U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juni 2015, 14.04u

Voorzitter
van Elke Van den Brandt aan minister Sven Gatz
391 (2014-2015)
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
392 (2014-2015)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
394 (2014-2015)
De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, wat heeft u bezield? Wat heeft u en uw Brusselse collega-minister Pascal Smet bezield om de beslissing te steunen om FM Brussel af te schaffen? Minister, u neemt samen met minister Smet de Brusselaars hun radio af. FM Brussel maakt goede radio, niemand betwijfelt dat. Om het half uur is er nieuws, nieuws dat je nergens anders kunt krijgen, over onze hoofdstad. Maar FM Brussel is veel meer dan die radio, dat is voor heel veel mensen een compagnon de route: je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Heel veel mensen, ook hier in de zaal, hebben de zender in hun autoradio geprogrammeerd. Op ieder evenement, iedere fuif die er is, staat die bus daar, die grote rode iconische bus, die dubbeldekker staat daar. FM Brussel is zo veel meer dan een radio, FM Brussel is Brussel. U neemt de Brusselaars niet alleen hun radio af, u neemt hun een stukje van Brussel af, u neemt hun een stukje van henzelf af.

Collega’s van Open Vld, CD&V en N-VA, in jullie regeerakkoord staat dat we moeten verbinden, gemeenschap moeten vormen. Wel, dat is wat FM Brussel doet. FM Brussel verbindt, doet aan gemeenschapsvorming, brengt Brusselaars samen. Maar niet enkel Brusselaars, ook mensen van buiten Brussel, iedereen maakt er deel van uit, iedereen komt aan het woord, of je in Brussel woont of niet.

Dan krijg je een cynische CEO die gisteren op tv zegt dat ‘dat ding’ buiten Brussel, tot voorbij Mechelen, zelfs niet te horen is. Dan stel je vragen bij die besluitvorming. Vandaag zie je dat het voltallige personeel van de Vlaams-Brusselse Media, zowel de krant, de tv, de radio maar ook de website, vraagt om zijn ontslag. Dat toont aan dat het plan dat voorligt, op zijn zachtst gezegd niet gedragen is. Het is binnengekomen als een bom. Geen hond begrijpt dit.

Minister, mijn vraag is heel duidelijk: zult u de beslissing om FM Brussel af te schaffen, terugdraaien en garandeert u het voortbestaan van de andere media, tvbrussel, Brussel Deze Week, Agenda en de website?

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, er gaat een schok door Brussel, een schok door Nederlandstalig Brussel, door de aankondiging gisteren van het ophouden van FM Brussel, en niet zomaar binnen een aantal jaren, maar al binnen enkele weken, namelijk al op 1 juli eerstkomend.

Minister, mijn vraag aan u luidt: op welke basis heeft de raad van bestuur beslist om op te houden met FM Brussel op 1 juli? Tweede vraag is: wat vindt u van de houding van de CEO die zes ontslagen aankondigt bij een groep van mensen, maar nog niet meteen de namen daarbij zegt, waardoor tientallen mensen de voorbije nacht en de komende nachten niet zullen kunnen slapen en hun toekomst gehypothekeerd zien?

We zien nu ook, zoals collega Van den Brandt al zei, dat het voltallige personeel het ontslag van de nieuwe CEO vraagt. Ik kreeg daar graag uw reactie op.

En ten slotte wil ik nog iets zeggen over de reactie van de Brusselaars die zich massaal hebben gegroepeerd op Facebook, maar ook op het Flageyplein. Dat heeft aangetoond dat de slogan van FM Brussel ‘join the city’ omgedraaid is. We kunnen nu spreken van een nieuwe slogan ‘the city joins the radio’.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, dat we hier met verschillende Brusselaars staan, toont aan dat er wel iets leeft rond FM Brussel en de Vlaams-Brusselse Media. We kennen natuurlijk de uitdagingen met betrekking tot de media. We kennen ook de uitdagingen die bestaan met betrekking tot de Vlaams-Brusselse Media die hier in Brussel een heel specifieke rol te vervullen hebben.

