U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 juni 2015, 14.00u

Voorzitter
van Güler Turan aan minister Philippe Muyters
400 (2014-2015)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
401 (2014-2015)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
402 (2014-2015)
De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan (sp·a)

Minister, bij uw aantreden als minister van Economie hebt u vrij snel hervormingen aangekondigd wat betreft subsidies voor bedrijven en flankerende maatregelen. Ook de kmo-portefeuille werd genoemd als een van die maatregelen.

De afgelopen maanden hebben wij, parlementsleden, verschillende keren vragen gesteld over de stand van zaken van die hervorming. Gisteren las ik in de krant dat u die hebt toegelicht tijdens een Voka-meeting (Vlaams netwerk van ondernemingen). Op zich is daar niets mis mee. Maar ik had van u minstens verwacht dat u dat tegelijkertijd met het parlement zou hebben gedeeld. Er is grote ongerustheid in de sector. Veel mensen maken daarvan gebruik.

Wat heb ik gelezen in de krant? U zult ons vandaag, nadat u Voka hebt ingelicht, moeten toelichten hoe uw hervorming eruitziet. U zou het reduceren tot twee subsidiekanalen. Dat is goed, want het is voor de ondernemer duidelijker en gemakkelijker om te vinden. Enerzijds maakt u er een afgeslankte kmo-portefeuille van voor advies en opleiding. Anderzijds komt er groeisubsidie – u zult het ons zo dadelijk verduidelijken – voor transformatie, internationalisatie en innovatie.

Wat doet u wel? Bij de eerste opleidingen en adviezen waarvan er vandaag het meest gebruik wordt gemaakt, reduceert u de bijdrage van de overheid tot 30 procent. Dat wil zeggen dat de ondernemer meer zal moeten bijbetalen. Bij de groeisubsidie trekt u het plafond fors omhoog tot 50.000 euro per project. We weten dat er vandaag het meest wordt gebruikgemaakt van opleidingen, vooral door de kleine ondernemingen.

Minister-president, ik heb vandaag zeer duidelijke vragen voor u. Wanneer komt u met uw hervormingen naar het parlement en zult u uitleggen waar u de middelen voor die hervormingen vandaan zult halen?

Hoe zult u de kleine ondernemer vandaag garanderen die die niet de dupe zal worden van deze hervorming en dat die niet minder zal krijgen dan hij vandaag al heeft?

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, misschien moeten we een cursus begrijpend lezen organiseren voor onze parlementsleden. Minister, uit de voorstellen die ik in Het Belang van Limburg heb gelezen, krijg ik de indruk dat net de kleine ondernemer er beter zal uitkomen.

Vandaag is het zo dat er in het hele systeem van Vlaamse steunmaatregelen, in het bijzonder de kmo-portefeuille, overal subsidieplafonds zitten. Men kan een beroep doen op advies, op technologisch advies, internationaal advies. Telkens is dat echter geplafonneerd, tot bijvoorbeeld 2500 euro of 5000 euro. Ik krijg liever 30 procent op een totaal van bijvoorbeeld 10.000 à 15.000 euro, zoals ik in de pers las, dan 50 procent voor opleiding op een totaal van 2500 euro.

Ik heb de indruk dat sommige collega’s alles liever met een zwarte bril zien om toch maar paniek te zaaien.

Minister, in welke mate zult u ervoor zorgen dat die kmo-portefeuille vraaggestuurd is? Vandaag is die veel te veel aanbodgestuurd.

Nogal wat ondernemers klagen over het feit dat, als ze niet tijdig zijn met hun aanvraag en niet tijdig het hele digitale kluwen doorspartelen, ze de subsidie niet krijgen. De cijfers van 2014 bevestigen dat. Gemiddeld trekt een kmo ongeveer 1040 euro, terwijl het maximum op 40.000 euro ligt. Er is dus een enorme onderbenutting. Minister, het is zeer belangrijk dat uw maatregelen op zeer korte termijn worden ingevoerd zodat die steunmaatregelen performanter kunnen worden uitgevoerd.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, ook ik heb Het Belang van Limburg gelezen. (Applaus)

We gaan erop vooruit. Ik heb vorige week in deze zaal nog Limburg als model gebruikt toen het ging over energieleningen. Het is dus ver gekomen. (Opmerkingen)

Ik moet inderdaad Het Belang van Limburg lezen om de goede intenties te leren kennen van onze minister van Economie als het gaat over de vereenvoudiging, de hervorming van een van de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemers en kmo’s. Want, mevrouw Turan, niet alleen het parlement heeft dit nog niet gezien, ook binnen de schoot van de meerderheid hebben we dit nog niet kunnen bespreken. (Opmerkingen)

Zoals daarnet gezegd, kijk ik dus uit naar het concreet uitgewerkte voorstel.

