U bent hier

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, dit is een opvolgingsvraag, want ongeveer een jaar geleden heb ik deze vraag ook gesteld naar aanleiding van de goede beslissing om de werkzaamheden van het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio (START) en het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) samen te brengen en te bundelen in één strategisch beleidsoverleg dat de ‘Stand van de Rand’ heet. We hebben dat in 2016 gebundeld.

U hebt mij op 13 juli vorig jaar in de commissie geantwoord dat er op dat ogenblik 23 projecten zouden zijn opgelijst, en dat het grootste luik daarvan over ruimte en mobiliteit zou gaan.

Minister, wanneer is dat Coördinatieplatform in 2017 samengekomen? Wat was daar geagendeerd en wat zijn daarvan de resultaten? 

Hebt u zicht op de stand van zaken van die lijst van 23 projecten?

U hebt gezegd dat het een dynamische, niet-limitatieve lijst is. Zijn er nieuwe projecten bijgekomen?

Wat is de rol of betrokkenheid van de sociale partners? Want vooral vanuit alle werkgeversorganisaties is er gezegd: ‘Laat ons toch die krachten maximaal bundelen.’

Hoe zijn de gemeenten en het Toekomstforum Halle-Vilvoorde betrokken bij de werkzaamheden van dit Coördinatieplatform? Want het is, als ik het zo mag zeggen, toch heel belangrijk dat we met die eendracht macht maken. En ik ben niet bij de koning geweest, dus ik heb het niet van daar overgenomen.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Sinds 1 januari dit jaar is de ‘Stand van de Rand’ als coördinatieplatform drie keer bijeengekomen. Op de vergadering van 20 februari 2017 werd de stand van zaken van de projectfiches in een notendop toegelicht door de bevoegde beleidsvelden, met het oog op rapportering aan de Vlaamse Regering voor het zomerreces. Daarbij werden de beleidsvelden in kwestie aangespoord om bepaalde thema’s in de fiches verder en gedetailleerder uit te werken.

In april werd er gefocust op de historische achterstand inzake het welzijnsbeleid in de Vlaamse Rand. Ook het decreet inzake Vlabzorginvest werd daar besproken. Op 19 juni  werd de stand van zaken opgelijst met het oog op de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse Regering.

Het gaat om 22 projecten. Dat heeft te maken met het feit dat er binnen het beleidsdomein Onderwijs twee projectfiches inzake diversiteit en gelijke onderwijskansen samengevoegd zijn tot één fiche.

Op de ministerraad van 7 juli zal ik de stand van zaken meedelen van de verschillende projecten. Ik zal de inhoudelijke projectfiches brengen, net als een rapport dat de status van elk project zal weergeven. Ik zal die informatie bezorgen aan de commissie, zodat jullie daar zicht op hebben.

Er zijn geen nieuwe projecten toegevoegd, maar het is wel zo dat die lijst niet limitatief is en dat daar nog altijd projecten aan kunnen worden toegevoegd, net zoals er ook projecten kunnen verdwijnen.

De criteria om al dan niet te worden geselecteerd zijn ten eerste, dat het project moet  behoren tot het beleidsdomein Onderwijs, Welzijn, Omgeving, Mobiliteit, Wonen of Economie. Het moet bovendien van voldoende omvang zijn en belang hebben, zeker in functie van een hefboomeffect. Verder kan het project ook specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden (SMART) geformuleerd worden.

Het Coördinatieplatform is natuurlijk een politiek ambtelijk overleg, waaraan er geen sociale partners deelnemen. De gemeenten of het Toekomstforum Halle-Vilvoorde zijn niet rechtstreeks betrokken in die vergaderingen, maar in dat platform zetelen de mensen die afgevaardigd zijn door de functioneel bevoegde ministers. Dat zijn vertegenwoordigers van de desbetreffende Vlaamse beleidsvelden/entiteiten en de kabinetten. Ook vzw ‘de Rand’ is hierin vertegenwoordigd.

Het is de bedoeling om via het jaarlijkse colloquium de strategische doelstellingen en de concrete vooruitgang van één of meerdere van die thema’s te belichten en te bespreken met het bredere veld. Alle gemeentebesturen van de Vlaamse Rand alsook het Toekomstforum Halle-Vilvoorde worden daarvoor natuurlijk uitgenodigd.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, ik dank u voor de informatie. Het is nogal algemeen. Behalve voor april, Welzijn, Vlabzorginvest, dat lijkt mij concreet.

Ik zal het kort omschrijven. We krijgen nu wel de info, de actiefiches en ook het verslag dat u op 7 juli zult geven. Maar wat zijn de accenten uit die beleidsfiches? Wat zijn de grote thema’s, de grote actiepunten die zijn aangesneden? Ik hoop dat u de informatie zo toch wat concreter kunt maken.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik zal uw geduld nog enigszins op de proef moeten stellen. Die 22 projectfiches krijgt u ongeveer op 8 juli. Dan kunt u volledige inzage krijgen.

Ik wil daar niet al te zeer op vooruitlopen. Ik wil in eerste instantie de Vlaamse Regering ter zake informeren, zoals gebruikelijk is.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Ik blijf geduldig.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.