We weten natuurlijk dat alles gebaseerd is op een fusieoperatie waarover reeds in de vorige legislatuur werd beslist. Toenmalig minister Pascal Smet heeft toen onder meer – zoals hij dat zo mooi noemde – de crossmediale samenwerking vooropgesteld. Ondertussen is de fusie uitgevoerd en zitten we met één vzw voor de Vlaams-Brusselse Media, met daaronder de verschillende poten.

We stellen vast dat heel recent een beslissing genomen is door de raad van bestuur waarbij we toch vragen kunnen stellen. De beslissing kwam er op basis van een extern rapport van een consultant die bepaalde voorstellingen en aanbevelingen deed.

Minister, ik heb u deze morgen gehoord op Radio 1 en eveneens op Studio Brussel. U hebt onder meer vooropgesteld dat er sprake zou kunnen zijn van een digitaal mediaplatform dat tegelijkertijd ook in meerdere talen zal communiceren. Ik volg u tot op een bepaalde hoogte wanneer u zegt dat we de expats, de internationale gemeenschap, de anderstaligen moeten kunnen bereiken. Maar wij stellen ons toch vragen wanneer er werk wordt gemaakt van een drietalig digitaal mediaplatform. We vragen ons af of dat de taak is van de Vlaamse Gemeenschap, goed wetende dat er hier in Brussel meerdere meertalige media, Franstalige maar ook anderstalige, aanwezig zijn.

Mijn vraag is dan ook heel concreet, minister. Kunt u daarover uitleg geven? Kunt u tegelijkertijd ook uw toekomstvisie geven op de Vlaams-Brusselse Media, op dat digitale platform dat wordt aangekondigd? Kunt u ook toelichten op welke manier de recente beslissing genomen is?

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Voorzitter, minister, beste collega’s, de collega-vraagstellers hebben al een en ander geduid en hebben de situatie geschetst. Ik zal dat niet meer doen. Samengevat: de Brusselse media worden hervormd en FM Brussel past klaarblijkelijk niet meer in de toekomstplannen van de overkoepelende organisatie, de Vlaams-Brusselse Media, die in de vorige legislatuur werd opgericht.

De algemene bedoeling van de Vlaams-Brusselse Media is om te komen tot een beter Vlaams media-aanbod. Dat daarvoor verschuivingen en veranderingen nodig zijn en keuzes worden gemaakt, lijkt me evident. Maar blijkbaar is een stadsradio zoals FM Brussel geen essentieel onderdeel meer van een toekomstgericht media-aanbod. Dat is een keuze. Ik stel die keuze vast. Maar ik ga ervan uit, en ik hoop dat daarover diep werd nagedacht, dat er grondige criteria voor werden gebruikt. En dat het past binnen een grote welomlijnde strategie.

Tegelijkertijd wil ik dit debat ook verbreden. Het gaat natuurlijk over wel of geen FM Brussel, dat is één aspect. Het gaat er ook over dat het Vlaams media-aanbod in Brussel beter en steviger dient te worden. Als dit gaat via een crossmediale samenwerking zonder FM Brussel, dan wil ik dat kunnen verstaan om het daarna misschien ook te volgen. Als Nederlandstalige Brusselaar en als luisteraar vind ik het misschien wel jammer. Ik begrijp de bekommernissen die worden geuit door de mensen, maar als parlementslid wil ik dus een bredere vraag stellen.

Kunt u toelichting geven bij de strategie van de Vlaams-Brusselse Media? Is er een tegemoetkoming op de kwantitatieve en de kwalitatieve efficiëntiewinsten, winsten die u ook vooropstelde in uw beleidsnota? (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, beste vraagstellers, dit is inderdaad een emotioneel debat. Het beroert de gemoederen.