Het gaat om iets belangrijks. De recentste cijfergegevens die ik heb teruggevonden, dateren uit 2013. Er zijn 75.000 aanvragen goedgekeurd. Die dossiers hebben betrekking op de ondersteuning van ondernemers en kmo’s. De ondersteuning slaat op opleidingen en advies bij de groei of doorgroei van de activiteiten. In 65.000 gevallen ging het toen om heel kleine ondernemers en zelfstandigen. Ze krijgen ondersteuning als ze een opleiding volgen of zichzelf bijscholen.

Minister, met een steunpercentage van 50 procent levert dit een relatief beperkte ondersteuning van ongeveer 1000 euro op. Ik heb in het artikel echter ook gelezen dat u dit een amalgaam aan steunmaatregelen vindt. Er zijn 75.000 aanvragen. Geen enkele steunmaatregel bereikt meer ondernemers dan de kmo-portefeuille. Ik vind het dan ook jammer dat u hier zo minnetjes over doet.

Ik vind het tevens belangrijk dat de hervorming die u voorstelt, effectief een verbetering inhoudt. Ik ben blij met elke hervorming en vereenvoudiging. Alles kan zeker beter. Het moet echter vooral voor onze ondernemers en onze kmo’s een verbetering inhouden.

Ik heb het even uitgerekend. Dat is niet zo moeilijk. Als de steun 50 procent bedraagt, komt dit uit op een gemiddelde steun van 1043 euro. Als de steun 30 procent bedraagt, gaat het om 600 euro. Bijgevolg zal elke ondernemer ten gevolge van uw hervorming gemiddeld 400 euro minder steun krijgen. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Minister, hoe zult u de hervorming hertekenen? Wat zult u aan de meerderheid voorleggen om ervoor te zorgen dat dit voor elke ondernemer en elke kmo effectief een verbetering zal inhouden? (Applaus bij CD&V en sp.a)

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, ik ben de eerste om de kmo-portefeuille een goed instrument te noemen. Ten gevolge van het succes van deze maatregel in het verleden zijn hier evenwel andere instrumenten bovenop geplaatst. Hierdoor is een amalgaam van verschillende kokers ontstaan.

Ik heb de ondernemers, de gebruikers van de kmo-portefeuille, gevraagd hoe zij dit ervaren. Het eerste punt is daarnet al naar voren gebracht. De ondernemers vinden het op administratief vlak nog steeds moeilijk. Hierdoor hebben een aantal bedrijven hun subsidies zelfs gemist. Ze hebben de termijnen laten verlopen. Verder hebben heel wat bedrijven gereageerd met de mededeling dat ze eigenlijk niet goed meer weten waar ze nu wat moeten aanvragen. Er zijn verschillende kokers waarin telkens andere plafonds en percentages gelden. Dit is een moeilijkheid die de bedrijven naar voren hebben gebracht.

Mijnheer Ronse, u hebt terecht vermeld dat de maatregel sterk aanbodgericht is geworden. Dit is in het verleden in de commissie ook al regelmatig aan bod gekomen. De aanbieders gaan vlot bij de kmo’s langs om hun diensten aan te bieden. Dit staat los van de wil van de kmo die tot de vaststelling komt dat de kwaliteit moet verbeteren.

