U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, tijdens het voorjaar hebben we uw en onze conceptnota over de toekomst van de radiosector ten gronde besproken. Er bleek een grote eensgezindheid over de gekozen beleidsopties, getuige de resolutie die unaniem werd goedgekeurd door het parlement.

In juli, net voor het zomerreces, keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed om de beleidskeuzes om te zetten in het Mediadecreet. De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) bracht hierover al advies uit en nu zou ook het advies bij de Raad van State binnen zijn. Maar naast de decretale werkzaamheden moeten er ook nog technische voorbereidingen worden getroffen en moet er een strategie worden ontwikkeld om het digitaliseringsproces – een van de hoofddoelstellingen van het nieuwe beleid – voor te bereiden.

Minister, begin september heeft uw departement een offerte uitgeschreven voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor consultancy in functie van de opmaak en de uitvoering van een trajectplan tot uitrol van DAB+ (digital audio broadcasting) in Vlaanderen. Deze driejarige opdracht omvat zowel het uitwerken van een technisch advies over de optimale samenstelling en inrichting van de beschikbare frequentieblokken in DAB+ alsook de technische begeleiding van de DAB+-uitrol. Maar ook de opmaak en uitvoering van een strategisch-economisch trajectplan behoort tot de opdracht: het samenbrengen van de stakeholders in functie van een industriële consensus omtrent de DAB+-uitrol alsook het uitwerken van een analyse en voorstellen van de nodige incentives en de communicatiecampagnes.

Dat klinkt allemaal vrij technisch, maar het komt erop neer dat we een rondetafelconferentie zouden hebben met de stakeholders, waar het niet alleen gaat over mensen die met radio bezig zijn, maar ook over autobouwers die radio’s in auto’s inbouwen enzovoort.

Opvallend in deze offerte: in punt 1 op pagina 18 bij ‘Opmaak technisch en strategisch plan’ staan enkel 11A, 5A en 5D vermeld als te onderzoeken – huidige en toekomstige – frequentieblokken voor DAB+. Frequentieblok 10 wordt hierbij niet vernoemd. Nochtans werd in uw conceptnota hierover het volgende gezegd: “Tot slot, technisch is het mogelijk om kanaal 10, dat tevens voorkomt in het frequentieplan van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007, en dat aan Norkring werd toegewezen voor DVB-T, op te delen in 4 landelijke DAB+-frequentieblokken (10A, 10B, 10C en 10D).”

Minister, u kondigde hierover trouwens verder onderzoek aan. Dat staat wat verder in de conceptnota: “(…) onderzoeken of het huidige kanaal 10 dat aan Norkring is toegekend voor transmissie van televisieprogramma’s via DVB-T niet kan omgevormd worden tot frequentieblokken voor de transmissie van DAB+.” Dan zitten we bij de radio natuurlijk.

Ook in onze resolutie werd aan de Vlaamse Regering gevraagd om na te gaan wat de maximale capaciteit voor DAB+ is op de frequentieblokken. En ook de SARC vraagt in zijn advies over het nieuwe Mediadecreet heel duidelijk om te onderzoeken of frequentieblok 10 effectief kan worden ingezet voor DAB+ : “De Sectorraad Media herhaalt in dit verband zijn vraag uit het advies van 14 juni 2016 om ook te onderzoeken of het nuttig is om het ongebruikte DVB-T-kanaal 10 om te vormen tot DAB+-frequentieblokken en een deel hiervan te gebruiken voor lokale radio’s.”

Minister, hoeveel geïnteresseerden waren er voor deze opdracht en aan wie werd de opdracht uiteindelijk gegund? Zal de aangekondigde rondetafel met de stakeholders over de digitalisering van de radiosector in Vlaanderen nog dit najaar van start gaan? Waarom werd in de bovenvermelde offerte niet de opdracht opgenomen om te onderzoeken of frequentieblok 10 kan worden gebruikt voor DAB+?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Media, Film en e-Cultuur, publiceerde inderdaad op donderdag 8 september 2016 via het e-tenderingplatform het aankondigingsdossier betreffende een raamovereenkomst voor consultancy in functie van de opmaak en de uitvoering van een trajectplan tot uitrol van DAB+ in Vlaanderen. De uiterste datum voor indiening van de offertes was 3 oktober. De opdracht wordt gegund volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Bij die procedure is een bekendmaking verplicht, waarna de aanbestedende overheid kan onderhandelen met een of meerdere inschrijvers.