Het dateert niet van gisteren. Sommigen hebben er al allusie op gemaakt. Er is werk van gemaakt om de vier aparte Brusselse media, de krant, de regionale televisiezender, het radiostation en het digitaal nieuwsplatform te fusioneren.

Dat is niet zonder slag of stoot gebeurd. Het was toen al duidelijk dat een integratie en een betere samenwerking, sommigen spreken van een crossmediale samenwerking, in de sterren stonden geschreven. Er is belangrijke tijd verspild toen bleek dat eenmaal de fusie van de nieuwe vzw een feit was, men nog te veel vanuit de eigen logica en vanuit het eigen redactioneel ritme bleef werken. Dat is jammer omdat de Vlaamse Gemeenschap daar 10 miljoen euro in investeert samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het gaat dus voor het grootste deel over overheidsgeld. Wat men ook denkt van het debat en van de zaken die ik straks zal zeggen, de vraag van het beleid of zij de juiste mensen bereiken, is gerechtvaardigd.

In het verleden bereikten zij de Brusselse Vlaming, de Nederlandstalige Brusselaars. Zij bereikten ook voor een deel anderstalige Brusselaars maar zij bereikten heel weinig de expats, de Europeanen. Er was ook geen optimale informatieverstrekking aan de bredere Vlaamse publieke opinie om zich een beeld over Brussel te vormen. Met andere woorden, wij hebben de lat hoger gelegd. Het management van de Vlaams-Brusselse Media heeft in januari, in overleg met de vier hoofdredacteurs, op dat ogenblik gezegd dat er een traject van zes maanden zou worden gelopen. Er moest worden bekeken hoe ze beter konden samenwerken rekening houdend met het feit dat ze die doelgroepen beter willen bereiken.

Men heeft dan inderdaad een heel traject gevolgd met een externe consultant. Dat is nodig omdat er in het medialandschap in korte tijd heel veel verandert. Men heeft een rechtstreekse bevraging georganiseerd bij 25 van de 65 personeelsleden. Daarnaast heeft men tegelijk veel stakeholders geraadpleegd.

Op een bepaald moment kwam men met een pakket. De locomotief van de nieuwe Vlaams-Brusselse Media zou inderdaad, zoals de heer Vanlouwe heeft gezegd, het digitale platform dat we vandaag Brusselnieuws noemen, zijn of worden met al dan niet een andere naam. Dat zijn operationele zaken die tot de autonomie van de raad van bestuur behoren. De bedoeling zou effectief zijn, net omwille van het bereiken van de doelgroepen die ik daarnet heb geschetst, dat men consequent in drie talen communiceert. Het is ook de bedoeling om stedelijk nieuws te brengen. Daarnaast staat het buiten kijf dat er ook een positieve beeldvorming van de Vlaamse Gemeenschap aan bod moet komen.

Het is de bedoeling om een klassieke regionale televisiezender zoals TV Brussel nog voor een deel op zijn stramien te laten verder werken en tegelijk nauwere verbindingen te creëren met dat digitaal platform. Daarnaast is het voor de krant tijd om een toekomsttraject te zoeken en te vinden waarbij de leiding van de Vlaams-Brusselse Media vooropstelt dat de cultuuragenda – cultuur vormt een bindend element over de Brusselse taal en andere grenzen heen – prioritair wordt. De inhoud van de krant is dat ook maar zal voor een deel op dat digitaal platform terechtkomen. De vorm waaronder de krant verder zal verschijnen, moet worden beslist door de raad van bestuur en het management.

Dit zijn ontwikkelingen die helemaal niet abnormaal zijn en die overal gebeuren. De oefening die binnenkort wordt gemaakt met de beheersovereenkomst van de VRT, zal gelijklopend zijn omdat in medialand dit soort beslissingen nu wordt genomen. Dit is dus geen geïsoleerd geval.

