U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Minister, uit onderzoek blijkt dat geluk en welbevinden heel sterk samenhangen met de kwaliteit van onze relaties. Het gevoel dat iemand van je houdt, of omgekeerd, staan op nummers één en twee van de gelukstoptien, zoals dat heet. Daarentegen zijn conflicten met je partner of een familielid, of een verbroken relatie, op hun beurt de eerste oorzaken van het zich ongelukkig voelen. Goede partnerrelaties of duurzame relaties dragen bij tot het beter functioneren van jezelf in gezin, werk en sociaal leven. Duurzame relaties ondersteunen, is dus even essentieel als ingrijpen waar het fout gaat.

Om dat in de verf te zetten, lanceerde u op 20 oktober 2016 de campagne ‘Donderdag date-dag’. Het doel was om koppels te motiveren meer tijd te maken voor hun relatie. Ik overdrijf niet, minister, als ik zeg dat die campagne niet geheel onopgemerkt voorbij is gegaan. (Opmerkingen van minister Jo Vandeurzen)

Het was zeer geslaagd wat dat betreft. De campagne past ook binnen het in het regeerakkoord opgenomen voornemen om in te zetten op de relatieondersteuning door het aanbod beter op elkaar af te stemmen, relaties en relatieproblemen beter bespreekbaar te maken en de bestaande ondersteuningsmogelijkheden op een positieve manier in beeld brengen.

De kiem van de campagne vond zijn oorsprong in het onderzoek van het Kenniscentrum van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen naar het relatie-ondersteunend aanbod in Vlaanderen. Een van de aanbevelingen in de studie was net de noodzaak om een algemene campagne te voeren die het maatschappelijke belang van duurzame relaties duidelijk maakt en het taboe helpt te doorbreken om relatieproblemen te bespreken.

De campagne bestaat uit verschillende fases, waarbij in de eerste fase de focus lag op het belang van een goede relatie en waarbij u alle koppels, en in het bijzonder die met jonge kinderen, wilt bereiken.

Minister, heeft de campagne de beoogde resultaten behaald en zal ze voortgezet worden in een volgende fase, zoals gepland?

Deze campagne richtte zich tot het brede publiek. Welke initiatieven kunt u nemen ten aanzien van hulpverleners, diensten en welzijnsinitiatieven om het aanbod beter bekend te maken, zodat zij correct kunnen informeren en heel gericht en tijdig kunnen doorverwijzen?

Zult u ook aandacht hebben voor deze thematiek in het brede Vlaamse preventiebeleid en de sensibiliseringsinitiatieven, zoals ‘Fit in je hoofd’ of andere?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega, in de beleidsnota en de beleidsbrief stelden we voorop om een sensibiliseringscampagne te lanceren die relaties en relatieproblemen bespreekbaar maakt. Ik wou daarbij vertrekken van een campagne met een positieve boodschap, die wijst op het belang van een goede partnerrelatie. De boodschap dat een gezonde relatie bijdraagt tot een mentale gezondheid, stond daarin centraal. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat het creëren van een meer open houding rond relaties en relatieproblemen ertoe kan bijdragen dat meer mensen een beroep gaan doen op het informele netwerk voor het bespreken van problemen in hun partnerrelatie. Het kan ervoor zorgen dat problemen worden aangepakt voor ze escaleren.

Heeft de campagne het beoogde resultaat gehaald? Ik kan alleszins zeggen dat het in mijn politieke carrière de meest fascinerende campagne was die ik ooit heb meegemaakt. Ik ben nooit uitgenodigd geweest om uitleg te gaan geven in het Nederlandse parlement, maar deze keer wel. En ongetwijfeld een van de hoogtepunten in mijn politieke loopbaan zal een artikel zijn in een Nederlands gerenommeerd dagblad, waarin stond: ‘Belgisch minister verplicht seks op donderdag’. Dat was de titel. (Gelach)

Een Belgisch minister! Merkwaardig hoe dat allemaal is gegaan. Maar wij denken dat de campagne toch haar resultaat heeft behaald. Met de website hebben we 28.925 bezoekers behaald, waarvan er 25.581 unieke bezoekers waren. Naast de website werd het campagnemateriaal – de tips met illustraties van Ilah – verspreid via affiches, sociale media en in beperkte mate via advertenties in bladen van onze partners. Wat Facebook betreft, haalden we 17.497 likes en 240.007 views. We stelden vast de vrouwelijke doelgroep het meest responsief was en de doelgroep tussen 25 en 44 jaar het sterkst geïnteresseerd was. Aangezien we de campagne richtten op gezinnen met jonge kinderen, is dat dus een goed resultaat. De Facebookpagina heeft ondertussen 2545 volgers.

