U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 30 juni 2015, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Mevrouw Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Minister, we staan aan de vooravond van de zomervakantie, en tal van jeugdverenigingen trekken aan de alarmbel over de administratieve overlast die het organiseren van hun zomerkampen met zich meebrengt. In sommige gevallen kruipt er zelfs veertig uur administratieve rompslomp in de organisatie van die jeugdkampen.

Onrealistische kampreglementen en administratieve overlast vragen te veel tijd, luidt de noodkreet. Heel wat leiders en leidsters hebben daardoor te weinig tijd om een goede voorbereiding te maken van hun activiteiten en de inkleding van het kamp. Er wordt ook gewezen naar de zware eisen en de diversiteit van de gemeentelijke reglementen, maar ook naar de nood aan goede communicatie en een goed onthaalbeleid, in plaats van dwingende kampeerreglementen.

Ik ben nog even gaan kijken wat daarover geschreven staat in het regeerakkoord. En dat stelt letterlijk: “De Vlaamse overheid engageert zich om overregulering zoals aangegeven door de jeugdsector aan te pakken.” Daarom heb ik deze zeer concrete vraag aan u, minister. Op welke manier gaat u de overregulering, die vandaag nogmaals door de jeugdsector werd aangekaart, aanpakken, zodat de jeugdwerking meer ruimte krijgt om zich te focussen op de echte kernactiviteiten?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik heb in eerdere antwoorden al vaak gesteld, en ik herhaal het vandaag graag, dat we de overregulering in het algemeen, en in de jeugdsector in het bijzonder, moeten en zullen aanpakken. We hebben daarin nu toch een aantal stappen voorwaarts gezet. U weet dat we met de Vlaamse Regering in blijde verwachting zijn van het jongeren- en kinderrechtenplan, dat we normaal gezien nog voor het reces goedkeuren. De adviezen op basis van het ontwerpplan worden nu ingewacht. Ze zijn bijna allemaal binnen. Ook daarin staat een duidelijke passage die verwijst naar het wegwerken van die overregulering.

Nu, we hoeven niet op het plan zelf te wachten. Ik ben al in gesprek met collega Weyts van Toerisme om binnen het masterplan bivakplaatsen een aantal detailmaatregelen te nemen. We hebben daar nog een beetje tijd voor nodig, maar we gaan dat toch ook niet te ver voor ons uitschuiven. Alles wordt nu in kaart gebracht. In het najaar zal het mogelijk zijn om te zeggen hoe we bepaalde overreguleringen concreet zullen terugdringen.

Dat zal in overleg gebeuren met de gemeenten en de VVSG. We moeten ook in eigen boezem kijken als Vlaamse en wellicht ook als federale overheid. Ik wil er de nadruk op leggen dat de jeugdsector in ons een bondgenoot kan en zal vinden om de regulering terug te dringen. We zullen niet alles kunnen oplossen, maar het moet mogelijk zijn om met een aantal formulieren die nu nog ten onrechte moeten worden ingevuld, volgend jaar het kampvuur aan te steken.

Mevrouw Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Ik ben blij dat u samen met minister Weyts werk wilt maken van het aanpakken van de administratieve rompslomp en van het masterplan bivakplaatsen. Dat is broodnodig. De regulitisbrochure van De Ambrassade drukt ons met de neus op de feiten. Ik ben blij te horen dat u jongeren ademruimte zult geven, want dat hebben ze nodig.

We moeten er wel over waken dat we het kind niet met het badwater weggooien en dat we geen tegenovergesteld effect krijgen. De veiligheid en de gezondheid van de kinderen op kamp moeten overeind blijven. Er moet een gulden middenweg worden gezocht. Overregulering aanpakken? Absoluut wel, maar dat mag niet betekenen dat de essentiële administratieve zaken niet moeten worden geregeld. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

We onderstrepen al lange tijd dat er werk moet worden gemaakt van de administratieve overlast die we aan verenigingen en vrijwilligers opleggen. Er is de regulitisbrochure, maar het is ook een grote bezorgdheid van de jeugdsector op welke manier lokale besturen naar een aantal zaken kijken. Veiligheid moet inderdaad vooropstaan, maar de regulitis moeten we maximaal inkrimpen. Minister, ik wil suggereren dat u ook minister Homans als voogdijminister van lokale besturen aanspreekt om te sensibiliseren. We hebben hele mooie voorbeelden, zoals de gemeente Meeuwen-Gruitrode, waar het lokale bestuur de administratieve aanvragen en afhandelingen oplost voor de jeugdverenigingen. Sensibilisering is hierin ook een belangrijk element.

