U bent hier

De heer Amaury Vanderlinden

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dank u wel, plaatsvervangend voorzitter. Het is leuk dat er hier zoveel stagiairs zijn, die dat ook eens van nabij kunnen meemaken. Mijn excuses voor de laattijdigheid, en dank u dat u mijn vraag hebt willen opschuiven.

In september 2012 werd in Opglabbeek de eerste steen gelegd van Sentower Park, een megamanege die het hippisch centrum van Limburg en omstreken zou moeten worden. Dit had een totale kostprijs van 15 miljoen euro. Men kreeg daarvoor 1 miljoen euro strategische investeringssteun van de toenmalige Vlaamse Regering. Reeds kort na de opening bleek echter dat de zaken niet erg goed gingen en dat het domein te koop stond. Dan rijzen er natuurlijk vragen over de eventuele terugbetaling van de overheidssteun. Het management had op dat moment reeds 600.000 euro steun ontvangen: 30 procent bij de start van het project en 30 procent toen het programma voor 60 procent was gerealiseerd. In mei 2015 werd duidelijk dat Sentower officieel was verkocht, en dus in handen is van nieuwe eigenaars. Conform de clausules vastgelegd in dergelijke dossiers, moet ontvangen steun worden terugbetaald als de gesubsidieerde activa binnen de vijf jaar worden verkocht.

Minister, wat is de stand van zaken met betrekking tot de terugvordering van de 600.000 euro steun betaald aan de voormalige eigenaars van Sentower Park? Kunnen we waardevolle lessen trekken uit deze kwestie? Kan dit eventueel worden vermeden in het huidige beleid?

De heer Amaury Vanderlinden

Minister Muyters heeft het woord.

Op 19 september 2011 heeft de vorige Vlaamse Regering aan Sentower Park bvba, thans E.S. Management Bis Bvba genaamd, 1 miljoen euro strategische investeringssteun toegekend voor de realisatie van een investering van 15.585.000 euro in dat paardensportcentrum. Die voorziene investering is grotendeels uitgevoerd. Het park werd geopend op 2 oktober 2013. De eerste en de tweede schijf, samen goed voor 600.000 euro of 60 procent van de totale steun, zijn in februari 2012 en september 2013 uitbetaald. Het project is gerealiseerd door twee vennootschappen, waarbij E.S. Management bvba de rol van patrimoniumvennootschap op zich nam en Sentower Park bvba optrad als exploitatievennootschap. Bij een dergelijke constructie, met een exploitatievennootschap en een patrimoniumvennootschap, wordt de steun altijd toegekend aan de exploitatievennootschap, dus in dit geval aan Sentower.

Mijn administratie heeft intussen vernomen dat, in toepassing van de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen, de procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van de onderneming Sentower Park, dus de exploitatievennootschap, samengevoegd met de onderneming E.S. Management bvba. Er werden gerechtsmandatarissen aangesteld, met als opdracht over te gaan tot de realisatie van het geheel of een deel van die ondernemingen. Omdat de vennootschappen onder de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen niet langer de continuïteit van de onderneming konden waarborgen, werd de exploitatie van het centrum vanaf 1 mei tijdelijk en in afwachting van een definitieve eigendomsoverdracht overgedragen aan Sentobel bvba.

Naar aanleiding van deze informatie heeft het Agentschap Ondernemen de beslissing van de Vlaamse Regering tot vernietiging van de beslissing van 19 september 2011 tot toekenning van strategische investeringssteun en terugvordering van de reeds uitbetaalde schijven aangetekend verstuurd naar Sentower Park, thans genaamd E.S. Management Bis BVBA, en aan de aangestelde gerechtsmandatarissen. Volgens artikel 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 kan de uitbetaalde steun worden teruggevorderd in geval van vervreemding van de gesubsidieerde investeringen binnen de vijf jaar na het beëindigen van de investeringen. Dat is hier het geval, en dus op basis van dit artikel werd beslist om de beslissing van 19 september 2011 tot toekenning van strategische investeringssteun te vernietigen. Sentower Park zal bij effectieve verkoop van de gesubsidieerde investeringen de uitbetaalde schijven moeten terugbetalen. E.S. Management Bis werd dan ook verzocht de som van 600.000 euro onmiddellijk terug te storten op rekening van het Hermesfonds.

