U bent hier

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Minister, elke persoon ouder dan 25 jaar die in Vlaanderen woont, dient jaarlijks de zorgpremie te betalen. Die bedraagt 50 euro, of 25 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze verplichte premie, bijvoorbeeld voor uitgaande grensarbeiders of voor ingeschrevenen in het wachtregister. Onlangs kreeg mijn fractie enkele meldingen binnen van personen van buitenlandse origine die al jaren in Vlaanderen wonen maar die toch, gezien de omstandigheden, buiten de Vlaams sociale bescherming (VSB) vallen, dit naar aanleiding van de Europese regelgeving hieromtrent.

Minister, in veel gevallen hebben die personen met een buitenlandse nationaliteit jarenlang een bijdrage betaald aan de Vlaamse zorgverzekering of, zo u wilt, de VSB. Waarom betalen deze mensen hun bijdrage als ze toch buiten de Vlaamse bescherming vallen? Worden zij daartoe uitgenodigd door hun zorgkas? Kunnen ze die bijdrage eventueel terugvorderen? Hoe ziet u deze terugvordering?

Hoe komt het dat die mensen jarenlang hun bijdrage betalen zonder op de hoogte te worden gebracht dat de VSB voor hen niet van toepassing is?

Een uitbreiding van de VSB is nakende met het nieuwe decreet. Zult u werk maken van een uitbreiding van de VSB voor deze categorie van mensen? Zo ja, wanneer mogen zij deze uitbreiding verwachten? Wat zullen de formaliteiten zijn van deze uitbreiding?

Hoeveel van deze mensen hebben sinds de invoering van het nieuwe decreet geen bijdrageplicht meer die ze onder het vroegere decreet betreffende de Vlaamse zorgverzekering wel hadden? Om hoeveel betaalde bijdragen gaat het? Wat gebeurt daarmee? Wordt een praktische regeling getroffen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Mijnheer Persyn, het principe is dat wie ingeschreven is in de bevolkingsregisters een bijdrage betaalt en rechten opent. De VSB is gebaseerd op ‘wonen in Vlaanderen’.

Er zijn verschillende categorieën van personen die in Vlaanderen of Brussel wonen, en die hun zorgpremie voor de VSB niet hoeven te betalen. Ik som even de belangrijkste op: de personen die uit eigen recht of als persoon ten laste buitenlands sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie; de personen die krachtens een internationaal verdrag of protocol vrijgesteld zijn van het betalen van de zorgpremie – dan gaat het bijvoorbeeld over EU-ambtenaren, personeelsleden van de NAVO, enzovoort; personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van hun gemeente, bijvoorbeeld inschrijvingen in het wachtregister.

Momenteel beschikt het agentschap voor de VSB en de zorgkassen over gegevensstromen waardoor volgende groepen niet meer uitgenodigd worden om de zorgpremie te betalen: de personen die uit eigen recht buitenlands sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de EU; de personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van hun gemeente.

Voor de andere groepen zijn momenteel geen gegevensstromen beschikbaar. De zorgkas zal deze groepen dus inderdaad uitnodigen om de zorgpremie te betalen omdat ze in Vlaanderen wonen en de zorgkas niet weet dat ze niet moeten betalen. Wel vermeldt de zorgkas in haar uitnodigingsbrief de categorieën die niet moeten betalen. Als de persoon hierop reageert, zal de zorgkas de zorgpremie nadien niet meer opvragen.

Als een zorgkas vaststelt dat iemand onterecht zorgpremies betaald heeft, stort zij alle betaalde bedragen zonder enige beperking terug.

Als mensen een aantal jaren bijdragen zouden hebben betaald zonder op de hoogte te zijn van het feit dat de VSB op hen niet van toepassing is, verwijs ik naar wat ik heb gezegd over de categorieën. In principe zijn uitgaande grensarbeiders, die wonen in Vlaanderen en werken in het buitenland, al van bij de start uitgesloten van het toepassingsgebied en betalen zij dus al van bij de start ook geen bijdrage. Het kan wel zijn dat personen op een bepaald moment in hun leven van statuut veranderen waardoor zij vanaf dat jaar vrijgesteld zijn van het betalen van bijdragen. De zorgpremies voor de voorgaande jaren zijn in dat geval terecht betaald. Zij waren verzekerd en hadden recht op de tegemoetkomingen tot het moment dat zij onder een ander, buitenlands, socialezekerheidsstelsel vallen. De EU-verordening beoogt diegenen die tegelijk onderworpen zijn aan twee socialezekerheidsstelsels en bekijkt hiervoor in principe de plaats van tewerkstelling.

We kregen vragen van uitgaande grensarbeiders die verzekerd wensen te zijn in het kader van de VSB, onder andere met het oog op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het nieuwe decreet zal in die mogelijkheid van vrijwillige aansluiting voorzien. Het bepaalt dat volgende categorieën vanaf 1 januari 2019 op vrijwillige basis kunnen aansluiten: de personen die uit eigen recht of als persoon ten laste buitenlands sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie; de personen die krachtens een internationaal verdrag of protocol vrijgesteld zijn van het betalen van de zorgpremie. Voor de personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van hun gemeente, bijvoorbeeld omdat ze zijn ingeschreven in het wachtregister, wijzigt de situatie niet.

Het decreet van 24 juni 2016 houdende de VSB heeft geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het Zorgverzekeringsdecreet, dat destijds de start was van de zorgverzekering.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Als ik het goed begrijp, is een vrijwillige aansluiting van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) mogelijk voor een bepaalde categorie. Minister, kunt u nog eens de categorieën noemen waarvoor vrijwillige aansluiting in Vlaanderen zal zijn toegelaten?

Minister Jo Vandeurzen

Volgens het nieuwe decreet zullen vrijwillig kunnen aansluiten: de personen die uit eigen rechten of als persoon ten laste buitenlands sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat en de personen die krachtens een internationaal verdrag of protocol vrijgesteld zijn van het betalen van de zorgpremie, zoals de Europese ambtenaren.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Ik begrijp dat voor die personen ook het recht geopend is op een verzorging binnen de instellingen en voorzieningen die door Vlaanderen erkend en gesubsidieerd worden.

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

We zullen het daar nog over hebben bij de bespreking van het ontwerp van decreet, maar het sluit inderdaad aan bij de VSB.

Peter Persyn (N-VA)

Kan die regeling ook worden toegepast voor de Vlaamse Brusselaars of de Brusselse Vlamingen? Ze mogen zich altijd aansluiten voor de Vlaamse zorgverzekering, maar voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is daar nog grote onduidelijkheid over.

Minister Jo Vandeurzen

Dat is wel een probleem van een andere aard. Door de zesde staatshervorming is de financiering van de THAB naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie overgeheveld. Die overheid is bevoegd voor THAB in Brussel en dat is het verschil.

Peter Persyn (N-VA)

Ik vind dit toch een interessante piste, die perspectieven biedt.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.