U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, ik zou graag de amendementen nrs. 7 en 9 even toelichten. Ze gaan over eenzelfde onderwerp. Het is namelijk zo dat het ontwerp niet bepaalt in welke categorie elektrische vrachtwagens zullen terechtkomen. Minister, ik heb gemerkt dat de Brusselse Regering daarover een amendement op haar ontwerp van decreet heeft aangenomen, en volgens mij is dit ook een probleem bij het voorliggende ontwerp.

Als we niet expliciet vastleggen dat elektrische vrachtwagens behoren tot de meest milieuvriendelijke categorie, namelijk Euro VI, dan dreigen die terecht te komen in de overige Euro-emissieklassen, met als gevolg dat ze het hoogste tarief moeten betalen. Dat zou natuurlijk bijzonder vreemd zijn, aangezien het over de meest milieuvriendelijke voertuigen gaat. Nu, heel veel elektrische vrachtwagens rijden er niet over onze wegen, maar er zijn er wel: denk bijvoorbeeld aan CityDepot en dergelijke meer. Er zijn steeds meer distributiebedrijven in een stedelijke context die dat doen, en die ook onderdelen van het betolde netwerk gebruiken. Collega’s, daarom stel ik voor dat u die twee amendementen zou steunen.

De voorzitter

Wilt u de twee andere amendementen ook nog toelichten?

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Heel kort. Het gaat over de amendementen nrs. 8 en 10. Een van de cruciale punten van de kilometerheffing voor vrachtwagens is dat ze ook milieusturend wil zijn. Ze heeft de ambitie de vrachtwagenvloot te vergroenen. Die vergroening wordt natuurlijk vertraagd als men de Euro V-klasse en de Euro VI-klasse nog gedurende twee jaar op eenzelfde manier behandelt. Wat zal er dan gebeuren? Dan zal men op de tweedehandsmarkt op zoek gaan naar de vrachtwagens van Euro V die net werden afgeschreven, om zo lang mogelijk van een lagere tarief te kunnen genieten, in plaats van diegenen te belonen die zo snel mogelijk Euro VI-vrachtwagens kopen, zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland het geval is.

Mijn laatste amendement gaat over de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtwagens. De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) heeft ter zake een advies geschreven. Hij stelt voor die opbrengsten aan te wenden voor investeringen in mobiliteit en infrastructuur voor alle vervoersmodi, dus zowel voor het personen- als voor het goederenvervoer. Als u een gedeelte daarvan inderdaad inzet voor een duurzamer personenvervoer, dan doet u diegenen die voor die opbrengst zorgen, ook een plezier. Dat zijn de mensen die de weg echt nodig hebben, voor wie tijd geld is. Ze hebben er alle belang bij dat ook in het personenvervoer zo veel mogelijk mensen van de weg gaan en een alternatief kunnen nemen: vandaar ons voorstel om het advies van de MORA te volgen en een gedeelte van de opbrengst ook te investeren in duurzame alternatieven qua personenvervoer.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 7, van de heer Vandenbroucke, op artikel 11.

Stemming nr. 35

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 11.

Stemming nr. 36

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  23 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 11 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 8, van de heer Vandenbroucke, op artikel 19.

Stemming nr. 37

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 9, van de heer Vandenbroucke, op artikel 19.

Zelfde stemming als stemming nr. 37? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 19.

Stemming nr. 38

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  23 leden hebben neen geantwoord. 

Artikel 19 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 10, van de heer Vandenbroucke, tot invoeging van een artikel 43/1.

Stemming nr. 39

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 40

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft neen geantwoord;
  22 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik heb mij onthouden om te kunnen zeggen dat ik bij de eerdere stemming daarstraks over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord in verband met de invoering van de kilometerheffing, werd afgeleid door mijn buurvrouw, waardoor ik voor het ontwerp van decreet heb gestemd, en dat was absoluut niet de bedoeling. Bij dezen is dat rechtgezet.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.