U bent hier

Commissievergadering

donderdag 28 maart 2019, 10.00u

Voorzitter
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
632 (2018-2019)

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, ik denk dat iedereen nu wel weet dat de goede isolatie van een woning kan leiden tot een vermindering van de energiekosten, een verhoging van het wooncomfort en het leveren van een inspanning voor de CO2-uitstoot. Om die reden zijn de Vlaamse dakisolatienorm en dubbelglasnorm in de Vlaamse Wooncode geïmplementeerd. Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken tegen 2020 geïsoleerd zijn. Dat is volgend jaar. Volgens de Vlaamse dubbelglasnorm moeten de ramen van alle woningen in Vlaanderen tegen 2023 minstens dubbel glas hebben.

Minister, het ontbreken van dakisolatie en dubbel glas weegt sinds 2015 geleidelijk aan zwaarder door in de beoordeling van de woningkwaliteit. Indien Wonen-Vlaanderen een kwaliteits- of conformiteitsattest opstelt, wordt hiermee rekening gehouden. Eind 2018 heeft de Vlaamse Regering in het licht van de Vlaamse Wooncode het ontwerpbesluit betreffende de globale maximale energiescore principieel goedgekeurd. Deze score zou op zich geen aanleiding geven tot een quotatie in het technisch verslag, maar een goede score zal het ontbreken van voldoende dakisolatie of dubbel glas wel kunnen compenseren. Als ik het goed heb begrepen, zorgt het besluit voor een bepaalde compensatie. Aangezien we aan de vooravond van 2020 staan, zou ik u hierover graag een paar vragen stellen.

Kunt u toelichten wat de stand van zaken is met betrekking tot de opvolging van de Vlaamse dakisolatienorm en de Vlaamse dubbelglasnorm? Beschikt Wonen-Vlaanderen, met andere woorden, over cijfers met betrekking tot het aantal woningen in Vlaanderen die al van voldoende dakisolatie en dubbel glas zijn voorzien?

Hebt u er zicht op of het vooral huurwoningen zijn die nog moeten worden gerenoveerd om ze in overeenstemming te brengen met de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm? Beschikt u in dit verband over andere gegevens?

Is het volgens u haalbaar om alle Vlaamse daken tegen 2020 te isoleren en alle Vlaamse woningen tegen 2023 van dubbel glas te voorzien? Komen er nog maatregelen? Zullen die normen tegen 2020 of 2023 nog worden bekendgemaakt?

Op welke wijze wordt dit gemonitord? Staat Wonen-Vlaanderen in voor die monitoring of houdt het Vlaams Energieagentschap (VEA) statistisch bij welke inspanningen nog moeten gebeuren?

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, het groot woononderzoek van 2013 heeft ons inzicht gegeven in de staat van het woningpatrimonium in Vlaanderen. In 2013 beschikte naar schatting 22 procent van de Vlaamse woningen niet over dakisolatie en ontbrak in ongeveer 11 procent van de Vlaamse woningen isolerend glas.

In 2018 voerde het Steunpunt Wonen en nieuwe woonsurvey uit. Het is natuurlijk nog te vroeg om momenteel al in detail in te kunnen gaan op de bevindingen van die nieuwe survey. De eerste resultaten wijzen alvast uit dat er met betrekking tot dakisolatie en isolerend glas opnieuw een stevige stap vooruit is gezet.

Waarom kan ik niet vooruitlopen op de zaak? Omdat eind april het Steunpunt Wonen de resultaten van de woonsurvey 2018 zal toelichten. Het is natuurlijk redelijk kort voor de verkiezingen. Ik weet niet of er veel parlementsleden aanwezig kunnen zijn op die studiedag. Voorzitter, ik wil best de dag van die studiedag het onderzoek aan jullie overmaken zodat het alsnog kan worden verspreid onder de parlementsleden.

U vroeg of ik een zicht had op het aantal vooral huurwoningen dat moet worden gerenoveerd om ze in overeenstemming te brengen met de dakisolatie- en dubbelglasnorm. Mevrouw Taeldeman, daar kan ik pas eind april een zeer concreet antwoord op geven nadat de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Wonen bekend zijn gemaakt. Het is ook niet zo dat ik momenteel al over al die resultaten beschik en ze u niet wil geven omdat er eind april een studiedag is. Men is het onderzoek nog aan het finaliseren en die studiedag aan het voorbereiden. Ik beschik momenteel dus ook niet over al die concrete informatie.