Er zijn heel wat beschikbare middelen, 10 miljoen euro, maar men kan niet alles doen of alles een beetje blijven doen. Toen kwam er de strategische keuze van de leiding van de Vlaams-Brusselse Media. Die is twee dagen geleden voorgelegd aan de raad van bestuur en is goedgekeurd met twee derde van de aanwezige bestuurders van die raad van bestuur. Het gevolg is dat er geen eigen redactie of radiozender FM Brussel meer is. Dat betekent daarom niet dat de knowhow van de mensen die op de radioredactie werken, verdwijnt of dat die mensen verdwijnen. Velen van hen zullen in dat nieuwe platform dat almaar crossmedialer wordt, zeker terechtkunnen. Dat is echter een zaak van het management. Het is niet aan mij om daar de microbeslissingen te nemen. Ieder zijn rol.

Het gaat hier om serieuze veranderingen waarbij de nodige commotie komt kijken. Op dit ogenblik, tijdens dit debat, lichten de raad van bestuur en het management samen met de consultant het personeel in. Hopelijk kan dat een aantal misverstanden en angsten wegnemen, maar wellicht niet allemaal, daar ben ik me van bewust.

U moet er zich ook goed van bewust zijn, dames en heren parlementsleden, als u regelmatig aan mij in het bijzonder of aan een andere minister vraagt “Wat gaat u daarmee doen en wanneer gaat u daarover een beslissing nemen?” en wanneer er dan een beslissing naar voren komt waarvoor niet over één nacht ijs is gegaan, dat u dan niet meteen het tegenovergestelde moet zeggen. Met andere woorden, het is nu in de handen van de raad van bestuur, het hangt af van de weloverwogen lijn van de leiding van de Vlaams-Brusselse Media.

Ik denk dat het nuttig is om te erkennen dat de communicatie zoals ze gisteren gevoerd is niet feilloos was, en dat het in die zin niet evident zal zijn om het vertrouwen dat op de werkvloer gedeeltelijk is beschaamd, te herstellen. Toch zal het nodig zijn. Men zal hier samen moeten uitkomen. De CEO, de voorzitter van de raad van bestuur en anderen van de leiding van de Vlaams-Brusselse Media, en de personeelsleden zullen elkaar in de ogen moeten kijken omdat het project dat ik u net heb geschetst wel degelijk voldoende toekomst biedt om er een heel positief project van te maken. Is dat eenzijdig positief? Een aantal mensen zullen de zender verlaten. Maar er zullen ook mensen worden aangeworven, met name voor de vertalingen en voor de social media.

Ik denk met andere woorden dat dit, zelfs met de weerhaken die automatisch aan elk veranderingsproces vasthangen, een consistent voorstel is. Nu moeten het management en de raad van bestuur bekijken in hoeverre zij binnen de modaliteiten van het geheel nog dingen willen bekijken, bijsturen, over een lange termijn bekijken, en dergelijke meer. Maar de uitgetekende globale lijn is een consistente lijn. Al wie een bepaalde intellectuele eerlijkheid aan de dag legt, zal dit ook erkennen.

Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen)

Ik hoop dat u het protest niet wilt afdoen als wat weerstand tegen veranderingen. Vandaag willen Brusselaars hun radio behouden, zij gaan achter hun radio staan. Dit gaat om mensen die een stukje van Brussel willen behouden. U komt hier vertellen dat alles crossmedialer moet, enzovoort. Ja. Fusie van die vier? Oké. Maar het afschaffen van een radiozender is wereldvreemd. In de jaren tachtig was er het liedje ‘Video Killed The Radio Star’. Het is gelukkig niet gebeurd: in 2015 is radio nog steeds relevant, is radio springlevend.

U legt zelf de link naar de VRT. Ik maak mij grote zorgen. Als u dit model naar voren schuift, en als dit de voorbode is van wat wij morgen op de VRT te zien zullen krijgen, dan houd ik mijn hart vast. U zult Groen tegenkomen voor een sterk protest tegen wat u van plan bent met de radio en met de media. (Applaus van Groen)

U hebt niet geantwoord op mijn vraag: kunt u garanderen dat de andere media blijven bestaan? Zal Brussel Deze Week zijn bestaansrecht behouden? Zal tvbrussel blijven bestaan? Zal de website blijven bestaan?

