U bent hier

Commissievergadering

donderdag 18 mei 2017, 10.00u

Voorzitter
van Elke Van den Brandt aan minister Liesbeth Homans
1891 (2016-2017)

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, mijn vraag gaat over de tewerkstelling van mensen met een beperking. Ik heb verschillende schriftelijke vragen gesteld, omdat ik op basis van bestaande internationale studies wilde weten wat de situatie in België was.

Er zitten verschillende elementen in. Enerzijds is er het feit dat de tewerkstelling van mensen met een handicap laag is. Dat is misschien nog het meest gekende probleem. Enerzijds is dat omdat die mensen effectief een aantal beperkingen ervaren tot sommige jobs. Vaak zijn dat echter beperkingen die kunnen worden weggenomen. Het is dus niet altijd nodig om dat te behouden. Het gaat over stereotypes, over vooroordelen enzovoort.

Wat opvallend is, als je internationale cijfers bekijkt, is dat er enerzijds een genderkloof is en anderzijds ook een loonkloof in die zaken. Ik ging ervan uit dat we daar wel Belgische cijfers en gegevens voor hadden, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Wereldwijd heeft een op zes mensen een lichte of ernstige beperking. Dat zijn cijfers die ook in België gelden. Het is dus niet zo dat er in België opvallend meer of minder mensen met een handicap zijn. Die mensen zijn ondervertegenwoordigd. Werknemers met een handicap worden als duurder, minder geschikt, minder productief enzovoort beschouwd. Daarnaast zijn ze ook extra kwetsbaar op een werkvloer, omdat ze veel minder kans hebben om hun job te behouden in crisistijd.

Er is de afgelopen jaren, zo blijkt, wel een stijging van de werkzaamheidsgraad van personen met een beperking. In 2015 waren voor Vlaanderen 43 procent van de personen met een handicap tewerkgesteld. Die cijfers gaan op zich wel de goede richting uit, maar het blijven erg lage cijfers.

Bovendien is er sprake van een genderkloof. Dat vind ik interessant, en ik ga ervan uit dat dat zeker ook uw aandacht kan wekken, minister. Het blijkt dat vrouwen met een beperking veel moeilijker aan een job komen dan mannen met een beperking. Dat is mijn eerste fascinatie, om te weten hoe dat komt. En vooral: wat kunnen we doen om daar een wijziging in te brengen?

Uit studies blijkt ook dat vrouwen in hun loopbaan gemakkelijker een handicap krijgen. Ook hier gaat het om internationale cijfers. Ik heb verschillende schriftelijke vragen gesteld, maar men weet niet hoe dat in Vlaanderen zit. Dat gaat enerzijds over de job die mannen en vrouwen doen. Mannen en vrouwen zijn statistisch gezien vaak in andere sectoren tewerkgesteld. En blijkbaar zijn er daar toch hogere risico’s op het verwerven van een handicap.

Een derde probleem is dat mensen met een handicap minder verdienen dan mensen zonder een handicap om hetzelfde werk te doen. Dat lijkt mij totaal onaanvaardbaar. Maar ook hier bots ik op het feit dat we daar eigenlijk geen cijfergegevens voor hebben.

Dat zijn dus drie problemen: de te lage tewerkstellingsgraad, het feit dat die tewerkstellingsgraad nog lager is voor vrouwen dan voor mannen, en het feit dat mensen met een handicap voor hetzelfde werk vaak minder verdienen. Ik ga ervan uit dat u daarvan op de hoogte bent, maar ik vraag me af waarom u dergelijke feiten eventueel niet zou kunnen monitoren, om dan ook acties te ondernemen. Ik hoop dat ik u er niet van moet overtuigen dat dat problemen zijn die we moeten aanpakken. Ik zou u dus willen vragen welke acties u onderneemt, maar u kunt pas een actie ondernemen als u begint bij de basis, en dat is monitoren.

Bent u op de hoogte van die gender- en loonkloof en die tewerkstellingsgraad? Welke acties onderneemt u? U hebt in uw beleidsbrief aangekondigd dat u samen met uw collega van Werk de genderloopbaankloof in kaart zou brengen, maar uit antwoorden van minister Muyters blijkt dat hij weinig hefbomen heeft om die loonkloof echt aan te pakken. Wat zult u doen om dat monitoren te versterken, zodat ook mensen met een beperking hun volle rechten kunnen benutten? Die volle rechten omvatten ook het recht op werk en op een gelijkwaardig loon voor het werk dat ze verrichten.

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Van den Brandt, natuurlijk ben ik op de hoogte. Ik zal zelfs meer zeggen: u bent ook op de hoogte, want u hebt mij en mijn collega Muyters een schriftelijke vraag gesteld op 26 maart, schriftelijke vraag nummer 427. Alle cijfers staan in dat antwoord. Collega Muyters heeft ook uitgebreid geantwoord op de problematiek die u nu aankaart. Wil ik hier mijn verantwoordelijkheid ontvluchten? Neen. Het gaat om een genderkloof. Wij hebben inderdaad een algemene gender- en loopbaankloof, die we horizontaal moeten aanpakken, maar wat hier natuurlijk uit het oog wordt verloren, is dat de algemene genderkloof gehalveerd is sinds 2012. Die bedraagt nu 3,6 procent. Dat is nog altijd te veel, maar het is al veel beter dan het dubbele dat het was in 2012.