Zodra ik dat allemaal had gehoord, heb ik besloten een ontwerp van besluit op te stellen. Ik heb dat ontwerp van besluit bij de Inspectie van Financiën ingediend. Afgelopen maandag heeft Voka me gevraagd wat ik zou doen aan de pijnpunten die Voka bij de kmo’s heeft opgevraagd. Ik heb geantwoord dat ik een ontwerp van besluit had geschreven en bij de Inspectie van Financiën had ingediend. Dat ontwerp van besluit vertrekt naar de Vlaamse Regering en zal uiteraard in het sociaal overleg van een advies worden voorzien. U kent de weg die door een ontwerp van besluit moet worden afgelegd. Ik heb het ontwerp van besluit afgelopen vrijdag getekend. Ik heb maandag een vraag gekregen. Het lijkt me logisch dat ik daar ook een antwoord op heb gegeven.

Ik zal even de principes van mijn voorstel overlopen. Het gaat om een voorstel. De percentages en de maxima kunnen nog wijzigen. De principes draaien om twee grote instrumenten. Het eerste instrument is bedoeld om de kwaliteit van het door een kmo geleverde werk te verbeteren. Het tweede instrument is bedoeld ter ondersteuning van een kmo die een stap vooruit wil zetten en wil groeien.

Wat de kwaliteitsverbetering betreft, zijn er momenteel vier hokjes. Het Agentschap Ondernemen levert ondersteuning voor opleiding, voor coaching enzovoort. Die vier hokjes omvatten ook verschillende percentages en verschillende maxima. Ik wil hier één maximum en één percentage van maken.

De ondersteuning moet vraaggericht verlopen. We bepalen dit door de kmo’s zelf meer te laten betalen. Wie uitdrukkelijk voor een verbetering van de export kiest, kan hiervoor kennis in huis halen. De ondernemer bepaalt zelf wat hij wil doen. Hij is het best geplaatst om te weten op welk vlak de kwaliteit moet verbeteren. Er zullen geen hokjes meer zijn. De tussenschotten zullen wegvallen.

Als je alles wilt inzetten op opleiding, kun je je volledige bedrag aan opleiding geven, en is er dus zeker niet minder maar meer steun die kan worden gegeven. Dat is het eerste punt. Het is de eigen keuze van het bedrijf waarop wordt ingezet en, wat heel belangrijk is, het is vraaggericht, en bedraagt 30 procent. Er is ook administratieve vereenvoudiging. Er is vandaag een stap waarbij je aan de dienstverlener moet bevestigen dat jij die aankoop gaat doen. Die stap halen we ertussenuit, zodat de eerste stap, de aanvraag en de eigen bijdrage storten, ineens kan gebeuren. Daar wordt een enorme versnelling en administratieve vereenvoudiging gerealiseerd. Dat is wat ik voorstel.

Het tweede deel is de kmo-groei. Voor een kmo die wil groeien door een transformatie te doen van wat die doet, door innovatie of door internationaal ondernemen, zijn er vandaag vier instrumenten, drie bij het Agentschap Ondernemen (AO) en één bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Ook daar was het niet altijd gemakkelijk voor de kmo om te weten wat waar moest worden ingediend. We willen ervoor zorgen dat ook daar weer de kmo kan kiezen, namelijk tussen ofwel het kopen van externe consultancy ofwel het doen van een aanwerving in het bedrijf. Voor die beide zaken kan je telkens 25.000 euro steun krijgen op één jaar. Dat is wat ik daar voorstel.

Het totale budget van de kmo-portefeuille is 35,5 miljoen euro. Vandaag is het budget voor die vier instrumenten die bestaan bij het AO en het IWT voor groei, 7 miljoen euro. Ik stel aan de Vlaamse Regering voor om dat bedrag op te trekken naar 10 miljoen euro. De totale steun aan de kmo’s groeit dus met 3 miljoen euro, in één pakket, zoals ik het voorstel aan de Vlaamse Regering.

Ik denk dat ik daarmee inga op de pijnpunten die er waren, waardoor ik ook effectief het antwoord heb gegeven op de vraag van Voka Limburg, namelijk: jullie hebben het nu opgevraagd, wat ga je ermee doen? Ik denk dat je op die manier de kmo’s een beter instrument geeft, dat je ervoor zorgt dat ze een vereenvoudigd instrument hebben en dat ze er zelf voor kunnen zorgen dat ze op die manier effectief de kwaliteitsverhoging of de groei kunnen realiseren zoals zij die zelf kiezen. Dat is minder betuttelend dan in het verleden het geval was.

