U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het nieuwe convenant 'Visserij Verduurzaamt'
Actuele vraag over de aanpak van de administratieve overlast bij de organisatie van jeugdkampen
Actuele vraag over de mensenrechten in China, naar aanleiding van het recente staatsbezoek
Actuele vraag over de uitrol van niet-bindende toelatingsproeven voor het hoger onderwijs
Actuele vraag over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de aangekondigde hervormingen ter zake
Actuele vraag over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de aangekondigde hervormingen ter zake
Actuele vraag over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de aangekondigde hervormingen ter zake
Actuele vraag over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de aangekondigde hervormingen ter zake
Actuele vraag over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
439 (2014-2015)
Actuele vraag over de integratie van het OCMW in de gemeente
Actuele vraag over Europese investeringen in transportprojecten, in het bijzonder wat de nieuwe sluis in Terneuzen betreft
Actuele vraag over het plaatsgebrek in gemeenschapsinstellingen en het fenomeen van de 'loverboys'
Actuele vraag over het capaciteitstekort voor meisjes in de gesloten instelling in Beernem
Actuele vraag over de informatieplicht van woonzorgcentra inzake levenseindebegeleiding

EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
18-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
Ontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het beheer van het elektronisch toezicht
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds
van de Vlaamse Regering
360 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs
Ontwerp van decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 2.10.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft het openstellen naar feitelijk samenwonenden van de verlaging van de verdeeltaks bij scheiding
Voorstel van decreet houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen
Voorstel van resolutie betreffende de geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (driverless vehicles)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.