Minister Sven Gatz

Het antwoord is: ja.

De heer Joris Poschet (CD&V)

Minister, dank u voor uw antwoord. Mevrouw Van den Brandt heeft al een aantal vragen gesteld die ik ook nog wilde stellen. We hebben daar meteen een duidelijk antwoord op gekregen.

Minister, de onrust is groot. Ik heb gisteren nog met een aantal studenten Radio gesproken van het Royal Institute for Theater, Cinema and Sound (RITCS). Zij doen een beroep op FM Brussel om hun stage te doen. Waar kunnen zij nu hun stage doen? Er is ook een enorme onrust bij de werknemers. U had het er ook over. Ik denk dat de omschrijving ‘niet-feilloze communicatie’ wel het understatement van de maand moet zijn in dit dossier.

Minister, ik heb gemerkt dat u in De Ochtend het protest kleiner had ingeschat of verwacht dan het nu blijkt te zijn. Ik persoonlijk ook. Dat wil zeggen dat deze ster, de vijfpuntige Expo-ster, leeft in de harten van de Brusselaars. Hij was, en is nog steeds, een kwaliteitslabel. We liepen allemaal met plezier in het rode of witte T-shirtje rond. Het was goede, coole muziek. Ik hoop dat dit alsnog kan worden bekeken. Ik vraag u nog eens duidelijk: is deze beslissing omkeerbaar of niet?

Minister, u hebt uitvoerig geantwoord. U hebt gewezen op efficiëntiewinsten, die er ook wel moeten zijn. Wat ons een beetje zorgen baart, is het feit dat er wel degelijk wordt gepraat over de meertalige communicatie. Ik ga volledig mee in wat u zegt over het digitaal platform dat zal draaien rond Brussel Nieuws, waarop tvbrussel ook audio-actief zal zijn en waarop Brussel Deze Week te lezen zal zijn. Maar als u spreekt over die meertalige, die drietalige communicatie, houden wij een beetje ons hart vast.

Die realiteit van de meertalige stad is er uiteraard, maar we hebben onze eigen taak te vervullen. Die taak is ook de expats proberen te bereiken. Een soort onthaalfunctie, een soort vertaling zou inderdaad wel mogelijk kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat we een meertalig platform moeten opstarten. Er zijn andere mogelijkheden.

Ten slotte stel ik vast dat er vragen worden gesteld over beïnvloeding, eventuele politieke spelletjes. Ik heb gehoord dat bepaalde journalisten zeggen dat FM Brussel nogal vooringenomen is, een nogal linkse zender is.

U hebt daarop nogal ontwijkend geantwoord, maar die politieke spelletjes zijn mogelijk wel gespeeld. Klopt daar iets van of is het gewoon een gerucht? (Applaus van mevrouw Annick De Ridder)

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Minister, het punt is dat de verschillende Brusselse media elkaar wederzijds dienen te versterken en samen één groot verhaal moeten schrijven, toekomstgericht en natuurlijk met het oog op de digitale uitdagingen van vandaag en morgen. Tegelijkertijd is het volgens mij een uitdaging om niet krampachtig vast te houden aan één medium. Ik weet en besef hoe moeilijk dat is. De uitdaging is ook om het beste van elk afzonderlijk medium te kunnen capteren, filteren en ten dienste te stellen van de groep.

Ik heb nog een vraag waarop u deels hebt geantwoord, namelijk over het bereik en de uitbreiding van de doelgroepen. Wordt er in de toekomststrategie werkelijk geijverd voor het bereiken van – uiteraard – de Nederlandstalige Brusselaar, maar ook van anderstalige Brusselaars, Brusselgebruikers in de breedste betekenis van het woord en de expats? Wat gebeurt er met de andere media?

