U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de rekeningen van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2014.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Claes, secretaris, heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Vandaag worden de rekeningen 2014 van het Vlaams Parlement en van de drie paraparlementaire instellingen (PPI’s) ter goedkeuring aan de plenaire vergadering voorgelegd. De rekeningen werden gecontroleerd door het Rekenhof en goedgekeurd door het Bureau op 8 juni 2015 en worden nu ter goedkeuring aan de plenaire vergadering voorgelegd.

Ik geef een korte toelichting bij de rekening 2014. Eerst komen de budgettaire afsluiting, ontvangsten en uitgaven aan bod. In 2014 werden voor 106,8 miljoen euro aan ontvangsten geboekt waarbij de dotatie vanuit de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van 91,5 miljoen euro de belangrijkste was. De overige ontvangsten zijn goed voor 15,3 miljoen euro en zijn vooral terugbetalingen van andere assemblees, inkomsten uit de verhuur van zalen en van De Daktuin, terugname van reserves en een overgedragen overschot van vorig boekjaar.

De totale uitgaven aangerekend op de begroting 2014 bedroegen 103 miljoen euro: vergoedingen aan de leden en salaris van het politiek personeel en personeel van het Algemeen Secretariaat voor 63 miljoen euro; andere bedrijfskosten zoals diensten en diverse goederen, dotaties aan politieke partijen, fracties, PPI’s voor 36,3 miljoen euro; en investeringen voor 3,6 miljoen euro.

Dit resulteert, zonder rekening te houden met overdrachten tussen begrotingsjaren, in een positief saldo van 3,8 miljoen euro. Na verrekening van de overdrachten van 1,2 miljoen euro en van de middelen van 2 miljoen euro die worden aangewend voor de financiering van de begroting 2015, bedraagt het te bestemmen resultaat iets meer dan 3 miljoen euro. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de onbestemde reserves die de komende jaren worden aangewend voor de financiering van de begroting van het Vlaams Parlement. De bestemde reserves evolueren hierdoor naar 13,7 miljoen euro.

Het economisch resultaat van het Vlaams Parlement over het boekjaar 2014 was negatief en bedroeg 2,9 miljoen euro. Het parlementair stuk voorziet in een gedetailleerde bespreking en samenstelling van het economisch resultaat. Het balanstotaal op 31 december 2014 bedroeg 195,7 miljoen euro en was hiermee 1,6 miljoen euro hoger dan eind 2013. De balans en de resultatenrekening zijn opgenomen als bijlage bij het parlementair stuk bij de rekening 2014.

Ik verzoek de plenaire vergadering de rekening 2014 van het Vlaams Parlement goed te keuren.

Vandaag worden tevens de rekeningen 2014 van de PPI’s voorgelegd: de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut, zoals genoteerd in de oprichtingsdecreten van deze instellingen. De stukken werden bezorgd en in naam van die instellingen verzoek ik u de rekeningen 2014 goed te keuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de rekeningen van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2014 eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2015

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.