U spreekt over een masterplan bivakplaatsen. Tijdens de vorige legislatuur hebben we de resolutie Kampplaatsen opgesteld. Daarvoor is de taskforce Jeugdverblijven in het leven geroepen. Die heeft heel mooi werk geleverd. Zal die taskforce de opvolging doen van uw masterplan of welke rol wilt u hun toebedelen in de toekomst?

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Veel jeugdbewegingen in Vlaanderen organiseren kampen in Wallonië. Dat betekent dat we met de oefening in Vlaanderen enkel een deel van het probleem aanpakken. Zie ik dat correct? Zo ja, plant u overleg met de Waalse collega’s om ook daar de overlast aan te pakken?

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

Er is inderdaad een wildgroei aan lokale reglementen, vaak heel verschillend. Het is er niet op verbeterd sinds de laatste keer dat ik op kamp was. Als men in een bos wil spelen, moet dat eerst worden aangevraagd. Als men een kampvuur wil maken, moet het een bepaalde hoogte hebben, naargelang de gemeente. Op de website opkamp.be staan heel wat regels. Voor 17- of 18-jarigen is dat absoluut niet evident. Het probleem van regulitis is groter dan enkel de zomerkampen. De Ambrassade heeft daarover vorig jaar een brochure gemaakt. Hoever staat u met de opvolging van deze brochure?

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Ik sluit me graag aan. Voorbereiding en veiligheid zijn heel belangrijk als je op kamp vertrekt, maar sommige gemeenten gaan er heel ver in. Op sommige kampen moeten er brandveiligheidsplaatsen zijn, bijvoorbeeld. Niet enkel moet je voorbereid zijn voor een eventuele brand, maar je moet er ook voor zorgen dat een wit plakkaat met rode letters van 8 centimeter aangeeft waar dat materiaal staat. Zulke dingen vormen een extra opgave voor lokale jeugdgroepen als ze op kamp vertrekken.

Ik kijk uit naar het masterplan bivakplaatsen. We juichen toe dat het eraan komt. Het is erg nodig. Deze ochtend in de reacties werd er een concreet voorstel gedaan. De heer Bajart had het net over Wallonië. Daar hebben ze een onthaalbeleid, waarbij er een subsidiëring is zodat iemand naar de jeugdbewegingen gaat als ze aankomen op een kamp, met een checklist. Zo wordt er op het moment zelf voor gezorgd dat ze met alles in orde zijn, in plaats van op voorhand een hele lijst door te sturen. Vindt u dat een goed voorstel?

Minister Sven Gatz

Ik had misschien niet gedacht dit te zeggen, maar we kunnen van de Walen nog iets leren. De technische werking van hun decreet is mij nog niet bekend. Ik moet het van naderbij bekijken. We zullen daarover ook contact opnemen met onze Waalse vrienden, mijnheer Bajart.

Het sluit ook aan bij wat u zegt, mevrouw Rombouts. Ik ga nu geen uitspraken doen over mensen extra subsidiëren, mijnheer Annouri. Maar het feit dat bepaalde gemeenten de zorg voor de jeugdkampen wat willen incorporeren, lijkt me een goede piste. Overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is nodig.

Vanmorgen werd een discussie gecreëerd: het is de schuld van de gemeenten, waarop de VVSG erop wees dat er ook veel Vlaamse en federale wetgeving is. Ik wil niet in die val trappen, het is uw schuld, het is onze schuld. Het model waarnaar u verwijst, is waardevol en we moeten eens kijken hoe we de Vlaamse gemeenten ervan kunnen overtuigen om dat mee te nemen. Het is soms meer een geestestoestand dan een grote organisatie.

Mevrouw Soens, ik ben nu aan het kijken in de regulitisbrochure wat de quick wins zijn. Daarna bekijken we waar de afschaffing van bepaalde regelgeving moeilijker wordt en hoe we dat dan doen.

Mevrouw Van Eetvelde, ik deel ook uw opmerking dat we onszelf nog gaan tegenkomen in deze discussie. Iedereen wil altijd van alles afschaffen, maar regels zijn opgelegd met de beste bedoelingen, vaak veiligheidsmaatregelen. Dus we zullen een goed evenwicht moeten vinden. Maar we zijn het erover eens dat de slinger nu wat doorgeslagen is. U mag mij er in het najaar zeker weer op aanspreken, om meer concrete maatregelen te kunnen voorstellen. Het zal in partnerschap met de gemeenten moeten gebeuren. Daar geloof ik sterk in.

Mevrouw Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Nogmaals dank voor uw antwoord, minister. Ik kijk vooral uit naar uw voorstellen in het najaar. Ik volg het zeker op. Onze partij wil die administratieve overlast aanpakken. Ik wil me constructief opstellen om samen met u te werken aan een positief kampbeleid en een positief klimaat voor de jeugdsector. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.