U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Op 19 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering, in het kader van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie, tot de uitrol van een Vlaamse AI Academie voor het aanbod van opleidingen artificiële intelligentie (AI) vanuit het hoger onderwijs. Dit impliceert dat er een Vlaamse overkoepelende Doctoraatschool AI wordt opgericht en dat er ook een gezamenlijke aanpak tussen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs van een aanbod permanente vorming rond AI wordt uitgerold.

We beseffen het allemaal zeer goed, en nog meer door COVID-19: artificiële intelligentie is niet meer weg te slaan uit onze samenleving en zal ongetwijfeld een steeds belangrijkere rol spelen in onze economie, en dus zijn alle investeringen hierin mooi meegenomen.

Welke timing voorziet u voor de uitrol van deze opleiding? Welke concrete doelstellingen hebt u zelf vooropgesteld? Welke resultaten verwacht u van deze AI Academie? Welke rol ziet u weggelegd voor het reeds bestaande Kenniscentrum Data & Maatschappij?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

We hebben wel nog een aantal voorbereidende stappen te zetten. Vlaanderen kan zich daarmee wereldwijd op de kaart zetten, maar tussen droom en daad staan ook een aantal decreten en praktische problemen.

Op dit moment wordt een stuurgroep samengesteld, bestaande uit de Vlaamse universiteiten en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) voor de aanbodzijde, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) vanuit overheidswege en Voka en UNIZO als vertegenwoordiging van de vraagzijde.

Tijdens het zomerreces zullen er ook vacatures worden uitgeschreven voor verschillende voorziene functies, de profielen zullen worden opgesteld door de stuurgroep.

Parallel zullen de coördinatoren van de twee projectteams, de Doctoraatsschool en Permanente Vorming, een werkprogramma opstellen voor een werkjaar dat voldoet aan de doelstellingen die zijn goedgekeurd binnen het kader van de Vlaamse AI Academie. Zo is er opgenomen dat er 2 langdurige en 25 kortlopende opleidingstrajecten worden uitgerold binnen de Doctoraatsschool en 10 langdurige en 40 kortlopende binnen Permanente Vorming. Dit mag men verwachten tussen nu en het eenjarig bestaan van de Vlaamse AI Academie.

We houden nu dus de besprekingen met de stuurgroep om te kijken binnen welke termijn die opleidingen kunnen worden georganiseerd.

In het najaar staat het in kaart brengen van het aanbod dat al bestaat op de agenda alsook de detectie van de noden van mogelijke afnemers, om zo te verzekeren dat de Vlaamse AI Academie vraaggestuurd werkt. Het is de bedoeling om op de vragen die op het terrein leven een antwoord te bieden. Het zal dus stap voor stap gebeuren.

De algemene doelstelling van de Vlaamse AI Academie is om stimulansen te geven aan zowel de Vlaamse arbeidsmarkt als het onderzoeksveld om artificiële intelligentie te incorporeren door meer AI-geschoolden en dit door middel van meer op maat gemaakte AI-opleidingen aan te bieden. We spelen daarmee in op een belangrijk knelpunt voor de snelle opname van meer AI. Hierop inspelen moet ons helpen om onze goede uitgangspositie te behouden en te versterken.

Wat betekent dit concreet? Concreet zullen de twee projectteams een opleidingsaanbod ontwikkelen voor zowel werknemers als onderzoekers dat vraaggestuurd zal zijn.

Voor de Doctoraatsschool zal dat gaan van het openstellen van bestaande AI-opleidingsonderdelen tot het organiseren van een AI summer school en een jaarlijks bootcamp. Ik probeer me voor te stellen hoe een AI-bootcamp eruitziet en wat je dan moet meenemen in je valies. Zoals eerder aangehaald, zullen dat er in het eerste werkjaar 25 kortlopende en 2 langdurige zijn voor de Doctoraatsschool. Puddingpoeder zullen we meenemen, mijnheer Gryffroy, want ook hier is ‘the proof of the pudding’ ‘in the eating’.

Binnen Permanente Vorming zal dat gaan van bootcamps, flexibele modules tot de creatie van postgraduaten of master-na-masteropleidingen (manama’s). De richtcijfers nemen, naarmate de tijd vordert en de betrokken organisaties beter ingewerkt geraken, in aantallen toe.

