U bent hier

Commissievergadering

donderdag 17 september 2015, 14.00u

Voorzitter
van Bart Caron aan minister Sven Gatz
2873 (2014-2015)
De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron (Groen)

Voorzitter, collega’s, minister, dit lijkt een zeer particuliere vraag. Dat is het niet, hoor. Dit is de enige cocommunautaire instelling die we hebben in dit land en waar de Vlaamse Gemeenschap in participeert. Het is een toch niet onbelangrijke instelling, die daarenboven een halve erfenis van de openbare omroep is. Het is een cultuurhuis dat door de twee gemeenschappen, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Elsene samen wordt bestuurd. Het is een unieke communautaire constructie. Hoe sterk ze is of hoe goed ze standhoudt, dat laat ik in het midden. In dit geval zijn er echter geen rozen zonder doornen: het is een zeer moeilijk dossier.

Naast de subsidies van de actoren die ik heb genoemd, ontvangt Flagey ook jaarlijks subsidies van de Nationale Loterij, niet uit de Vlaamse delen, maar uit de federale pot. Daar staat het op de lijst met BOZAR, het museum in Tervuren enzovoort. Vorige week heeft de ministerraad een KB behandeld dat de jaarlijkse subsidies van de Nationale Loterij vastlegt. Op de lijst staat er voor Flagey een subsidie voor 2015 van 156.961 euro, terwijl het nu boven de 300.000 euro zit. Die loterijsteun wordt dus verminderd met 188.000 euro. U weet ook dat dit voor een cultuurhuis een fiks bedrag voor de werking is. Het is dus niet de Vlaamse of de Franse Gemeenschap die zijn engagement niet nakomt, gelukkig maar. Het is de federale overheid. Ik weet het, dat zijn die typische verhalen van de loterij, met altijd van die potjes om accidenten op te lossen en gaten dicht te rijden, maar het is wel jammer dat dit gebeurt.

Minister, ik weet ook dat dit uw politieke verantwoordelijkheid niet is, maar dit gebeurt zonder overleg met de actoren, met het huis zelf, en het lijkt me een belangrijk effect te hebben op de gemeenschappen, en dus ook op de Vlaamse Gemeenschap. Na een aantal moeilijke startjaren is het huis momenteel vrij gezond, en heeft het een goede werking, goed afgebakend van pakweg BOZAR. Het is ook het huis waarin onze eigen Brussels Philharmonic resideert. Ook het Brussels Jazz Orchestra (BJO) is er thuis. Kortom, het is een heel belangrijke culturele instelling, die dus plots 188.000 euro verliest en waarvan we medebeheerder zijn.

Minister, bent u, niet in eerste instantie als beleidsmaker, maar als medebestuurder van het huis, op de hoogte van dat probleem? Ondertussen wel, denk ik. Had u hierover al overleg met de andere subsidiërende overheden, dus de Franse Gemeenschap, Elsene en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en met de Nationale Loterij, of met Flagey? Kon deze situatie niet worden voorzien, zodat de maatregel niet bruusk moest worden doorgevoerd? Ze wordt nu doorgevoerd. Om eerlijk te zijn, in het huis wist men dat van begin juli, en het gaat over het begrotingsjaar 2015. Drie vierde van het jaar is om en nu krijgt men het nieuws dat men 188.000 euro minder krijgt.

Ik weet dat mijn laatste vraag eigenlijk niet goed is ingeleid in mijn tekst. Er wordt iets gesuggereerd. Hoe moet het dan verder? Is dat dan de verantwoordelijkheid van de gemeenschappen? Ik heb het KB en de bijhorende brief van minister Jamar nog even nagelezen. Er wordt op geen enkele manier gesuggereerd dat u dat zou moeten overnemen of zo, maar voor het huis moet er wel een oplossing komen. Kunt u ook uw invloed als minister aanwenden in de relatie met andere gemeenschappen, opdat ook de Nationale Loterij en de federale overheid hun verantwoordelijkheid zouden nemen?

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Ik wil me heel graag aansluiten bij collega Caron. Het probleem is me ook ter ore gekomen. De heer Caron zei het al: Flagey is een financieel gezonde organisatie. Dit is een bijna eenzijdige beslissing, zelfs niet van de Nationale Loterij, maar van de federale overheid. Het lijkt me belangrijk om dat duidelijke onderscheid te maken. Het is de federale overheid die die beslissing heeft genomen. Dit is ook een huis waarin de Vlaamse overheid heel wat centjes stopt. Door een unilaterale beslissing van een andere overheid komt de goede werking toch wel in het gedrang.

In die zin wil ik er mee voor pleiten dat u er, daar waar mogelijk, voor zorgt dat er op een of andere manier een oplossing komt.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

De situatie is al geschetst, ik zal ze dan ook niet herhalen. De Federale Regering heeft een beslissing genomen. We kunnen enigszins begrijpen dat federale middelen naar federale instellingen moeten gaan, maar het gaat ons in dit geval meer over de manier waarop dat gebeurt. In juli of augustus, toen bijna twee derde van het jaar was verstreken, werd beslist dat de middelen worden gehalveerd en volgend jaar op nul worden gebracht. Mijn vraag is of dat niet vroeger kon worden meegedeeld en of dat niet in fases kan gebeuren. Maar dat zijn natuurlijk vragen die aan de federale overheid moeten worden gesteld. De vraag die ik hier wil stellen, is: wat nu? Wat moeten we leren uit wat er de afgelopen weken is gebeurd?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Dit probleem werd eind augustus aan mijn kabinet gesignaleerd door de directie van Flagey. De directie van Flagey werd hierover zelf pas kort daarvoor via een brief van de bevoegde federale minister, de heer Jamar, geïnformeerd. Concreet gaat het voor 2015 om een verlaging van de subsidie vanuit de Nationale Loterij van 345.000 euro in 2014 naar 158.000 euro in 2015 en om een stopzetting van de subsidiëring vanaf 2016. Naast de drastische daling in de subsidiëring op zich, stelt het tijdstip van de beslissing – twee derde van het jaar is al voorbij – het huis Flagey inderdaad voor een bijzonder moeilijk probleem.

We hebben daarom met de betrokken overheden een overleg gepland op 28 september. We hebben ook al meermaals contact gehad met Flagey om een duidelijk beeld te krijgen van de motivering achter de beslissing van de Nationale Loterij en over de impact ervan op de werking van Flagey.

Ik ben uiteraard ook verbaasd over de abrupte manier waarop deze beslissing werd doorgevoerd. Vanzelfsprekend was een gefaseerde aanpak die ruim op voorhand werd gecommuniceerd, in dit geval aangeraden geweest en had dit Flagey de gelegenheid gegeven om naar oplossingen te zoeken.

Over de intentie van de Nationale Loterij en van de Federale Regering om de Flagey-subsidie drastisch te verlagen was ik niet op de hoogte. Er konden dus ook geen voorafgaande maatregelen worden genomen.

Het is nu nog te vroeg om over termijnen te spreken. Op het overleg van eind september met de andere overheden zal worden bekeken welke stappen kunnen worden gezet om deze voor Flagey onverwachte tegenvaller zo goed mogelijk op te vangen. Meer kan ik daar voorlopig niet over kwijt omdat ik het gesprek met de andere overheden alle kansen wil geven. Maar ik ben me wel bewust van de ernst van de situatie, zowel voor dit jaar als voor volgend jaar. We zoeken dan ook naar oplossingen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron (Groen)

Ik ben nieuwsgierig wat er uit de bus zal komen. Dit is pas een drastische manier van beleid voeren.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.