Eind augustus vroeg het Agentschap Ondernemen aan de aangestelde gerechtsmandataris op welke datum de notariële verkoopakte werd verleden, wat de bedongen prijs is en wanneer de verschuldigde som van 600.000 euro zal worden overgemaakt. Van de gerechtsmandataris vernam het Agentschap Ondernemen dat de koopakte werd verleden op 26 augustus 2015 en dat de prijs 5.900.000 euro bedroeg, waarvan 5 miljoen euro voor het onroerend goed en het saldo voor roerende activa en goodwill. Van het saldo van 900.000 euro is 400.000 euro betaalbaar op termijn mits vervulling van bepaalde omzetvoorwaarden. De aangestelde gerechtsdeurwaarder heeft aan het Agentschap Ondernemen laten weten dat tegen het einde van de maand van oktober een ontwerp van verdeling van de prijs overgemaakt zal worden, tenminste voor zover dit niet doorkruist wordt door de opening van een faillissementsprocedure. Momenteel is het dus wachten op concreet nieuws over de verdeling van de prijs. Het Agentschap Ondernemen volgt de definitieve afsluiting van dit dossier van zeer nabij op.

Op de beslissing van een private persoon om de gesteunde investeringen kort na de ingebruikname weer van de hand te doen, heeft de Vlaamse overheid geen vat. Dat mag gebeuren. De overheid kan er alleen voor zorgen dat de regels die gelden in geval van vervreemding van de gesubsidieerde activa binnen de geldende termijnen, correct worden toegepast.

Wanneer er voor een onderneming bescherming tegen de schuldeisers wordt aangevraagd, moet dat voor de administratie het signaal zijn om verdere uitbetalingen te blokkeren, en die minstens op te schorten tot wanneer er voldoende klaarheid is. De SIOS-maatregel (strategische investerings- en opleidingssteun) werd vanaf 1 oktober 2013 stopgezet en vervangen door de huidige strategische transformatiesteun. In het huidige systeem worden alleen nog maar investerings- en opleidingsprojecten ondersteund die een innovatieve meerwaarde hebben, de betrokken onderneming ‘transformeren’, zorgen voor een sterke internationalisering van de onderneming en ook verduurzamend werken. Met de huidige criteria zou Sentower niet in aanmerking zijn gekomen voor steun. De wetgeving is veranderd zodat dit in de toekomst niet meer kan.

Mevrouw Sjarie Moyson

Conclusie: de steun die aan Sentower werd toegekend, is teruggevorderd omdat ze niet meer voldeden aan de voorwaarden. De gesteunde investering werd vervreemd. De wetgeving werd reeds gewijzigd en een investering als die van Sentower zal nu niet meer in aanmerking komen voor steun.

De heer Amaury Vanderlinden

De heer Gryffroy heeft het woord.

Het is toch een vrij ingewikkelde constructie door de vervreemding en de WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen). Het is goed om te horen dat Sentower Park met de nieuwe criteria niet meer in aanmerking zou komen.

Klopt het dat de overheid nog steeds geld kan verliezen? Blijft het probleem van de vervreemding en de WCO bestaan?

Stel, een bedrijf voldoet aan de nieuwe criteria: innovatief en transformant zijn enzovoort. Dat bedrijf vraagt om investeringssteun, komt dan in moeilijkheden, in een WCO-situatie dus, of het vervreemdt het kapitaal door verkoop van de activa, is de overheid dan het slachtoffer? De overheid is geen prioritaire schuldeiser dan?

De heer Amaury Vanderlinden

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

We hebben hier in het verleden al vragen over gesteld, sommige zijn hier behandeld, andere niet. Dat is een apart verhaal.

