U bent hier

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Minister, begin deze week kondigde uw collega uit de Federale Regering, minister Geens van Justitie, aan dat hij komaf wenst te maken met de marges die er worden genomen bij het opmeten van snelheidsovertredingen. Concreet zou dat betekenen dat waar we 120 kilometer per uur mogen rijden, we bijvoorbeeld geen 132 kilometer per uur meer zouden mogen rijden. Op zich is er wel iets te zeggen voor die maatregelen. De facto betekent dat ook – en zeker in het begin van het nemen van zo’n maatregel – dat de politiezones heel wat meer boetes zullen moeten uitschrijven en daardoor ook meer administratie te verwerken zullen krijgen. Dat zou dan weer voor overbelasting kunnen zorgen.

Daarom stelt uw collega uit de Federale Regering voor om als flankerende maatregel in die zones een quotum in te stellen waarboven zij de keuze zouden hebben om te stoppen met verbaliseren, om dus eigenlijk de stekker uit de flitspaal te trekken.

De N-VA-fractie vindt dit geen goed signaal aan onze burgers. We hebben dagelijks meer dan één dodelijk verkeersslachtoffer te betreuren, vierhonderd slachtoffers per jaar. Dan kan een dergelijke maatregel toch geen goed signaal zijn aan de burger. Bovendien wilde u in uw beleidsnota duidelijk werk maken van alles wat verkeersveiligheid aangaat. Ik denk dan aan de maatregelen die u wilt nemen, de investeringen die u wilt doen op het gebied van handhaving.

Minister, zult u in overleg gaan met minister Geens? Welke maatregelen denkt u te moeten nemen om deze situatie een oplossing te geven?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Vierhonderd verkeersdoden in Vlaanderen: we doen het slechter dan onze buurlanden. Als samenleving moeten we het signaal gegeven dat we dat onaanvaardbaar vinden. Dan is het inderdaad geen goed signaal dat we anderzijds de boodschap krijgen dat er in de parketten een plafond komt op de processen-verbaal inzake snelheidsovertredingen. Ik denk dat het geen goed signaal is als we in Vlaanderen zeggen dat we meer zullen investeren in trajectcontroles, maar dat er anderzijds vanuit de parketten het signaal komt dat we deeltijds zullen handhaven. Wie geluk heeft, ontspringt de dans en wordt niet langer vervolgd.

Vanuit Vlaanderen zeggen we heel duidelijk dat we die controles en handhaving niet doen bij wijze van inkomstenmaatregelen, want we gaan net een Vlaams verkeersveiligheidsfonds oprichten dat ervoor zorgt dat de meerinkomsten die we krijgen via die boetes, rechtstreeks worden geïnvesteerd in meer verkeersveiligheid. Anderzijds geef je een ander signaal op het niveau van de parketten als je zegt dat als we genoeg centen hebben binnengehaald en het plafond is bereikt, we niet meer zullen handhaven, geen controle meer zullen doen en niet meer zullen vervolgen.

Ik vind het inderdaad een slecht signaal. Ik heb alle begrip voor budgettaire en andere problemen waarmee ook de parketten kampen. Ik vraag enkel dat men alternatieven bekijkt om ervoor te zorgen dat justitie wat wordt ontlast.

Kijken we naar het Nederlandse voorbeeld, waar beperkte boetes, voor overtredingen van 10 tot 20 kilometer per uur, administratief worden afgehandeld, zonder Justitie te belasten. We spreken dan over 60 tot 70 procent van de snelheidsovertredingen. We zouden dan een soort gewestelijke GAS-mogelijkheid introduceren. Dat is maar één voorstel. Ik heb alleszins gevraagd om daar overleg over te hebben, of anderszins na te denken over alternatieven die er niet voor zorgen dat we minder doen voor de verkeersveiligheid, maar net meer.

Minister, de eerste vraag die ik u in dit halfrond stelde, ging ook over verkeersveiligheid, meer bepaald over de rijopleidingen. Ook toen, collega’s, moesten we al vaststellen welke gordiaanse knoop er gelegd is met die zesde staatshervorming, welk gammel vehikel we daarmee de weg op gestuurd hebben. Ik kan dat alleen maar vaststellen en betreuren, minister.

Ik heb wel vertrouwen in uw antwoord, dat u de verkeersveiligheid voorop blijft stellen. Ik heb op dit moment dan ook geen extra vragen aan u; ik denk dat het beter is om even het overleg met uw federale collega af te wachten en dan te kijken waar we staan.