U vroeg ook of we op schema zitten en of het haalbaar is tegen 2020. Collega's, de Vlaamse dakisolatieverplichting is aangekondigd in 2011, acht jaar geleden. Sinds 2015 geeft ze ook al aanleiding tot strafpunten bij het controleren van woningen. Vanaf 1 januari 2020 zal het ontbreken van dakisolatie op zich voldoende zijn voor een ongeschiktverklaring. Men kan dan bijvoorbeeld het goed niet meer verhuren. Het is dus aangekondigd in 2011 en geeft aanleiding tot strafpunten sinds 2015, dan denk ik dat het toch wel goed bekend is. Maar om al te anticiperen op een volgende vraag van u of van anderen, meld ik dat het agentschap Wonen nog wel een campagne zal doen om de Vlaming er nog eens attent op te maken dat er verplichtingen zijn in januari 2020.

Wat de dubbelglasnorm betreft, worden er tot op heden nog geen strafpunten toegekend tijdens de conformiteitsonderzoeken. De dubbelglasnorm is aangekondigd in 2016, maar is nog niet in werking getreden, zoals u weet. Op die manier krijgen de eigenaars ook voldoende tijd om hun woning aan te passen. De afwezigheid van dubbel glas zal, zoals voorzien, vanaf 1 januari 2020 in het technisch verslag worden gequoteerd met drie of negen strafpunten naargelang het gebrek algemeen is of niet algemeen is. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit, conform met de dakisolatie, opgetrokken tot negen of vijftien strafpunten, waardoor het ontbreken van dubbel glas vanaf dan op zich aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van een woning, wat dan weer kan resulteren in het onder meer niet mogen verhuren van die woning. Er zijn ook nog andere gevolgen.

Beide energetische minimumvereisten kenden dus een zeer lange aanloop en worden daarna ook nog eens gefaseerd ingevoerd. Ik ga er dan ook van uit dat deze verplichtingen intussen zeer goed bekend zijn, zoals ik daarnet ook al heb gezegd, en dat eigenaars van woningen zonder dakisolatie of dubbel glas de nodige inspanningen leveren om tegen 2020, wat de dakisolatie betreft, en 2023, wat het dubbel glas betreft, in orde zullen zijn. Nogmaals, wat dakisolatie betreft, doet het agentschap dit jaar nog een campagne. Ik kan natuurlijk niet zeggen of er in 2022 ook een campagne voor dubbel glas zal zijn. Ik ga ervan uit dat het wel zal gebeuren, maar dat moeten we aan een volgende regering overlaten.

Op welke manier wordt de evolutie opgevolgd? Uit mijn antwoorden op uw vorige vragen blijkt dat de staat van het woningpatrimonium periodiek in kaart wordt gebracht aan de hand van de woonsurvey. Op die manier volgen we dus de evoluties op. Daarnaast voert het Steunpunt Wonen dit voorjaar ook een onderzoek uit op de EPC-databank van het Vlaams Energieagentschap. Dat onderzoek zal tegen de zomer worden opgeleverd en heeft als doel te beschrijven hoe de energetische kenmerken van de woningen in Vlaanderen verschillen naargelang woningtype, eigendomsstatuut – huur of eigendom –, ligging, alsook hoe die kenmerken zijn gewijzigd sedert 2010.

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Mijn vraag is opgemaakt in het licht van de uitspraken op het afscheid van Jan Peumans gisteren. Toen zei de minister-president dat we ons in het parlement niet altijd moeten bezighouden met de waan van de dag, maar ook op lange termijn moeten denken. Als ik zeg dat we aan de vooravond staan van 2020, dan refereer ik aan het voorbereidende werk dat nodig is inzake de dakisolatie- en dubbelglasnorm.

Ik ben blij te horen dat er nog een campagne komt vanuit Wonen-Vlaanderen, die waarschijnlijk in het najaar zal worden gelanceerd om alle Vlamingen erop te wijzen dat de dubbelglas- en dakisolatienorm eraan komen, en dat vanaf 2020 een woning zonder dakisolatie, en vanaf 2023 een woning zonder dubbel glas ongeschikt kan worden verklaard.

We kijken uit naar de studiedag van het Steunpunt Wonen, dat een update heeft gedaan van het Grote Woononderzoek. Eind april zullen we die resultaten kennen. Ik begrijp dat die resultaten vandaag niet kunnen worden gegeven, maar we zullen ze met heel veel interesse opvolgen. Als we via de secretaris die studie kunnen krijgen, dan kunnen we de meest actuele stand van zaken kennen over hoeveel woningen in Vlaanderen beschikken over dakisolatie en over dubbel glas.

Ik hoop dat we die kaap zullen halen, want dat is al aangekondigd in 2011.

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Taeldeman, ik hoop samen met u dat we dat inderdaad zullen halen. Van de survey van het Steunpunt Wonen beschikken wij niet over alle resultaten, maar mijn medewerkers en ik hebben wel al gehoord dat die cijfers zeer goed zijn. We zijn dus in blijde verwachting en hoop.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
931 (2018-2019)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.