U bent hier

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, ik ben blij dat ik kan openen met een vraag rond cultuur en toerisme, want dit zijn de zaken die mij nauw aan het hart liggen en waar ik in deze legislatuur graag rond verder werk.

Event Flanders is in de vorige legislatuur opgestart. In 2020 komt het internationaal topevement World Choir Games met de steun van Event Flanders naar Vlaanderen. Wij zijn gastheer van de elfde editie van de World Choir Games, de grootste wedstrijd voor koren ter wereld. Het is een evenement van Interkultur met het oog op het verenigen van koren in een vriendschappelijke wedstrijd. De Games omvatten verschillende competitieformules alsook de mogelijkheid voor koren om zich te laten begeleiden door een internationaal gerenommeerde koormuziekdeskundige of samen met een ander koor op te treden tijdens een vriendschapsconcert. De Games werden in de afgelopen edities bijgewoond door zo'n 500 koren uit de hele wereld, uit 80 verschillende landen. Ik denk dat bij de laatste editie meer dan 30.000 bezoekers werden verwacht. Het schept wel wat verwachtingen voor Vlaanderen.

Over de World Choir Games zijn er al heel wat details bekend. Ze vinden van 5 tot 15 juli volgend jaar plaats, zowel in Gent als in Antwerpen. De praktische uitwerking in Vlaanderen werd toevertrouwd aan de vzw Koor&Stem. Er zijn reeds koorwedstrijden gepland in de Gentse Augustijnenkerk en in het Capitool, maar ook in het Vlaamse Operagebouw, de Antwerpse Sint Carolus Borromeuskerk, deSingel, de Koningin Elisabethzaal en het Antwerps Sportpaleis. Midden september, ongeveer een jaar voor dit topevenement plaatsvindt, hebben er zich reeds 330 koren ingeschreven uit 53 verschillende landen, waaronder 109 Vlaamse koren.

Minister, verloopt de voorbereiding van het topevenement nog altijd volgens de planning? Hoe evalueert u de samenwerking tussen de verschillende partners zoals Interkultur, Koor&Stem, Event Flanders maar ook het departement Cultuur en het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken en de desbetreffende stadsbesturen? Loopt die samenwerking vlot of hoe evalueert u dat? Ligt het aantal ingeschreven koren in de lijn der verwachtingen zoals men mag verwachten een jaar voor het evenement? Denkt u dat het beoogde aantal koren, namelijk zo'n vijfhonderd, nog kan worden gehaald, rekening houdend met het feit dat de deadline voor de vroegboekkorting intussen is verstreken? Zijn er nog andere private partners betrokken bij dit topevenement?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik dank u voor de vraag. Aan de hand van de inschrijvingen die ik zie, kan ik zeggen dat er volop wordt gezongen, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de rest van de wereld.

U vroeg hoeveel koren er zich momenteel hebben ingeschreven. Op dit moment zijn er 360 koren ingeschreven, afkomstig uit 54 landen. Dat zijn ongeveer 14.129 zangers, en dat is een heel pak. 116 koren uit Vlaanderen doen mee. De andere afgevaardigden komen, naast Europa, uit China, Rusland, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Amerika. Men kan zich inschrijven tot eind december. Volgens de gegevens die ik heb, zitten we op schema om tot 500 te komen.

De projectcoördinatie is toevertrouwd aan Koor&Stem. De koepelfederatie van de koren in Vlaanderen is meteen na de ondertekening van het contract met Interkultur op 18 juni 2018 in een projectteam gestart met de voorbereidingen. De timing van de voorbereidingen ligt op schema. De stuurgroep volgde de afgelopen maanden nauwgezet alle voorbereidingen van het LOC op inzake marketing, communicatie, sponsoring en een gedetailleerd projectbudget. De komende weken en maanden worden deze plannen verder uitgewerkt en wordt de laatste hand gelegd aan het mobiliteits- en duurzaamheidsplan waarmee men momenteel ook bezig is. De voorbereidingen op het vlak van veiligheid verlopen in heel nauw contact met de steden. Voor het budget werd op 4 juli 2019 een bijgesteld projectbudget goedgekeurd door de stuurgroep van 7.280.000 euro naar 6.935.000 euro. Voor alle duidelijkheid: dit heeft niets te maken met een vermindering van subsidiëring door de Vlaamse overheid, wel werd de organisatie geconfronteerd met tegenvallende inkomsten en onverwachte uitgaven. Waar kon, werd gelet op de uitgaven en het LOC zette nog meer in op het aantrekken van sponsoring en het sluiten van partnershipdeals.

Samen met de stuurgroep hou ik de cijfers nauw in het oog en waak ik er in deze fase ook over dat het niet ten koste gaat van het ambitieniveau en de uitstraling van het evenement, dat redelijk hoog staat.