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Minister, ik denk dat u hier de juiste lijnen trekt. Verkeersveiligheid staat voorop. Uw beleidsnota spreekt op dat vlak ook boekdelen. Het is goed dat u een overleg hebt aangevraagd om een aantal inzichten te delen en om de verkeersveiligheid voorop te stellen.

Mijnheer Van Miert, ik vond u zeer goed bezig, maar dit is een dusdanig ernstig onderwerp dat het niet gepast is om hier te verwijzen naar de zesde staatshervorming en om die plaat – uw voorzitter had opgeroepen om die af te zetten – opnieuw te laten draaien.

Minister, u trekt hier de juiste lijnen, en wij steunen u in uw beleid rond verkeersveiligheid. (Applaus bij Open Vld en CD&V)

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Minister, ook onze fractie zit op uw lijn en die van collega Van Miert. Het kan niet zijn dat er flitspalen worden uitgeschakeld. Wat wij in Vlaanderen nodig hebben, is niet minder, maar meer handhaving. Ik verwelkom ook uw plan om trajectcontrole meer uit te rollen, maar zolang we onze verkeersovertredingen kunnen afkopen, zullen sommigen te snel blijven rijden en verkeersovertredingen blijven begaan.

Ik denk dat er maar één ding helpt om de veelplegers op andere gedachten te brengen of om hen van de weg te halen, namelijk de invoering van het rijbewijs met punten. In het Vlaamse regeerakkoord staat dat de Vlaamse Regering daarvoor de nodige stappen wil zetten en overleg wil plegen met de federale overheid. U hebt zich daar ook al een sterke voorstander van getoond. Mijn vraag is dan ook heel eenvoudig: zijn er al stappen gezet ten aanzien van de federale overheid om het rijbewijs met punten eindelijk in te voeren?

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Minister, ook wat mijn fractie betreft, krijgt u alle steun voor het feit dat u aan uw federale collega duidelijk zult maken dat dit niet kan. We weten allemaal dat snelheid een van de grootste oorzaken van heel wat ongevallen met dodelijke afloop is. Het kan niet zijn dat er een signaal komt dat zodra een bepaald quotum is bereikt, de stekker eruit gaat.

U zei dat u op zoek bent naar alternatieven, dus ik zal misschien een kleine suggestie doen. Ik heb gelezen dat er een aantal staatssecretarissen op zoek zijn naar extra werk. Misschien kunt u hen daarvoor inzetten. (Gelach)

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, het is natuurlijk positief voor de verkeersveiligheid dat minister Geens de tolerantie bij snelheidsovertredingen wil verlagen. Maar dat dat uiteindelijk zou leiden tot minder boetes, is denk ik ook niet de bedoeling. Het zullen er niet minder zijn, zoals hier al een paar keer is gezegd.

Wij hebben wel een andere vraag voor u, minister. Ik wil toch even in positieve zin verwijzen naar de zesde staatshervorming. Wij zijn nu bevoegd om een aantal snelheidsbeperkingen op onze wegen vast te leggen. De overtredingen zijn federaal gebleven, maar wij zouden in het Vlaamse Gewest een eigen systeem van administratieve afhandeling kunnen opzetten. Dat vergt natuurlijk heel wat denkwerk en er zal nog een en ander rond moeten gebeuren, maar mijn vraag aan u is of u bereid bent om mee te werken aan een eigen Vlaams administratief afhandelingssysteem voor boetes op de wegen waar wij bevoegd zijn voor het vastleggen van de maximumsnelheid?

Minister Ben Weyts

Om met dat laatste te beginnen – daarmee was ik eigenlijk ook geëindigd –, stel ik voor dat we kleinere snelheidsovertredingen – het is maar een van de ideetjes – administratief afhandelen zodat we dat zelf kunnen doen. Een kleine overtreding is 10 tot 20 kilometer te snel. In Nederland doet men dat zo. Het gaat om 60 à 70 procent van het totaal aan snelheidsovertredingen. Zo zouden we ook Justitie kunnen ontlasten. Nu verbaliseert Vlaanderen en seponeert het parket. Dat leidt niet tot extra verkeersveiligheid, wel integendeel.

Mijnheer Vandenbroucke, ik deel uw mening over het rijbewijs met punten. Ik heb het bij federaal minister van Mobiliteit Galant al aangekaart. Ik heb dat al aangekondigd. We zullen daarvoor ons best blijven doen.

Tot slot: ik vind dat dit een slecht signaal is, omdat het afstraalt op de totaliteit van de boetes, terwijl het maar om 10 procent gaat. Het lijkt wel alsof iedereen wordt vrijgesteld en zich niet aan de snelheidsbeperking moet houden. 83 procent van de boetes wordt politioneel afgehandeld.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.