U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, ik betwijfel het of sommige leden van dit halfrond – en het is geen waardeoordeel – alles hebben gelezen. Jullie hebben daarnet vlotjes investeringssubsidies voor het VIPA, voor de rusthuizen weggestemd. Ik hoop dat jullie allemaal beseffen dat jullie minister Vandeurzen de mogelijkheid hebben ontnomen om de meest barmhartige situaties, zoals hij ze noemt, op te lossen, ook de commissieleden van Welzijn die ongeveer wekelijks komen klagen dat er iets moet gebeuren.

Het amendement dat wij voorstellen, streeft naar een blokkering van de dagprijzen van de woon- en zorgcentra. De dagprijzen van de WZC’s zijn al meermaals ter sprake gekomen in deze plenaire vergadering. We zijn het er allemaal over eens dat we moeten vermijden dat WZC’s financieel ontoegankelijk worden voor zorgbehoevenden. Temeer daar verschillende directies plannen zouden hebben om hun dagprijs te verhogen tot 60 euro. Dat is ruim meer dan het gemiddeld maandinkomen, en het verschil zou nog groter worden dan vandaag. Maatregelen van deze Vlaamse Regering zijn niet vreemd aan deze nakende prijsstijgingen.

Om te voorkomen dat woon- en zorgcentra, bewoners en hun familie daardoor eventueel buiten verhouding en onrechtvaardig zouden worden getroffen, en dat de facturen vlotjesweg naar hen zouden worden doorgeschoven, worden de dagprijzen in de woon- en zorgcentra met ons voorstel voor één jaar bevroren door middel van een opschorting van de beslissingen over prijsverhogingen door de minister.

De vereenvoudigde procedure gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt eveneens opgeschort. Vlaanderen heeft deze bevoegdheid recent gekregen en de minister kan die bevoegdheid volmondig en gedegen uitvoeren.

We zouden de procedure opschorten voor één jaar in afwachting van een nieuw financieringsmechanisme van de woon- en zorgcentra. De minister heeft aangekondigd dat hij daaraan zal beginnen. Een nieuw financieringsmechanisme moet volgens ons beter rekening houden met de zorgzwaarte en de financiële draagkracht van de bewoners. Iedere zorgbehoevende moet immers kunnen genieten van de zorg die hij of zij nodig heeft en financiële drempels mogen die niet in de weg staan en mogen zeker niet worden verhoogd. Iedereen heeft recht op betaalbare en toegankelijke zorg van een goede kwaliteit. Dat is de doelstelling van dit amendement. Het is ook een aansporing aan de minister en aan de collega’s om tijdig en snel een correct nieuw financieringsmechanisme voor de woon- en zorgcentra uit te werken.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Mijnheer Bertels, u wilt geen waardeoordeel vellen, maar u maakt toch even terloops de opmerking als zouden we de amendementen niet hebben gelezen. Ik kan zelfs zeggen dat we meer hebben gedaan dan dat. We hebben ook uitgerekend op hoeveel meeruitgaven de amendementen van sp.a zouden neerkomen: 223,5 miljoen euro. Dat zijn extra schulden, meeruitgaven, nog meer in het rood. Vandaar dan wij ervoor kiezen om de amendementen van sp.a niet te steunen.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1, van de heren Bertels en Vandenbroucke, tot toevoeging, aan hoofdstuk 7, van een artikel 51/1.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

  96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  25 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 2, van mevrouw Lieten en de heer Vandenbroucke, tot invoeging van een hoofdstuk 10/1, dat bestaat uit een artikel 60/1.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

  90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 18

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  70 leden hebben ja geantwoord;
  25 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

  89 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  23 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.