U bent hier

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, in uw beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2014-2019 stelt u de strategische doelstelling in verband met een vlotte organisatie van de lokale verkiezingen 2018 voorop.

In de beleidsbrieven 2015-2016 en 2016-2017 geeft u aan dat “de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 zullen georganiseerd worden op basis van een verbeterde regelgeving en volgens de bepalingen van het regeerakkoord. Opdat alle betrokken actoren (de lokale en provinciale besturen, de partijen, de kandidaten, de kiezers en de verantwoordelijken bij de organisatie van de verkiezingen) zich daar zo goed als mogelijk zouden kunnen op voorbereiden, en evenzeer vanuit democratisch oogpunt, zou de verkiezingsregelgeving, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten, volledig klaar moeten zijn, minstens een jaar voor de verkiezingsdag, dat wil zeggen uiterlijk 14 oktober 2017.”

In uw beleidsbrief 2016-2017 vervolgt u dat het ontwerp van decreet dat daartoe moet leiden, in het najaar 2016 aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd. We zijn ondertussen januari 2017. Het ontwerp van decreet werd nog niet aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Welke nieuwe timing stelt u voorop? Wat zijn de redenen waarom deze deadline niet werd gehaald?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer De Loor, ik zal proberen om u gerust te stellen. Er zijn twee ontwerpen van decreet. Er is een gewoon ontwerp van decreet dat het gros van de wijzigingen aan het lokaal en provinciaal decreet bevat, het zogenaamde Kiesdecreet. Daarnaast is er een bijzonder ontwerp van decreet dat voorziet in de halvering van de provincieraden. Dat betreft een aanpassing van het Provinciedecreet.

De Vlaamse Regering heeft op 25 november 2016 haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan het gewone ontwerp van decreet en haar definitieve goedkeuring aan het bijzonder ontwerp van decreet.

Waarom ben ik nog niet tot een definitieve goedkeuring van het gewone ontwerp van decreet kunnen overgaan? Er bestaat zoiets als artikel 260 van het Provinciedecreet dat zegt dat als er een aanpassing gebeurt aan het Provinciedecreet, dit moet worden voorgelegd aan de verschillende provincieraden. U kent mijn mening over de provincieraden, maar ik ken ook uw overtuiging. Ik kan me dan ook voorstellen dat u er geen voorstander van bent om die procedure over te slaan.

Ik heb de adviezen gevraagd tegen 31 januari 2017, binnen 14 dagen ongeveer. Daarna kan ik redelijk snel het gewone ontwerp van decreet aan de Vlaamse Regering voorleggen voor de definitieve goedkeuring. Vervolgens kan ik beide ontwerpen van decreet overmaken aan het Vlaams Parlement. Ik zal dat dan ook onverwijld doen.

De deadline die opgenomen is in mijn beleidsbrief en beleidsnota is 14 oktober 2017, een jaar voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. De adviezen moeten binnen zijn op 31 januari 2017. Het ene ontwerp is al definitief goedgekeurd, het andere nog niet uit respect voor de provincieraden, een orgaan dat u na aan het hart ligt. Ik wacht tot de adviezen binnen zijn om dan een definitieve goedkeuring te verlenen. Ik maak me absoluut geen zorgen dat ik de deadline van 14 oktober 2017 niet zal halen.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. U hebt me enigszins gerustgesteld, maar u kunt niet ontkennen dat er al een zeker traject voor beide ontwerpen van decreet loopt. Er was eerst de evaluatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de verkiezingen van 14 oktober 2012. U hebt dan verder in het traject een conceptnota gepleegd die al dateert van juli 2015. U hebt zelf in uw beleidsbrief 2016-2017 expliciet verwezen naar het najaar 2016. Ik hoop samen met u dat de vernieuwde regelgeving er tijdig komt, want lokale en provinciale verkiezingen zijn niet onbelangrijk en moeten met kennis van zaken worden voorbereid.

Er is een woordje dat me niet op mijn gemak stelt. U hebt bewust of onbewust het woord ‘onverwijld’ gebruikt. Uit een vorige legislatuur herinner ik me dat dit niet echt goed is gekomen. (Opmerkingen van Michel Doomst)

Het is goed gekomen, maar we zullen er maar niet bij zeggen ten koste waarvan.

Minister Homans heeft het woord.

Het woord was natuurlijk bewust gekozen en was als grap bedoeld. Excuseer, bij het begin van het nieuwe jaar dacht ik eens grappig uit de hoek te komen.

De adviezen van de provincieraden moeten binnen zijn tegen 31 januari 2017. Ik maak me dan ook absoluut geen zorgen. We zullen de deadline ruimschoots halen. Ik hoop dan ook dat ik op de steun van uw fractie kan rekenen als we zullen stemmen over die ontwerpen van decreet.

De heer De Loor heeft het woord.

Minister, u kent ons. Als u met een goed ontwerp van decreet komt, dan willen we dat met een open vizier ontvangen en steunen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.