U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking en voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Yasmine Kherbache houdende praktijktesten.

Dit voorstel van decreet werd door de commissie verworpen.

Bij mail van 7 juli 2015 hebben de heer Bart Van Malderen en mevrouw Yasmine Kherbache verzocht dit op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform de artikelen 62, punt 3, en 68, punt 8, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Mevrouw Kherbache heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Mevrouw Yasmine Kherbache (sp·a)

Voorzitter, ik wil kort toelichten waarom ik het zo belangrijk vind dat we de praktijktesten hier bespreken. Keer op keer, als discriminatie via onderzoek naar boven komt en er nogmaals en keer op keer wordt aangetoond hoe groot het probleem is, hoor je veel verontwaardiging – en terecht. Dan hoor je in het parlement ook heel vaak het engagement om nu echt krachtdadig discriminatie aan te pakken. Dat is goed.

Maar, collega’s, laten we dan effectief stappen vooruit zetten. Willen we discriminatie effectief aanpakken, moeten we beginnen bij de eerste stap: discriminatie objectief  vaststellen. Dat is het grote probleem. Alle onderzoeken geven dat ook aan. Voor de paasvakantie is er al een discussie gevoerd in de plenaire vergadering. Toen heb ik het voorstel van de praktijktesten al op tafel gelegd. Minister Muyters heeft toen gezegd dat hij het juridisch zou laten onderzoeken. Ik werd bovendien gesterkt door de zeer forse uitspraken van de heer Somers, die aangaf dat praktijktesten georganiseerd door de overheid een absoluut sluitstuk zijn van een effectieve bestrijding van discriminatie.

Er is dus een juridisch onderzoek geweest en een heel omstandige juridische analyse, die bevestigt dat Vlaanderen bevoegd is voor het organiseren van praktijktesten en dat het aangewezen is dat het door de overheid gebeurt omdat die praktijktesten dan volgens de regels van de kunst worden georganiseerd. Kortom, het voorstel van decreet dat op tafel ligt, beantwoordt aan alle juridische voorwaarden die het juridische advies aangeeft. Het is de eerste en enige stap om effectief discriminatie te bestrijden. Resoluties zullen geen soelaas bieden en alleen maar verdere frustratie organiseren.

De voorzitter

Even voor de duidelijkheid: naast dit voorstel van decreet zijn er nog twee voorstellen van resolutie ingediend. Het eerste voorstel van resolutie is ingediend door Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond. Het tweede voorstel van resolutie is ingediend door Imade Annouri en Björn Rzoska betreffende de invoering van praktijktesten in het kader van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Eigenlijk horen die drie dingen bij elkaar. Dat betekent dat we er ons ten eerste over moeten uitspreken of u ermee akkoord gaat dat we dat allemaal vandaag behandelen. We zouden dat dan deze voormiddag doen. Ten tweede is het voorstel van resolutie van Jan Hofkens gekend, maar moet het voorstel van resolutie van Imade Annouri en Björn Rzoska nog worden rondgedeeld. Dat betekent dat we de vergadering schorsen zolang het niet is rondgedeeld.

Is het parlement het ermee eens dat we het voorstel van decreet over de praktijktesten bespreken, en dat we dat samen met de voorstellen van resolutie doen? Ik weet niet wie het voorstel van resolutie van Jan Hofkens gaat toelichten?

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Wij zijn het ermee eens om die drie samen te behandelen, maar niet vandaag. (Opmerkingen van de heer Herman De Croo)

Ik ben blij dat Herman er is om dat uit te rekenen.

De voorzitter

U vroeg daarnet de spoedbehandeling van het voorstel van resolutie, maar nu zegt u: “Niet vandaag.”?

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

De vraag was om het samen te behandelen, om die drie als één geheel te bespreken. Maar niet vandaag.

Er is nog geen verslag van de hoorzittingen. We hebben hier heel veel tijd in gestoken. De commissie Economie heeft hier uitgebreid over gedebatteerd. (Opmerkingen)

Het verslag is dan toch heel laat toegekomen. (Opmerkingen)

Gisteren blijkbaar. Maar dan hebben we toch nog tijd nodig om dat verder te bekijken.

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord.

De heer Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, ik sluit me daar volkomen bij aan. De problematiek is heel ernstig. Wij moeten daar ten gronde aan werken. Er zijn op twee verschillende data hoorzittingen geweest in dit parlement. Als het verslag van die hoorzittingen pas gisterenavond toekomt, is het niet ernstig om dat vandaag met hoogdringendheid te moeten behandelen. Die problematiek zal ons parlement de volgende jaren en maanden hopelijk nog heel veel bezighouden. Wij zullen ons nog heel veel engageren. Wij moeten die zaak op een ernstige manier behandelen, niet nu op een drafje. Wij stellen dus voor om dat gezamenlijk te behandelen: het voorstel van decreet en de verschillende voorstellen van resolutie. Maar niet nu bij hoogdringendheid.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, collega’s, het voorstel van mevrouw Kherbache werd wel degelijk grondig besproken in de commissie. Ik zie niet in waarom dat nu niet kan worden voortgezet in de plenaire vergadering. Daarnet wilde men nog een aantal voorstellen van resolutie aan de agenda toevoegen, bij hoogdringendheid, luidde daarnet de argumentatie. (Opmerkingen)

En nu wilt u dat voorstel van resolutie er opnieuw af halen. Dat is dan toch in tegenspraak met die hoogdringendheid. Aan de ernst waarmee wij het debat willen voeren, kan zeker niet worden getwijfeld, gelet ook op de bespreking in de commissie.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik wil de heer Vandenbroucke op dat punt versterken. Het werd besproken in de commissie. Ons voorstel van resolutie, dat we vandaag bij hoogdringendheid aan de agenda willen toevoegen, is een uitloper van wat er werd besproken in de commissie. Uw voorstel om de drie samen te nemen, lijkt mij een zeer goed voorstel.

De voorzitter

Ik krijg hier tegenstrijdige signalen. Ik vat eens samen. We zullen ons eerst uitspreken over het al dan niet behandelen van het voorstel van decreet van mevrouw Kherbache. Als ik het goed begrijp, wordt voor het voorstel van resolutie van de heer Hofkens en anderen vandaag niet langer de spoedbehandeling gevraagd. We moeten ons dan wel nog uitspreken over het voorstel tot spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van de heren Annouri en Rzoska.

Als ik het dus goed begrepen heb, wordt het voorstel tot spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van de meerderheid ingetrokken, en wordt dat voorstel van resolutie naar een latere datum verwezen? (Instemming bij de heren Matthias Diependaele en Bart Somers)

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking van het voorstel van decreet van mevrouw Kherbache, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Dat is duidelijk. De bespreking wordt niet aangevat.

Het voorstel tot spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van de heer Hofkens en anderen wordt ingetrokken? (Instemming bij de heren Matthias Diependaele en Bart Somers)

We wachten om ons uit te spreken over het voorstel tot spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van de heren Annouri en Rzoska tot wanneer de tekst is rondgedeeld. Daarom schors ik even de vergadering.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.