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi (sp·a)

Minister, u zei deze ochtend op de radio dat u geschrokken bent van de reactie van de Brusselaars, van de medewerkers van de Brusselse Media, die met verstomming geslagen zijn. Er is in Brussel eigenlijk heel wat consternatie. U vroeg daarnet of FM Brussel wel de juiste mensen bereikt. Wel, ik denk dat het antwoord van alle reacties die we op sociale media en andere te horen hebben gekregen, eigenlijk wel positief is. FM Brussel raakt het hart van de Brusselaars.

Die consternatie is onder meer ontstaan door de krakkemikkige communicatie die er gisteren was, maar ook door beslissingen die gebaseerd zijn op cijfers, Excelsheets en waarvan men de maatschappelijke eigenlijk onderschat. Het verbindende, het gemeenschapsvormende kun je niet meten.

Minister, wat zijn de volgende stappen die u zult zetten? Zult u de raad van bestuur vragen om deze beslissing bij te sturen? 

Minister Sven Gatz

Is een stadsradio een goede zaak voor een stad? Zeker. Maakt FM Brussel goede radio? Beslist. Maar moet de overheid een dergelijke radio runnen? Dat is een open vraag. Wij hebben dat in Nederlandstalig Brussel zo gedaan omdat we – zeker in het verleden – meenden dat we anders onze stem niet zouden kunnen laten horen. Dat is op dit ogenblik wel zo, zeker met de synergie tussen de verschillende media. Heel de vraag wat de toekomst van de stadsradio is, ligt daarbij voor mij open.

We hebben een aantal cijfers bekeken. We zien dat het verbindende element van FM Brussel wel degelijk bestaat bij een aantal jonge Brusselaars. Anderzijds moeten we naar het reële bereik kijken. En mutatis mutandis is dat helaas niet helemaal anders voor een aantal andere Vlaams-Brusselse media, ondanks, mevrouw Van den Brandt, de cijfers die men zelf een drietal maanden geleden uit een onderzoek heeft gedistilleerd. Als u wilt, bezorg ik u een nota met een aantal methodologische opmerkingen die toen zijn gemaakt door mijn administratie en het college van de VGC: te kleine steekproeven, methodologisch niet onderbouwd en in die zin – helaas – een wankele basis om conclusies uit te trekken.

De meest accurate cijfers zijn nog steeds de CIM-cijfers (Centrum voor Informatie over de Media).  Ik zeg dit niet graag, want dit doet niets af aan de deskundigheid en de passie waarmee men bij FM Brussel radio maakt. Men komt daarbij tot een bereik van 2000 à 3000 mensen per dag.

Een Antwerpse radiozender als Radio Minerva haalt er 40.000 en een zender als ClubFM, weliswaar in een ketenformule, 60.000. Als bestuurder kan ik die cijfers niet louter loochenen, gewoon omdat ik Brusselse Vlaming ben. Betekent dat daarom dat die zender automatisch moet worden afgeschaft? Dat is een andere vraag. Het verbindende element wil ik door de raad van bestuur en het management bevestigd zien in het nieuwe project, en dat is wat ik hen zal vragen. Daar zijn ook al een paar stappen toe gezet. De paradox is dat men de persoon die FM Brussel leidt, de taak zou toebedelen om het nieuwe platform te gaan leiden, om op die manier toch al voor een stuk in die richting te gaan.

Ik neem uw bekommernissen dus mee. De bal ligt nu evenwel in het kamp van de raad van bestuur en het management. Maar nogmaals: er is mij en collega Smet een consistent plan voorgelegd. Dingen veranderen in de samenleving. En als er dingen wegvallen, maar er komen nieuwe dingen bij, dan gaat een samenleving in de goede richting.

Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, er bestaan heel veel studies over de cijfers van het bereik, maar er is één constante, die u zelf ook erkent: geen ervan is betrouwbaar, we kunnen er niet op voortgaan. U haalt er nu één studie uit, omdat die de laagste cijfers geeft en u dat misschien goed uitkomt, maar er zijn andere studies die andere cijfers geven.