De procedure verloopt in de volgende stappen. We stellen eerst het bestek op, we vragen het advies van de Inspectie van Financiën over het bestek aan, en vervolgens wordt het bestek goedgekeurd. Daarna wordt het bekendgemaakt via e-notification, in dit geval was dat op 8 september. Dan volgt het indienen van de offertes na minstens 22 dagen, in dit geval 3 oktober. Vervolgens is er de ontvangst en de opening van de offertes. Die worden vervolgens onderzocht. Dat omvat onder meer het voeren van onderhandelingen, indien gewenst of aangewezen, met één, met meerdere of met alle inschrijvers, en dat in één beweging of in meerdere rondes. Daarna wordt het gunningsverslag opgesteld en wordt er een ontwerp van gunningsbeslissing opgemaakt, dat ook weer een advies van de Inspectie van Financiën behoeft. Ten slotte wordt de gunningsbeslissing ondertekend, met eventueel ook een overeenkomst daaraan verbonden. En dan is er de informatie van de inschrijvers en de wachttermijn, de vastlegging van de middelen en de sluiting van de opdracht.

Momenteel bevindt het dossier zich nog in de fase van het voeren van de onderhandelingen. Ik kan in deze fase om juridische redenen helaas niet verder ingaan op het aantal offertes dat werd ingediend, noch op de concrete inhoud ervan. De opdracht werd dus nog niet gegund. De datum van 10 oktober die in het bestek werd opgegeven voor de gunning, is een indicatieve datum. Ik verwacht wel dat de gunning op korte termijn kan gebeuren.

Uit het bestek blijkt, zoals u zelf opmerkt, dat een van de opdrachten binnen de raamovereenkomst waarvoor momenteel een opdrachtnemer gezocht wordt, bestaat in het uitbouwen van contacten met stakeholders en het zoeken naar industriële consensus om in te zetten op DAB+. Dat betekent dat van de betrokken consultant ten eerste verwacht wordt dat hij/zij contacten opzet met de stakeholders, inclusief stakeholders uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap en eventueel uit de buurlanden. Ten tweede: dat de consultant projectgroepen opstart over onder meer technische aspecten van de uitzendingen, implementatie van DAB+ in voertuigen, het implementatietraject voor de VRT, de distributie van ontvangers en het traject voor campagnes. En ten derde: dat de consultant de verschillende projectgroepen opvolgt en de implementatie van de afspraken binnen de projectgroepen begeleidt.

Wanneer het overleg met de stakeholders precies zal plaatsvinden, zal afhangen van de aanpak van de consultant. Ik wil daar nu niet in detail op vooruitlopen. De uitvoering van de opdracht zal in ieder geval gebeuren in constant overleg met vertegenwoordigers van mijn kabinet en met vertegenwoordigers van de bevoegde administratie. Het precieze traject zal samen met die partijen verder vastgelegd en besproken worden, waarna de uitvoering ervan gebeurt door de opdrachtnemer.

In de conceptnota over het nieuwe radiolandschap heb ik inderdaad aangekondigd dat we zullen onderzoeken of het huidige kanaal 10, dat aan Norkring is toegekend voor transmissie van televisieprogramma’s via DVB-T, kan worden omgevormd tot frequentieblokken voor de transmissie van DAB+ . Hoewel in het bestek frequentieblok 10 niet specifiek wordt genoemd, is onderzoek naar het gebruik van dat blok voor DAB+ wel mogelijk. Het bestek stelt dat de huidige en toekomstige capaciteit voor DAB+ in kaart moet worden gebracht, “inclusief scenario’s voor onder meer het gebruik van frequentieblokken 11A, 5A en 5D en van de frequenties van VRT voor DAB+”. Die formulering impliceert dat alle capaciteit op DAB+ moet worden geïnventariseerd, zonder dat dat beperkt moet blijven tot de blokken 11A, 5A en 5D. Er kunnen perfect nog meer frequentieblokken onderzocht worden. Daarover worden in het bestek geen voorafnames gedaan. Frequentieblok 10 zal wel degelijk in dat verband meegenomen worden.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Bedankt, minister. We kunnen dus stellen dat dit dossier enige vertraging heeft opgelopen. In het bestek stond zeer duidelijk dat de opdracht al gestart had moeten zijn, namelijk op 17 oktober. Over een week gaan we nu niet vallen, maar ik hoop dat die rondetafel toch zeer snel kan starten, aangezien u toch nog aan het onderhandelen bent. Ik zou toch vragen om die rondetafel zo spoedig mogelijk van start te laten gaan, omdat wij er vanuit het parlement op hadden aangedrongen om naar een datum te gaan voor de analoge switch-off. Die zit nu niet met zoveel woorden in het ontwerp van decreet, maar er werd toen gezegd dat we moesten afwachten wat de sectoren en de stakeholders daarover zouden zeggen en dat we de rondetafel moesten afwachten. Maar de rondetafel dreigt nu wel plaats te vinden op het ogenblik dat wij het ontwerp van decreet zullen moeten goedkeuren.

