U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Het Vlaams relanceplan Vlaamse Veerkracht voorziet in enkele grote werven en hervormingen om de Vlaamse begroting opnieuw op een traject richting een budgettair houdbare positie te brengen.

Een daarvan zijn de brede heroverwegingen, waarbij de Vlaamse uitgaven zeer grondig zullen worden doorgelicht op het vlak van efficiëntie en effectiviteit.

Ook de kostendekkingsgraad van bepaalde diensten wordt onderzocht. Het zal sowieso een heel grootschalige operatie zijn. Er is een relancebudget van 10 miljoen euro uitgetrokken, onder andere voor het inschakelen van extra capaciteit.

De resultaten worden vooropgesteld tegen de zomer 2021, om mee te nemen in de begrotingsopmaak van 2022, als ik het goed begrepen heb. Wat er nu concreet al geweten is, is dat voor elk beleidsdomein een projectgroep zou worden opgericht, die dan een plan van aanpak opmaakt voor de doorlichting binnen dat domein. Er is ook een overkoepelende stuurgroep die de samenhang en consistentie dient te bewaken.

De projectgroepen dienen tegen eind januari hun plan van aanpak al voor te leggen aan de stuurgroep. In die context heb ik enkele vragen aan u, minister.

Wat is de scope van de doorlichting voor het beleidsdomein Toerisme. Werd dit afgebakend? Welke grote uitgavenposten zullen worden doorgelicht? Welke prioriteiten ziet u in het kader van deze heroverweging?

Op basis van welke elementen en afwegingen werden de uitgaven geselecteerd, of zullen ze geselecteerd worden? Zijn er bepaalde criteria die worden vooropgesteld?

Hoe zal de Vlaamse brede heroverweging betreffende Toerisme concreet verlopen? Welk plan van aanpak werd voorgesteld?

De resultaten komen tegen de zomer 2021. In het recente begrotingsrapport stelde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) al dat het een kort tijdsbestek is waarbinnen deze operatie dient te worden uitgevoerd. Dus is mijn vraag of deze timing gehaald zal kunnen worden, omdat we het toch wel belangrijk vinden dat er een grondige oefening dient te gebeuren.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Talpe, u hebt volledig gelijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat we die oefening met de Vlaamse Regering grondig maken. We moeten dus gaan kijken welke keuzes we de komende jaren gaan maken, want de corona-uitgaven zijn gigantisch. Het kan natuurlijk niet dat we dit gewoon voor ons uit schuiven, of dat we de bal doorspelen naar de volgende legislatuur. Persoonlijk – ook al ben ik niet bevoegd voor de begroting en de financiën, dat is mijn collega Diependaele – steun ik deze oefening ten volle, hoewel het niet gemakkelijk zal zijn. De Vlaamse brede heroverweging betreft een doorlichting van tien beleidsdomeinen, alsook van de sociale toeslagen en kortingen. De bedoeling van de doorlichtingen is om aan de hand van een aantal – voor de beleidsdomeinen gemeenschappelijke – onderzoeksvragen tot onderbouwde aanbevelingen te komen in het kader van ‘evidence-based policy’.

Elke projectgroep heeft de leiding en verantwoordelijkheid over het schrijven van de doorlichting van zijn beleidsdomein. Het betreft dus een administratieve oefening zonder politieke inmenging of voorafnames. De resultaten van de doorlichting dienen als input voor de begrotingsopmaak 2022 en de volgende jaren. Dan zal er ook duidelijkheid komen over welke uitgavenposten door de betrokken projectgroep werden weerhouden en waarom. De studies zullen transparant worden meegedeeld als ze zijn opgeleverd.

Het agentschap heeft op basis van de eigen expertise een eerste aanzet gedaan. De definitieve selectie en evaluatiecriteria worden binnen de projectgroep uitgewerkt, samen met de externe experten, met name professor Valérie Pattyn, van de KU Leuven.

In eerste instantie zal Toerisme Vlaanderen intern de uitgaven bekijken en beoordelen op hun bijdrage tot de realisatie van het toeristisch beleid. Indien nodig en nuttig zal er een beroep gedaan worden op een externe ondersteuning die ook wordt aangeboden. Er is ook geregeld overleg met zowel Flanders Investment & Trade (FIT) als Buitenlandse Zaken (BuZa) over de aanpak.

Het tijdsbestek is zeer kort, dat besef ik ook. Toerisme Vlaanderen zal desondanks de timing halen om tegen de zomer van 2021 deze operatie uit te voeren en een voorstel neer te leggen voor de brede heroverweging. En dat is dan natuurlijk naast alle zaken die het agentschap Toerisme ook in het kader van de relance nog moet doen. Maar nogmaals, zoals ik eerder heb gezegd, ik vind het wel van belang dat we die oefening grondig doen, en dat we er zeker en vast ook nog in deze legislatuur aan beginnen.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. We delen de mening dat een correcte besteding van overheidsmiddelen uitermate belangrijk is. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we de middelen voor het herstelbeleid efficiënt en effectief moeten inzetten en dat we op dat vlak voor een absolute versterking moeten gaan. Maar dat staat los van de doorlichting, die nagaat of we dat op een juiste manier hebben besteed en of we opnieuw naar een normalisering kunnen gaan, zodat we budgettair op langere termijn onze situatie kunnen handhaven.

Minister, wat die doorlichting betreft, wordt er ook gekeken naar de korte- en langetermijneffecten? Dat is belangrijk. Want op korte termijn is er de relance, die volop bezig is. Misschien moet die op een wat andere manier worden bekeken dan op langere termijn? Maar goed, dat kunt u misschien overmaken aan de projectgroep en dan vervolgens aan de stuurgroep. We zijn alvast zeer benieuwd naar de resultaten. Ik hoop dat er in de commissie Toerisme een terugkoppeling kan komen zodra er verdere stappen zijn gezet richting de zomer van 2021, wanneer de resultaten bekend zullen zijn. 

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mevrouw Talpe, ik neem uw suggestie mee.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.