U bent hier

Commissievergadering

donderdag 16 januari 2020, 9.55u

Voorzitter

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Op 17 december 2019 was er goed nieuws te lezen in verschillende kranten: de tweede fase van de restauratie van een van onze belangrijkste topstukken, het Lam Gods, was afgerond. Het resultaat zou prachtig zijn. Ik heb het zelf nog niet gezien. Die timing kwam bovendien enorm goed uit omdat we in 2020 het Van Eyckjaar hebben.

Toevallig ook op 17 december 2019 stelde ik in de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme een vraag om uitleg aan uw collega, minister Demir, over een probleem met de verbouwingswerken van het bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal waarin het Lam Gods te bezichtigen zal zijn. Minister Demir zal er alles aan doen om de timing in stand te houden en om de datum die is gepland voor de opening van het bezoekerscentrum aan te houden.

We hebben dus tweemaal goed nieuws. Dat is heel fijn. Midden januari 2020 verhuizen de gerestaureerde panelen naar de Sint-Baafskathedraal, dat is net op tijd voor het Van Eyckjaar.

Maar daarmee is het restauratieproject nog niet afgelopen. Het topstuk heeft immers vele panelen, en nog zeven panelen moeten gerestaureerd worden. Daardoor is er natuurlijk wel wat bezorgdheid, want het geld dat voor de restauratie van het volledige topstuk was voorzien, dus voor de zeven panelen, zou al opgebruikt zijn om de eerste panelen grondig te restaureren.

Kunt u de verschillende voorgaande en toekomstige fases toelichten? Zijn er redenen tot bezorgdheid? Kunt u garanderen dat dit absolute topstuk van Vlaanderen de ondersteuning zal krijgen dat het verdient?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Ik zal uw beide vragen samen beantwoorden, aangezien ze sterk met elkaar verweven zijn.

Ik ben samen met u zeer verheugd dat de restauratie van de tweede fase van het Lam Godsretabel is voltooid. De originele verflaag, die in belangrijke mate is bewaard, is nu opnieuw aan het licht gekomen na de verwijdering van oude vernislagen, retouches en overschilderingen. Het is van een uitzonderlijke en indrukwekkende kwaliteit.

Zoals gevraagd, vat ik kort de twee eerste fases van de restauratie van het Lam Godsretabel samen. Tussen 2012 en 2016 werden de acht buitenpanelen van het retabel gerestaureerd. Zij zullen dit jaar het hoogtepunt vormen van de Van Eycktentoonstelling, die zal plaatsvinden in het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK Gent).

Eind 2019 werd dan de tweede fase afgerond. Dit betrof de restauratie van het middelste paneel uit het onderste register met de voorstelling van het Lam Gods en de drie luiken daarrond. De kopie van het paneel van de Rechtvaardige Rechters werd eerder al behandeld. De gerestaureerde panelen zullen nu opnieuw naar de Sint-Baafskathedraal worden gebracht en in de Villakapel worden geplaatst, in afwachting van hun verplaatsing naar de aangepaste Sacramentskapel, die samen met het bezoekerscentrum zal openen.

Ik heb begrepen dat het kerkbestuur plannen heeft om de restauratie van de overige panelen van het bovenste register begin 2021 aan te vangen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe hoog de restauratiekosten voor deze derde fase zullen oplopen. Het is ook onduidelijk of de kosten voor de restauratie van de derde fase ten laste moeten worden genomen van het begrotingsjaar 2020 of 2021. Dat zal blijken na overleg met het kerkbestuur, dat als opdrachtgever fungeert van dit uiterst belangrijke restauratieproject.

Het voorzien van de nodige middelen voor de financiering van deze derde en laatste fase van de restauratie van het Lam Gods-retabel beschouw ik als prioritair binnen het erfgoedbeleid. Restauratiekosten aan het Lam Godsretabel zijn, zoals u weet, subsidieerbaar tot 80 procent van de subsidiabele kosten. Ik zal bijgevolg voorstellen aan mijn collega, de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed, om naar analogie van de financiering van de vorige twee fases elk 40 procent van de subsidiabele kosten te dragen. Als hieraan prioriteit gegeven wordt, zijn de middelen die beschikbaar zijn via het Topstukkenfonds in principe toereikend. Daarnaast ben ik zeker bereid om navraag te doen bij het Fonds Baillet Latour, een fonds van de Koning Boudewijnstichting, of dat, net zoals in de vorige fase, het mogelijk acht om de resterende 20 procent van de onkosten voor zijn rekening te nemen. Toen ikzelf het restauratieatelier bezocht, was daar ook een vertegenwoordiger van het Fonds Baillet Latour, die wel besefte dat er nog een derde fase aankwam en daar ook niet meteen negatief op reageerde.

Ik hoop u hiermee te hebben gerustgesteld. Ik kan alleen maar benadrukken dat ikzelf zeer overtuigd ben van het belang van de restauratie van dit uitzonderlijke topstuk. Ik zal mij dan ook inzetten voor een goede opvolging van dit dossier.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Dank u wel, minister-president. We hebben dus drie keer goed nieuws, als ik het zo mag stellen. De eerste keer goed nieuws van de eerste twee fases, de tweede keer over het bezoekerscentrum aan de Sint-Baafskathedraal, en ik begrijp nu ook dat er blijkbaar voldoende middelen zouden zijn via het Topstukkenfonds, dat ook Onroerend Erfgoed opnieuw bereid zou zijn om 40 procent te cofinancieren. Er is enkel nog wat onduidelijkheid over de timing, begrijp ik, namelijk dat we niet weten of het 2020 of 2021 zal zijn. Goed, ik heb er alle vertrouwen in dat u dat met grote zorg zult opvolgen. Dank u wel daarvoor.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.