Ik wil opnieuw afsluiten met te zeggen dat de kmo-portefeuille een van de beste manieren is waarop in het verleden subsidies werden gegeven. Het is misschien een stukje slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Laat mij met deze voorstellen naar de regering gaan zodat we de grandeur die de kmo-portefeuille altijd heeft gehad, kunnen bewaren in de toekomst. (Applaus bij de N-VA en de Open Vld)

Mevrouw Güler Turan (sp·a)

Minister, u krijgt een zeer overtuigend applaus. Dank u wel voor de toelichting. Ik hoef geen lessen te krijgen in begrijpend lezen, zeker niet van wat ik in de krant lees over verklaringen van ministers die eigenlijk geacht zijn die eerst te geven in de parlementen. Ik denk dat heel Vlaanderen wel een lesje kan gebruiken in begrijpend aanhoren van deze meerderheid.

Minister, u komt met een voorstel dat de heer Bothuyne, in alle eerlijkheid, veel beter heeft afgeschoten dan ik dat heb gedaan. Ik heb een vrijblijvende vraag gesteld en collega Bothuyne heeft duidelijk, met cijfers, gezegd: de kleine ondernemer gaat minder krijgen. U hebt die ongerustheid vandaag niet weggenomen. Uw collega van de N-VA had het over paniek zaaien. Ik ben niet degene die paniek zaait, integendeel. Ik ben de eerste geweest die een vraag heeft gesteld om u de kans te geven om te verduidelijken, want de sector en de kleine ondernemer zijn ongerust. De middelen die u van 50 naar 30 procent brengt, zijn immers heel belangrijk voor die mensen.

Ik heb nog een bijkomende vraag. U zegt dat er meer naar de ondernemingen zal gaan. U hebt niet geantwoord op mijn vraag waar die middelen vandaan komen. (Applaus bij sp.a)

Onvoorstelbaar! De zon schijnt, de minister kondigt meer middelen aan en een vereenvoudiging in steunmaatregelen voor kmo’s, en nog steeds slagen bepaalde collega’s erin om enkel negatieve praat uit te kramen! (Applaus bij de N-VA)

Een heel simpel rekensommetje leert mij het volgende, mevrouw Turan. Ik heb een onderneming, ik volg exportadvies, waarvoor de steun vandaag geplafonneerd is via een tussenschot tot 5.000 euro. Wat krijgt u het liefst: 30 procent van een advies dat in totaal 30.000 euro kost, dus 10.000 euro, of 50 procent van een advies dat 30.000 euro kost, maar het is geplafonneerd tot 5.000 euro? Misschien moeten de collega’s inderdaad wat beter leren rekenen. Minister, ik denk dat het belangrijk is.... (Gelach)

Ik heb het dit keer niet over de minister. (Gelach)

Minister, het is belangrijk dat u die maatregelen integreert in een breder kader. Ik vraag me af hoe die twee krachtige maatregelen, die vereenvoudigde kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie, zullen passen in het algemene beleid.

Mijnheer Bothuyne, voorstellen die niet zijn overlegd, komen straks aan bod. Ik heb ook met ontsteltenis gelezen over een zeker M-attest. (Applaus bij de N-VA)

Minister, uw antwoord was verhelderend. Ik kan u steunen bij een aantal zaken. In de vereenvoudiging die u voor ogen hebt, het optrekken van bepaalde plafonds kunnen we u zeker volgen. Daar zitten elementen ter verbetering in, maar we moeten ervoor zorgen dat die hervorming niet ten koste gaat van de kleine ondernemer. 65.000 van de 75.000 aanvragen in 2013 gingen over de hele kleine ondernemer. Zelfstandigen die alleen of met een of twee medewerkers werken, die hebben geen opleidings- of adviesprojecten van 10.000 of 15.000 euro. Die hoeven niet eens de berekening te maken hoeveel het hun extra zal opbrengen. Het zal hun kosten, zoals het nu voorligt. (Applaus bij  CD&V en sp.a)

Dat moeten we dus te allen prijze vermijden, minister. Ik roep u dus op, als u uw voorstel voorlegt aan de meerderheid, dat u daar alvast rekening mee houdt. Wat ons betreft, kan er niet worden bespaard op de ondersteuning van kleine ondernemers en zelfstandigen. (Applaus bij  CD&V en sp.a)

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Minister, de visienota met betrekking tot de fusieoperatie voorziet in een doorlichting van de bestaande instrumenten van zowel het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) als het Agentschap Ondernemen. Hoever staat het daarmee? Hoe wordt dat aangepakt?

