U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 29 april 2015, 14.09u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, minister, sedert maart is de zogenaamde vreemdelingentaks van toepassing, ingevolge een maatregel van staatssecretaris Francken. Die geldt voor nieuwkomers die een verblijf aanvragen.

Binnen de academische wereld was er nogal wat commotie daarrond omdat die ook zou gelden voor de internationale studenten die hier komen studeren. Reden waarom dit thema ook al aan bod kwam in de plenaire vergadering in de loop van maart laatstleden. Terecht, want wanneer die internationale studenten die vreemdelingentaks moeten betalen, dan gaat dat in tegen de uitdrukkelijke keuze voor verdere internationalisering van het hoger onderwijs, die ook uw keuze is, minister.

U zei toen dat het een heel terechte bekommernis is en dat u daarover overleg zou aangaan met staatssecretaris Francken. Deze week konden we lezen in Veto dat er een oplossing zou zijn, met name dat staatssecretaris Francken die taks zou schrappen voor de beursstudenten. Minister, wat is het resultaat van het overleg dat u hebt gehad met staatssecretaris Francken, en voor welke groepen is er een oplossing?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik heb samen met uw collega Schryvers Veto gelezen en gezien dat er een oplossing in de maak is. We hebben dan contact genomen met het kabinet van staatssecretaris Francken. De beslissing is nog niet officieel en nog niet definitief, maar hij werkt inderdaad aan een oplossing.

Collega Soens heeft een paar weken geleden een vraag hierover gesteld. We hebben een vrijstelling gevraagd voor de hele academische mobiliteit, dus zowel voor de docenten als voor de studenten. De oplossing die in Veto stond, baarde me een beetje zorgen omdat daar wordt gesproken over een vrijstelling voor alle studenten die in het kader van de federale beurzen naar hier komen. Maar het is natuurlijk van belang dat ook alle studenten die een Vlaamse beurs krijgen, een vrijstelling krijgen, anders krijgen ze een beurs van ons en vloeit het geld deels terug naar de federale kas. Dat is een beetje vreemd. De staatssecretaris heeft mij bevestigd dat hij aan een oplossing werkt. Die zou er deze week zijn. Wij hebben nog eens onze vragen om de hele academische mobiliteit vrij te stellen, meegenomen. Ik hoop dat daar een positief antwoord op komt.

Dank u wel voor uw antwoord, minister. U onderstreept heel terecht dat er een oplossing moet komen voor alle studenten en voor heel de academische wereld, en niet alleen voor de federale beursstudenten zoals men zou kunnen afleiden uit het bericht in Veto. Ik wil u toch vragen om dat van heel nabij op te volgen, want het is toch wel belangrijk.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, minister, dit onderwerp is hier inderdaad een paar weken geleden aan bod geweest. Ik denk dat we dat moeten bekijken in het kader waarover dit gaat. Dit gaat over een retributie als het ware, een betaling voor het verkrijgen van een visum om in ons land te komen. Ik dacht dat het de bedoeling was van de staatssecretaris om de studenten die via de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp een beurs krijgen, een vrijstelling te geven, want het is al te gek dat hier 160 euro wordt uitgeven om het daar terug binnen te nemen. Er wordt in ieder geval verder over overlegd, maar ik dacht, minister, dat het daartoe zou beperkt blijven.

Anderzijds wil ik nog eens onder de aandacht brengen, voorzitter, dat Vlaanderen en België in dezen niet zo uniek zijn. In Ierland betaalt men 300 euro, in Nederland 308 euro, in Duitsland 100 euro, in Finland 300 euro, in Luxemburg 50 euro en noem maar op. Dat zijn allemaal plaatsen waar het logisch is, wanneer je een visum wilt krijgen, dat je daarvoor moet betalen.

Nogmaals, wanneer er verder kan worden overlegd, geen enkel probleem, maar ik dacht dat het voorbehouden was voor degenen die via de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp een beurs krijgen.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel (Open Vld)

Minister, Vlaanderen is een kennisregio. Dat blijft onze ambitie, en ook de uwe, heb ik zo begrepen. De universiteiten tillen hier zwaar aan, en ook de bedrijven. We moeten dat talent kunnen blijven aantrekken. We moeten hierin een sterk signaal geven en absoluut een fout signaal vermijden. Dus enige voorzichtigheid is hier wel aan de orde.

Wat de centen betreft, dat intrigeert me nogal. Het zou best kunnen dat deze taks eigenlijk geen goede zaak is en dan moet dit becijferd worden, namelijk wat de aanwezigheid van internationaal talent betekent voor onze economie, versus wat een taks zou kunnen opbrengen. Is dit al ten gronde becijferd?

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

De nieuwkomerstaks is sowieso een slecht idee. Ik heb hier enkele weken geleden al de problematiek van de internationale studentenmobiliteit aangekaart. U ging toen contact opnemen met het kabinet van de staatssecretaris om een vrijstelling te vragen voor al het onderwijzend personeel en de studenten. Dat is gebeurd, maar blijkbaar bent u niet op de hoogte gehouden, evenmin als wij, en hebt u ook via de pers moeten vernemen dat er een oplossing in de maak is. Ik ben blij dat u zegt dat u blijft gaan voor een vrijstelling voor alle buitenlandse studenten en onderwijzend personeel, want zelfs als de vrijstelling enkel zou gelden voor de beursstudenten, dan nog zou het haaks staan op het Vlaams onderwijsbeleid om meer buitenlandse studenten aan te trekken.

Ik ben benieuwd wat er uit dat overleg komt. Ik hoop dat u ons hierover op de hoogte zult houden.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, het is niet zo dat staatssecretaris Francken mij niet op de hoogte gehouden heeft. We zijn naar zijn kabinet geweest, het dossier is besproken en hij zou inderdaad verder contact opnemen. Plots stond er dan in een artikel in een studentenmagazine dat er blijkbaar nog geen beslissing is. We hebben dan uiteraard contact opgenomen om te weten of er beslist is of niet. Neen, dus, er is nog niet beslist.

Mijnheer Van Dijck, u noemde het een vestzak-broekzakoperatie tussen Vlaams en federaal. Dat is ook zo met de Vlaamse beurzen. Zo’n duizend beurzen worden toegekend via het federale programma en vijfhonderd via het Vlaamse programma. Het is cruciaal dat we die op dezelfde wijze behandelen. Dat is de uitbreiding ten opzichte van wat in Veto staat. Veto zal blij zijn dat ze hier zo uitgebreid aan bod komen.

Voor het academisch personeel heeft men mij niet gegarandeerd dat het zou gebeuren, maar de beursstudenten zijn cruciaal. Onze vraag was wel een globale aanpak.

Rechtszekerheid is ook in deze van groot belang. Wat in Veto heeft gestaan, is mogelijk nog geen beslist beleid, alleszins heeft het ons wel alert gemaakt, alert genoeg om aan minister Crevits te vragen om zeker aan te dringen dat het niet beperkt blijft tot de categorie die wordt genoemd in Veto.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.