U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, het is weer de tijd van het jaar. Vele bijkomende opleidingen zijn afgerond en de periode van de erkenningen en de RIZIV-nummers (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) is weer aangebroken.

Ik zal de hele procedure niet uitleggen, want die kent u. Het is zo dat men zijn erkenning drie maanden voor het afstuderen kan aanvragen. De voorlopige accreditering kan aangevraagd worden wanneer men zijn erkenning heeft. Doch het noodzakelijk RIZIV-nummer daarvoor laat op zich wachten en kan pas aangevraagd worden vanaf 1 augustus.

Minister, ik weet dat sommige delen hiervan federale bevoegdheid zijn, maar wat is uw visie hieromtrent? Kunnen deze stappen niet automatisch aan elkaar worden gelinkt? Welke initiatieven wilt u overwegen om hier de noodzakelijke verandering in te brengen? Zult u dit bespreken met de federale minister van Volksgezondheid? We zijn nu 2020. Ik heb dit vroeger al allemaal meegemaakt, maar dat is de prehistorie voor de jeugd. We zouden in 2020 toch naar een gedigitaliseerde procedure moeten kunnen gaan.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Sinds de zesde staatshervorming is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor de erkenning van gezondheidsberoepen op basis van de door de federale overheid vastgestelde erkenningsnormen. De toekenning van een RIZIV-identificatienummer alsook de erkenning van regelmatige deelname aan bijscholingsactiviteiten en het praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen, in casu accreditering, zijn echter nog steeds een federale materie en zijn ook na de zesde staatshervorming een bevoegdheid van het RIZIV gebleven.

Het erkenningsproces van artsen en tandartsen binnen het agentschap Zorg en Gezondheid is reeds automatisch gelinkt aan het proces tot het bekomen van een RIZIV-nummer. Drie maanden voor de einddatum van het stageplan kan de kandidaat zijn erkenningsaanvraag indienen bij het agentschap, zodat de erkenningscommissie de aanvraag tijdig kan adviseren en de erkenning tijdig kan afleveren.

Wanneer de bevoegde erkenningscommissie een tijdig ingestuurde en administratief volledige erkenningsaanvraag positief adviseert en het agentschap dit advies volgt, vindt de kandidaat zijn erkenningsbesluit op de laatste dag van zijn opleiding in zijn mailbox en eHealthBox. Belangrijk hier is te benadrukken dat het erkenningsbesluit pas vanaf de laatste dag van de opleiding kan worden verstuurd. Het is immers logisch dat de opleiding eerst gefinaliseerd moet zijn vooraleer iemand zijn erkenning kan ontvangen.

Elke maandag, woensdag en laatste werkdag van de maand brengt het agentschap vervolgens het RIZIV op de hoogte van de erkenningen. Dit gebeurt door gegevensuitwisseling vanuit de applicatie e-CAD, een applicatie waarin zowel de FOD Volksgezondheid, de Vlaamse overheid en de andere bevoegde gemeenschappen de erkenningsdossiers behandelen. Na ontvangst kent het RIZIV doorgaans dezelfde dag nog een aangepast RIZIV-identificatienummer toe via e-mail. Als de kandidaat een administratief volledige erkenningsaanvraag voor advies instuurt bij het agentschap, hoeft hij dus niets meer te ondernemen om zijn RIZIV-identificatienummer te verkrijgen.

Ingevolge het accrediteringsproces van de federale collegae van het RIZIV kan een arts zijn aanvraag voor voorlopige accreditering aanvragen door onlineregistratie via de webtoepassing van het RIZIV, vanaf de dag dat de erkenning is aangevraagd en tot drie maanden na de erkenning. Een arts kan bijgevolg zijn accreditering reeds aanvragen vooraleer hij effectief erkend is en moet niet wachten tot hij zijn RIZIV-identificatienummer verkregen heeft. Ik kan bevestigen dat een arts niet automatisch geaccrediteerd wordt na erkenning. Immers, accreditering is niet verplicht en erkenning is niet de enige voorwaarde voor accreditering.

Onze administraties hebben in het verleden reeds de nodige acties ondernomen om het proces van erkenning en dat van het verkrijgen van een RIZIV-nummer automatisch aan elkaar te linken. De kandidaat hoeft dus slechts zijn erkenningsaanvraag bij het agentschap in te dienen om na erkenning zijn RIZIV-identificatienummer te verkrijgen. Gelet op het feit dat erkenning niet de enige voorwaarde is voor accreditering is, lijkt mij een automatische link tussen erkenning en accreditering niet evident.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Wat de Vlaamse materie betreft, is het volledig geautomatiseerd. Het is niet evident om automatisch te erkennen als er verschillende criteria zijn. Naar ik hoop, zullen we dit in de toekomst allemaal op het Vlaamse niveau kunnen brengen, waardoor het vlotter kan verlopen dan vandaag het geval is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.