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

De heer Wouter Vanbesien (Groen)

Ik heb Het Belang van Limburg niet gelezen. Minister, ik vraag dat u toch via Gazet van Antwerpen zou communiceren in het vervolg. Ik heb wel Kanaal Z bekeken en ik heb een meer algemene vraag over de ondersteuning van het bedrijfsleven. U wilt vereenvoudigen en dat is een goede zaak, al zult u wel moeten bekijken wat nu precies de effecten zijn op alle ondernemingen. Maar ik wil het ook hebben over het totale budget dat gaat naar ondersteuning van het bedrijfsleven. U stelt voor om met 3 miljoen euro te stijgen. De ecologiepremie is van 40 miljoen euro vorig jaar naar 10 miljoen euro dit jaar gegaan. Dat is een daling met 30 miljoen euro.

Toen deze regering aantrad, zei ze dat naast Welzijn een van de domeinen waarin ze absoluut wilde investeren, Economie was. Ze zou er een half miljard euro in investeren. Nu zie ik een vooruitgang op dit front van 3 miljoen euro, maar er was al 30 miljoen euro geschrapt. U pretendeert een investeringsregering te zijn, onder andere in de economie. Waar zitten die investeringen? (Applaus bij Groen en sp.a)

Mijnheer Vanbesien, de ecologiepremie werd niet volledig benut. Het was een onderbenutting die we gemakkelijk konden schrappen binnen die besparing. Steeds meer werd die gebruikt voor dingen die je wettelijk moet realiseren. Daarvoor dient geen ecologiepremie. Dat is om er een stuk bovenop te doen, voor een betere zaak, om de drempel te verlagen om een bepaalde investering te doen. Daarvoor werd die niet meer gebruikt. Dat weet u, maar ik herhaal het nog eens. Gazet van Antwerpen: dat had ik ook gevraagd. Het is bij Het Belang van Limburg gebleven, wat natuurlijk heel belangrijk is.

Inzake de bestaande maatregelen hebben we bij de gebruikers van de kmo-portefeuille gevraagd wat hun knelpunten zijn. Die heb ik daarstraks even toegelicht. Dat is heel belangrijk. Op hetzelfde moment probeer je in het veld zaken te vragen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ideeën getoetst, en daar kwam het vraaggerichte duidelijk aan bod. Als een kmo overtuigd is om te investeren in human resource, in het uittekenen van een competentie- en loopbaanbeleid in het bedrijf, maar daar hulp bij wil, wel, laat die dan zelf beslissen waarvoor ze dat gebruikt.

Mijnheer Bothuyne, ik begrijp uw rekenwerk heel goed. Ik kan ook wel wat rekenen, dat weet iedereen. (Gelach)

De kleine, maar ook de middelgrote ondernemingen moeten van die maatregel gebruik kunnen maken. Dat was al niet meer het geval. Door het plafond van 2500 euro was er bij de middelgrote ondernemingen zelfs geen interesse om het te doen. Het was voor een aantal kmo’s gemiddeld 1000 euro. Laat ons ervoor zorgen dat de kmo die zelf vindt dat ze opleiding moet doen, daarin wil investeren. Wij moeten die kmo daarbij helpen. Dat is onze filosofie daarbij.

Ik heb op de voorstelling bij Voka meteen gezegd dat er een discussie is over de maximale en minimale percentages. Ik heb maar een voorstel gelanceerd. Daar zijn we ook minister voor: om voorstellen te lanceren, zeker als ze passen binnen de begroting. Ik weet niet waar u het haalt dat u zegt niet te begrijpen waar ik het geld zal halen. Ik behoud het geld dat vandaag voorzien is: 35,5 en de 7 miljoen euro, en ik doe er 3 miljoen euro bovenop vanuit de portefeuille van mogelijke extra groei. De heer Vanbesien heeft dat juist gezien. Dat is nog geen 500 miljoen euro. We zitten in een strategie, een filosofie, van vereenvoudiging. Als we extra middelen hebben, zullen ze op de beste manier worden ingezet. Dit hoort daarbij.