Ik wil niet vertrekken van het cijfermatige, want deze radiozender is veel meer dan een frequentiepost op je radio. Deze radio is iets wat doet bewegen in Brussel, iets wat doet leven in Brussel.

En als u verbaasd bent over het protest dat daartegen komt, ben ik ontgoocheld. U bent minister van Brussel. U vertegenwoordigt als minister al onze ketten hier, maar u weet niet wat er leeft. U weet niet wat het belang is van zo’n stadsradio, van zijn iconische bus. (Opmerkingen van minister Sven Gatz)

Het plan dat voorligt, is niet gedragen. Zoveel is duidelijk. U bent samen met minister Pascal Smet bevoegd en politiek verantwoordelijk. Groen zal hier straks een voorstel van resolutie voorleggen. Aan alle collega’s in dit parlement, al wie het belang van de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel hoog inschat, vraag ik om dat voorstel van resolutie te steunen, zodat de beslissing die de raad van bestuur nam, het plan dat niet gedragen is, on hold wordt gezet tot nader order. (Applaus bij Groen)

De heer Joris Poschet (CD&V)

Bedankt, minister. Mevrouw Van den Brandt weet natuurlijk ook dat de vertegenwoordiger van haar partij in de raad van bestuur het plan mee heeft gesteund. (Opmerkingen van mevrouw Elke Van den Brandt)

Dat is absoluut het geval; we moeten hier niet te hypocriet zijn, natuurlijk. (Opmerkingen)

Ik wil u nog één bekommernis meegeven, minister. Hoe gaan wij als Vlaamse Gemeenschap die enkele duizenden luisteraars van FM Brussel, die echt wel een belangrijke niche zijn in onze hoofdstad, nog kunnen bereiken? Is dat misschien een taak om te bekijken in het kader van de discussie rond het beheerscontract van de VRT voor de komende vijf jaar? Ik hoop dat u daar rekening mee zult houden. Ik zal het alvast mee opvolgen in de commissie Media.

Minister, ik denk inderdaad dat verandering goed is. U hebt dat gezegd. Wij zijn dan ook de partij van de kracht van de verandering. Soms moet men veranderen om te verbeteren. We moeten echt uitkijken wat beter is om efficiëntiewinsten te kunnen maken. We moeten meer mensen kunnen bereiken, maar we moeten vooral ook een positief beeld kunnen brengen van de Vlaamse Gemeenschap hier in Brussel.

Over de manier waarop dat gebeurt, is er toch nog wel wat discussie, vooral met betrekking tot die meertalige communicatie. Wij moeten niet de plaats innemen van andere media, van anderstalige media, van Franstalige media. Wij hebben een heel specifieke rol om die Brusselse Vlamingen hier te kunnen bereiken.

Ik stel vast dat mevrouw Idrissi toch een bepaald standpunt heeft ingenomen. We kennen ondertussen ook wel het standpunt van sp.a. Minister Smet blaast warm en koud. Soms doet hij eens bijzonder laatdunkend over FM Brussel. Ik herinner mij dat hij ooit gezegd heeft dat hij daar toch nooit naar luistert. We kunnen nu alvast zien dat deze beslissing onder meer mee genomen is door Pascal Smet.

Wij hopen dat er echt vooruitgang zal zijn en dat het digitale platform, waarmee zo veel mogelijk Brusselse Vlamingen bereikt kunnen worden, toch succesvol kan zijn. (Applaus bij de N-VA)

De heer Lionel Bajart (Open Vld)

Minister, er is al veel gezegd, veel verteld, en ook veel geantwoord, waarvoor dank. Ik hoop dat we met deze hervormingen de kans niet laten liggen om het nieuws van, over en in Brussel ook buiten Brussel te transporteren. Daarvoor zou ik willen pleiten. Dank u wel. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.