U wilt volgend jaar starten met het vastleggen van de frequenties. Dat is een beetje een spijtige zaak. Ik dacht net op tijd te komen met mijn vraag, maar er zijn dus enkele weken vertraging. Ik hoop dat een en ander de rest niet verder vertraagt van dit zo belangrijke radiodossier, waarin we nu toch eindelijk ook stappen vooruit zetten, in tegenstelling tot de vorige legislatuur, waar dit steeds vooruit werd geschoven. U bent zeer moedig om daar volgend jaar volop werk van te maken. Ik hoop dat de consultant geen stokken in de wielen komt steken door het feit dat het allemaal wat trager op gang komt. Laten we hopen dat er een heel goede uitkomt, die dan zeer snel begint te werken.

Ik heb heel duidelijk gewezen op de frequentieblokken 10. Ik neem aan dat een goede consultant de parlementaire vragen en antwoorden zal lezen en dan zal doorhebben dat we belangrijk vinden dat dit onderzocht wordt.

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Ik wil mevrouw Brouwers bedanken voor het stellen van deze vraag. De digitalisering van het radiolandschap is een van de belangrijkste aspecten die op de tafel liggen. Tegelijkertijd wil ik haar ook bedanken dat ze onderstreept dat er deze legislatuur werk van wordt gemaakt.

Ik wil nog een bezorgdheid uiten. Mevrouw Brouwers verwees al naar een advies van de SARC bij het voorontwerp van decreet. In dat advies werd nogmaals gewezen op de dominante positie van Norkring. Volgens de SARC “rijst de vraag of die positie geen negatieve impact kan of zou hebben op de onderhandelingspositie van omroepen en dus op de toegang tot de rechtvaardige en non-discriminatorische voorwaarden”. Ik verwijs ook naar de resolutie die we over het radiolandschap hebben goedgekeurd op het einde van het vorige parlementaire jaar. Daar werd ook gevraagd een prijsvergelijking te maken van de gehanteerde DAB+-tarieven. Was dit ook deel van de offerte waar mevrouw Brouwers naar verwees? Of zal dit op een andere manier uiting krijgen?

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Zonder in te gaan op de details van dit vrij technische dossier wil ik vanuit de N-VA beklemtonen dat we die overgang van FM naar DAB+ bijzonder belangrijk vinden. De minister heeft ook al een pad uitgestippeld waarbij overleg met alle betrokkenen een grote plaats krijgt. Dat is ook nodig om de operatie rond te krijgen. Het zal hoe dan ook stap voor stap moeten gebeuren. We vinden het wel goed dat er wordt gekeken hoe maximale ruimte beschikbaar kan komen voor dit verhaal. Als de onderzoeken van de mogelijkheden van dat kanaal 10 daartoe kunnen bijdragen, dan kan dat voor ons uiteraard. We wachten af wat er uit de bus komt. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers dat dit zo snel mogelijk moet.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Met betrekking tot de capaciteit voor DAB+ en de verschillende blokken – zowel diegene die nu al in gebruik zijn als diegene die bijkomend vrijgemaakt kunnen worden – zal een deel van de oplossing zijn dat de capaciteit wordt vergroot en dat niet één speler onrechtstreeks een bepaalde positie op de DAB+-markt krijgt. Zoals u weet, is dat ook in de vorige Vlaamse Regering gebeurd. Dat is nu wat lastig omdat een speler een grotere positie heeft dan anderen, maar we zullen het opentrekken. Anderzijds was het wel goed dat de vorige regering deze beslissing heeft genomen, waardoor we al een stukje voorsprong hebben op bijvoorbeeld andere landen of streken in Europa. Er is nog veel werk en we zijn ons bewust van de strakke timing, maar we hebben al een stukje van de DAB+-weg afgelegd.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik roep op om verder geen kostbare tijd meer te verliezen. We zullen hierover bij de bespreking van het ontwerp van decreet verder van gedachten kunnen wisselen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.