U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 mei 2015, 14.03u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, stilaan naderen we – hopelijk – eindelijk het einde van de Uplace-saga. Afgelopen maandag liep immers de deadline af voor bezwaren tegen de C3 GRUP VSGB, in de volksmond beter gekend als de vergunning voor Uplace. Het feit dat ik hier sta, kunt u beschouwen als een steun, als een hulp, maar ook als een knipperlicht. U staat immers op een kruispunt, en ik vraag u om goed na te denken over de weg die u zult inslaan.

U kunt immers twee dingen doen. Ofwel laat u de beslissing in dit dossier zes maanden aanslepen. U zou dat perfect kunnen doen, want u hebt 180 dagen de tijd. Dat zou geld- en tijdrovend zijn voor heel Vlaanderen en vooral voor alle projecten in dat reconversiegebied Vilvoorde-Machelen, die nu on hold staan vanwege Uplace. Ofwel maakt u er een prioriteit van om de bezwaarschriften snel en grondig te evalueren, schenkt u snel klare wijn en kunt u zo hopelijk een nieuw perspectief openen, weg van dit project dat niemand wil.

Minister, kunt u ons meer vertellen over het aantal en de aard van de bezwaarschiften en van wie ze komen? Kunt u klaarheid scheppen over de procedure en de timing volgens dewelke u een beslissing zult nemen?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, mevrouw Segers, eerst en vooral een rechtzetting. U zegt dat het gaat om de vergunning van Uplace. Daar heeft het natuurlijk niets mee te maken. Het gaat om het ruimtelijk uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. De Vlaamse Regering heeft een beslissing genomen die in openbaar onderzoek is gegaan. We hebben altijd gezegd dat we het openbaar onderzoek alle kansen willen geven en goed willen luisteren naar alle bezwaren die worden ingediend.

Uw vraag verwondert me dan ook een beetje. Als u respect wilt opbrengen voor de bezwaren die zijn ingediend, dan is het eigenaardig om twee dagen na het aflopen van het openbaar onderzoek – dat was maandag – te vragen wat er in die bezwaren staat, hoeveel het er zijn, wie ze heeft ingediend en wanneer ik snel snel een beslissing zal nemen. U kent de procedure. U hebt er ook naar verwezen. We zullen de bezwaren – ik heb dat vorige week in de commissievergadering ook al uitdrukkelijk gezegd – au sérieux nemen. We zullen die grondig bekijken, we zullen grondig en goed gemotiveerd kijken wat de antwoorden zijn, en dan goed en weloverwogen binnen de regering een beslissing nemen die goed gemotiveerd is. Dat is de stand van zaken.

U vraagt wat ik zal doen. Laat ons eerst de kans om met respect voor de bezwaren deze goed te bekijken en op basis daarvan een goed onderbouwde beslissing te nemen.

Deze ochtend dacht ik nog: “Ze zal opnieuw hetzelfde antwoord geven als vorige week in de commissie en niets zeggen.”  Nadien dacht ik dat u niet anders zou kunnen dan toch enig antwoord te geven.

Minister, twee dagen geleden is mijn vraag onontvankelijk verklaard om de reden dat u dit niet kunt op twee dagen. Wat u niet kunt, heeft UNIZO ondertussen gedaan en heeft ook Uplace gedaan. Uplace heeft vandaag in een brief alle parlementsleden van de meerderheid een document, een analyse toegestuurd met de hele hoop bezwaren, met de inhoud van de bezwaren. Hoe kunt u dan zeggen dat u niet wilt antwoorden? Hoe kan een projectontwikkelaar meer inzage krijgen in het dossier dan wij hier in het parlement? (Applaus bij sp.a en Groen)

Wat moet ik denken van deze zin: “We appreciëren dat uw partij en de andere regeringspartijen altijd bewezen hebben dat ze een betrouwbare en loyale partner zijn in de uitvoering van beslist beleid.” ‘Beslist beleid’, minister, is het dat? Moeten we dan toch geloven dat er een geheime deal bestaat tussen de Vlaamse Regering en Uplace? (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro (Open Vld)

Voorzitter, minister, ik ga even de emotie laten vallen. U en de regering hebben een heel belangrijke rol. U moet die rol in alle neutraliteit en onafhankelijkheid kunnen spelen. We hebben een aantal van de bezwaarschriften van de eerste tot de laatste pagina gelezen van een aantal belangrijke openbare besturen die samen algauw meer dan 250.000 inwoners vertegenwoordigen. U kunt maar één ding doen: dat is de bezwaarschriften de tijd en ruimte geven om ze tot u te nemen.

Met het laatste punt van mevrouw Segers had ik het zelf gisteren ook moeilijk. Ik heb de mail gisterenavond gekregen van Uplace, waarin men inderdaad doet alsof er heel weinig bezwaarschriften zijn en dat die licht zouden wegen. Ik kan alleen maar zeggen dat die die ik heb gelezen, zeer sterk juridisch onderbouwd zijn. Ook met die van het schepencollege, waar ik zelf in zit, is men niet over één nacht ijs gegaan. Ik denk toch dat er een vraag is die u wel kunt beantwoorden. Klopt het dat er weinig bezwaarschriften zijn? Hoeveel zijn het er? Ik denk niet dat u uit uw rol zou vallen, mocht u daar enig licht op kunnen werpen.