Daarnaast is expliciet in de werking van de Vlaamse AI Academie opgenomen dat er naar synergieën zal worden gezocht tussen de twee projectgroepen. Zo zal er een inhoudelijke adviesraad worden opgericht die zowel de Doctoraatschool als Permanente Vorming richting zal geven op het vlak van noden. Wanneer relevant zullen er gezamenlijke evenementen worden opgezet zoals een meet-and-greet tussen alumni van de Vlaamse AI Academie en bedrijven en openbare besturen.

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is naast de Vlaamse AI Academie een ander belangrijk onderdeel binnen de flankerende maatregelen van het Vlaamse beleidsplan AI. Dat kenniscentrum heeft als opdracht om praktische richtsnoeren te ontwikkelen voor Vlaamse bedrijven. Bij het ontwikkelen van trajecten van de AI-academie zal materiaal van het centrum gebruikt worden. Wanneer er trajecten worden ontwikkeld die volledig toegewijd zijn aan de uitdaging om AI ethisch en correct in te zetten, zal er vanzelfsprekend om betrokkenheid van het Kenniscentrum Data & Maatschappij gevraagd worden.

Dus: ‘work in progress’, maar heel veel perspectief.

Mijnheer Gryffroy, wat neemt u mee in uw valies op bootcamp?

Chocoladepudding.

Ik ben vooral geïnteresseerd in het laatste deel over het Kenniscentrum Data & Maatschappij in de discussie over de ethische kwesties. Wanneer men een dergelijke academie opricht, kan ik me wel voorstellen dat de wisselwerking van twee kanten kan komen, wat ook lerend kan zijn voor het kenniscentrum, wanneer het kenniscentrum ook input kan geven aan de academie.

Ik vraag me af of er dan inderdaad in een structurele samenwerking is voorzien tussen deze academie en het kenniscentrum.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Voor onze fractie is de uitrol van het beleidsplan AI ook een grote prioriteit voor de komende jaren. U hebt het gehad over de stuurgroep. Ik had daar een vraagje over, maar u hebt ze eigenlijk al beantwoord.

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) heeft er in een advies van 2018 al op gewezen dat de budgetten voor de verschillende AI-projecten eigenlijk bijgestuurd zullen moeten worden naarmate de realisatie ervan vordert. Ik vroeg me af of er binnen de stuurgroep al enige duidelijkheid over is of de toegewezen budgetten – voor die academie is dat iets van een 700.000 euro, dacht ik – voldoende zullen zijn dan wel of er nog bijsturing nodig is.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Gryffroy, het is effectief zo dat de vragen opgenomen kunnen worden door het kenniscentrum. Het is ook hun opdracht om in te spelen op de concrete noden die zich stellen, dus die wisselwerking is er zeker.

Collega Vande Reyde, er zijn praktische afspraken gemaakt rond de budgetten. Het gaat om 1 miljoen euro per jaar voor de AI Academie. Die is nu nog maar opgestart, dus jullie zijn er heel snel bij met jullie vragen – wat natuurlijk goed is, want het is een belangrijk dossier –, maar het is echt te vroeg om nu al over bijsturingen te spreken. Het budget ligt nu vast, maar als het nodig is om bij te sturen, dan gaan we dat ook doen, want voor mij is het heel belangrijk dat de academie dit jaar operationeel wordt.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik heb geen slotopmerking, maar wel dit nog: minister, u spreekt van 1 miljoen euro, maar op de website van EWI dacht ik 795.000 euro gezien te hebben.

Het gaat om een afronding, hé. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Gaat het om 795.000 euro?

Minister Hilde Crevits

Die 750.000 euro is de subsidie voor het kenniscentrum. Die 1 miljoen euro is voor de academie. Zo is het mij toch gemeld.

Neen, op de website van EWI staat dat er 795.000 euro is toegekend aan de Vlaamse AI Academie

Minister Hilde Crevits

Dan moeten we dat bekijken. Ik heb hier andere cijfers doorgekregen. Maar het varieert dus tussen 750.000 en 1 miljoen euro en wat mij betreft mag het voor de Academie 1 miljoen euro zijn. (Gelach)

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.