Ik kan u ook meedelen dat EventFlanders in dit verband structureel samenwerkt met de Vlaamse Auditautoriteit die het projectbudget bewaakt en toeziet op de naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Ten slotte wil ik u ook meegeven dat er bij dit evenement – dat geldt ook als belangrijke doelstelling van het Vlaamse topevenementenbeleid – ook wordt geprobeerd een brede maatschappelijke return te krijgen. Als voormalig staatssecretaris bevoegd voor het gehandicaptenbeleid vind ik inclusie en toegankelijkheid heel belangrijk. Ook in dit evenement zullen tijdens de rondreis die de KOORVLAM in Vlaanderen zal maken, naar analogie met de Olympische vlam, koren van mensen met een fysieke of geestelijke handicap extra onder de aandacht worden gebracht. Op 13 juli zal tijdens het galaconcert in het Gentse Capitool ook een optreden plaatsvinden van Shout at Cancer. Dat is belangrijk voor die maatschappelijke return.

De samenwerking met en tussen de genoemde partners verloopt goed. Dat zegt men mij toch, tenzij u andere signalen hebt. Al deze partners zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep die tweemaandelijks samenkomt. Het is het moment waarop het LOC rapporteert over de voorbereidingen van het evenement. De stuurgroep waakt over de voortgang van het project en kan bijsturen waar nodig. Uiteraard worden de steden ook nauw betrokken. Een speciale vermelding verdient de samenwerking met de steden Antwerpen en Gent.

Zoals reeds kort aangehaald in mijn antwoord op het eerste deel van uw vraag, heeft het LOC veel tijd en energie gestoken in het betrekken van private partners bij het evenement. De bedoeling is om zowel cash sponsoring te genereren als partnershipdeals te sluiten of pakketten op maat aan te bieden. U weet dat het een verhaal is van heel veel trekken en sleuren om mensen warm te maken voor zulke evenementen. In totaal werden er 176 bedrijven gecontacteerd, waarvan 61 definitief afhaakten en 63 door het LOC als 'koud' worden gecatalogeerd.

25 contacten worden als 'warm' beschouwd. Van eenzelfde aantal werden de contacten nog maar recentelijk geïnitieerd. Het LOC werkt uiteraard ook met de private sector als dienstenleverancier in het kader van de World Choir Games. Dat gaat van het realiseren van de producties voor de verschillende ceremonies over de beveiliging op concertlocaties tot catering.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. Met zulke internationale topevenementen kunnen we de troeven van Vlaanderen internationaal uitdragen, en dat is heel belangrijk. Tegelijk is er een enorme maatschappelijke return; u sprak er ook al over.

U had het ook over inclusie, wat absoluut belangrijk is. Ik denk ook aan de enorme boost voor onze vele amateur-zangers en -zangeressen in Vlaanderen. Ik heb de afgelopen maand uit heel Vlaanderen persberichtjes gelezen van 'Twee Gentse koren die geselecteerd zijn voor de World Choir Games', 'Het Zilverbergkoor uit Roeselare doet mee aan de World Choir Games', 'Het jeugdkoor 't Basikliekje uit Limburg', twee Neerpeltse koren die meedoen. In heel Vlaanderen vergroot het enthousiasme om te zingen. Het is een heel positief neveneffect van dit evenement.

Ik ben ook zeer blij dat u mij kunt meedelen dat alles op schema zit, dat er ook een zeer goede samenwerking is tussen alle partners, die zich op regelmatige basis in de stuurgroep verenigen om na te gaan hoe de voorbereidingen moeten worden getroffen en om kort op de bal te spelen.

Sponsoring en partnershipdeals zijn altijd moeilijk, maar ik denk dat de inspanningen zullen lonen. Ik hoop dat er nog een aantal extra deals uit de bus zullen komen.

Ik had nog een algemene vraag, waarop u maar in het algemeen moet antwoorden omdat dit later ook nog aan bod kan komen. EventFlanders is in de vorige legislatuur opgestart en heeft kinderziektes gekend, maar heeft ook bewezen dat we die internationale topevenementen naar Vlaanderen kunnen halen. Op het einde van vorige legislatuur is er een evaluatie gebeurd. Hebt u al kennis kunnen nemen van de conclusies uit die evaluatie? Hoe zou u daar in de toekomst werk van willen maken?

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Het mooiste instrument is de menselijke stem en Vlaanderen heeft ook een prachtige traditie wat koren betreft. Dit evenement is een van de mooiste evenementen die we volgend jaar in Vlaanderen zullen mogen beleven. We hopen dan ook dat alles heel vlot mag verlopen. Minister, hebt u contacten met uw federale collega om de toegang tot ons grondgebied voor al die buitenlandse gasten op een vlotte manier mogelijk te maken? Zijn er al contacten geweest om een visum te faciliteren zodat er niet te veel problemen ontstaan die misschien niet nodig zijn?