Bij het eerste debat hieromtrent hingen het faillissement en de overname nog wat in de lucht. Er is op dit vlak op dit moment toch wat klaarheid gekomen. De correcte stappen ten aanzien van het bedrijf zijn gezet inzake terugvordering. Toen was er wat twijfel: hoe concreet is vervreemding en hoe kan dat gebeuren? Intussen is ook dat uitgeklaard. Men heeft niet gekozen voor overname van aandelen en dergelijke. Er is geopteerd voor een verkoop.

Ik moet de heer Gryffroy bijtreden. De criteria voor de toekenning zijn gewijzigd en verscherpt, ze hebben meer focus en een andere focus gekregen. Wij kunnen hier niet de faillissementswetgeving veranderen die de ranking van schuldeisers bepaalt. Dat is ook niet de vraag, denke ik. De vraag is: hebben we in de gewijzigde regelgeving de garantie ingeschreven dat zulke constructies verhindert? Ik denk aan een bedrijf dat na x tijd wordt overgenomen en al dan niet gewild in problemen van continuïteit komt. Beschouwen we dat als misbruik van de maatregel? Treden we daar dan tegen op? Gaan we dan terugvorderen?

De flou artistique van verkoop versus overname en dergelijke moet verdwijnen, als er klaarblijkelijk misbruik in het spel is. Bij problemen inzake faillissement, faling en continuïteit moeten we de procedure die vandaag gevolgd is, opstarten.

De heer Amaury Vanderlinden

Minister Muyters heeft het woord.

Ik moet niet veel meer naar voren brengen. Een faillissement voorkomen is natuurlijk ideaal, maar als er een faillissement en WCO-bescherming zijn, gelden die regels. Laat ons hopen dat dat niet gebeurt, maar met onze IWT-steun (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) kan dat bijvoorbeeld ook gebeuren. Als we steun gegeven hebben en het bedrijf gaat daarna failliet, dan is dat heel erg en heel spijtig, maar dat is nu eenmaal ondernemerschap. Dat kan gebeuren. We hebben dan zeker geen prioriteit. Dat is ook niet wenselijk op dat moment.

Ook in de nieuwe wetgeving is de vervreemding ingeschreven. Er zijn punten die we niet kunnen aanpassen, en dat is ook niet altijd wenselijk. Bij een bedrijf is sprake van aandelen, die zijn vrij verhandelbaar, en moeten zelfs niet worden aangegeven.

Als u uw aandelen verkoopt aan een collega, dan blijft dat bedrijf bestaan. Dat wordt niet beschouwd als een vervreemding. Je kunt daar niet op ingrijpen, want er is zelfs geen verplichting om de wijziging van aandeelhouders zomaar door te geven. We moeten de bestaande wetgeving respecteren. Maar als er echt sprake is van een vervreemding, zoals hier het geval is, dat het wordt verkocht, dan zit je in een situatie dat je effectief die terugvordering kunt doen. Wat hier is gebeurd, is duidelijk. We vorderen het terug.

De heer Amaury Vanderlinden

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, uw antwoord is correct. Er zijn een aantal regels die moeten worden gevolgd. Je kunt daar niet zomaar tussen fietsen. Het moet een boodschap zijn – ook naar diegenen die het dossier moeten controleren – dat men op voorhand uiteraard de financiële parameters moet bekijken. Zeker is men nooit, maar men moet op voorhand toch kunnen uitmaken dat het plan dat wordt neergelegd, ook financieel correct is, waardoor de steun die gegeven wordt, ook inderdaad de financiële stimulans moet zijn om verder te kunnen groeien en niet verder te krimpen.

De heer Amaury Vanderlinden

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Matthias Diependaele aan minister Philippe Muyters
160 (2015-2016)
van Ann Brusseel aan minister Philippe Muyters
167 (2015-2016)
Externe sprekers
Amaury Vanderlinden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.