U bent hier

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, in april 2016 stelde ik u al meerdere vragen over de opstart van BRUZZ en de toen nog af te sluiten beheersovereenkomst met de vzw Vlaams-Brusselse Media. Ik vroeg u toen onder meer naar de cijfers van het nieuwe mediaplatform. Vroeger was het namelijk niet altijd eenvoudig om het bereik van FM Brussel, Brussel Deze Week, tvbrussel en Agenda Magazine afzonderlijk te meten. Dergelijke gegevens zijn echter broodnodig om te kunnen nagaan wat de relevantie, het bereik en de draagwijdte van onze lokale media zijn. Daarom lijkt het mij noodzakelijk dat het bereik van de verschillende kanalen van BRUZZ zo goed mogelijk becijferd wordt.

In april stelde u, in antwoord op mijn eerdere vraag, dat de raad van bestuur ook die mening was toegedaan en dat het de bedoeling was om door middel van verschillende maatwerkinstrumenten de impact en relevantie van BRUZZ te meten.

Wat zijn de resultaten van de reeds uitgevoerde onderzoeken naar het bereik van BRUZZ? Hoe evalueert u die resultaten? Hoe evalueert u de marketingcampagne die men sinds de start van BRUZZ voerde en de impact die die had op het bereik van BRUZZ?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Wat de huidige bereikcijfers betreft, mijnheer Vanlouwe, verwijs ik naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag van 17 oktober 2016 over het bereik van de Vlaams-Brusselse media. Ik heb toen meegedeeld dat na de consultatie van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) gebleken is dat de methodologie voor de bereikcijfers van televisie en radio onvoldoende fijnmazig is om representatieve en eenduidige gegevens te verkrijgen. Om het bereik van BRUZZ beter in kaart te brengen, werken de Vlaams-Brusselse media aan een geïntegreerd instrument waarmee zoveel mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve parameters in kaart kunnen worden gebracht.

Voor kwantitatieve parameters zullen ze gebruikmaken van de cijfers van externe onderzoeken of tools. Dan denken ze aan Google Analytics voor online cijfers, de CIM-bereikstudie voor de gedrukte titels en een nog nader te bepalen bevraging om het bereik van radio en tv op te tekenen. De Vlaams-Brusselse media hebben het voornemen om die bevraging vanaf 2017 periodiek uit te voeren. Het is ook de bedoeling om de draagwijdte van de redactionele bijdragen te meten. We spreken dan over het aantal overnames van die redactionele bijdragen, het aantal vermeldingen elders, het aantal shares en dergelijke meer. Dat kan men onder andere doen aan de hand van Gopress en Facebook. Gezien het pionierswerk dat op dit domein moet worden verricht, zal het wat tijd kosten om een kwaliteitsvolle uitwerking en toepassing van de meetinstrumenten op poten te zetten.

Sinds de lancering van het nieuwe merk heeft geen marktonderzoek plaatsgevonden om de naambekendheid of de bereikcijfers van BRUZZ in beeld te brengen. Toch kunnen we ervan uitgaan dat de lanceringscampagne van BRUZZ het nieuwe merk stevig op de kaart heeft gezet. Ik zal dat aan de hand van de omstandigheden trachten aan te tonen. Er is naamsbekendheid opgebouwd bij de verschillende doelgroepen, waaronder uiteraard de Nederlandstalige Brusselaars of Brusselse Vlamingen. De mate van aanvaarding van het nieuwe merk is hier een goede indicator van. Dit geldt eveneens voor andere factoren, zoals de opkomst bij evenementen.

Wie in Brussel woont, heeft de opvallende campagne in het voorjaar van 2016 ongetwijfeld gezien. De campagne is met behulp van online en offline reclamedragers verlopen. De Vlaams-Brusselse Media hebben het grootste deel van de mediaruimte door middel van ruilovereenkomsten verkregen.