We gingen een partnership aan met Radio 2, waardoor het thema ook gedurende vier weken werd besproken in het programma ‘De Madammen’. Daarnaast heeft de campagne ook spontaan aandacht gekregen in de media, onder meer via artikels in De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws, maar ook in ontspannende programma’s als ‘De Slimste Mens’ en ‘De Ideale Wereld’. Op de lanceringsdag van Donderdag Date-dag werd de campagne ook een topic in ‘Hautekiet’ op Radio 1. En de campagne werd zelfs, zoals ik al zei, opgepikt door de Nederlandse media. Tot slot werden horecazaken opgeroepen om naar aanleiding van Donderdag Date-dag in een speciaal aanbod te voorzien en dat te promoten via een affiche en sociale media.

De campagne zorgde voor een goede introductie van het concept Donderdag Date-dag door de vele aandacht die eraan werd gegeven. We willen op dat sterke idee verdergaan en er komt een vervolgcampagne. Die is momenteel in voorbereiding. In de vervolgcampagne creëren we nieuwe tips, die verwijzen naar problemen in een relatie en waarbij we mensen aansporen om tijdig hulp te zoeken. De doelgroep van de campagne zijn opnieuw ouders met jonge kinderen, maar uiteraard zullen met deze campagne ook koppels zonder kinderen of koppels met oudere kinderen worden bereikt. De campagne is gepland voor het najaar.

Op de website tijdvoorjerelatie.be wijzen we mensen de weg naar correcte en begrijpbare informatie omtrent relatie- en scheidingsproblemen. Naast tips vind je er ook de contactgegevens van diensten waar je verder hulp kunt krijgen als dat nodig is. Dat laatste luik willen we nu ook verder uitbouwen naar aanleiding van de vervolgcampagne. Daarvoor wordt door de administratie de voorbereiding volop opgenomen.

Daarnaast vinden we het belangrijk om professionelen – dat wil zeggen: leerkrachten, artsen, advocaten enzovoort – te sensibiliseren en vorming te bieden zodat ze zich bewust zijn van de problematiek die relatieproblemen en echtscheiding teweeg kunnen brengen en de impact ervan op het welzijn van ex-partners of partners en kinderen, en op de hoogte zijn van het aanbod inzake relatieondersteuning. Om dat verder op poten te zetten, werken we samen met het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (EXPOO), dat de kennis en praktijken verzamelt over relatieondersteuning, gezinstransities en aanverwante onderwerpen, en dit ter beschikking stelt van onder andere onze Huizen van het Kind.

Ik ben ervan overtuigd dat een gezonde relatie bijdraagt tot een goede mentale gezondheid. In dat kader hebben we bewust de link gelegd tussen deze campagne en de campagne ‘Fit in je hoofd’. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) is bovendien een van de partners die deel uitmaken van de stuurgroep die de campagnes rond Donderdag Date-dag begeleiden en opvolgen. Op tijdvoorjerelatie.be vind je de link naar ‘Fit in je hoofd’ onder ‘fit in je relatie’. In een inleidend stuk over veerkracht in je relatie wordt ook naar de website ‘Fit in je hoofd’ verwezen.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Ik dank de minister voor zijn antwoorden. Het is een thema waar je gemakkelijk wat lacherig over kunt doen, maar ik vind het zonder meer een zeer waardevolle campagne. Het is ook mijn overtuiging dat je, zoals dat ook bij heel veel andere zaken het geval is, heel wat grotere problemen kunt voorkomen als je ze tijdig aanpakt. En dat blijft uiteindelijk de baseline doorheen dit hele verhaal.

Ik vind het ook positief dat er een vervolgcampagne komt en dat daar ook opnieuw de focus ligt op tijdig hulp zoeken. Het is alleen maar positief dat leerkrachten, artsen en advocaten goed geïnformeerd zijn. Ook de link met de Huizen van het Kind en ‘Fit in je hoofd’ is zeer positief. Ik ben dus heel blij met het antwoord, voorzitter.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.