U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Van Miert heeft het woord.

Collega’s, ik denk dat Casa Rosa wel bekend is bij de meeste mensen die met deze materie begaan zijn in onze commissie. Ik ga de toelichting dus overslaan.

Het punt is dat Casa Rosa wordt gesubsidieerd door Vlaanderen via de subsidies voor de Roze Huizen en door de stad Gent.

We hebben gemerkt dat twee van de vijf leden van de raad van bestuur hun mandaat hebben neergelegd wegens de zwakke financiële transparantie en een gebrek aan interesse in wat er leeft en beweegt in de snel veranderende wereld van seksuele identiteit bij het bestuur van Casa Rosa. Een van de ontslagnemende bestuursleden kaartte die problematiek aan via een open brief op de sociale media. Er wordt gewag gemaakt van belangenvermenging. Tot nog toe hebben we geen reactie mogen ontvangen van de raad van bestuur.

De collega’s van Gent, van het lokale bestuur, hebben laten weten een en ander eens van dichterbij te gaan bekijken en een onderzoek op te starten en op basis daarvan eventueel de subsidiëring van Casa Rosa te herbekijken.

Ik heb dus een aantal concrete vragen aan u, minister.

Hebben het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het kabinet kennis van de vermelde signalen? Kunt u iets vertellen over wat er gaande is bij Casa Rosa? Hoe evalueert u de situatie? Zult u eventueel stappen zetten indien dat nodig is?

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Bedankt voor uw vraag, mijnheer Van Miert. Wij geven een subsidie van 294.148 euro aan çavaria. Daarvan houden ze 30.000 euro voor zichzelf, als een soort beheersvergoeding. Daarnaast is çavaria eindverantwoordelijke voor de rapportering en het financieel verslag. Zij geven dan aan elk van de vijf Roze Huizen in elk van onze provincies 52.830 euro subsidie. Als er iets onregelmatigs zou gebeuren, kunnen wij dat geld dus niet terugvragen bij Casa Rosa zelf, maar moeten we opnieuw terecht bij çavaria, dat voor ons de beheerder is van die middelen.

Ik heb aan mijn administratie de opdracht gegeven om de situatie in kaart te brengen. Het team Gelijke Kansen heeft dat gedaan, dat werkzaam is binnen de Administratie Binnenlands Bestuur. We hebben contact gehad met çavaria en de Dienst Gelijke Kansen van de stad Gent, die ook subsidies geeft aan Casa Rosa. Het gaat om een conflict binnen de raad van bestuur, met twee van de vijf bestuursleden. Het conflict had betrekking op een onenigheid over de aanwerving van een nieuwe zakelijk coördinator en de uitbesteding van drankautomaten, waarbij de vraag was of er sprake was van mogelijke belangenvermenging, omdat de uitbesteding zou zijn toegewezen aan een firma van een lid van de raad van bestuur. En dan zou er ook sprake zijn van een gebrekkige financiële en boekhoudkundige transparantie.

Zowel çavaria als de Gentse Dienst Gelijke Kansen stelt dat er volgens hen op het eerste gezicht geen onregelmatigheden zijn gebeurd bij de uitbesteding. De toewijzing gebeurde inderdaad aan het bedrijf van een van de bestuursleden, maar alle procedureregels ter zake zouden zijn gevolgd. De twee andere elementen zijn zowel voor çavaria als de stad Gent interne kwesties van Casa Rosa, waar zij niet direct op moeten ingrijpen of een standpunt over innemen.

Op basis daarvan is er voor mij op dit moment geen reden om te interveniëren. Er zijn op dit moment geen indicaties van onregelmatigheden met de subsidies. Ik volg dat uiteraard verder op. Mochten daar toch nog problemen opduiken, dan ga ik die ook aankaarten. Ik doe op dit moment dus geen interventie.

We zijn nu al twee jaar bezig met de samenwerking tussen Vlaanderen en de Roze Huizen. In de beginperiode stond die vooral in het teken – dat heeft mijn voorganger vooral gedaan – van professionalisering en uniformisering van de werking in de verschillende provincies. Çavaria heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ik denk dat nu stilaan de tijd daar is om de gehele werking, de financiering en de samenwerking tussen de Roze Huizen onderling en met çavaria te evalueren. Ik heb mij voorgenomen om dat dit najaar te doen. We gaan niet op basis van één incident of een discussie binnen een van de organisaties maar algemeen de evaluatie doen. Bovendien gaan we die meenemen in een bredere evaluatieoefening die we willen doen met betrekking tot het gelijkekansenmiddenveld, bij de aanvang van 2021. Dus: in het najaar gaan we heel specifiek evalueren wat we tot nu toe gedaan hebben met de Roze Huizen en çavaria, begin 2021 willen we dat voor heel het gelijkekansenmiddenveld in Vlaanderen doen.

De heer Van Miert heeft het woord.

Bedankt, minister, voor uw concrete en heel duidelijke antwoorden. Ik had nog een bijkomende vraag, of u de evaluatie van çavaria nog zou doen, maar u hebt dat duidelijk aangegeven in uw laatste alinea. Ik heb dus geen bijkomende vragen meer. We zullen afwachten wat er later dit jaar komt, minister.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Ik wil hier ook kort even bij stilstaan. Er zijn twee elementen die aanleiding hebben gegeven tot het ontslag van de betrokken bestuurders, enerzijds dat het gezien wordt als een indringer en anderzijds de aangehaalde financiële verstrengeling van een aantal bestuurders. Het feit van de financiële verstrengeling diende onderzocht te worden, maar ik heb begrepen dat de schepen van Gent daar ook mee bezig is.

Ik denk dat over dergelijke zaken alleen maar een uitspraak kan gedaan worden na een onderzoek.

Als de bestuurders gezien worden als indringers en geen uitleg krijgen over de werking, dan is het voor ons als buitenstaander en voor u als minister heel moeilijk om ze te controleren en is het bijgevolg ook heel moeilijk om een standpunt in te nemen over die zaken op basis van de beperkte huidige kennis die we hebben.

Het is wel belangrijk dat de problemen een oplossing krijgen en dat de werking van een organisatie zoals Casa Rosa gecontinueerd kan worden. Het is een koepelorganisatie, en als er problemen zijn bij de koepelorganisatie zal dat ook wel gevolgen hebben voor de organisaties die daaronder vallen. Het is goed, minister, dat er geen onregelmatigheden met de subsidies werden vastgesteld, maar hebt u zicht op de effecten van die moeilijkheden bij Casa Rosa op de werking van de organisaties die onder deze koepelorganisatie vallen?

Minister Somers heeft het woord.

Minister Bart Somers

Voor alle duidelijkheid: er is op dit moment nog geen reden om te zeggen dat er onregelmatigheden zijn. Zolang ik hierover geen indicaties heb, kan ik niet optreden. Daarvoor is er dus op dit moment geen reden. Ook binnen çavaria is er geen signaal dat de verbintenissen die afgesproken zijn in het kader van de Vlaamse financiering in het gedrang zouden komen.

Het is evident dat mijn administratie dit op de voet volgt. Als op basis van het onderzoek van de stad Gent blijkt dat er toch verder moet worden opgetreden, zullen we dat ook doen. Los van deze heel concrete situatie zullen we in het najaar een algemene evaluatie houden, mijnheer Van de Wauwer, maar op dit moment zijn er geen verbintenissen die gevaar lopen, waarbij ik uitga van de informatie waarover wij beschikken.

De heer Van Miert heeft het woord.

Ik heb hier niets aan toe te voegen, voorzitter. Wij wachten het rapport af.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.