Verschillende cijfergegevens kunnen het succes van BRUZZ staven. De bereikcijfers zijn nooit zo hoog geweest als tijdens de lanceringsmaand. In april 2016 waren er 398.000 unieke bezoekers. Op de sociale media is het aantal volgers gedurende die maand van 29.000 mensen tot 32.000 mensen gestegen. Via Google Adwords is de campagne 11.330.000 keer bekeken. Dit heeft tot 13.900 interacties geleid. Naast de lanceringscampagne heeft BRUZZ dit jaar nog andere campagnes gevoerd en evenementen georganiseerd die het nieuwe merk mee ondersteunen.

De BRUZZ Guide biedt een overzicht van de hotspots in onze stad en betrekt op die manier mensen bij de stad. Van deze gids zijn 14.000 exemplaren verdeeld. Verder is de gids online nog eens 7000 keer gedownload. De artikels werden ruim 16.000 keer gelezen.

De inzet van de BRUZZ-bus op tal van evenementen tijdens de zomer en doorheen het jaar heeft eveneens tot doel gemeenschapsvormend te werken. De promotie die met deze bus is gevoerd, heeft tot een rechtstreekse conversie geleid. Het bereik via Facebook is 17.000 personen. De betrokkenheid op Facebook bedraagt 29.500 personen. Verder hebben 2000 personen zich op de nieuwsbrief ingeschreven, wat het huidig totaal op 12.000 mensen brengt.

Er is tevens de Grote Brusselquiz geweest. Hiermee heeft BRUZZ op het gemeenschapsleven in de hoofdstad gemikt. Wat het bereik betreft, heeft het project bepaalde cijfers opgeleverd. Er is een uitverkochte quizavond georganiseerd met 90 teams van vier personen elk. Dat is al heel wat. Verder hebben ook 4500 online quizzers deelgenomen. Er is een brede interactie op de sociale media geweest. Het bereik van de evenementpagina op Facebook bedraagt 14.500 personen. Dit heeft 390 reacties opgeleverd.

Met Brussel Helpt mobiliseert en sensibiliseert BRUZZ de gemeenschap voor het goede doel. Dit jaar staat Brussel Helpt in het teken van mensen met een handicap. Het lijkt opnieuw een succesvolle editie te worden. Er is een ruime redactionele verslaggeving met betrekking tot het thema. Er is een hele lijst aan evenementen in de stad. Hierbij zal een hartverwarmend bedrag worden ingezameld.

Het bereik en de impact van BRUZZ zal niet enkel door een wervende campagne, maar vooral door de multimediale werking en de gemeenschapsvormende kracht van BRUZZ stijgen. BRUZZ zal de multimediale troef intensief uitspelen door middel van continue verwijzingen van het ene naar het andere medium. Bij de verdere uitbouw van het zogenaamde digitale centrum wordt de positie van het team voor sociale media versterkt.

Tot slot heeft de lancering van het nieuw en eigentijds stadsmagazine in het voorjaar van 2017, met een wekelijkse mix van actualiteit en uitgaanssuggesties in Brussel, als opzet de relevantie van BRUZZ te verhogen. We hebben dit vorige week al kort besproken.

Uiteindelijk is het de bedoeling na te gaan in welke mate BRUZZ bijdraagt tot de gemeenschapsvorming in de hoofdstad. Als gemeenschapsvormende kracht wil BRUZZ de banden met het middenveld, de academische wereld en de politieke overheden versterken. Daar zal het echter niet bij ophouden. Met deze acties en de vernieuwende publicaties en programma’s brengt BRUZZ mensen dichter bij elkaar. BRUZZ verbindt in en rond de stad en rond het Nederlands. Op die manier worden de band tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad gelegd.

In 2017 zal BRUZZ intensief aan een live-beleving werken. Dit zal gebeuren door middel van live-interventies, reporters ter plaatse en uitzendingen op locatie. Tevens zal worden samengewerkt met natuurlijke partners als Muntpunt, het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en VisitBrussels.

De coördinatie zal niet in een losse samenwerkingsvorm verlopen, maar is in handen van een verantwoordelijke die als directeur Strategie en Communicatie werkt. De heer Roppe fungeert als Brussel-expert en als ambassadeur en vertegenwoordiger van BRUZZ. Hij is tevens de tussenpersoon tussen de hoofdredacteur, de heer Van Isacker, en de afdeling Marketing en Sales van het BRUZZ-team.

