke resultaten daaruit zijn, zal volgen wanneer alle voorstellen op korte termijn van de taskforce zullen worden besproken. In nauw overleg met minister Crevits streven we ernaar om een optimaal en realistisch compromis te maken, morgen op de ministerraad.

Naast het aanhouden van de tijdelijke werkloosheid zolang de sector hinder ondervindt van de coronacrisis, pleitte ik er bijvoorbeeld ook voor om het dubbele overbruggingsrecht aan te houden en het tijdelijke recht op uitkering volgens de wet van 15 juli 2020 en de initiële toekenning en de verlenging van de neutralisatie van een uitkering binnen het kunstenaarsstatuut te vrijwaren, zolang de sector hinder ondervindt van de coronacrisis. In de mate van het mogelijke neem ik die voorstellen mee naar de gepaste federale overlegfora.

Ik besef dat ik weinig concrete antwoorden heb kunnen geven. Ik vraag nog enkele uren geduld. Morgen zouden we dat normaal gezien moeten kunnen trancheren.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Veel kan ik daar niet aan toevoegen. We zijn in blijde verwachting van wat morgen op de ministerraad zal worden besproken. Ik zal dan na het paasreces een gelijkaardige vraag stellen.

De heer Pelckmans heeft het woord.

Gustaaf Pelckmans (Groen)

Bedankt, collega Coudyser, om die vraag nog eens te stellen, want die middellange termijn, dat is nu. Wij zullen er vanuit de Groenfractie ook bij de federale collega’s op aandringen om hier maximale steun te voorzien.

Ik was eergisteren nog op een – weliswaar digitale – bijeenkomst van alle mensen uit de cultuur- en gemeenschapscentra, waar ook een heel uitgebreid panel met artiesten uit de amateurkunsten aanwezig was. Het is onnodig te vertellen hoe diep die sector in de put zit. Maar tegelijkertijd vertoonde hij ook veerkracht. En daar gaat mijn vraag over, over de directe toekomst. Wij hopen dat we snel op een of andere manier kunnen starten, maar er werd daar ook de suggestie gedaan, minister, om ook middelen te voorzien om, zodra we weten dat we open kunnen gaan, gezamenlijk en schouder aan schouder, de Vlaamse Regering met de sector, een grote openingscampagne te kunnen voeren, vooral om mensen te overtuigen om te gaan. Het is al lang zo – we moeten jullie daar niet van overtuigen – dat je met de protocollen echt wel veilig naar die grote en kleine huizen kunt gaan. Die zijn daar echt op georganiseerd. Maar we moeten ervoor zorgen dat het publiek dat ook voelt en weet dat ze daar weer superwelkom zijn. Dat is een voorstel dat ik bij dezen toch heel graag wou meenemen. De sector kijkt echt naar u om daarvoor samen te werken en daar een mooie heropeningscampagne voor op te starten.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mijnheer Pelckmans, dat is voorzien. Na de eerste lockdown heb ik ook gezegd dat we met de CIRM-protocollen (COVID Infrastructure Risk Model) de zaken wel open kunnen zetten, maar dat het mij benieuwde of het publiek ook ging komen. Ik denk dat een communicatiecampagne absoluut noodzakelijk is. Daarvoor mag de sector op mij rekenen. We zullen dat samen doen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.