Ik weet niet of u ook vragen om uitleg aan collega Muyters hebt gesteld of alleen schriftelijke vragen. Maar het is natuurlijk aan de bevoegde minister van Werk – en die heeft dat ook aangegeven – om te kijken of het effectief opportuun is om bepaalde acties op te zetten. Ik geef u nog mee dat wij vanuit onze coördinerende bevoegdheid een algemeen plan rond gender- en loopbaankloof hebben, zonder ons te verliezen – en dat vind ik heel belangrijk – in verschillende doelgroepen.

De gender- en loopbaankloof, dat is zeer duidelijk: dat gaat over vrouwen en mannen. Als we natuurlijk nog eens de groep van vrouwen gaan onderverdelen in allerlei subdoelgroepen, bijvoorbeeld vrouwen met een beperking, vrouwen met een migratieachtergrond, vrouwen met kinderen, vrouwen zonder kinderen en dergelijke meer, dan vrees ik dat we te detaillistisch bezig zijn. Natuurlijk worden er acties uitgewerkt in het algemeen om die kloof, die nu al maar 3,6 procent is, al is dat nog altijd 3,6 procent te veel, nog meer te verkleinen. Uiteraard zullen de algemene acties die ondernomen worden door de functioneel bevoegde minister – en in dezen is dat de minister van Werk onder anderen – ook impact hebben op die groepen, bijvoorbeeld ook op vrouwen met een beperking die ergens tewerkgesteld zijn.

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, ik heb inderdaad schriftelijke vragen gesteld, omdat ik het niet nodig vind om in een commissie een mondelinge vraag te stellen als ik de cijfers gewoon kan verkrijgen. Het is niet omdat ik een antwoord heb gekregen – en op tijd, wat een fijne zaak is – dat de inhoud van dat antwoord effectief een antwoord is op de vraag. De gegevens die ik van uw collega-minister van Werk gekregen heb, houden wel een aantal cijfers in, maar op heel veel van mijn vragen moest hij antwoorden dat hij daar geen gegevens over heeft, onder meer over de loonkloof. Het feit dat mensen met een handicap al dan niet meer of minder verdienen om hetzelfde werk te doen, wordt niet gemonitord. U kunt zeggen dat u dat niet belangrijk vindt, maar dat blijkt wel uit internationale studies. Het is dus wellicht ook in België zo dat mensen met een handicap voor hetzelfde werk minder verdienen.

Dan vind ik het niet logisch dat we dat vanuit Gelijke Kansen niet eens onder de loep nemen, om te kijken of dat fenomeen ook in België speelt, en zo ja, of we daarop moeten inzetten. Dat gaat over de loonkloof tussen mensen met een handicap en mensen zonder handicap. Dat zit nog niet vervat in het algemene genderkloofbeleid.

U zegt dat dat beleid algemeen is, en dat u mensen met een handicap daarin opneemt. U deelt de vrouwen niet op in vrouwen met of zonder handicap. Ik kan daarin volgen, indien u mij kunt zeggen dat u ook weet dat de mechanieken waarom vrouwen met een handicap minder tewerkgesteld zijn dan mannen met een handicap, dezelfde zijn als algemeen voor mannen en vrouwen. Als dat het geval is, zeg ik dat u geen specifieke acties moet doen. Maar voor zover ik weet, toch niet op basis van de antwoorden die u geeft, zijn daar geen feiten of gegevens over. Laat ons dan toch even de moeite nemen om daarbij stil te staan en te kijken of daar niet effectief iets aan de hand is.

Minister, ik wil er dus toch op aandringen om iets dieper in deze thematiek te graven. Dat kan niet op basis van de beschikbare gegevens, maar dat kan wel indien u daar extra onderzoeken of gegevens rond gaat verzamelen.

Minister Homans heeft het woord.

Ik heb weinig aan te vullen bij mijn oorspronkelijke antwoord. Ik kan wel nog meegeven, collega Van den Brandt, dat er een ontwerp van indicatorenset handicap wordt opgeleverd in 2017 door mijn diensten en de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Die zal ook verder verfijnd en aangevuld worden, zodat in 2018 een volgende meting kan plaatsvinden. Want ik ben het natuurlijk met u eens dat meten weten is.

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Dat is waar. Ik geloof ook dat u oprecht begaan bent met mensen met een handicap en met de verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ik vrees dat u met de bestaande indicatoren die aspecten over de loonkloof en het al dan niet bestaan van verschillen in oorzaak van genderkloof niet kunt monitoren, en dat betreur ik.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.