Ik geloof er sterk in dat BRUZZ zich door middel van al deze acties kan profileren als een netwerk voor de Brusselgebruikers. Dat zijn de Nederlandstalige Brusselaars. We schenken hierbij aandacht aan de studenten, de leerkrachten en de pendelaars. Er is specifiek aandacht voor de Rand rond Brussel, voor de anderstalige Brusselaars en de expats.

Vorig jaar moest veel tegelijkertijd gebeuren. Er zijn zeker al verschillende tandjes bijgestoken. De fijnmazige meting die noodzakelijk is om het hele bereik in kaart te brengen, is nog in opmaak. Er worden op dit vlak de nodige stappen gezet. Dit gebeurt uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden. Gezien het ritme waaraan de voorbije zes maanden op allerlei fronten is gewerkt, verwacht ik dat ook op dit vlak resultaten zullen worden geboekt.

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw toelichting. De cijfergegevens lijken me bijzonder positief. Ik heb hierover een schriftelijke vraag gesteld. U hebt een gedeelte van uw antwoord net herhaald.

Ik maak even de vergelijking met het vroegere Brussel Nieuws. Het aantal unieke bezoekers van de website van BRUZZ bedraagt 5000 mensen per dag. Dit lijkt me een bijzonder goed bereik. Het valt nog af te wachten wat het nieuwe magazine, dat binnen enkele maanden zal worden gelanceerd, met zich zal meebrengen. Ook het aantal toekomstige abonnementen op het nieuwe magazine lijkt me belangrijk.

We moeten niet enkel de Brusselse Vlamingen bereiken, maar ook de Vlamingen in de rest van Vlaanderen. U hebt die vraag al enigszins beantwoord, maar misschien kunt u nog even ingaan op het bereik van de Brusselse Vlamingen, maar ook van de Vlamingen in de rest van het land.

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Minister, ik sluit me graag aan. Ik heb aan u en aan minister Weyts al verschillende keren gezegd dat de samenwerking tussen de Vlaams-Brusselse Media en de regionale media uit de Brusselse Rand nog veel meer een beleidsoptie zou moeten zijn die gestimuleerd wordt door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Tot mijn spijt geraken we niet verder dan een aantal schuchtere pogingen. De Brusselse Vlamingen en de Vlamingen in de Rand zijn zo met elkaar verweven dat we niet veel kansen mogen laten liggen. Ik gun absoluut BRUZZ het succes dat op basis van cijfers en op basis van wat ik zie en hoor bij Brusselse collega's, ook wordt geboekt. Het mag ons wel niet doen vergeten dat er nog meer mogelijkheden zouden moeten kunnen zijn zowel voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel als voor de Vlamingen in Halle-Vilvoorde. Het zou nog fijner zijn als er nog meer structureel wordt samengewerkt, niet alleen nieuws delen maar ook het gemeenschapsgevoel aanwakkeren.

Minister, ziet u nog nieuwe mogelijkheden voor de volgende jaren? Is er bij de redactie en het bestuur van BRUZZ enige actiebereidheid?

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Minister, ik wil me aansluiten bij wat de heer De Ro zegt. BRUZZ is goed bezig. We merken dat er meer aandacht is voor wat er gebeurt in de Rand rond Brussel. Zoals ik bij de bespreking van de beleidsbrief Brussel heb gevraagd, zou ik vandaag ook nog eens willen vragen om de samenwerking met RINGtv en de VRT voort te zetten en nog meer op zoek te gaan naar raakvlakken om er zeker voor te zorgen dat Brussel geen eiland is, om efficiëntiewinsten te boeken en om een vlotte talentdoorstroming mogelijk te maken. Daarbuiten zou ik BRUZZ vooral wat rust willen gunnen. Af en toe moet men het water laten stilstaan zodat alles kan bezinken om het weer helder te krijgen.

