U bent hier

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega, het Europees Parlement heeft een nieuw voedingsprogramma goedgekeurd dat de consumptie van groenten, fruit en melk bij kinderen en jongeren op school moet bevorderen. Europa stelt daarvoor vanaf 2017 elk jaar 250 miljoen euro ter beschikking, 150 miljoen euro voor de verdeling van groenten en fruit op school en 100 miljoen euro voor de verdeling van melk. Met het programma willen de lidstaten niet alleen hun kinderen gezonde eetgewoonten aanleren, maar ook lokale producten, biologische landbouw, duurzame voedselproductie en voedselverspilling in de kijker zetten. Het nieuwe programma voegt de bestaande schoolmelk- en schoolfruitprogramma’s samen en versterkt het educatieve luik erachter. Dat laatste is niet onbelangrijk.

De cijfers in verband met de eetgewoonten van Europese kinderen en jongeren zijn alarmerend. Een op de drie kinderen in Europa kampt met overgewicht of is obees. Bij de Vlaamse 6- tot 14-jarigen eet slechts 7 procent de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit, en bij de 12- tot 18-jarigen eet slechts 14 procent van de meisjes en 8 procent van de jongens minstens twee stukken fruit per dag. Het Europees Parlement wil die cijfers opkrikken, en heeft daartoe een nieuw voedingsprogramma goedgekeurd.

In het verleden werd regelmatig kritiek geuit op de doeltreffendheid en het kostenplaatje van de afzonderlijke schoolmelk- en schoolfruitprogramma’s. Europa wilde daarom van de subsidies voor beide één gezamenlijk programma maken. In januari van dit jaar keurde de landbouwcommissie van het Europees Parlement het nieuwe programma al goed.

Het schoolmelkprogramma bestaat al sinds 1977 en het schoolfruitprogramma sinds 2009. In het nieuwe programma werden echter enkele wijzigingen aangebracht. Zo is het budget verhoogd, wordt de steun eerlijker verdeeld tussen de lidstaten en wordt het educatieve luik rond gezonde voedingsgewoonten, lokale voeding, biolandbouw en voedselverspilling uitgebreid. Ook werd een lijst opgesteld met producten die in aanmerking komen voor financiering, om te verzekeren dat prioriteit wordt gegeven aan verse en lokale producten boven bewerkte levensmiddelen.

Nu het Europees Parlement het licht op groen heeft gezet voor het nieuwe programma, moeten de lidstaten zich er nog over uitspreken. De nieuwe regels zouden vanaf 1 augustus 2017 van kracht moeten worden.

Minister, op welke manier wordt deze Europese beslissing in ons land opgevolgd? Zijn er consequenties voor Vlaanderen? Biedt de nieuwe beslissing dezelfde of ruimere mogelijkheden dan voorheen? Zo ja, welke? Moet hierover overleg gebeuren met de minister van Onderwijs?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Meyer, ik zal u waarschijnlijk moeten teleurstellen. De procedure in Europa is nog helemaal niet afgerond. Er is een bespreking geweest en er is een voorstel, maar het klopt dat men schoolmelk en schoolfruit in één programma wil stoppen. Dat juichen we ook toe. Maandag laatsleden is daarover een ontwerptekst besproken op de Europese Raad Landbouw. De landbouwministers hebben dat goedgekeurd, maar nu moet het Europees Parlement daarover definitief stemmen. Het is dus nog afwachten wat daar zal uitkomen. Ook als het is goedgekeurd, moet de Europese Commissie dat nog uitvoeren.

De Europese Commissie wil dit afronden tegen eind dit jaar. Wij zullen pas in de loop van 2017 een duidelijk Europees kader kennen over wat we kunnen doen en wat die steunregeling in de lidstaten kan inhouden. Dat zou dus pas in het schooljaar 2017-2018 van kracht kunnen worden. Het is te vroeg om in te gaan op de consequenties omdat we er nog geen zicht op hebben. Zodra we die gegevens begin 2017 hebben, zullen we met alle betrokken stakeholders verder overleggen. Dat zal in samenspraak met Onderwijs gebeuren. Ook de sectoren fruit, melk en zuivel zullen we daarbij betrekken. We zullen samen met hen een programma uitwerken. Het is wel positief dat beide worden samengevoegd, dat er een visie achter zit om jongeren gezonder te leren consumeren.

De minister van Onderwijs heeft al aangegeven dat ze dit nog meer in het onderwijs wil integreren. Dat kan daar dan ook perfect op aansluiten. Vanaf januari zullen we meer zicht hebben op wat we kunnen doen, en dat zullen we samen uitwerken.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Alle begrip voor uw antwoord, minister, maar ik blijf letterlijk en figuurlijk op mijn honger zitten. Ongetwijfeld is het een ambitieus Europees programma voor meer gezonde voeding en om kinderen en jongeren daarvoor te sensibiliseren. Ik heb begrepen dat we daar te gepasten tijde op zullen terugkomen.

Ik heb daar in het verleden ook vragen over gesteld. Toen was er sprake van een evaluatie van het schoolfruitproject door TNS Dimarso. Die resultaten waren nog niet bekend. Minister, zijn die resultaten ondertussen bekend? Gaan we verder op traject? Wordt dat in die nieuwe regeling afgesproken?

Er was ook sprake van aanpassingen. De resultaten voor het buso waren veelbelovend, maar de lagere scholen zaten in een dalende lijn, vooral in de provincie Antwerpen. Verder lijkt de samenvoeging zeer positief en kunnen we daar een ambitieuze inhoud aan geven.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik heb die resultaten niet bij me. Ik weet ook niet of het ondertussen definitief is afgerond. Ik zal navraag doen over de stand van zaken. We zullen dat uiteraard meenemen in de verdere uitwerking van een nieuwe regeling vanaf januari. Het is de bedoeling dat het effect heeft en het werkt. We hebben er alle belang bij om ook rekening te houden met deze evaluatie en er uit te leren. Ik zal de bijkomende informatie bezorgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.