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Minister, u kunt er niet omheen dat de weerstand tegen Uplace steeds breder wordt. Ik zie twee elementaire zaken in de bezwaarschriften. Ten eerste bevatten verschillende bezwaarschriften heel grondige argumenten inzake de mobiliteitsplannen en de mobiliteitsgevolgen in de regio.

Ten tweede zijn de mensen, de organisaties en gemeenten die de tegenargumenten formuleren, niet van de minste. Dat zijn steden zoals Vilvoorde – ontzettend belangrijk – , Mechelen en Puurs, waarvan fractieleiders in dit parlement afkomstig zijn. Dat zijn partijen die – bijna – kamerbreed zijn. Minister, ik wil de vraag ondersteunen om de bezwaarschriften en bezwaren heel, heel serieus te nemen en te doen wat we van u verwachten.

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Voorzitter, ik vind het ten eerste nogal ongepast om een week voorafgaand aan het afsluiten van het onderzoek van de minister te verwachten dat ze in de commissie een overzicht geeft van de bezwaren. Ten tweede vind ik het compleet misplaatst om hier hysterisch te roepen en te tieren een dag nadat alles is gebundeld en verzameld en om argumenten te zoeken die de schijn wekken ‘dat er hier iets hangt dat niet mag worden gezien’.

Laat de minister in godsnaam te gepasten tijde – en dat zal naar ik aanneem en hoop zeer binnenkort zijn – al die bezwaarschriften ontsluiten aan het parlement zodat die inderdaad op een heel serieuze en grondige manier kunnen worden beoordeeld. Dat gaat niet alleen over Uplace, maar over een GRUP Vlaams Strategisch Gebied Brussel. Laat ons de dingen dus benoemen zoals ze zijn. Ik ben niet verkozen om in een poppenkast te spelen, mevrouw Segers, maar om op een ernstige manier aan politiek te doen. (Applaus bij de N-VA)

Collega’s, in alle sereniteit wil ik herhalen dat procedures er natuurlijk zijn om te volgen en correct toe te passen. Als je respect wilt opbrengen voor de bezwaren die werden ingediend, is het toch maar logisch dat je de tijd neemt om die bezwaren te bekijken, te zien wat de inhoud is, daar op een goede en grondige manier door te gaan en te bekijken wat finaal de beslissing is. Dat is wat de Vlaamse Regering zal doen na het afsluiten van het openbaar onderzoek. Ik heb dat vorige week gezegd en blijf dat nu ook zeggen.

Mijnheer De Ro, u vraagt hoeveel bezwaren er werden ingediend. We hebben de definitieve cijfers nog niet. Hoe komt dat? Die bezwaren kunnen op verschillende plaatsen worden ingediend. Er kan niet alleen een bezwaar worden ingediend in Vlaanderen, maar ook bij de lokale besturen. Ze moeten dus allemaal worden verzameld. Volgens de cijfers waarover wij op dit moment beschikken, zijn er een 70-tal bezwaren. Sommige van die bezwaren bevatten verschillende handtekeningen. Het kan zijn dat een bezwaar een enquête is die werd getekend door 500 mensen. Al die analyses moeten nu nog gebeuren. Ik kan u nu niet zeggen hoeveel bezwaren er exact zijn. Ik weet dat er ongeveer een 70-tal bezwaren zijn.

Mevrouw Segers, ik voel mij totaal niet aangesproken wanneer u mij hier verwijt dat iemand waarmee ik niets te maken heb, een externe partner, een brief schrijft. Ik voel mij daar helemaal niet door aangesproken. (Opmerkingen van de heer John Crombez)

Mevrouw Segers, u zelf zegt dat we ervoor moeten zorgen dat de ontwikkelingen rond Brussel zo snel mogelijk kunnen gebeuren en dat een aantal andere projecten die mee in dat VSGB zitten, zoals het ziekenhuis in Vilvoorde, heel dringend gerealiseerd worden. U zegt zelf dat we moeten opletten dat al die ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en dat er geen procedurefouten gebeuren. Nu, mocht ik hier vandaag opsommen – voor zover ik daar al zicht op zou hebben – wie er bezwaar heeft ingediend en wat er in die bezwaren staan, zouden we pas te maken hebben met grote procedurefouten. Dat is helemaal niet wat wij willen. Wij willen op een goede, grondige, respectvolle en onafhankelijke manier die bezwaren beoordelen. We zullen dat doen zoals we dat met elk ruimtelijk uitvoeringsplan doen. We zullen er onze tijd voor nemen om dat op een goede en grondige manier te doen. (Applaus bij de meerderheid)

Minister, beste collega’s, ik ben niet hysterisch. Ik ben gewoon boos.

Waarom zitten wij hier in dit Vlaams Parlement? Wij zitten hier om het algemeen belang van Vlaanderen te verdedigen. Ik kijk in dit halfrond. Ik zie collega’s van meerderheidspartijen met een petje van burgemeester die een bezwaarschrift hebben ingediend tegen Uplace nu ongemakkelijk op hun bank schuiven. (Opmerkingen van de heren Koen Van den Heuvel en Bart Somers. Rumoer)

Ik nodig alvast Koen Van den Heuvel en Bart Somers uit voor de hoorzitting die we een van de volgende weken organiseren in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand om eindelijk klaarheid te krijgen over de precieze cijfers. Zo weten we waarover we spreken en kan er een goede beslissing worden genomen die niet alleen in het belang is van Uplace, maar van het hele reconversiegebied Machelen-Vilvoorde dat nu on hold staat. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.