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik wil zeker op die laatste zin ingaan. Wij verwachten natuurlijk telkens het onmogelijke van onze partners op het terrein. Dat is goed, maar tegelijk zijn we ook verstandig genoeg om te weten dat een organisatie een bepaalde transformatietijd nodig heeft. De moeilijke elementen van de transformatieperiode liggen gelukkig achter ons. De 'schok 'die enige tijd geleden door Brussel ging, en vooral door de organisatie, is voorbij. Het samenbrengen van de redacties en van de vzw, de organisatiecultuur, de meerwaarde tonen van de samenwerking, het verloop en de opbouw van het personeelsbestand: het zijn zaken die in een tijdspanne van zes maanden tot een jaar redelijk veel energie hebben gevraagd. Dit alles ligt nu achter ons. Ik erken ook dat er sinds de zomer keihard is gewerkt aan bijkomende inspanningen om BRUZZ nog meer op de kaart te zetten door een aantal primeurs te kunnen brengen als een soort van Brussels Belga-agentschap voor de nationale media. Dat is aan het lukken. Het geeft een goede energie op de werkvloer. Het is ook zo dat de scepsis die er bij een deel van het personeel heerste over wat die nieuwe crossmediale samenwerking bij zou brengen, is weggeëbd. De drive op de werkvloer is er. Men ziet wat mogelijk is en men gaat ervoor. Verschillende leden van de commissie hebben er hun appreciatie voor uitgedrukt.

Tegelijk moet men geduld hebben om een aantal dingen te kunnen opbouwen. Ik geef twee elementen om aan te tonen dat BRUZZ met externe partners naar de rest van het land – lees: naar de rest van Vlaanderen – kijkt met als prioriteit de Rand. Ik heb u vorige week gezegd dat de gesprekken met RINGtv, op redactioneel niveau, aan de gang zijn. Ik wil het ook op redactioneel niveau houden omdat het de beste manier is om een duurzame samenwerking tot stand te brengen. Ik geef hun graag voldoende tijd om te onderzoeken hoe een prettige organische samenwerking tot stand kan worden gebracht. Het is mogelijk met wat ik nu weet. Ik ga er niet in detail op in omdat ik de gesprekken die door de professionals op het terrein tussen de redacties in alle rust moeten gebeuren, niet wil hypothekeren. We zullen er nog wel van horen.

BRUZZ wordt nu actief meegenomen door de VRT in bijvoorbeeld de ‘Music for Life’-actie. Brussel wordt als stad opgenomen naast de andere provinciale hoofdsteden. Dit is belangrijker dan we zouden kunnen denken. Het is maar één actie van één zender, Studio Brussel, maar tegelijk wordt die actie ook ingebed in de VRT. BRUZZ wordt een volwaardige partner. Er is wel degelijk een win-winsituatie voor de VRT. De VRT moet geen apart verhaal in Brussel neerzetten want BRUZZ doet dat en krijgt daardoor nationale uitstraling en bekendheid. Dit zijn dus een aantal dingen die tastbaar en concreet zijn of in de pijplijn zitten. We zullen er verder aan werken.

Het moeilijke overgangsjaar heeft een positieve draai gekregen. We zitten nu in een opwindend jaar van vernieuwing, met het stadsmagazine en alle andere elementen die hier zijn vermeld. De uitstraling buiten Brussel moet worden vergroot, en er is de terechte vraag van de heer Vanlouwe over de meetbaarheid van allerlei aspecten. Daar wordt volgend jaar aan gewerkt. Men moet daarvoor de nodige tijd krijgen, want zoiets krijgt men niet op één of twee maand rond. We zitten evenwel op het goede spoor, en daar kunnen we alleen maar verheugd over zijn.

We voeren in feite twee aparte debatten. Hier moeten we ons in de eerste plaats focussen op de betere bekendmaking van BRUZZ. De samenwerking met RINGtv en de VRT is voorwerp van een ander debat, al sluit het wel bij het eerste aan. Ik hoop alleszins dat er wordt gewerkt aan een betere bekendmaking van BRUZZ, zowel bij de Brusselse Vlamingen als bij de Vlamingen buiten Brussel.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.