Is de organisatie ook met uw collega voor Mobiliteit in gesprek om de ecologische voetafdruk van het evenement te beperken door gemeenschappelijk en openbaar vervoer te gebruiken tijdens het evenement?

Ik vond het heel mooi dat u al meteen aandacht hebt voor het betrekken van mensen met een beperking. Er bestaat ook sociaal toerisme. Zijn er ook acties samen met de ‘Rap op Stap’-kantoren en sociaal-culturele of armoedeorganisaties om ook die mensen in de mogelijkheid te brengen om een kooravond of -dag te mee te maken?

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, met deze topevenementen trekken we inderdaad heel wat bezoekers uit heel de wereld naar Vlaanderen. Ik hoop alvast dat het aantal inschrijvingen de komende weken en maanden nog een hoge vlucht zal nemen.

Naast inclusie, dat eerder al werd aangehaald, en het geven van een platform aan lokale artiesten moeten we dit momentum ten volle aangrijpen om de vele bezoekers, ondertussen al uit 54 landen, te prikkelen om nog eens terug te keren. Hoe zult u dit groot potentieel zo maximaal mogelijk verzilveren? Worden er specifieke acties ondernomen om onze andere toeristische troeven op dat moment in de verf te zetten?

Tot slot ben ik ook heel tevreden dat u de link hebt gemaakt met Gelijke Kansen. We moeten inderdaad toezien op voldoende verscheidenheid bij de koren. Er zijn heel wat themakoren, onder andere uit holebikringen. Het is heel belangrijk dat er voor hen geen enkele drempel is om deel te nemen.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Wat betreft de evaluatie van Event Flanders hebben wij voorlopige conclusies. De grootste opmerkingen waren vooral: iets meer autonomie en een eigen budgetlijn. U zult bij de bespreking van de begroting en de beleidsnota zien dat er een eigen budgetlijn in zal zitten.

Wat betreft het visum, is ons dat niet bekend. Ik ga er dus van uit dat er geen problemen zijn, wat anders zou men wel snel getelefoneerd hebben naar het kabinet. We zullen er extra aandacht voor hebben, maar we zijn niet op de hoogte van een eventueel probleem.

Wat betreft de mobiliteit is men op dit moment druk bezig en legt men de laatste hand aan het duurzaamheidsplan en het mobiliteitsplan. Daar heeft men de nodige aandacht voor.

Ook wat betreft armoedeorganisaties en dergelijke meer, voeren we een speciale communicatie dat het voor mensen die het moeilijk hebben gratis is om tot daar te komen en dat de avond gratis wordt aangeboden zodat ze ook kunnen deelnemen en genieten van de muziek.

Dat hier 14.000 mensen aanwezig zijn – het zullen er nog wat meer zijn als we naar 500 koren gaan – is voor Toerisme Vlaanderen, en zeker voor de middenstand, de cafés, de hotels enzovoort, een heel goede zaak. Ik zal sowieso met mijn administratie opnemen – voor zover dat nog niet gebeurd is – dat er een programma in elkaar wordt gestoken voor de dagen vooraf en daarna zodat men hier nog kan blijven hangen en verder genieten van onze mooie steden of van de natuur. Er is trouwens nog niet zo lang geleden een groot internationaal onderzoek geweest over de vraag waarom toeristen naar Vlaanderen komen. Het allereerste antwoord was: voor de natuur en het groen – tot grote verbazing van velen. Aangezien ik ook die bevoegdheid heb, moeten we dat wat meer promoten in heel het toeristische verhaal. Uiteraard hebben we onze kunststeden en dergelijke en we gaan ook de wielersport naar voren brengen. Maar natuur moeten we ook onder de aandacht brengen. Ik neem uw vraag op, voor zover dat nog niet is gebeurd, zodat we ervoor zorgen dat die duizenden mensen hier in Vlaanderen blijven en onze middenstand blij maken, en ons dan ook.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, dank u wel, en ook dank aan de collega's voor de aanvullingen. Ik wens alle partners in de organisatie heel veel succes met de voorbereidingen. Het is werkelijk een topevenement, dat Vlaanderen tot in de puntjes moet voorbereiden om te tonen dat wij wel iets aankunnen. We moeten uiteraard op alle mogelijke vlakken ons karretje eraan hangen om elk vanuit zijn eigenheid zoveel mogelijk eigen input te hebben.

Ik ben ook heel blij met uw laatste opmerking dat groen en natuur extra aandacht zullen krijgen in uw beleidsplan. Ik zou er graag blauw aan toevoegen, blauw van het water, want ik kom van West-Vlaanderen, waar we een prachtige zee hebben.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.