U bent hier

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Minister, enkele weken geleden stelde ik u een schriftelijke vraag over de mogelijkheid om speedpedelecs mee op te nemen in de fietsvergoedingen voor het woon-werkverkeer van de Vlaamse ambtenaren. U antwoordde dat enkel de ambtenaren uit de onderwijssector gebruik kunnen maken van de uitbreiding. Voor de andere ambtenaren is het wachten op een volgend overleg met de vakbonden.

Ik ga er dus van uit dat de maatregel in de komende maanden zal worden uitgebreid naar alle Vlaamse ambtenaren, maar daar stopt het niet. Ook de ambtenaren van de lokale besturen kunnen vandaag nog steeds geen gebruik maken van de uitbreiding in de wetgeving. Het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel bepaalt in artikel 164 immers het volgende: “Een maandelijkse fietsvergoeding wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt. De raad bepaalt het bedrag dat per kilometer wordt toegekend.  Dat bedrag is minimaal gelijk aan 0,15 euro per kilometer en maximaal gelijk aan het bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen.”

Volgens de bepalingen van dit artikel is een fietsvergoeding voor speedpedelecs niet mogelijk, omdat dergelijke fietsen beschouwd worden als een bromfietsen en niet als een gewone fiets.

Intussen heeft de Kamer de regeling goedgekeurd waarbij alle elektrische fietsen dezelfde status hebben als gewone fietsen. De nodige aanpassingen in de rechtspositieregeling zijn evenwel nog niet gebeurd. U hebt als bevoegde minister in het verleden al duidelijk gemaakt dat u een voorstel zou uitwerken.

Wat is de stand van zaken in verband met de aanpassingen van het besluit van de Vlaamse Regering? Wanneer zal dit besluit aangepast worden?

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Fournier, ik zal u blij maken. Dat hoop ik toch. Ik zal inderdaad voor het personeel van de lokale besturen de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer naar de speedpedelecs uitbreiden. Dit wordt meegenomen bij de wijziging van het BVR RPR (rechtspositieregeling). Ik wil dit wijzigingsbesluit in april 2018 voor een eerste goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. Vervolgens moet dat nog worden onderhandeld in comité C1.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Dat is een zeer kort en zeer positief antwoord. U hebt het over de lokale besturen. Ik veronderstel dat dit ook voor de provinciale ambtenaren zal gelden?

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Fournier, dat is wel een apart BVR, maar het is inderdaad de bedoeling om die uitbreiding ook voor het provinciale personeel te doen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.