Ik heb helemaal niet de indruk dat de kmo ongerust is. De kmo zegt dat ze de subsidies nu door administratieve problemen mist. Het is duidelijk dat die er nu niet zullen zijn. Ik ga ervan uit dat de kmo heel blij is omdat ze morgen niet alleen als kleine kmo, zelfs als zelfstandige, voor opleidingensteun een aanvraag zal indienen, maar misschien ook voor andere zaken zoals human resource of internationaal ondernemen of iets innovatiefs dat ze in de praktijk wil brengen. Dat zal dan mogelijk zijn. Dat komt er in de plaats van alleen maar opleiding, omdat dat duidelijk was. De andere zaken waren niet zo duidelijk meer, dat blijkt uit die bevraging. Ik ben er zeker van dat ze boven het gemiddelde van 1000 euro zullen komen, die er vandaag met de kmo-portefeuille is, zoals wij die naar voren brengen. In elk geval zal het vraaggericht zijn. Ik ben het er helemaal niet mee eens dat de kmo ongerust is.

Ik kan u zeggen dat de reactie van Voka-Limburg op deze maatregelen zeer positief was. Dan bleek toen ik hun antwoordde op de vraag wat ik hierrond ging doen.

Mevrouw Güler Turan (sp·a)

Minister, de ongeruste ondernemers over wie ik het had, zitten niet op de kmo-lezing van Limburg.

Ik ben blij met de administratieve vereenvoudiging. Wat beter kan, moeten we beter doen. U zegt dat we inzetten op het verbeteren van kwaliteit en op doorgroeien. Maar u moet ook blijven inzetten op het verbeteren van kwaliteit. Er zijn vandaag in Vlaanderen meer dan vijfduizend faillissementen. Veel zouden er kunnen worden vermeden door de juiste tools aan de ondernemer te geven. Door nu de subsidies te herleiden van 50 naar 30 procent, gaat u knoeien en gaat u snijden bij de kleine ondernemer die dat nodig heeft, zowel voor zichzelf als voor het personeel.

Minister, ik ben absoluut niet overtuigd. Ga goed luisteren wat de kleine ondernemer vandaag nodig heeft. Hij moet eerst sterk worden om dan te kunnen groeien en innoveren en internationaliseren. Dat zie ik hier vandaag niet. (Applaus bij sp.a)

Minister, de kleine ondernemer heeft vandaag vooral zuurstof nodig. Dat is wat we met de Zweedse coalities op het federale en Vlaamse niveau doen: zuurstof geven aan de kleine ondernemer. (Opmerkingen van de heer Bart Van Malderen)

Inderdaad, mijnheer Van Malderen, op het Vlaamse niveau is door de jaren heen een duivenkoterij aan subsidiemaatregelen voor ondernemers ontstaan, ontwikkeld om te compenseren wat men jarenlang onder jullie bewind op het federale niveau heeft gedaan. U hebt de ondernemers uitgemolken. (Opmerkingen van de heer Bart Van Malderen)

Wij zijn die hele duivenkoterij aan het vereenvoudigen, ‘lean and mean’ aan het maken, zodanig dat de kleine ondernemer er veel meer gebruik van zal maken en meer zuurstof krijgt.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik kijk alvast uit naar de nota die straks ongetwijfeld binnen de meerderheid zal worden besproken.

Wij steunen u in elke hervorming, in elke verbetering, in elke administratieve vereenvoudiging. Wij steunen uw intentie om groei-kmo’s beter te ondersteunen met het optrekken van het plafond, maar het zal en mag niet ten koste gaan van die kleine ondernemers. Het is ontoelaatbaar dat we hen 400 euro minder zuurstof gaan geven.

Collega, dit is geen koterij. Dit is een van de beste steunmaatregelen die de Vlaamse overheid ooit in de markt heeft gezet. Dat zijn de woorden van de minister van Economie en Werk van vandaag, de partijgenoot van collega Ronse die het daarnet over koterij had. Ik vind het jammer dat op die manier een van de belangrijkste steunmaatregelen die Vlaanderen ooit heeft uitgewerkt, in de gracht wordt gereden. Helaas. (Applaus bij CD&V en sp.a)  

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.